Cesta: Titulní stránka > Samospráva > výbory ZK


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 9/2003

1. září 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání výboru pro výchovu,

vzdělávání a zaměstnanost č. 9/2003

konaného dne 1. září 2003

 

Přítomno:

Členové Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost (dále jen VVVZ):

-         Ing. Miroslav Bišof

-         Josef Bulušek

-         Antonín Daněk

-         Mgr. Petr Kesl - místopředseda

-         Mgr. Roman Křivánek

-         Mgr. Milan Šmíd - předseda

-         Ing. Václav Štěpán

-         Mgr. Alena Štěrbová

Hosté:

-         Mgr. Zdeněk Ludvík – vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, dále jen OŠMS

-          RNDr. Kamil Ubr – vedoucí oddělení koncepce vzdělávání OŠMS

-         PhDr. Iva Galvasová – ředitelka firmy GaREP, spol. s r. o.

 

Program jednání:

1.      Zahájení a kontrola zápisu z minulého zasedání

2.      Aktualizace PRK

3.      Organizační zajištění školního roku 2003/2004

4.      Grantový program Škola centrum vzdělávání

5.      Informace o průběhu jednání mezi krajem Vysočina a městy ohledně převodu zřizovatelských funkcí k ZUŠ, DDM a speciálním školám

6.      Problematika školních statků

7.      Různé

8.      Závěr

 

1. Zahájení

Milan Šmíd, předseda VVVZ, zahájil jednání, přivítal přítomné členy výboru a přizvané hosty. Přednesl návrh programu jednání, který byl přijat. Dále požádal Zdeňka Ludvíka o informace k aktuálnímu počtu stávkujících škol. Ze škol a školských zařízení zřizovaných krajem (133) stávkovalo 37 z nich, zbývajících 96 ne. Ze škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou obce (262) se ke stávce přihlásilo 62, 183 se od nich distancuje a od 17 organizací se nepodařilo získat vyjádření.

 

2. Aktualizace PRK

Předseda pohovořil k plnění usnesení z minulého jednání, obě tato usnesení týkající se aktualizace PRK byla splněna.

Alena Štěrbová okomentovala podkladové materiály, které obdrželi členové výboru k jednání. Dále proběhlo podrobné čtení tohoto materiálu, kde Kamil Ubr vysvětloval k jednotlivým bodům svoje připomínky, které budou do aktualizace PRK zapracovány.

Po tomto bodu odešla Iva Galvasová

 

USNESENÍ/035/09/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

upravený text cíle 2: zvýšení kvality sociálního prostředí s důrazem na rozvoj lidských zdrojů.

Usnesení bylo přijato (pro 7, proti 0, zdrželo se 1).

 

3. Organizační zajištění školního roku 2003/2004

Zdeněk Ludvík pohovořil o organizačním zajištění školního roku 2003/2004. K tomuto tématu bude uveřejněn podrobný článek v následujícím Zpravodaji Krajského úřadu kraje Vysočina. Dále informoval o projednávání návrhu rozpočtu do resortu školství kraje Vysočina. Na příští jednání bude připraven k tomuto bodu materiál.

Alena Štěrbová podala informaci o rozpisu nepřímých neinvestičních nákladů – tyto peníze by měly přejít z rozpočtu MŠMT ČR do rozpočtů krajů (mzdy učitelů, odvody atd.) čímž by měly být také efektivněji využity.

 

4. Grantový program Škola centrum vzdělávání

Kamil Ubr předložil grantový program Škola – centrum vzdělávání a zároveň rozšířený grantový program Škola a knihovna – centra vzdělávání. Na základě zájmu knihoven, které byly osloveny, byl tento grantový program rozšířen. Názor některých členů VVVZ byl, aby se tento program zaměřil spíše na malé obce nežli na města. V závěru diskuse se členové shodli na rozšířené verzi grantového programu.

 

USNESENÍ/036/09/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

grantový program Škola a knihovna – centra vzdělávání a

doporučuje

Zastupitelstvu kraje Vysočina ke schválení.

Usnesení bylo přijato (pro 8, proti 0, zdrželo se 0).

 

5. Informace o průběhu jednání mezi krajem Vysočina a městy ohledně převodu zřizovatelských funkcí k ZUŠ, DDM a speciálním školám

Alena Štěrbová informovala o proběhlých jednáních s představiteli měst a zástupci těchto zařízení. Tento proces je velmi složitý, ale jednání probíhají uspokojivě, neboť města na tyto podmínky přistupují. Ve většině případech města s převzetím zřizovatelských funkcí souhlasí, ale kraj bohužel ještě nemá zpracovány všechny podkladové materiály, protože tento majetek musí být nejdříve oceněn. Problém je s převodem zařízení v Jihlavě, protože město s převodem nesouhlasí, naopak by chtělo převést na kraj Vysočina ještě další zařízení speciálních škol. S tímto naopak nesouhlasí kraj, je třeba řídit a spravovat tyto speciální školské subjekty se znalostí místních poměrů ve městech.

USNESENÍ/037/09/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o jednání s městy o převodu zřizovatelských kompetencí k ZŠ, DDM a spec. školám a

souhlasí

se záměry kraje Vysočina na podporu převodu zřizovatelských kompetencí k ZUŠ, DDM a speciálním školám z kraje na města.

Usnesení bylo přijato (pro 8, proti 0, zdrželo se 0).

 

6. Problematika školní statky

Alena Štěrbová pohovořila o problematice školních statků. Činnost školních statků Havlíčkův Brod, Jihlava a Telč bude ukončen nejpozději k 1. 1. 2005. Školní statky Humpolec a Bystřice nad Pernštejnem by měly nadále sloužit k výuce.

Školní statek Třebíč se potýká s velkými problémy. Statek neprosperuje, je silně zadlužený. Byla provedena kontrola z Odboru kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina a expertíza zemědělské činnosti a bylo zjištěno, že statek takto hospodaří již 6 let, letos situace vyvrcholila. Majetek, ale i závazky statků budou nabídnuty městům, pokud nebude o ně zájem, bude provedena dražba a statek prodán. Kraj není schopen efektivně spravovat takováto zemědělská zařízení. Na jednání rady kraje je připravován materiál na ukončení činnosti Školního statku Třebíč, a to nejpozději k 1. 1. 2004.

V průběhu projednávání tohoto bodu odešli Václav Štěpán a Antonín Daněk.

 

USNESENÍ/038/09/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

urychlené řešení problému školních statků Telč, Třebíč, Jihlava, Havlíčkův Brod a

souhlasí

v první fází nabídnutí majetku obcím, kde mají tyto školní statky sídlo.

Usnesení bylo přijato (pro 6, proti 0, zdrželo se 0).

 

7. Různé

Alena Štěrbová informovala o stavu vzniku Vysoké školy v Jihlavě a o návrhu zákona o zřízení Vysoké školy v Jihlavě z MŠMT ČR, který byl nyní zaslán k vnějšímu připomínkování na kraj Vysočina v termínu do 10. září 2003. Dále byl kraj vyznán k navržení názvu připravované vysoké školy. Členové se shodli na stávajícím názvu Vysoká škola v Jihlavě, popřípadě se může tento název později změnit.

 

USNESENÍ/039/09/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o přípravě vzniku Vysoké školy v Jihlavě podanou Alenou Štěrbovou.

Usnesení bylo přijato (pro 6, proti 0, zdrželo se 0).

 

Dále Alena Štěrbová podala zprávu o vývoji návrhu nového školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících. Kraj Vysočina s tímto návrhem zásadně nesouhlasí stejně jako Komise pro školství Rady Asociace krajů ČR, jejíž vyjádření obdrželi i členové výboru, a taktéž Rada Asociace krajů ČR. Paní ministryně Buzková i přes výhradní připomínky dotčených subjektů předloží návrh tohoto zákona do vlády.

 

Dalším bodem byla informace o výjezdním zasedání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v kraji Vysočina. Výjezdní zasedání proběhne ve dnech 10. a 11. září 2003 a účelem bude seznámit členy výboru se situací na Vysočině. Na programu je prohlídka některých školských, kulturních a sportovních zařízení. Na programu je také přijetí v sídle kraje Vysočina představiteli kraje. Alena Štěrbová upozornila členy VVVZ na možnost účastnit se některých částí výjezdního zasedání parlamentního výboru. Program jednání bude zaslán elektronickou poštou.

 

USNESENÍ/040/09/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu Aleny Štěrbové o návrhu nového školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících a dále informaci o výjezdním zasedání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v kraji Vysočina.

Usnesení bylo přijato (pro 6, proti 0, zdrželo se 0).

 

Roman Křivánek informoval o akci Den Pedagogického centra, která se koná 11. září 2003 na VOŠ Jihlava, kam také pozval všechny člen y výboru.

 

Alena Štěrbová předložila členům výboru materiál „Informace k vytváření krajských projektů pro čerpání z Evropského sociálního fondu pro období let 2004 – 2006“, který vypracoval Úřad práce v Jihlavě. Tento bod bude projednáván na dalším jednání, ke kterému bude také přizvána Šárka Kubátová, koordinátorka ESF Úřadu práce v Jihlavě.

 

8. Závěr

Předseda poděkoval přítomným za účast a termín dalšího jednání stanovil na 6. října 2003 od 13:30 hod.

 

 

 

 

Mgr. Milan Šmíd v. r.

předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK Vysočina

 

Záznam byl pořízen na jednání výboru dne 1. září 2003.

Zapsala Markéta Nováková, dne 8. září 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 26.9.2003 / 26.9.2003

Počet návštěv: 4169
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek