Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Komise cestovního ruchu Rady kraje Vysočina č.6 /2002

26. září 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Komise cestovního ruchu

Rady kraje Vysočina č. 6/2002

konaného dne 26. září 2002

 

 

Přítomni:

 • Ing. Jana Fischerová, CSc. – předsedkyně komise cestovního ruchu
 • Ing. Jaroslav Sochor – člen komise cestovního ruchu
 • Ing. Zdeněk Studenec – místopředseda komise cestovního ruchu
 • Emilie Katolická – členka komise cestovního ruchu
 • Zdeněk Jirsa – člen komise cestovního ruchu
 • Bohuslav Nahodil – člen komise cestovního ruchu
 • Ing. Dagmar Zvěřinová – členka komise cestovního ruchu
 • Ing. Jaromír Tomek – člen komise cestovního ruchu
 • Miloš Mašek – starosta města Třebíč
 • Ing. Milan Chloupek – ved. odb. rozvoje, strateg. plánování a cest. ruchu města Třebíč
 • Dana Hrstková – ref. pro kulturu a cest. ruch města Žďár n/Sáz
 • Ivana Mahelová – tajemnice komise cestovního ruchu

 

 

Program: 

1.      Zahájení jednání

2.      Fond Vysočiny – návrhy nových programů na podporu základní a doplňkové infrastruktury CR

3.      Způsob prezentace na veletrhu Regiontour, ostatní veletrhy CR v roce 2003

4.      Připravované propagační materiály, ediční plán pro rok 2003

5.      Informace z jednání koordinátorů s Českou centrálou cestovního ruchu

6.      Diskuse

7.      Prohlídka města a městského informačního centra

8.      Závěr

 

 

1. Zahájení jednání

                 Ing. Zdeněk Studenec, místopředseda komise, zahájil jednání, přivítal všechny přítomné členy komise a hosty. Předal slovo Miloši Maškovi, starostovi města Třebíče. Ten rovněž přivítal všechny přítomné v Třebíči a popřál komisi zdárný průběh jednání. Ing. Milan Chloupek seznámil přítomné s doprovodným programem dnešního zasedání (prohlídka městského informačního centra, městské věže a synagogy).

 

 

2. Fond Vysočiny – návrhy nových programů na podporu základní a doplňkové infrastruktury CR

                 Na úvod Ivana Mahelová informovala o pokračování realizace grantového programu „Vítejte u nás“. Uvedla, že zasedala Rada fondu, která hodnotila I. kolo grantových programů, předsedové řídících výborů a garanti jednotlivých grantových programů zde rovněž měli možnost vyjádřit své názory a připomínky. Příští zasedání Rady fondu koncem října se bude zabývat budoucími náměty programů a směřováním Fondu Vysočiny v dalším roce.

                 Tajemnice komise otevřela diskusi k možnosti využití finančních prostředků Fondu Vysočiny na realizaci zbývajících opatření Programu rozvoje kraje v oblasti cestovního ruchu. Členové komise shodli na tom, že finanční prostředky by měly být investovány do infrastruktury a informačního systému. V této souvislosti přítomní diskutovali o významu, ceně, parametrech a umístění informačních tabulí označujících nejvýznamnější turistické cíle, o možnostech a formách podpory činnosti turistických informačních center tak, aby by nebyla znevýhodněna informační centra lokální,  o možnosti využití grantu na dovybavení pěších a cykloturistických tras (lavičky, kolostavy), na nákup zařízení na výrobu technického sněhu a na údržbu lyžařských běžeckých tratí, na zkvalitnění ubytovací kapacity. Hovořilo se o časovém horizontu a návaznosti jednotlivých grantových programů, o zaměření programů s využitím finančních prostředků alokovaných na rok 2002 i o nových záměrech. Ivana Mahelová tlumočila zkušenosti z jiných krajů.

                 Ing. Jana Fischerová, CSc. se krátce vyjádřila k činnosti řídícího výboru grantového programu „Vítejte u nás“, poděkovala za práci řídícího výboru při hodnocení projektů. K diskutovanému tématu vznesla dotaz, zda je nějaké časové omezení pro podání návrhu nového grantového programu. Tajemnice komise konstatovala, že nikoliv.

                 Ing. Jaromír Tomek se podělil s přítomnými o výsledky svého soukromého průzkumu úrovně a cen venkovského a městského ubytování, který provedl v létě letošního roku v rámci regionu Vysočina. Vyjádřil podporu navrhovanému grantovému programu na rekonstrukci venkovského ubytování.

                 V souvislosti s diskusí o zaměření nově navrhovaných grantových programů byl vyzdvihnut důraz na motivační smysl grantů. Např. v rámci rozsáhlého projektu krajského úřadu budou vyškoleni noví podnikatelé v agroturistice a také oni by následně měli mít možnost ucházet se, na základě svých podnikatelských záměrů, o podporu na vybudování lůžkové kapacity odpovídajících standardů. Po vyškolení pracovníků turistických informačních center by jejich zřizovatelé, na základě transparentních certifikačních pravidel, mohli žádat o podporu na jejich činnost. 

                 Ing. Dagmar Zvěřinová zdůraznila nutnost efektivity, správné načasovanosti a především dostatečné informovanosti veřejnosti.

                 Ivana Mahelová předložila přítomným návrh výzvy grantového programu s pracovním názvem Ubytovací kapacita. Otevřela diskusi k jejímu obsahu.

                 Členové komise se shodli na tom, aby podpora grantového programu byla zaměřena na rozšíření a na rekonstrukci stávajících ubytovacích kapacit v kategorii penzion a ubytování v soukromí. Přítomní vyjádřili souhlas s tím, že žádost o podporu může podat podnikatelský subjekt podnikající v oblasti ubytovacích služeb lokalizovaných v kraji Vysočina, vyjádřili rovněž souhlas se základními kritérii, specifickými kritérii, podílem příjemce podpory, platebními podmínkami.

                 Ve věci výše příspěvku na vybudování jednoho lůžka se ze dvou možností rozhodli členové komise podpořit vyšší částku (20 tis Kč, maximální výše příspěvku 200 tis Kč).

                 V souvislosti s časovým omezením diskutovali přítomní termín vyhlášení, dobu nezbytnou na zpracování žádosti, termín vlastní realizace.

                 Diskutovalo se o potřebě doložení povinných příloh – podnikatelský záměr, doklady o vlastnictví nemovitosti, technicko-technologická charakteristika projektu, rámcový časový harmonogram, podrobná ekonomická rozvaha, čestné prohlášení o vypořádání závazků vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (pokud subjekt obdrží příspěvek, bude povinen před podpisem smlouvy předložit jednotlivá potvrzení příslušných institucí). Žadatel musí zároveň vyslovit souhlas se zveřejněním svého obchodního jména, názvu projektu a výše poskytnuté dotace na webových stránkách kraje Vysočina.

                 Hovořilo se možnosti stanovení minimálního počtu nově vybudovaných či rekonstruovaných lůžek. Přítomní se shodli na tom, aby minimální počet lůžek nebyl brán jako povinnost, podmínkou naopak bude celoroční využití objektu. Do smlouvy s úspěšným žadatelem bude zapracována podmínka, že objekt musí sloužit jako ubytovací kapacita tři následující roky po realizaci.

                 Diskutovalo se o přijatelných a nepřijatelných výdajích. Členové komise rozhodli, aby byl původní návrh nepřijatelných výdajů doplněn o pořízení uměleckých předmětů a elektroniky.

                 Rozvinula se rozsáhlá diskuse o způsobu zveřejnění nového grantového programu, poté, co bude schválen. Jako možné řešení byl shledán rozhovor do všech novin, informace v regionálním vysílání televize, informování všech mikroregionů a obcí, které by mohly pomoci při propagaci a informování Agrární komory.

                 Členové komise pověřili tajemnici, aby dle výše zmiňovaných připomínek vznesených v diskusi upravila původní návrh grantového programu a předložila ho na nejbližším zasedání Rady kraje Vysočina.

                

 

3. Způsob prezentace na veletrhu Regiontour, ostatní veletrhy CR v roce 2003

                 Úvodem tajemnice komise informovala o plánovaných veletrzích a prezentaci kraje Vysočina v posledním čtvrtletí letošního roku (Madi Travel Market Praha, Senioren Messe Vídeň) a v roce 2003 (tři tuzemské a tři zahraniční veletrhy v rozsahu letošního roku).

                 Podrobně zmínila přípravu prezentace kraje na veletrhu Regiontour. Objednaná plocha stánku pro prezentaci je stejně jako v loňském roce 120 m2, přístupná ze tří stran. Česká centrála cestovního ruchu hradí 95 m2 plochy (od roku 2004 tento příspěvek na úhradu plochy již poskytován nebude). Na stavbu stánku bude vypsáno výběrové řízení, osloveno bude pět firem. Objednaná plocha by měla poskytnout dostatek prostoru pro cca 8 spoluvystavovatelů / mikroregionů. Ivana Mahelová hovořila o organizačních záležitostech souvisejících se zajištěním prezentace na veletrhu, o problémech se získáváním propagačních materiálů od jednotlivých měst a obcí na letošní ročník veletrhu, o nezbytnosti úzké spolupráce s mikroregiony a zajištění fundované obsluhy jednotlivých sekcí spoluvystavovatelů na stánku. Členové komise se shodli na nutnosti vymyslet koncepci  stánku jako živou a přitažlivou prezentaci, vyzdvihli nutnost zajištění doprovodných programů pro přilákání návštěvníků. Měl by vzniknout přípravný tým cca 7 osob, kteří by program navrhli a pomohli zajistit. Zájem o účast projevili Dana Hrstková (ZR), Ing. Jana Fischerová, CSc. (HB), Ing. Milan Chloupek (TR). O koncepci stánku bude tajemnice informovat zástupce měst a obcí na Regionální konferenci pořádané RRAV dne 27. 9. 2002 v Hrotovicích. Města, obce i mikroregiony budou k aktivní spoluúčasti na veletržní prezentaci vyzvány také dopisem.

 

 

4. Připravované propagační materiály, ediční plán pro rok 2003

                 Ivana Mahelová pohovořila o připravovaných propagačních materiálech. Uvedla, že oddělení cestovního ruchu intenzivně pracuje na přípravě podkladů pro několik tématických materiálů, které budou vydány v posledním čtvrtletí letošního roku: brožura „Vysočina – kouzlo přírody“ (chráněná území, naučné stezky, rozhledny), brožura „Vysočina – dědictví minulosti“ (hrady, zámky, kláštery, muzea, technické památky, poutní místa), brožura „Vysočina – historická města“ (prezentace památek a atraktivit jednotlivých měst, důraz na  nabídku možností kulturního a sportovního vyžití), skládačka „Po stopách židovské historie na Vysočině“, aktualizována bude informační mapa Vysočiny. Intenzivně jsou sbírána data do materiálu „Vysočina – aktivní dovolená“ (marketingové téma ČCCR pro rok 2003).

                 Pro příští rok se připravuje vydání aktualizovaného cykloturistického průvodce „Vysočinou na kole“, externě zpracovány jsou podklady pro téma „Po stopách vojenské historie“ a „Osobnosti Vysočiny“. Marketingové téma ČCCR pro rok 2004 je Rok české hudby, na toto téma bude kraj samozřejmě také reagovat. Maximální úsilí bude vynaloženo na to, aby za finanční spoluúčasti ubytovatelů byl vydán materiál „Ubytování na Vysočině“.

 

 

5. Informace z jednání koordinátorů s Českou centrálou cestovního ruchu

                 Tajemnice komise podala přítomným informaci o dvoudenním jednání krajských koordinátorů s Českou centrálou cestovního ruchu v Českém ráji za přítomnosti zástupců MMR a několika odborných firem. Jako záporný fakt uvedla, že program jednání byl příliš obsáhlý, tudíž nemohly být body jednání diskutovány do větší hloubky. Na setkání byla diskutována problematika zpracování Programů rozvoje cestovního ruchu v jednotlivých krajích a její připravovaná kompilace, připravované změny v grantové politice ČCCR, značení kulturních a turistických cílů na silnicích, představena byla činnost zahraničních zastoupení ČCCR, plán regionálních prezentací, potvrzeno bylo pokračování specializovaných fam-tripů a press-tripů, zazněla staronová informace, že ediční plány ČCCR jsou limitovány finančními možnostmi. Značný prostor byl věnován problematice vzniku destinačního managementu. V souvislosti s připravovanými prezentacemi ČR na zahraničních veletrzích byla připomínkována malá možnost krajů-spoluvystavovatelů zasáhnout do podoby stánku a doprovodného programu.

 

 

6. Diskuse

                 Tajemnice komise představila přítomným časopis COT business, v jehož zářijovém čísle byla zveřejněna čtyřstránková prezentace kraje Vysočina. Ing. Zdeněk Studenec upozornil, že ve výčtu kulturních akcí chybí zmínka o třebíčském bramborobraní.

                 Ivana Mahelová poukázala na fakt, že na příštím zasedání komise bude nutné připravit znění výzvy grantového programu na budování doplňkové infrastruktury cestovního ruchu.

                 Členové diskutovali o termínu příštího zasedání komise. Ten byl po dohodě všech přítomných stanoven na 22. října 2002 v 9:30 v Jihlavě. Tajemnice komise prověří možnost jejího uspořádání v nově zrekonstruovaném Mahlerově domě. Místo konání bude upřesněno na pozvánkách.

 

 

7. Prohlídka města a městského informačního centra

                 Členové komise navštívili za odborného doprovodu městské informační centrum, městskou věž a synagogu.

 

 

 

                                                                              Ing. Jana Fischerová, CSc. v. r.

                                                                         předsedkyně Komise cestovního ruchu

                                                                                        Rady kraje Vysočina

 

 

 

Záznam pořízen na jednání Komise cestovního ruchu Rady kraje Vysočina dne 26. 9. 2002.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 26. 9. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Komise cestovního ruchu Rady kraje Vysočina č.6 /2002
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 7.10.2002 / 7.10.2002

Počet návštěv: 5152
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek