Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů


 

Novela vyhlášky č. 294/2005 Sb. (č. 387/2016 Sb.)

 

 
 

Novela vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a o změně vyhlášky č. 383/201 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (č. 387/2016 Sb.)

Ve Sbírce zákonů vyšla novela vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 294/2005 Sb."), a doplňující změna vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Hlavním cílem novelizace byla podrobná úprava využití sedimentů na povrchu terénu. Podmínky pro využívání sedimentů na povrchu terénu jsou obsaženy v novém znění přílohy č. 11, bod 6 vyhlášky č. 294/2005 Sb. Podrobnosti týkající se zařízení na využití sedimentů a jejich shromažďování byly novelizací doplněny do vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

Další změny:

  • zrušení výjimky pro využívání neupravených stavebních a demoličních odpadů na povrchu terénu v případě, že z nich lze odebrat reprezentativní vzorky. Důvodem bylo dle MŽP obcházení zákazu jejich využívání na povrchu terénu. Ze stavebních a demoličních odpadů tak budou moci být na povrchu terénu využívány pouze zeminy, jalové horniny, hlušiny, sedimenty a recyklát ze stavebního a demoličního odpadu a vybourané betonové a železobetonové bloky využívané jako náhrada za lomový kámen k účelům, pro které není technicky možné využít recyklát ze stavebního a demoličního odpadu (§ 12 odst. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb.);

  • v  příloze č. 5 vyhlášky č. 294/2005 Sb. je zavedena výjimka umožňující využívání pneumatik na povrchu terénu, a to z důvodu, že byly pneumatiky zákonem zařazeny mezi výrobky podléhající zpětnému odběru a přitom jsou tímto způsobem v praxi využívány;

  • mění se podmínky, které musí splňovat odpady ukládané na skládky. V příloze č. 4 vyhlášky č. 294/2005 Sb., se parametr AT4 nastavuje obecně na všechny odpady obsahující biologicky rozložitelnou složku;

  • namísto doposud platného parametru výhřevnosti (8 MJ/kg) zaveden nový parametr výhřevnosti v sušině na hodnotu 6,5 MJ/kg, což odpovídá cca 4,5 MJ/kg standardní výhřevnosti vzorku odpadu. Jedná se tedy o zásadní snížení z hodnoty 8 MJ/kg na hodnotu cca 4,5 MJ/kg;

  • byla nastavena také četnost kontrol obou nově upravených parametrů;

  • Příloha č. 10 Požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu;

  • Příloha č. 11 Podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu;

  • Příloha č. 12 Technické normy pro metody k provádění zkoušek.

Konkrétní znění přílohy č. 4 bodu 11, zní:

„Výstup z úpravy směsných komunálních odpadů může být ukládán na skládku, pouze pokud jeho výhřevnost v sušině nepřekročí hodnotu 6,5 MJ/kg. Tento parametr je kritickým ukazatelem, který se v případě opakovaných dodávek sleduje s četností podle tabulky č. 4.4.“

Tabulka č 4.4. uvedeného právního předpisu  


Roční produkce odpadu nebo výstupu
Četnost kontrol
0 - 1 000 t
2 x za rok
1 001 - 5 000 t
4 x za rok
5 001 a více t
12 x za rok

Účinnost změn

Novelizace nabyla účinnosti již dnem 1. ledna 2017. Výjimkou je výše zmíněný bod 11. přílohy č. 4 upravující zcela nově výhřevnost a četnost kontrol dodávek odpadu, který má nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2018.

 

 
 
Zodpovídá: Ivo Dobrianskij
Vytvořeno / změněno: 17.1.2017 / 8.9.2017
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 4694
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek