Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů


 

Návod pro podávání žádostí o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

Návod pro podávání žádostí o souhlas dle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů k nakládání s nebezpečnými odpady.
 

 
 


Návod pro podávání žádostí o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství uděluje podle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon odpadech") souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.

Podle výše uvedeného ustanovení zákona o odpadech může původce odpadů nakládat s nebezpečnými odpady pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14 zákona o odpadech; shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu. V příloze je uvedeno sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k této problematice. 

Příslušným orgánem veřejné správy v odpadovém hospodářství k udělení souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem v množství větším než 100 t nebezpečného odpadu za rok je krajský úřad.

Náležitosti žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady jsou uvedeny v § 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 383/2001 Sb.").


Obsah žádosti je uveden níže, v příloze je ke stažení formulář žádosti. 


Žádost dle § 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb. obsahuje:


a) obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou,

b) identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,

c) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,

d) kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie zřizovací listiny žadatele,

e) jméno, příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti podle § 15 odst. 5 zákona o odpadech /doklad o dokončeném vysokoškolském vzdělání a nejméně 3 roky praxe v oboru odpadového hospodářství v posledních 10 letech nebo doklad o středním vzdělání ukončeném maturitou a nejméně 5 let praxe v oboru odpadového hospodářství v posledních 10 letech/, pokud žadatel má podle § 15 zákona o odpadech povinnost určit odpadového hospodáře /v posledních 2 letech bylo nakládáno s více než 100 t nebezpečného odpadu za rok/,

f) seznam nebezpečných odpadů dle Katalogu odpadů se kterými bude nakládáno; odhad jejich množství za rok a místa a způsoby nakládání s nimi /popis konkrétního způsobu nakládání s nebezpečnými odpady na provozovně, včetně způsobu využití nebo odstranění/. 

Odkazy

 
 
Zodpovídá: Ing. Milan Křížek
Vytvořeno / změněno: 23.7.2008 / 15.9.2017 | Zveřejnit od: 23.7.2008
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 39530
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek