Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor majetkový


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Hlášení změn v registraci

 

 
 

Upozorňujeme poskytovatele sociálních služeb, že od 1. 1. 2014 dochází ke změnám v oblasti zákonné úpravy povinnosti poskytovatele sociálních služeb při oznamování změn registrujícímu orgánu (§ 82 odst. 1 a 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). Oznamovací 15ti denní lhůta se v některých případech (týká zejména hlášení personálních změn) prodloužila – změny lze souhrnně nahlásit v termínu do  patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo.

 

Oznamování změn:

 

Poskytovatel sociálních služeb je povinen registrujícímu orgánu oznámit změny týkající se údajů obsažených v žádosti o registraci a v dokladech předkládaných s touto žádostí, a to s výjimkou údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci (údaje o poskytovateli, druhu sociálních služeb, kapacitě služby, okruhu osob, apod.), povinnost dokládat změny se také od 1. 8. 2009 nevztahuje na plán finančního zajištění sociálních služeb. Poskytovatel sociálních služeb je povinen tyto změny oznámit do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém změny nastaly, a doložit tyto změny příslušnými doklady.

 

Oznamovací povinnost se vztahuje na:

 

Změny týkající se údajů obsažených v popise realizace služby, popise personálního zajištění.

Změny v časovém rozsahu poskytování sociální služby. 

Změny týkající se doložení vlastnického nebo jiného práva k prostorám (nájemní smlouvy) a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb (pojistná smlouva).

 

U změn v personálním zajištění je třeba oznámit: 

 

Změny v dosažení odborné způsobilosti pracovníků v přímé péči (doklady prokazující splnění podmínek odborné způsobilosti – úředně ověřené kopie).

Ukončení pracovního poměru pracovníků v přímé péči – datum ukončení pracovního poměru.

Uzavření nového pracovního poměru s pracovníkem v přímé péči – datum nástupu (k novému pracovníkovi doložit výpis z rejstříku trestů, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu – všechny doklady úředně ověřené). 

Popis personálního zajištění služby (jmenný seznam pracovníků v přímé péči, přehled ostatního personálu a slepá organizační struktura s vyznačením všech pracovních pozic a výší úvazků).

 

Žádost o změnu registrace:

 

Pokud poskytovatel požaduje změnit údaje, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci, musí si o ně písemně požádat. Na základě žádosti poskytovatele registrující orgán vydá rozhodnutí o změně registrace. Žádost o změnu registrace musí obsahovat údaje, kterých se změny týkají, doložené příslušnými doklady. Poskytování sociální služby v souladu s těmito změnami je možné až po právní moci rozhodnutí o změně registrace.

 

Změny, o které je nutné požádat:

 

Týkající se údajů o poskytovateli sociálních služeb uvedených v rozhodnutí o registraci (název poskytovatele, statutární orgán, identifikační číslo, případně údaje o poskytovateli jako fyzické osobě, v případě územního samosprávného celku, jehož jménem poskytuje služby organizační složka, název organizační složky, sídlo, jméno a příjmení vedoucí organizační složky).

Týkající se poskytované sociální služby (kapacita služby, cílová skupina, věková struktura, forma poskytování sociální služby, název zařízení, místo poskytování sociální služby, den započetí poskytování služby)

 

Změny v registraci služby/rozšíření registrace lze realizovat až po vydání rozhodnutí o změně registrace sociální služby na základě žádosti poskytovatele. V případě, jsou-li služby poskytovány v jiném rozsahu, než jaký je stanoven v rozhodnutí o registraci, dopouští se poskytovatel správního deliktu (podle § 107, odst. 2, písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů), s možným udělením pokuty do 20.000,-Kč (§ 107, odst. 5, písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).

 

Žádost o zrušení registrace sociální služby:

 

Zrušení sociální služby – poskytovatel požádá o zrušení registrace služby nejméně 3 měsíce přede dnem ukončen jejího poskytování. Veškeré administrativní záležitosti je nutné řešit a konzultovat přímo s registrujícím orgánem, který Vám případně může sdělit další podrobnosti nebo si vyžádat doložení dalších dokladů.

 
 
Zodpovídá: Mgr. Marek Homolka
Vytvořeno / změněno: 2.12.2013 / 2.12.2013
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 19204
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek