Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor informatiky > Archiv


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce projektové části I. etapy informatizace
 

 
 

MINISTERSTVO VNITRA ČR

odbor ekonomického zabezpečení pro MV

 

 

V Praze dne        . června 2001

Č.j.:

      

 

 

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce

 

 

České republika - Ministerstvo vnitra, zastoupené ředitelem odboru ekonomického zabezpečení pro MV, Vás podle ustanovení § 49, odst. 2 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb.,               o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 7. března 2001 č. 216 a ze dne 25. dubna 2001 č. 398, tj. na základě rozhodnutí vlády, vyzývá k podání nabídky ve veřejné zakázce „Vypracování projektů základní informatizace krajských úřadů“.

 

1.      Název a sídlo zadavatele:

 

Česká republika - Ministerstvo vnitra

IČ: 0000 7064

Zastoupené: ředitelem odboru ekonomického zabezpečení pro MV

                     Ing. Františkem Petráškem

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701

Číslo účtu: 6015-3605-881/0710

Telefon / fax: 614 41646/614 41096

 

 

2.      Vymezení předmětu veřejné zakázky:

 

2.1 Předmětem plnění je vypracování

A)    typového projektu základní informatizace krajských úřadů, se samostatnou částí, řešící bezpečnostní politiku informačního systému krajského úřadu,

B)    realizační projekty základní informatizace krajských úřadů, navazující na typový projekt dle bodu A), vycházející z analýzy současného stavu a zohledňující specifickou výchozí situaci jednotlivých krajských úřadů,

C)    dozor plnění realizačních projektů s povinností změny v projektech v případě zjištění věcných a formálních vad a nedostatků v průběhu realizace, za předpokladu souhlasu zadavatele a zástupců jednotlivých krajských úřadů.

Tyto projekty musí stanovit podmínky pro realizaci 1. etapy informatizace krajských úřadů, tj. pro zabezpečení základní informatizace krajských úřadů v obsahu schváleném zmíněnými usneseními vlády, po upřesnění a individuální specifikaci v dohodě se zadavatelem a  zástupci  jednotlivých krajských úřadů. Plnění představuje vypracování předmětných projektů pro:

        zprovoznění lokálních počítačových sítí pro každý krajský úřad, včetně návrhu základních prvků zajištění bezpečnosti dat a informačních systémů (v návaznosti na vybudování strukturované kabeláže dodané jako součást jednotlivých staveb krajských sídel, popř. i v provizorních podmínkách současných sídel některých krajských úřadů), tj.

         návrh aktivních prvků sítě podle topologie lokálních sítí jednotlivých krajských úřadů,

         návrh serverů pro jádro informačního systému krajského úřadu, včetně systémového programového vybavení, řešící pro každý krajský úřad minimálně problematiku souborového, databázového, komunikačního serveru a systému pro zálohování dat,

         návrh parametrů personálních počítačů (pracovních stanic), včetně  základního (systémového) software,

         návrh potřebného množství a parametrů (typů) stolních a síťových tiskáren,

         návrh dalších potřebných technických prostředků (scannery, jednotky archivace dat, UPS apod.),

         návrh řešení komunikačního propojení, tj. připojení na hlasové služby, připojení na komunikační infrastrukturu veřejné správy ve smyslu usnesení vlády č. 271/2001   a  komunikační síť Ministerstva vnitra,

         návrh připojení na Internet a zprovoznění souvisejících služeb,

         specifikace aplikačního provozního software na podporu vlastního chodu úřadu, a to pro každý krajský úřad (s respektováním individuální potřeby jednotlivých krajských úřadů, po společném odsouhlasení zástupci jednotlivých krajských úřadů) minimálně v rozsahu:

         kancelářský systém,

         systém oběhu dokumentů, včetně spisové služby,

         ekonomický systém,

         personální systém, s přihlédnutím k připravovanému návrhu Standardu Úřadu pro veřejné informační systémy pro personální informační systémy veřejné správy,

         programové vybavení pro tvorbu www stránek,

         antivirová ochrana,

         systém právních informací,

(tento software na podporu vlastního chodu úřadu musí být systémově provázán a musí být přiměřeně v souladu s dalšími provozovanými agendami)

         specifikace aplikačního software na podporu „statutárních“ správních činností krajských úřadů, vyplývajících z přenosu působnosti z ústředních orgánů státní správy v rámci I. fáze reformy veřejné správy,  

         návrh základních nutných komponent řešení integrační platformy informačního systému krajského úřadu v souladu s ustanoveními zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, včetně vytvoření základů odpovídající architektury informačního systému.

2.2     Navržený technický, technologický a programový systém musí být systémem otevřeným, tj. musí být schopen v následujících etapách postupu informatizace krajských úřadů postupně přijímat další nové technické a programové komponenty, aniž by byla porušena jeho funkčnost.

 

 

 

3.      Doba a místo plnění

 

3.1    Plnění musí být ukončeno nejpozději 25. srpna 2001.

 

3.2    Místem plnění jsou sídla všech krajských úřadů v České republice.

 

4.      Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

 

Splnění kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky stanovených v § 2 b) zákona uchazeč v nabídce prokáže způsobem stanoveným v § 2 c) zákona následovně:

 

4.1    Podle § 2 b) odst. 1 písm. a) zákona prokáže, že má oprávnění k předmětům podnikání v rozsahu

         projektování a vytváření informačních systémů,

         poskytování software,

a to předložením dokladu o oprávnění k podnikání, včetně výpisu z obchodního rejstříku (je-li do něj uchazeč zapsán). Tyto doklady mohou být předloženy též ve stejnopisu s ověřením jeho pravosti;

 

podle § 2 b) odst. 1 písm. b) až f) zákona předloží čestné prohlášení o tom, že

         na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs nebo proti němu nebylo zahájeno konkursní nebo vyrovnací řízení, nebo proti němu nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce nebo není v likvidaci,

         nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,

         nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský nebo pro trestný čin proti majetku; tato podmínka se vztahuje na osoby vykonávající funkci statutárního orgánu nebo na všechny členy statutárního orgánu,

         nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné zakázky,

         nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

 

4.2    Hodlá-li uchazeč plnit s pomocí jiných osob (subdodavatelů), může prokazovat splnění kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 2 a) odst. 5 zákona; v tom případě zadavatel požaduje, aby i tyto osoby (subdodavatelé) v nabídce prokázaly splnění dalších požadavků zadavatele (viz odstavec 5).

 

4.3    U vybraného uchazeče zadavatel současně požaduje před podpisem smlouvy  předložení výpisu z evidence rejstříku trestů statutárního zástupce (zástupců) ne starším než 6 měsíců a potvrzení příslušného orgánu ne starším než šest měsíců, že uchazeč nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a dále výpisu z obchodního rejstříku (je-li do tohoto rejstříku zapsán), ne starším než 90 dnů. Tyto doklady mohou být předloženy též ve stejnopisu s ověřením jeho pravosti.

 

4.4    Předkládá-li nabídku více osob společně, musí každá prokázat kvalifikační předpoklady samostatně (§ 2a odst. 4 zákona).

 

5.      Další požadavky zadavatele

 

5.1    Uchazeč v nabídce prokáže, že zavedl a užívá systém řízení jakosti; listiny, kterými se prokazuje tato skutečnost, budou v nabídce vloženy v originále nebo v ověřené kopii.

 

5.2    Uchazeč v nabídce uvede reference o jím dříve realizovaných zakázkách či projektech obdobného rozsahu a charakteru, zejména celoplošně realizovaných v oblasti veřejné správy. U každé reference uvede kontakt na osobu, která může potvrdit údaje uvedené uchazečem.

 

5.3    Uchazeč ve své nabídce předloží návrh smlouvy o dílo. Podmínkou zadavatele je, že vypracované projekty (typový projekt a všechny projekty realizační) se po převzetí díla stanou majetkem zadavatele.

 

5.4    Uchazeč dále v nabídce předloží čestné prohlášení podle § 2 b) odst. 1 písm. g) zákona, že uchazeč není vyloučen z účasti na zadávání veřejných zakázek podle § 63.

 

5.5     Uchazeč je povinen při přípravě realizačních projektů předkládat variantní řešení, s objektivním zdůvodněním kladů a záporů a způsobu integrace do systému.

 

5.6     Uchazeč je povinen ve všech oblastech, podléhajících účinnosti zákona č. 365/2000Sb., postupovat podle standardů informačních systémů veřejné správy, vyhlašovaných, ve smyslu tohoto zákona, Úřadem pro veřejné informační systémy.

 

Cena a platební podmínky

 

6.1    Cena plnění vymezeného v bodě 2 bude uvedena v české měně a bude stanovena jako celková cena nejvýše přípustná. Uchazeč uvede cenu bez DPH, DPH samostatně a cenu včetně DPH. Cenou, která bude uvedena v nabídce za splnění předmětu veřejné zakázky, se rozumí cena včetně všech dalších nákladů, spojených s realizací zakázky (cestovní náklady do míst plnění apod.). 

 

6.2    Zadavatel stanovuje tyto platební podmínky:

         Uchazeč jakožto zhotovitel vystaví po předání díla a jeho převzetí zadavatelem v roli objednatele daňový doklad – fakturu. Bude-li dílo s písemným souhlasem obou stran členěno do etap, může zhotovitel vystavit fakturu po předání a převzetí každé etapy. Splatnost faktur činí 21 dnů od doručení zadavateli v roli objednatele. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu zadavatele. Zadavatel v roli objednatele neposkytuje na předmět plnění zálohu.

 

Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle technické kvality a ekonomické vhodnosti nabídek pomocí následujících kritérií, jejichž váha postupně klesá tak, jak jsou níže seřazena:

1.   Celková úroveň nabídky na zpracování typového projektu a z něj odvozených realizačních projektů, zejména navrhovaného technického řešení (otevřenost, modularita, komplexnost systémového řešení); systém musí být schopen postupně přijímat další nové technické a programové komponenty, aniž by byla porušena jeho funkčnost.

2.   Výše nabídkové ceny.

3.   Harmonogram řešení.

4.   Reference (pouze ve vztahu k obdobnému předmětu veřejné zakázky).

 

Stanovení pořadí nabídek bude provedeno bodovací stupnicí, při níž vyšší počet bodů znamená lepší pořadí. Bodování u jednotlivých kritérií bude stanoveno podle slovně číselné stupnice, kde určité slovní charakteristice užitnosti odpovídá příslušný počet bodů. Dosažený počet bodů za každé kritérium bude upraven podle vah jednotlivých kritérií, tj. vynásobením příslušným koeficientem.

 

Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami

 

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni 30 kalendářních dnů po skončení lhůty pro podání nabídek. Uchazeči, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, se lhůta, po kterou je svojí nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvíce však o 30 dnů.

 

Poskytnutí jistoty

 

9.1     Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty ve výši 100.000 (sto tisíc) Kč některou z forem uvedených v § 24 odst. 1 zákona, ve lhůtách uvedených v § 24 odst. 2 zákona. Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky, musí její platnost začínat nejpozději posledním dnem lhůty pro podání nabídek a končit nejdříve 25. srpnem 2001.

 

9.2     V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky je dokladem o jejím poskytnutí originál písemného prohlášení peněžního ústavu v záruční listině a odmítne-li peněžní ústav uchazeči originální doklad vydat, musí uchazeč ve své nabídce předložit kopii tohoto dokladu, kde totožnost kopie s originálním dokladem je potvrzena podpisy výstavce originálního dokladu a razítkem peněžního ústavu.

 

9.3    Pokud uchazeč poskytne jistotu formou složení finanční částky na účet zadavatele, platí následující bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, číslo účtu 6015-3605-881/0710, variabilní symbol 2221. Jistota poskytnutá složením peněžní částky se považuje za složenou okamžikem připsání na uvedený účet.

 

9.4     Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet zadavatele nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek. Tento den bude předcházet dni otevírání obálek (§ 24 odst. 2 zákona). Bankovní záruka musí být v písemné formě předložena zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.

 

10. Požadavky na způsob zpracování nabídek

 

10.1    Nabídky musí být předloženy výhradně v českém jazyce, včetně všech příloh a dokumentů (pokud některý z dokumentů uchazeč vlastní pouze v jazyce jiném než českém, zajistí v originále autorizovaný, úředně ověřený překlad tohoto dokumentu).

 

10.2                       Nabídka bude předložena v originále a 12 kopiích. Každá složka nabídky bude označena: výtisk č. 1 - originál, výtisk č. 2 až výtisk č. 13. Každý výtisk nabídky musí být pevně spojen (vyvázán) a zabezpečen tak, aby nebylo možné jakoukoliv část nabídky oddělit.

 

10.3                       Zadavatel požaduje, aby všechny strany nabídkové dokumentace byly číslovány (netýká se úředně ověřených dokumentů a jejich originálů). Číslování může být buď průběžné nebo ve vzestupně očíslovaných jednotlivých kapitolách samostatně.

 

10.4                         Originál nabídky musí mít:

 

         každou stranu parafovanou zástupcem zodpovědným za jednání uchazeče pro tuto zakázku (netýká se úředně ověřených dokumentů a jejich originálů),

         na všech listech, na kterých jsou uvedeny cenové nabídky a návrh smlouvy otisk razítka uchazeče a podpis statutárního zástupce uchazeče.

 

10.5                         Závazné členění nabídky (včetně pořadí jednotlivých bodů):

 

         Prohlášení, podepsané statutárním orgánem uchazeče, že údaje uvedené v nabídce jsou správné a pro uchazeče závazné.

         Název a sídlo uchazeče, IČ, DIČ, bankovní spojení, jméno kontaktní osoby, její telefon, fax, poštovní adresa, e-mailová adresa.

         Stručná charakteristika uchazeče z pohledu předmětu veřejné zakázky, v maximálním rozsahu 5 stran A4.

         Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče

         Doklady osvědčující splnění dalších požadavků zadavatele uchazečem

         Nabídková cena.

         Popis postupu nabízeného řešení, tj. návrh postupu vypracování předmětných projektů.

         Harmonogram řešení.

         Návrh smlouvy o dílo, včetně sankcí za nedodržení podmínek plnění smlouvy.

 

11.          Místo, doba a způsob podávání nabídek

 

11.1          Uzavřený obal s nabídkou bude označen „Výzva – krajské úřady, 1. etapa - NEOTEVÍRAT“ a na uzavření opatřen razítkem uchazeče nebo podpisem jeho statutárního zástupce.

 

11.2          Uchazeč doručí nabídku poštou na adresu P.O.Box 91, 130 27 Praha 3, nebo osobně v pracovních dnech v době od 9:00 do 10:00 hodin, v poslední den lhůty pro podání nabídek, tj. 15. den následující po dni doručení výzvy zájemci, od 13:00 do 14:00 hodin na adresu Praha 3, Olšanská 4, tel. z vrátnice 41 646.

 

11.3          Lhůta pro podání nabídek činí 14 dnů. Prvním dnem této lhůty je den následující po dni doručení výzvy zájemci.

 

 

 

 

12. Další podmínky veřejné zakázky

 

12.1     Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, změnit podmínky veřejné zakázky, zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodů.

 

12.2     V souladu s ustanovením § 49 odst. 11 zákona si zadavatel vyhrazuje možnost neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.

 

12.3     Zadavatel nepřipouští rozdělení zakázky na dílčí plnění.

 

12.4    Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky jako celku.

 

12.5     Zadavatel nebude uchazečům vracet podané nabídky, přičemž uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   zadavatel

 

 

 

 

 

 
 
Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno / změněno: 21.6.2001 / 21.6.2001
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 35845
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek