Cesta: Titulní stránka > Samospráva > výbory ZK


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 11/2003

3. listopad 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání výboru pro výchovu,

vzdělávání a zaměstnanost č. 11/2003

konaného dne 3. listopadu 2003

 

 

Přítomno:

Členové Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost (dále jen VVVZ):

-         Ing. Miroslav Bišof

-         Ota Benc

-         Josef Bulušek

-         Antonín Daněk

-         Mgr. Petr Kesl - místopředseda

-         Mgr. Milan Šmíd - předseda

-         Ing. Václav Štěpán

-         Mgr. Alena Štěrbová

Hosté:

-         Mgr. Zdeněk Ludvík – vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, dále jen OŠMS

-          RNDr. Kamil Ubr – vedoucí oddělení koncepce vzdělávání OŠMS

 

Program jednání:

1.      Zahájení a kontrola zápisu z minulého zasedání

2.      Změny v síti škol

3.      Úprava sítě středních škol – posilování škol

4.      Rozpočet 2004 – školy a školská zařízení

5.      Různé

6.      Závěr

 

 

1. Zahájení a kontrola zápisu z minulého zasedání

Milan Šmíd, předseda VVVZ, zahájil jednání, přivítal přítomné členy výboru. Přednesl návrh programu jednání, který byl přijat. K zápisu z minulého jednání byla vznesena připomínka, že zde nebyla zahrnuta žádost Miroslava Bišofa ohledně podrobnějších informací týkajících se všech žádostí na investice na pořízení nebo opravy movitého majetku školských zařízení na rok 2004. Tato informace bude dodatečně zaslána všem členům výboru před jednáním zastupitelstva kraje 18. listopadu 2003.

 

2. Změny v síti škol

Zdeněk Ludvík pohovořil k předloženému materiálu Přehled žádostí o změnu v síti škol – projednávání podzim 2003. K těmto žádostem je požadováno stanovisko sociálních partnerů (úřady práce, města, agrární komory, firmy atd.) a stanovisko OŠMS. Většina žádosti bývá schválena v souladu s Pravidly pro posuzování změn v síti škol v roce 2003. Některé žádosti jsou v rozporu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoj výchovně vzdělávací soustavou kraje Vysočina, ty pak OŠMS nedoporučí ke schválení, v případě krajských škol, a nebo nenavrhne k doporučení, v případě škol nezřizovaných krajem.

 

Žádostí, které nejsou schváleny, stále ubývá. Ředitelé pochopili, jaký bude mít demografický vývoj v naší republice dopad na školství, proto tomu přizpůsobují svoji nabídku a nepodávají nesplnitelné žádosti.

Kamil Ubr okomentoval celý materiál Přehled žádostí o změnu v síti škol – projednávání podzim 2003 a podrobněji se zastavil u oborů, které nebyly schváleny nebo nebyly ke schválení doporučeny.

Dále byl diskutován problém víceletých gymnázií. Řešením je zkvalitnit výuku na druhých stupních základních škol tak, aby si udržely žáky a neztrácely je odchodem na víceletá gymnázia.

 

V průběhu jednání odešel Václav Štěpán.

 

USNESENÍ/045/11/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

přehled žádostí o změnu v síti škol – projednávání podzim 2003 dle materiálu RK – 36-2003-29, př. 1, 2.

Usnesení bylo přijato (pro 7, proti 0, zdrželo se 0).

 

3. Úprava sítě středních škol – posilování škol

Zdeněk Ludvík uvedl, že tato problematika je projednávána s řediteli dotčených škol a byl prezentován široké veřejnosti. I přesto může být názor veřejnosti na posilování škol negativní.

Kamil Ubr podrobně pohovořil k přehledu záměrů posilování středních škol – projednávání listopad 2003. Vzhledem k očekávanému úbytku žáků je třeba zachovat nabídku středoškolského studia pokud možno ve všech jeho proudech ve městech, kde se nyní střední školy nacházejí. Toto je možné zajistit jejich včasným posílením, kdy dojde k vlastnímu sloučení různých typů škol.

Dále se projednával dopis ze Středního odborného učiliště lesnického, Nové Město na Moravě ze dne 10. 10. 2003 týkající se sloučení této školy se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm dopravy a služeb v Novém Městě na Moravě, který v minulém týdnu obdrželi všichni členové Zastupitelstva kraje Vysočina.

 

Návrh usnesení:

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

úpravy sítě středních škol – posilování středních škol dle materiálu RK-36-2003-27, př. 1, 2. a

doporučuje

Radě kraje Vysočina schválit přílohu 2 v bodě 4 variantu A.

Usnesení nebylo přijato (pro 4 proti 0, zdrželo se 2).

 

4. Rozpočet 2004 – školy a školská zařízení

Tento bod byl projednán již na minulém jednání VVVZ, podrobné informace podala Alena Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství, OŠMS.

 

Odešel Ota Benc.

 

5. Různé

Kamil Ubr podal informaci týkající se převodu zřizovatelských kompetencí ke školským zařízením z kraje na města. V současné době stále probíhá diskuse s městy. Některá města již schválila záměr převzít zřizovatelské funkce nebo ho v nejbližší době schválí.

Jsou to města:

Chotěboř – Základní umělecká škola, Náměstí T. G. M. 322

Nové Město na Moravě – Základní umělecká škola Jana Štursy, Vratislavovo nám. 121

Velká Bíteš – Speciální školy, Tišnovská 116, Základní umělecká škola, Hrnčířská 117

Velké Meziříčí – Základní umělecká škola, Poříčí 808

Humpolec – Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Školní 701

Světlá nad Sázavou – Základní umělecká škola, Nádražní 228

 

6. Závěr

Předseda poděkoval přítomným za účast a termín dalšího jednání stanovil na 27. listopadu 2003 od 14:00 hod.

 

Mgr. Milan Šmíd v. r.

předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK Vysočina

 

 

Záznam byl pořízen na jednání výboru dne 3. listopadu 2003.

Zapsala Markéta Nováková, dne 7. listopadu 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 12.11.2003 / 12.11.2003

Počet návštěv: 4152
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek