Cesta: Titulní stránka > Samospráva > výbory ZK


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2003

7. červenec 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání výboru pro výchovu,

vzdělávání a zaměstnanost č. 8/2003

konaného dne 7. července 2003

 

Přítomno:

-         6 členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, dále jen VVVZ – viz prezenční listina

-         Zdeněk Ludvík – vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, dále jen OŠMS

-          Kamil Ubr – vedoucí oddělení koncepce vzdělávání OŠMS

-         Alena Beranová – oddělení pro řešení mimořádných situací (krajský protidrogový koordinátor, koordinátor romských poradců, integrace cizinců, manažer prevence kriminality)

-         3 zástupci firmy GaREP, spol. s r. o. – PhDr. Iva Galvasová, Ing. Jarmila Janoušková, Mgr. Tomáš Kučera,

 

Program jednání:

 1. Zahájení a kontrola zápisu z minulého zasedání
 2. Aktualizace PRK
 3. Návrh programu jednání výboru na II. polovinu roku 2003
 4. Různé
 5. Závěr

 

1. Zahájení

            Milan Šmíd, předseda VVVZ, zahájil jednání, přivítal přítomné členy výboru a přizvané hosty. Přednesl návrh programu jednání, který byl přijat.

 

2. Aktualizace PRK

            Iva Galvasová představila firmu GaREP a informovala o průběhu aktualizace PRK. Okomentovala podkladové materiály, které obdrželi členové výboru k tomuto jednání. Dále vytyčila hlavní bod dnešního společného jednání, a to vybrat nosné aktivity z PRK pro příští rok a jimi se dále zabývat.

            Alena Štěrbová vznesla velké výhrady k předloženému materiálu Dodatek k faktografii školství, který shledala zcela zavádějící. Některé údaje zde uvedené nejsou opodstatněné. Členové výboru se dohodli se zástupci firmy GaREP, že tento materiál nebude zařazen do aktualizace PRK.

            Iva Galvasová pohovořila k swot analýze Sociální a kulturní infrastruktury. K tomuto tématu proběhla rozsáhlá diskuse, během které se členové dohodli na některých změnách. Navržené změny budou zapracovány firmou GaREP do aktualizace PRK.

            Dalším projednávaným materiálem byl výtah z Aktualizace PRK Vysočina 2001 – Cíl 2: Zvýšení kvality sociálního prostředí s důrazem na rozvoj lidských zdrojů, Dílčí cíl 2.1 Zvyšování vzdělanosti obyvatelstva a adaptability pracovních sil. U všech opatřeni byly vybrány nosné aktivity, na které je třeba se příští rok soustředit.

            Alena Beranová informovala o návrhu doplnění PRK v části Profil - Sociální a kulturní infrastruktura o samostatnou subkapitolu Protidrogová prevence a péče o uživatele drog. Tento materiál popisuje situaci v kraji Vysočina a swot analýzu protidrogové politiky v kraji. Zdůraznila, že v kraji Vysočina neexistuje aktuální dlouhodobá protidrogová strategie (stávající je již zastaralá) a protidrogová krajská komise z řad odborníků na tuto problematiku. Podala informaci, že tento návrh byl již prodiskutován v komisi sociální, zdravotní a volnočasových aktivit – všechny tři komise jej podpořily. Proběhla rozsáhlá diskuse, členové výboru shledávají tuto subkapitolu přiliž úzce zaměřenou na protidrogovou politiku. Navrhli zařazení Protidrogové prevence a péče o uživatele drog do širší kapitoly např. Sociálně patologické jevy.

Odešla Alena Beranová.

 

USNESENÍ/032/08/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zapracovat změny v kapitole Sociální a kulturní infrastruktura, trh práce a zaměstnanost projednané s firmou GaREP včetně vytipovaných aktivit do Programového doplňku pro rok 2004.

Usnesení bylo přijato (pro 6, proti 0, zdrželo se 0).

 

USNESENÍ/033/08/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu Aleny Beranové o návrhu doplnění Programu rozvoje kraje Vysočina v části Profil - Sociální a kulturní infrastruktura o subkapitolu Protidrogová prevence a péče o uživatele drog a navrhuje

předkladatelce Aleně Beranové začlenění materiálu do širší kapitoly týkající se dalších sociálně patologických jevů.

Usnesení bylo přijato (pro 6, proti 0, zdrželo se 0).

 

Odešel Václav Štěpán.

 

3. Návrh programu jednání výboru na II. polovinu roku 2003

            Předseda předložil a okomentoval materiál – Návrh programu jednání výboru na II. polovinu roku 2003 a požádal členy výboru o vyjádření. Program byl jednohlasně přijat.

 

USNESENÍ/034/08/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

Návrh programu jednání výboru na II. polovinu roku 2003 předložený předsedou Milanem Šmídem.

Usnesení bylo přijato (pro 5, proti 0, zdrželo se 0).

 

4. Různé

            Alena Štěrbová informovala o připravované I. zimní Olympiádě dětí a mládeže 2004, která se má uskutečnit od 15. do 20. února 2004 ve Středočeském kraji. Již byla kraji Vysočina zaslána oficiální pozvánka, kde Středočeský kraj žádá o sdělení závazného počtu sportovců za náš kraj, a to do 15. srpna 2003.

            Kamil Ubr podal zprávu ke změnám v síti škol. Ke konci školního roku došlo pouze k několika oborovým změnám. Další plán optimalizace sítě středních škol bude předložen na podzim tohoto roku.

            Dále informoval o grantovém programu Mezinárodní projekty 2003, který nebyl na jednání Rady kraje Vysočina č. 18/2003 dne 27. 5. 2003 schválen, ale bylo doporučeno vypracovat jiný systém financování mezinárodních projektů. Dále navrhuje předložit grantový program Škola – centrum vzdělávání, což bylo členy výboru podpořeno.

            Petr Kesl se vrátil k projednávání změn v síti škol a požádal OŠMS o předložení konkrétního dopadu na konkrétní sloučené školy. Po rozsáhlé diskusi Kamil Ubr konstatoval, že tohoto není OŠMS schopen, protože každý ředitel řeší danou situaci individuálně. Rozdíl v okamžiku sloučení je malý, ale je to velký potenciál do budoucna. Na závěr tedy požádal Petr Kesl OŠMS o vyčíslení všech možných ekonomických dopadů u některé konkrétní sloučené školy.

 

5. Závěr

Předseda poděkoval přítomným za účast a termín dalšího jednání stanovil na 1. září 2003 od 13:30 hod.

 

 

Mgr. Milan Šmíd, v. r.

předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK Vysočina

 

Záznam byl pořízen na jednání výboru dne 7. července 2003.

Zapsala Markéta Nováková, dne 9. července 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 23.7.2003 / 23.7.2003

Počet návštěv: 3998
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek