Cesta: Titulní stránka > Samospráva > výbory ZK


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2003

5. květen 2003
 

 
 

Zápis ze společného zasedání

výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost č. 6/2003

a Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina

konaného dne 5. května 2003

 

Přítomno:

-         7 členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost (dále jen VVVZ) – viz prezenční listina

-         10 členů Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina (dále jen RRLZ) – viz prezenční listina

-         Zdeněk Ludvík – vedoucí odboru školství, mládeže a sportu (dále jen OŠMS)

 

Program:

 1. Společné jednání VVVZ s RRLZ

a)            Zahájení

b)            Informace o aktualizaci Programu rozvoje kraje (dále jen PRK)

c)            Aktuální informace o programech EU

d)            Společná diskuse k problematice trhu práce, zaměstnanosti, vzdělávání v kraji, různé

 

1. Společné jednání VVVZ s RRLZ

a) Zahájení

            Alena Štěrbová, předsedkyně RRLZ, uvítala všechny přítomné a zahájila jednání.

            Milan Šmíd, předseda VVVZ, seznámil přítomné s činností VVVZ. Alena Štěrbová ještě krátce nastínila možnosti budoucí spolupráce RRLZ s nově vytvořenou Radou vlády pro rozvoj lidských zdrojů.

 

b) Informace o aktualizaci PRK

            Martina Kršňáková, členka RRLZ za Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, pohovořila o stavu příprav aktualizace PRKu. Tuto aktualizaci bude provádět firma GaREP, spol. s r. o. 7. 5. 2003 bude firma GaREP pořádat schůzku pro zástupce pracovních komisí, kteří se budou podílet na vytváření PRK Členové RRLZ se dohodli, že vyšlou z jednotlivých organizací zástupce, kteří se budou účastnit jednání ohledně aktualizace PRKu. První takovéto pracovní jednání se uskuteční 23. června 2003. K tomuto problému proběhne opět další společné jednání VVVZ a RRLZ, a to 9. června 2003 od 13:30 hod.

 

c) Aktuální informace o programech EU

            EQUAL: Kamil Ubr, člen RRLZ za Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina, informoval o připravovaných programech EU v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Pohovořil o programu EQUAL, který je zaměřen na podporu aktivit, které vyrovnávají přístup znevýhodněných vrstev obyvatel ke společenskému a pracovnímu uplatnění. Do 30. září 2003 by měl být tento program připraven k realizaci. Petr Švíka, člen RRLZ za NNO, zastává názor, že je třeba prosazovat v tomto programu větší prostor pro regionální projekty a ne pouze pro celorepublikové.

 

OP RLZ: Dále Kamil Ubr informoval o OP RLZ, který byl schválen vládou a předán do Bruselu. V současné době se zpracovává Programový doplněk. Jiří Hrdlička, člen RRLZ za Úřad práce v Jihlavě, dále informoval, že bude třeba na doporučení Evropské komise snížit počty opatření, obsah operačního programu by měl zůstat stejný a rovněž objem finančních prostředků.

 

            PHARE 2003: Na Vysočině by mělo vzniknout Centrum dalšího vzdělávání se zaměřením na poskytování celoživotního vzdělávání, informací, poradenské činností atd. Radoslav Kučera, člen RRLZ za Unii školských asociací CZESHA, navrhoval, aby hlavní centrum bylo v Jihlavě, ale aby byla vytvořena i další propojená centra v celém kraji, a to především v okrajových částech. Kamil Ubr poznamenal, že vše je ve fázi jednání a nic není ještě konkrétní a hledá se řešení financování. Všichni přítomní se k tomuto návrhu vyjádřili pozitivně.

 

            SROP: Martina Kršňáková informovala o expertech z Anglie a Irska, kteří v srpnu navštíví kraj Vysočina, aby předali zkušenosti s tvorbou projektů. Ze strukturálních fondů by mělo být uspokojeno velké množství žadatelů, proto by měla být vybudována na území kraje poradenská centra, která by dostatečně informovala a napomáhala subjektům při předkládání projektů. Tento program v opatření 3.2 – Sociální integrace je zaměřen i na handicapované občany.

 

d) Společná diskuse k problematice trhu práce, zaměstnanosti, vzdělávání v kraji, různé

            Rostislav Dvořák, člen RRLZ za Krajskou HK, navrhl vytvořit pracovní skupinu na podporu ohrožených oborů učňovského školství. Je potřeba analyzovat situaci a připravit návrhy, jak tuto situaci řešit.

            Alena Štěrbová ho vyzvala,zda by bylo možné na příštím jednání specifikovat obsah této pracovní skupiny a její účel.

            Alena Štěrbová poděkovala všem za účast a slíbila vzájemné poskytování informací mezi RRLZ a VVVZ.

 

Dále pokračovalo samostatné jednání VVVZ.

 

Program jednání VVVZ č. 6/2003:

 1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
 2. Grantový program Mezinárodní projekty 2003
 3. Změny v síti škol provedené v minulém období
 4. Stav rozpočtu 2003 (rozdělení přebytku 2002)
 5. Různé
 6. Závěr

 

2. Kontrola zápisu z minulého jednání

            Milan Šmíd přednesl program samostatného jednání VVVZ a vyzval členy k případnému doplnění nebo upravení zápisu z minulého zasedání a pohovořil o plnění usnesení.

 

3. Grantový program Mezinárodní projekty 2003

            Členové krátce diskutovali k předloženému grantovému programu Mezinárodní projekty 2003 a shodli se na jeho schválení.

USNESENÍ/021/06/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

Grantový program Mezinárodní projekty 2003 a

doporučuje

Zastupitelstvu kraje Vysočina ke schválení.

Usnesení bylo přijato (pro 7, proti 0, zdrželo se 0).

 

4. Změny v síti škol provedené v minulém období

            Kamil Ubr pohovořil ke změnám v síti škol, které byly schváleny zastupitelstvem kraje v listopadu 2002. Dále komentoval rozdíly, které učinilo MŠMT ČR ve svých rozhodnutích oproti původnímu návrhu kraje Vysočina.

 

USNESENÍ/022/06/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

uskutečněné změny v síti škol, které byly schváleny Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2002.

Usnesení bylo přijato (pro 7, proti 0, zdrželo se 0).

 

5. Stav rozpočtu 2003 (rozdělení přebytku 2002)

            Zdeněk Ludvík seznámil přítomné se stavem rozpočtu kraje na tento rok. Z loňského roku 2002 byl vyčíslen rozpočtový přebytek 140 mil. Kč. Odbory krajského úřadu a zastupitelé byli vyzváni, aby předložili návrhy na rozdělení tohoto přebytku.

            Návrh na využití přebytku za OŠMS vypracovali Zdeněk Ludvík a Alena Štěrbová:

1) Dofinancování přímých ostatních neinvestičních výdajů škol zřizovaných krajem Vysočina – cca 13 mil. Kč

-         v pracovní diskusi rady kraje byl zatím tento návrh zamítnut

2) Posílení vybavenosti středních škol informačními technologiemi – 10 mil. Kč

-         kladný postoj rady kraje

3) Přestěhování Speciální školy Žďár nad Sázavou (3 – 5 mil. Kč) – bude řešeno z rezervy rozpočtu

4) Posílení mobility poradenských služeb – 1,4 mil. Kč

-         nákup 4 osobních automobilů – zamítavé stanovisko rady kraje

5) Zajištění úprav dětských domovů v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních – 1,675 mil.Kč – bude řešeno průběžně z rezervy rozpočtu

 

           K problematice rozpisu přímých výdajů pro obecní školství v roce 2003 v kraji Vysočina budou od 26. května do 4. června 2003 probíhat společné porady Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina s pracovníky odborů školství obcí s rozšířenou působností a řediteli předškolních zařízení, škol a školských zařízení. Předseda požádal Zdeňka Ludvíka o zaslání oficiální pozvánky na tyto porady všem členům VVVZ.

 

Předseda předal řízení jednání výboru místopředsedovi Petrovi Keslovi a omluvil se z konce jednání.

 

USNESENÍ/023/06/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

rozpis přímých výdajů škol a školských zařízení v kraji Vysočina na rok 2003.

Usnesení bylo přijato (pro 6, proti 0, zdrželo se 0).

 

USNESENÍ/024/06/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

navýšení částky na dofinancování přímých ostatních neinvestičních výdajů, především na učební pomůcky, učebnice a školní potřeby ve výši 200,- Kč na jednoho žáka střední a speciální školy z prostředků kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato (pro 6, proti 0, zdrželo se 0).

 

6. Různé

            Zdeněk Ludvík pohovořil o dvou vypsaných rozvojových programech MŠMT ČR, které jsou zaměřené na využívání nových informačních technologií ve školách a na vyrovnání disproporcí mezi kraji. MŠMT ČR vypsalo tyto programy v rámci svého Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy. Pro kraje přináší administrování těchto programů další náročnou administrativní práci. MŠMT ČR nerespektuje při vypisování svých rozvojových programů připomínky krajů.

 

USNESENÍ/025/06/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace Zdeňka Ludvíka o rozvojových programech MŠMT ČR.

Usnesení bylo přijato (pro 6, proti 0, zdrželo se 0).

 

           Kamil Ubr podal aktuální informace o změnách v síti škol a o probíhajících jednáních:

-         SOU Lesonice – nemá žádného žáka do 1. ročníku, proto se v současné době jedná mezi řediteli škol a OŠMS o sloučení se školou v Moravských Budějovicích. Vzniklo by tak odloučené pracoviště SOU řemesel a služeb Moravské Budějovice.

-         Gymnázium Telč a SOŠ Telč – projednává se možné budoucí sloučení

-         Ledeč nad Sázavou Gymnázium a ISŠ - projednává se možné budoucí sloučení

-         Třebíč SOU stavební a SPŠ stavební – zajištění prostor pro budoucí spojený subjekt ve spolupráci s městem

-         SzeŠ a SOU Humpolec – projednává se možné budoucí sloučení včetně možnosti propojení s dalšími obory zemědělského školství ve Světlé nad Sázavou a v Havlíčkově Brodě

V těchto případech jsou jednání nejdále, ale nejsou ještě ukončena.

 

7. Závěr

            Místopředseda poděkoval přítomným za účast a připomenul termín dalšího zasedání VVVZ na 9. června 2003 a to od 13:30 hod. Začátek bude opět společné jednání VVVZ a RRLZ na téma aktualizace PRK.

 

Mgr. Milan Šmíd, v. r.

předseda Výboru pro výchovu,vzdělávání a zaměstnanost ZK Vysočina

 

Záznam byl pořízen na jednání výboru dne 5. května 2003.

Zapsala: Markéta Nováková, dne 19. května 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 28.5.2003 / 28.5.2003

Počet návštěv: 4014
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek