Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 31/2002

17. září 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 31/2002, konaného dne 17. září 2002 v zasedací místnosti sekretariátu hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 30/2002

 

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 17. 9. 2002.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal, omluvil neúčast I. Rohovského a přednesl návrh programu zasedání.

P. Pospíchal navrhl, aby předložený bod 19 Změny ve financování - dotace na souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů byl vyřazen z programu zasedání a byl znovu předložen příštím zasedání rady kraje.

P. Pospíchal přednesl návrh na rozšíření programu zasedání o bod 20 Poskytnutí mimořádných finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury ke krytí škod způsobených povodněmi v srpnu 2002.

F. Dohnal přednesl návrh na rozšíření programu zasedání o bod 21 Zvýšení platu ředitele Diagnostického ústavu sociální péče Černovice.

Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program zasedání.

Upravený program zasedání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 30/2002
 2. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje za leden až srpen 2002

(09.05-09.15, A. Krištofová, RK-31-2002-02)

 1. Výkup pozemků v k. ú. a obci Doubravník

(09.15-09.25, P. Kolář, RK-31-2002-03)

 1. Prodej pozemků v k. ú. a obci Třebíč a v  k. ú. Střítež u Třebíče  a obci Střítež

(09.25-09.35, P. Kolář, RK-31-2002-04)

 1. Výkup pozemků v k. ú. Polná a v k. ú. Hrbov v obci Polná

(09.35-09.45, P. Kolář, RK-31-2002-05)

 1. Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby „Ochrana vodní nádrže Vír – sil. III/38815 II. stavba“

(09.45-09.55, P. Kolář, RK-31-2002-06)

 1. Návrh na změnu termínů plnění usnesení rady kraje

(09.55-10.05, P. Kolář, RK-31-2002-07)

 1. Souhlas se stavbou statutárního města Jihlava

(10.05-10.15, P. Kolář, RK-31-2002-08)

 1. Souhlas se stavbou a darování části pozemku v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou

(10.15-10.25, P. Kolář, RK-31-2002-09)

 1. Koupě chaty v k. ú. Oslňovice

(10.25-10.35, P. Kolář, RK-31-2002-10)

 1. Postup do vyššího platového stupně

(10.35-10.45, Z. Ludvík, RK-31-2002-11)

 1. Souhlas s posílením investičního fondu převodem prostředků z rezervního fondu

(10.45-10.55, Z. Ludvík, RK-31-2002-12)

 1. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 – Projekty podpory zdraví  

(10.55-11.05, Z. Ludvík, RK-31-2002-13)

 1. Pověření odboru školství, mládeže a sportu vyhlášením konkurzního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Středního odborného učiliště řemesel a služeb, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79

(11.05-11.15, Z. Ludvík, RK-31-2002-14)

 1. Stanovení platu ředitele Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem

(11.15-11.25, Z. Ludvík, RK-31-2002-15)

 1. Prezentace kraje Vysočina na Ekonomickém fóru zemí Středoevropské iniciativy ve Skopje ve dnech 13. - 15. 11. 2002

(11.45-11.55, V. Jourová, RK-31-2002-16)

 1. Žádost o poskytnutí finanční dotace Římskokatolické farnosti ve Světlé nad Sázavou  na opravu havarijního stavu věže kostela sv. Václava ve Světlé nad Sázavou

(11.55-12.05, H. Kubíček, RK-31-2002-17)

 1. Návrh na prohlášení objektů s č. p. 2 v Novém Městě na Moravě za nemovité kulturní památky

(12.05-12.15, H. Kubíček, RK-31-2002-18)

 1. Poskytnutí mimořádných finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury ke krytí škod způsobených povodněmi v srpnu 2002
 2. Zvýšení platu ředitele Diagnostického ústavu sociální péče Černovice
 3. Rozprava členů rady

Upravený program byl schválen 7 hlasy.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 30/2002 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje za leden až srpen 2002

M. Šulc, zaměstnanec odboru ekonomického, předložil radě kraje zprávu o čerpání rozpočtu kraje za období leden – srpen 2002 a přednesl návrh usnesení. Po krátké diskusi rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 554/31/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden až srpen 2002 dle přílohy 1 materiálu RK-31-2002-02.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín:

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-31-2002-02, RK-31-2002-02pr1

 

3. Výkup pozemků v k. ú. a obci Doubravník

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 555/31/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

se zahájením jednání s paní Hanou Navrátilovou o výkupu pozemků par. č. 1637/42 o výměře 58 m2 a par. č. 1637/43 o výměře 5 m2  v k. ú. a obci Doubravník, které jsou zastavěny silnicí II/387 podle materiálu RK-31-2002-03.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-31-2002-03

 

4. Prodej pozemků v k. ú. a obci Třebíč a v  k. ú. Střítež u Třebíče a obci Střítež

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na zveřejnění záměru prodat pozemky v k. ú. a obci Třebíč a přednesl návrh usnesení. V průběhu jednání se dostavila M. Matějková. Po krátké diskusi rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 556/31/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru prodat geometrickým plánem 3491-5425/2002 ze dne 6. 6. 2002 nově oddělené pozemky označené jako par. č. 965/11 o výměře 1 140 m2 a par. č. 965/12 o výměře 418 m2 v k. ú. a obci Třebíč a nově oddělený pozemek par. č. 1086/43 o výměře 164 m2 v k. ú. Střítež u Třebíče a obci Střítež.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 20. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-31-2002-04

 

5. Výkup pozemků v k. ú. Polná a v k. ú. Hrbov v obci Polná

Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 557/31/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit nabytí pozemků par. č. 1205/3 a par. č. 1205/5 v k. ú. a obci Polná a par. č. 89/4 v k. ú. Hrbov a obci Polná do vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu RK-31-2002-05.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: příští jednání ZK

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-31-2002-05

 

6. Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby „Ochrana vodní nádrže Vír – sil. III/38815 II. stavba“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu a přednesl návrh usnesení. Rada kraje vyslovila souhlasné stanovisko s návrhem zájemců o veřejnou zakázku, jmenovala komisi pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala návrh usnesení.

Usnesení 558/31/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·     v souladu s § 49 zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek  v platném znění, a pravidly pro zadávání veřejných zakázek, zadání veřejné zakázky formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na zhotovitele stavby „Ochrana vodní nádrže Vír – sil. III/38815 II. stavba“ dle přílohy 1 materiálu RK-31-2002-06;

·     seznam zájemců o veřejnou zakázku, kteří budou vyzváni k podání nabídky dle přílohy 2 materiálu RK-31-2002-06;

jmenuje

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení dle doplněné přílohy 3 materiálu RK-31-2002-06 a

ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání v navržených termínech dle přílohy 1 materiálu RK-31-2002-06.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: dle schválených termínů

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-31-2002-06; RK-31-2002-06pr1; RK-31-2002-06pr2; RK-31-2002-06pr3

 

7. Návrh na změnu termínů plnění usnesení rady kraje

Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu a přednesl návrh usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 559/31/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

prodloužení termínů pro splnění usnesení rady kraje č. 457/27/2002/RK a č. 480/28/2002/RK na termín do zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2002.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-31-2002-07

 

8. Souhlas se stavbou Statutárního města Jihlava

Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 560/31/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

se stavbou „Lokální biocentrum – Překážková dráha“, která zčásti zasáhne do pozemku par. č. 650/8 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy, obec Jihlava.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 20. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-31-2002-08

 

9. Souhlas se stavbou a darování části pozemku v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na zveřejnění záměru prodat část pozemku v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou a přednesl návrh usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 561/31/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

se stavbou chodníku a rozšířením silnice III/4043na pozemku par. č.1576/2 v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou a

schvaluje

zveřejnění záměru darovat obci Luka nad Jihlavou část pozemku par. č. 1576/2 v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou, která bude zastavěna chodníkem.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-31-2002-09

 

10. Koupě chaty v k. ú. Oslnovice

Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost ředitelky Dětského domova Jemnice týkající se koupě chaty v k. ú. Oslnovice a přednesl návrh usnesení. Po krátké diskusi rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 562/31/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zahájení jednání se současným vlastníkem chaty ev. č. 167 v k. ú. Oslnovice, a. s., Motorpal Jihlava o koupi této nemovitosti.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-31-2002-10

 

11. Postup do vyššího platového stupně

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na postup do vyššího platového stupně u ředitelů škol a školských zařízení kraje Vysočina a přednesl návrh usnesení. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 563/31/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu s § 5 nařízení vlády ČR č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů, postup do vyššího platového stupně u ředitelů škol a školských zařízení dle přílohy 1 materiálu RK-31-2002-11.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: do 20. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-31-2002-11; RK-31-2002-11pr1

 

12. Souhlas s posílením investičního fondu převodem prostředků z rezervního fondu

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 564/31/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s převodem 60 000,- Kč z  rezervního fondu do investičního fondu Havlíčkova Gymnázia Havlíčkův Brod a použitím investičního fondu dle materiálu RK-31-2002-12.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Havlíčkova gymnázia Havlíčkův Brod

termín: 17. 9.2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-31-2002-12

 

13. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 – Projekty podpory zdraví

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh změny závazných ukazatelů rozpočtu SZŠ, VZŠ a VOŠ Třebíč a přednesl návrh usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 565/31/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·     zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o účelovou dotaci Ministerstva zdravotnictví ČR v částce 73 000,- Kč na zajištění Projektů podpory zdraví;

·     změnu závazných ukazatelů rozpočtu SZŠ, VZŠ a VOŠ Třebíč o částku 73 000,- Kč dle materiálu RK-31-2002-13.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: září 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-31-2002-13

 

14. Pověření odboru školství, mládeže a sportu vyhlášením konkurzního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Středního odborného učiliště řemesel a služeb, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 566/31/2002/RK

Rada kraje

pověřuje

odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina vyhlášením a zajištěním průběhu konkurzu na místo ředitele (ředitelky) Středního odborného učiliště řemesel a služeb, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79 a

schvaluje

strukturu konkurzní komise dlepřílohy 1 materiálu RK-31-2002-14.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: do ukončení konkurzního řízení

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-31-2002-14; RK-31-2002-14pr1

 

15. Stanovení platu ředitele Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na stanovení platu ředitele Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem s účinností od 30. 8. 2002 a přednesl návrh usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 567/31/2002/RK

Rada kraje

stanovuje

v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády ČR č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů, plat Mgr. Miloslava Císaře, ředitele Gymnázia, Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 760, dle přílohy 1 materiálu RK-31-2002-15.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: do 20. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-31-2002-15; RK-31-2002-15pr1

 

20. Poskytnutí mimořádných finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury ke krytí škod způsobených povodněmi v srpnu 2002

P. Pospíchal informoval radu kraje o předloženém návrhupriorit financování náhrady škod na dopravní infrastruktuře kraje Vysočina a přednesl návrh usnesení. V průběhu jednání odešla A. Štěrbová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 568/31/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

návrh priorit financování náhrady škod na dopravní infrastruktuře kraje Vysočina dle přílohy 1 materiálu RK-31-2002-20 a

ukládá

vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství předložit návrh priorit financování Státnímu fondu dopravní infrastruktury do 18. 9. 2002.

odpovědnost: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

termín: do 18. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-31-2002-20; RK-31-2002-20pr1

 

21. Zvýšení platu ředitele Diagnostického ústavu sociální péče Černovice

M. Matějková předložila radě kraje návrh na zvýšení platu ředitele Diagnostického ústavu sociální péče Černovice a přednesla návrh usnesení. V průběhu jednání přišla A. Štěrbová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 569/31/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zvýšení platu ředitele Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 9. 2002 dle přílohy 1 materiálu RK-31-2002-21.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 20. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-31-2002-21; RK-31-2002-21pr1

 

16. Prezentace kraje Vysočina na Ekonomickém fóru zemí Středoevropské iniciativy ve Skopje ve dnech 13. - 15. 11. 2002

V. Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém materiálu a přednesla návrh usnesení. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Po krátké diskusi rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 570/31/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

prezentaci kraje Vysočina na Ekonomickém fóru zemí Středoevropské iniciativy ve Skopje a

ukládá

odboru regionálního rozvoje akci zajistit.

odpovědnost: vedoucí odboru regionálního rozvoje

termín: září - listopad 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-31-2002-16

 

17. Žádost o poskytnutí finanční dotace Římskokatolické farnosti ve Světlé nad Sázavou  na opravu havarijního stavu věže kostela sv. Václava ve Světlé nad Sázavou

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje žádost týkající se poskytnutí finanční dotace na opravu havarijního stavu věže kostela sv. Václava ve Světlé nad Sázavou a přednesl návrh usnesení. V průběhu jednání přišla M. Matějková. F. Dohnal přednesl protinávrh - poskytnutí finanční dotace ve výši 80.000,- Kč. Protinávrh byl přijat 7 hlasy, proti 1 hlas. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 571/31/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s poskytnutím finanční dotace ve výši 80.000,- Kč Římskokatolické farnosti ve Světlé nad Sázavou na opravu havarijního stavu věže kostela sv. Václava ve Světlé nad Sázavou dle materiálu RK-31-2002-17.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 31. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (proti 1).

Zdrojové materiály: RK-31-2002-17

 

18. Návrh na prohlášení objektů s č. p. 2 v Novém Městě na Moravě za nemovité kulturní památky

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, podrobně informoval radu kraje o předložené materiálu a přednesl návrh usnesení. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 572/31/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s podáním návrhu na prohlášení objektů s č. p. 2 na p. č. 464/1 v k. ú. Nové Město na Moravě za nemovité kulturní památky dle materiálu RK-31-2002-18.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 31. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (zdržel se 1).

Zdrojové materiály: RK-31-2002-18

 

21. Rozprava členů rady

M. Vystrčil:

-  navrhl, aby sekretariát hejtmana ve spolupráci s regionálním rozvojem připravil návrh variant na vydání „krajského zpravodaje“ pro obce kraje Vysočina;

-  informoval o problematice poskytování finančních prostředků postižené obci Štěpánov nad Svratkou. P. Maslák předloží na příštím zasedání rady kraje informaci o situaci ve Štěpánově.

Rada kraje diskutovala o problému dalšího setrvání Vojenské posádky v Jihlavě a vyjádřila podporu existenci Krajského velitelství územní obrany v Jihlavě.

Na základě setkání se starostkou obce Štěpánov P. Pospíchal sdělil radě kraje další skutečnosti týkající se finanční výpomoci obci Štěpánov z prostředků kraje Vysočina.

Rada kraje navrhla termíny konání dalších dvou zasedání zastupitelstva kraje na 26. 11. 2002, a 17. 12. 2002.

A. Štěrbová předala přítomným pracovní verzi materiálu „Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina“ a sdělila, že budou organizována pracovní jednání se členy rady kraje, výborem pro výchovu vzdělávání a zaměstnanost, zástupci OŠMS kraje a zástupcem zpracovatele první pracovní verze.

F. Dohnal ukončil zasedání rady kraje č. 31/2002 s tím, že další zasedání se bude konat dne 1. 10. 2002., v 9.00 hod. v zasedací místnosti sekretariátu hejtmana, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

František DOHNAL

hejtman kraje Vysočina

 

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 31/2002 dne 17. září 2002.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 17. 9. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 31/2002
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 20.9.2002 / 19.5.2006

Počet návštěv: 4928
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek