Cesta: Titulní stránka > Samospráva > výbory ZK


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2003

9. červen 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání výboru pro výchovu,

vzdělávání a zaměstnanost č. 7/2003

konaného dne 9. června 2003

 

Přítomno:

-         8 členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, dále jen VVVZ – viz prezenční listina

-         3 členové Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina (dále jen RRLZ) – Ing. Radoslav Kučera (Krajská rada CZESHA), Ing. Mgr. Bc. Petr Švíka (NNO), Ing. Jan Skala, CSc. (Zaměstnavatelské svazy)

-         Zdeněk Ludvík – vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, dále jen OŠMS

-         2 zástupci firmy GaREP, spol. s r. o.

 

Upravený program:

 1. Zahájení
 2. Společné jednání s RRLZ

a)      Aktualizace PRK (firma GaREP, spol. s r. o.)

b)      Projednávání nových studijních oborů na budoucí VŠ v Jihlavě (p. Jirků)

 1. Pravidla pro přijímací řízení do středních a vyšších odborných škol v roce 2004 (návrh)
 2. Příprava změn v síti škol
 3. Uplatnění absolventů na trhu práce
 4. Různé
 5. Závěr

 

1. Zahájení

            Milan Šmíd, předseda VVVZ, zahájil jednání, přivítal přítomné členy výboru a členy RRLZ. Přednesl návrh programu jednání, který byl se souhlasem všech členů doplněn o bod Pravidla pro přijímací řízení do středních a vyšších odborných škol v roce 2004 (návrh), který byl zařazen jako bod 3.

 

2. Společné jednání s RRLZ

a)      Aktualizace PRK (firma GaREP, spol. s r. o.)

Předseda přivítal zástupce firmy GaREP a předal jim slovo. Zástupce představil jejich firmu a seznámil s prací, kterou se zabývá a především pohovořil k materiálu Program rozvoje kraje Vysočina. Představa o aktualizace tohoto programu je následující. Materiál Program rozvoje kraje Vysočina by měl zůstat konstantní, pouze bude každý rok zpracovávána zpráva o plnění programu za uplynulý rok a na jejím základě bude vypracován doplněk, kde budou uvedeny provedené změny. Poté proběhla rozsáhlá diskuse, kdy členové výboru rázně nesouhlasili s postupem a požadovali konkrétnější návrhy.

Členové se dohodli, že do 16. června 2003 mohou Zdeňkovi Ludvíkovi zasílat připomínky ke statistickému materiálu a problémy, které vznikly při jednání s firmou GaREP bude tlumočit Alena Štěrbová v Radě kraje Vysočina.

 

b)      Projednávání nových studijních oborů na budoucí VŠ v Jihlavě (p. Jirků)

Tento bod byl projednán již při samostatném jednání RRLZ, a proto Alena Štěrbová pouze tlumočila informace, které zde zazněly.

Bakalářský studijní program Ekonomika a management, obor Finance a řízení je již schválen akreditační komisí a doporučený, program Elektronika a informatika, obor Počítačové systémy je v akreditačním řízení, připomínky byly pouze k personálnímu zabezpečení

Jsou připravovány další studijní programy. Zainteresované instituce (kraj Vysočina, VOŠ Jihlava, budoucí Vysoká škola Jihlava, město Jihlava a případné další subjekty) budou nyní diskutovat o jejich pořadí, ve kterém budou dále zpracovány. Jedná se o tyto studijní obory: Turismus, Hospodářská politika a správa, obor Regionální veřejná správa, Strojírenství a Porodní asistentka.

Velkým problémem je profesní zabezpečení u všech zmíněných oborů a zvláště u oboru informatiky.

 

USNESENÍ/026/07/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o připomínkovaných bakalářských studiích na VOŠ Jihlava.

Usnesení bylo přijato (pro 8, proti 0, zdrželo se 0).

 

Po těchto bodech odešli zástupci RRLZ.

 

3. Pravidla pro přijímací řízení do středních a vyšších odborných škol v roce 2004 (návrh)

Kamil Ubr pohovořil k návrhu materiálu Pravidla pro přijímací řízení do středních a vyšších odborných škol v roce 2004. Tato pravidla navazují na Pravidla pro přijímací řízení v roce 2003 a vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina, zejména záměr A Změna struktury středních škol. Pravidla se obsahují dvě části I. Základní východiska a II. Pravidla.

Z hlediska přijímacího řízení jsou podstatná tato hlediska:

a)      vývoj počtu žáků vstupujících do prvních ročníků středních škol

b)      vývoj počtu žáků vstupujících do víceletých gymnázií

c)      průměrný počet žáků na třídu

d)      poměry mezi studijními a učebními obory a stupni vzdělávání

e)      struktura oborů v kraji

f)        územní rozložení středního školství

g)      ekonomická situace

h)      financování oborů

i)        hodnocení výstupu ze základních, zvláštních a pomocných škol

 

V části II. Pravidla doporučuje OŠMS, na základě východisek, ředitelům škol a školských zařízení všech zřizovatelů, aby postupovali při přijímání žáků do prvních ročníků školního roku 2003/2004 v souladu s těmito pravidly. Např. nezvyšovat počty žáků v některých učebních oborech, nezvyšovat počty tříd prvních ročníků ve studijních oborech gymnázií a SOŠ, neomezovat počty žáků vstupujících do studia při zaměstnání atd.

 

USNESENÍ/027/07/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

Pravidla pro přijímací řízení do středních a vyšších odborných škol v roce 2004.

Usnesení bylo přijato (pro 8, proti 0, zdrželo se 0).

 

4. Příprava změn v síti škol

Kamil Ubr pohovořil k materiálu do rady kraje „Změny v síti škol, předškolních a školských zařízení“, který také obdrželi členové výboru a seznámil je se změnami v síti škol, které mají být provedeny v nejbližší době. Tento materiál byl následující den 10. června 2003 předložen na jednání Rady kraje Vysočina a v něm uvedené změny byly schváleny a dále budou projednávány v Zastupitelstvu kraje Vysočina. Další skupina slučovaných škol bude navržena k projednání na podzim 2003.

 

USNESENÍ/028/07/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

Zastupitelstvu kraje Vysočina ke schválení připravované změny v síti škol předložené OŠMS.

Usnesení bylo přijato (pro 7, proti 0, zdrželo se 0).

 

5. Uplatnění absolventů na trhu práce

Dále Kamil Ubr informoval o uplatnění absolventů středních, vyšších odborných a vysokých škol v roce 2002 na trhu práce. Porovnal počet absolventů 2002 evidovaných od září 2002 na úřadech práce a procento absolventů, kteří zůstávají v evidenci po 6 měsících (duben 2003) Konstatoval, že u některých absolventů se počet zvýšil na 100 %. Jedná se především o absolventy gymnázií, kteří se evidují během roku při neúspěšnosti studia na VŠ a VOŠ. Totéž platí i pro jiné studijní obory.

 

USNESENÍ/029/07/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o uplatnění absolventů na trhu práce podanou Kamilem Ubrem.

Usnesení bylo přijato (pro 6, proti 0, zdrželo se 0).

 

6. Různé

V tomto bodě pohovořil Kamil Ubr o programu Vyrovnání disproporcí ve vzdělávací nabídce krajů ve vztahu k potřebám jejich rozvoje vyhlášeném MŠMT ČR. Předkladatelem tohoto projektu jsou kraje. Z prostředků programu je možné uhradit náklady na rozvoj vzdělávacích programů ve středních a vyšších odborných školách a doplnění kapacit základních uměleckých škol (bez rozdílu zřizovatelů). Z prostředků programu nelze hradit investiční výdaje. Dle kritérií MŠMT připadá v roce 2003 na kraj Vysočina částka 3 168 tis. Kč. Tyto prostředky může získat kraj při finanční spoluúčasti nejméně 20 % z poskytnuté částky, tedy 634 tis. Kč. Další podmínkou je předložení projektu na MŠMT nejpozději do 10. 6. 2003 a vyčerpání prostředků do konce roku 2003.

Rada kraje stanoví strukturu řídícího výboru, který bude současně plnit funkci hodnotící komise. Výzva školám o vypracování projektů bude vyhlášena nejpozději 15. 6. 2003. Řídící výbor vyhodnotí dílčí projekty, které zašlou školy na základě výzvy, předloží radě kraje výsledek hodnocení a navrhne financování dílčích projektů i celého projektu. Rada kraje návrh projedná a rozhodne o přijatých projektech včetně výše dofinancování z prostředků kraje, termín projednání je nejpozději začátek září.

 

USNESENÍ/030/07/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

program Vyrovnání disproporcí ve vzdělávací nabídce krajů ve vztahu k potřebám jejich rozvoje a

doporučuje

jmenovat Milana Šmída, předsedu VVVZ, členem řídícího výboru pro program Vyrovnání disproporcí ve vzdělávací nabídce krajů ve vztahu k potřebám jejich rozvoje.

Usnesení bylo přijato (pro 6, proti 0, zdrželo se 0).

 

USNESENÍ/031/07/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

témata podpory v rámci projektu MŠMT.

Usnesení bylo přijato (pro 6, proti 0, zdrželo se 0).

 

7. Závěr

Předseda poděkoval přítomným za účast a termín dalšího jednání stanovil na 7. července 2003 od 13:30 hod.

 

Mgr. Milan Šmíd v. r.

předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK Vysočina

 

Záznam byl pořízen na jednání výboru dne 9. června 2003.

Zapsala Markéta Nováková, dne 13. června 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 18.6.2003 / 18.6.2003

Počet návštěv: 3847
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek