Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Orgány krizového řízení kraje > Bezpečnostní komise RK > 2004-2001


 

Bezpečnostní komise RK

Záložky hlavní nabídky

Vyberte:

Zápis ze zasedání Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina č. 3/2003

6. květen 2003
 

 
 

Zápis z jednání Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina č. 3/2003

konaného dne 6. května 2003

v zasedací místnosti HZS kraje Vysočina

 

Program:

1.      Zahájení.

2.      Organizace Krizového štábu kraje Vysočina – prezentace.

3.      Individuální a kolektivní ochrana obyvatelstva v kraji Vysočina – koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015.

4.      Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2002.

5.      Kalendář okrskových a okresních soutěží v jednotlivých OSH.

6.      Využití přebytku hospodaření kraje Vysočina za rok 2002 – informace.

7.      Žádost obce Havlíčková Borová o pomoc při snaze získat dotaci na výstavbu požární  zbrojnice z prostředků kraje, státu, případně jiných zdrojů.

8.      Žádost sboru dobrovolných hasičů Katov o poskytnutí finančních prostředků na pořízení požárního vozidla.

9.      Prohlídka sídla HZS kraje Vysočina.

10.  Závěr.

 

1.      Zahájení

Předseda komise přivítal členy komise a představil hosty. Hned v úvodu navrhl změnu v

programu: bod dva se přesune na konec programu a na začátku bude ředitel HZS kraje Vysočina informovat o posledních událostech v kraji Vysočina (požár v dřevařském závodě, obec Lukavec a podezření na BSS v okrese Třebíč. Členové s navrženou změnou souhlasili. Zápis z minulého jednání byl také přijat bez připomínek.

 

2.      Nové události v kraji Vysočina

Ředitel HZS informoval členy komise o požáru  v obci Lukavec. Dne 26. 4. 2003 vznikl požár  v závodu na dřevotřískové desky. Pravděpodobná příčina požáru byla  závada na ventilátoru. Na místě byla přítomna kriminalistická laboratoř. Finanční škoda byla vyčíslena ve výši 40 mil. Kč.

Dále sdělil, že v okrese Třebíč bylo podezření na výskyt nemoci BSE. Tato situace je pod kontrolou. Hlavní slovo při podezření na výskyt této nemoci má krajská hygienická stanice, která vydává veškerá opatření. Opatření se týká 7 ks dobytka. Členové se dotazovali, kam bylo distribuováno maso a zda se nedostalo ke spotřebiteli. Ing. Ryba ujistil přítomné, že vše bylo zachyceno a ke spotřebiteli se maso nedostalo.

Dále se diskutovalo o nařízení vlády, kde byl stanoven rozsah zdravotních prohlídek dobrovolných hasičů obcí. Členové jednotek budou prodělávat tři druhy zdravotních vyšetření. Toto vyšetření  bude probíhat jednou za dva roky, hrazené pojišťovnou.

Pan Slámečka poukázal na to, že se zdá být letos více požárů než v předešlých letech.

S tím, dle jeho názoru, také souvisí nařízení kraje, které rada kraje neschválila. Pavel Maslák odpověděl, že do 12. května 2003 by se měli všichni radní vyjádřit k upravené verzi nařízení, poté budou předložená do rady kraje, vyjma požárního poplachového plánu. Členové se shodli, že by se měl klást důraz hlavně na prevenci.

 

3.      Individuální a kolektivní ochrana obyvatelstva v kraji Vysočina – koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015.

Ing. Šimon, HZS kraje Vysočina se vrátil ještě k požáru v obci Lukavec. Přednesl krátkou prezentaci společně s fotografiemi požáru. Odpověděl členům na dotazy.

Poté pohovořil ke Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2006. Koncepce ochrany obyvatelstva je na webových stránkách ministerstva vnitra.

Ing. Šimon poukázal, že je všeobecná snaha přenést zodpovědnost za ochranu na občany. Bezprostřední pomoc poskytuje obec, zaměstnavatel a složky IZS. Občan musí být  řádně informován.

Občané by měli znát linky tísňového volání, od letošního roku funguje také číslo 112, které je určeno zejména pro cizince. Padla připomínka, že je také potřeba v materiálech a všech dostupných informacích uvádět čísla na městskou policii.

V koncepci ochrany obyvatelstva se uvádí, že obec je základní prvek veřejné správy a hraje významnou úlohu k zabezpečení ochrany obyvatelstva. Zabezpečuje úkoly stanovené havarijním a krizovým plánem, podílí se na nouzovém přežití obyvatel, zajišťuje varování, evakuaci ukrytí a hospodaření s materiálem CO.

Orgány kraje zajišťují organizace a koordinaci přípravy na realizaci opatření v oblasti ochrany obyvatelstva ve své územní působnosti.

V kraji Vysočina je 160 stálých úkrytů. Pokrytí na území kraje je nerovnoměrné.

I k materiálu civilní ochrany podal několik informací. Je potřeba tyto prostředky vytřídit a přezkoušet. Plně funkční materiál se předá zřízením civilní obrany případně dalším složkám IZS. Na toto téma nastala diskuse, zejména se řešila otázka jak předat informace občanům, kde by se mohli koupit ochranné masky nebo materiál CO. Ing. Šimon sdělil, že pokud budou klást občané na členy komise dotazy na výše uvedené téma, měli by je odkazovat na HZS kraje Vysočina.

 

4.      Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2002.

K tomuto bodu předal několik vysvětlujících informací Pavel Maslák. Zprávu zpracoval Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina. Tento materiál vznikl na základě usnesení § 27, odst. 2, písm. a)  zákona č. 237/2000 Sb.,  kterým se mění zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdější předpisů, kraj v samostatné působnosti projednává roční zprávu o stavu požární ochrany v kraji. Vzhledem k obsáhlosti této zprávy je možné zhlédnout její kompletní znění na CD nebo na webových stránkách kraje a v tištěné příloze je uveden pouze souhrn této zprávy. Zprávu zpracoval Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina.

 

5.      Kalendář okrskových a okresních soutěží v jednotlivých OSH.

Jak informoval Pavel Maslák, tento materiál je pouze informativní. Kalendář soutěží vychází ze zásad poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Okresním sdružení hasičů ČMS a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2003.

Kalendář soutěží bude zveřejněn v elektronické podobě na www stránkách. Pavel Maslák vyzval členy, pokud by se účastnili nějaké soutěže, aby vzali propagační materiály kraje.

 

6.      Využití přebytku hospodaření kraje Vysočina za rok 2002 – informace.

Radou kraje byl stanoven závazný harmonogram. Přebytek činí 140 mil. Vedoucí odboru navrhovali jak rozpustit přebytek z rozpočtu. Pavel Maslák do své kapitoly navrhuje 14, 5 mil pro profesionální hasiče. Jednalo by se o repase požární techniky.  Při prvním čtení návrh

prošel, nyní bude druhé čtení a bude se rozhodovat kolik peněz se bude uvolňovat. Celkové priority jsou na rozvojové akce, aktivity kraje a organizace, do školství, padl i návrh rezervu ponechat.

 

7.      Žádost obce Havlíčková Borová o pomoc při snaze získat dotaci na výstavbu požární  zbrojnice z prostředků kraje, státu, případně jiných zdrojů.

 

  1. Žádost sboru dobrovolných hasičů Katov o poskytnutí finančních prostředků na pořízení požárního vozidla.

K těmto bodům podal informace Pavel Maslák sdělil, že žádostí tohoto typu přichází na kraje několik měsíčně. Členové komise doporučili radě zamítnout žádosti, vzhledem k tomu, že v současné době kraj přispívá na činnost jednotek SDH obcí kraje Vysočina ze svého rozpočtu částkou 5 300 000,- Kč na rozvoj akceschopnosti jednotek II, III. V s CAS a na soutěže SDH obcí. Dále je prostřednictvím rozpočtu kraje poskytována státní účelová dotace ve výši 3 200 000,- Kč na výjezd mimo katastrální území obce a odbornou přípravu.

 

9.      Organizace Krizového štábu kraje Vysočina – prezentace.

Prezentace činnosti a struktura krizového managementu

Ing. Murárik ve své prezentaci seznámil přítomné s prácí krizového managementu a jeho strukturou. Činnost zahrnuje systém metody řešení řízení mimořádných událostí nebo krizových situací. Plní funkci v přípravě a při vlastním řešení mimořádné krizové situace vzniklé v důsledku mimořádné události. Důraz  kladl na seznámení se strukturou krizového štábu kraje, jeho úkoly s personálním naplněním a procesem schválení KŠ bezpečnostní radou kraje.

 

Struktura krizového managementu:

Bezpečnostní rada státu, předseda rady – předseda vlády

Ústřední krizový štáb

 

Bezpečnostní rada kraje

§ 28 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon

Nejvíce 10 členů, hejtman jmenuje jako členy vždy:

-          náměstka hejtmana

-         ředitele krajského úřadu

-         příslušníka PČR určeného policejním prezidentem

-         příslušníka AČR určeného NGŠ AČR

-         ředitel HZS kraje

-         ředitele územně příslušného střediska zdravotnické záchranné služby

-         zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu, kterého zároveň jmenuje tajemníkem bezpečnostní rady kraje

v případě BRK Vysočina jsou ještě dalšími členy jmenováni

      -     ředitel Jaderné elektrárny  Dukovany a předseda bezpečnostní komise rady kraje

Co BRK projednává

-         stav připravenosti kraje na řešení KS

-         krizový plán kraje

-         havarijní plán kraje

-         závěrečná zpráva o hodnocení KS

 

Co BRK posuzuje

-         možná rizika vzniku KS v kraji

-         dokumentaci obcí, kterou HZS kraje uložil povinnost rozpracovat vybrané úkoly

 

Bezpečnostní rada určené obce

Zánikem Okresních úřadů přešly kompetence na obce s rozšířenou působností.

Zabývá se zajištěním připravenosti správního obvodu určené obce.

 

Krizový štáb kraje

Ing. Murárik vysvětlil, za jakých podmínek je krizový štáb svoláván. Pohovořil o struktuře krizového štábu. Při této příležitosti se jednotliví vedoucí skupin a členové krizového štábu představili.

 

10.  Prohlídka sídla kraje a  závěr

 

Pavel Maslák v. r.

předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

 

Zápis pořízen na základě záznamu ze dne 6. 5. 2003

Zapsala Šárka Polívková dne  12. 5. 2003

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Zápis ze zasedání Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina č. 3/2003
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 27.5.2003 / 27.5.2003

Počet návštěv: 5105
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek