Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 28/2002

27. srpen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 28/2002, konaného dne 27. srpna 2002 v zasedací místnosti sekretariátu hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 27/2002

 

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 27. 8. 2002.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal a omluvil neúčast P. Pospíchala.

F. Dohnal přednesl návrh programu jednání.

E. Šarapatková přednesla návrh na rozšíření programu jednání o bod 40) Návrh na schválení organizační struktury krajského úřadu bez navýšení počtu zaměstnanců kraje.

Rada kraje přijala rozšířený program jednání.

Rozšířený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 27/2002
 2. Účast kraje Vysočina na 2. výstavě Územní plánování digitálně – Praha konané ve dnech 19. 9. - 10. 10. 2002
 3. Smlouva o přenechání majetku do užívání mezi MPSV a krajem Vysočina
 4. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje za leden až červenec 2002
 5. Zhodnocování volných finančních prostředků kraje
 6. Upuštění od vymáhání pohledávky
 7. Jmenování konkurzní komise pro konkurz na funkci ředitele/ky SZŠ, VZŠ a VOŠ, Třebíč, Hasskova 15
 8. Souhlas s použitím výnosu z prodeje hmotného investičního majetku jako zdroje investičního fondu
 9. Návrh platového výměru ředitele Krajské knihovny Vysočiny
 10. Bilance dosavadních prezentací kraje Vysočina v zahraničí a návrh na uspořádání prezentace kraje v Sofii
 11. Prezentace kraje Vysočina na Ekonomickém fóru zemí střední Evropy ve Skopje

13. - 15. 11. 2002

 1. Žádost o provedení rozpočtového opatření - Příspěvek na zpracování modelových projektů pro předvstupní programy EU
 2. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení grantových programů „Bydlete na Vysočině“ a „Obchodní spolupráce podniků na Vysočině“
 3. Projekty kraje Vysočina předkládané do programu Phare CBC - srpen 2002
 4. Dohoda o spolupráci s Dolním Rakouskem – návrh na schválení definitivního znění dokumentu
 5. FOND VYSOČINY - Grantový program na podporu projektů v oblasti zemědělství
 6. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 7. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 8. Postup do vyššího platového stupně
 9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 10. Výkup pozemku v k. ú. a obci Okříšky
 11. Změna Pravidel pro zadávání veřejných zakázek
 12. Prodej staveb v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
 13. Darování stavby sokolovny včetně pozemků v k. ú. a obci Jimramov
 14. Výkup pozemků v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
 15. Darování pozemků v k. ú. Třebenice a k. ú. Valeč v obci Třebenice
 16. Darování pozemků v k. ú. a obci Moravec a v k. ú. a obci Rožná
 17. Souhlas s realizací staveb a zveřejnění záměru darování části pozemků v k. ú. a obcích Ždírec na Moravě a Luka nad Jihlavou
 18. Darování pozemků v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
 19. Prodej pozemku v k. ú. a obci Jihlava
 20. Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby „Silnice II/360-obchvat obce Trnavy, okr. Třebíč“
 21. Veřejná zakázka na Pojištění majetku a odpovědnosti za škody kraje Vysočina a jím zřízených organizací
 22. Žádost o prodej nebo pronájem pozemku v k. ú. a obci Jihlava
 23. Změna rozpočtu kraje, přestavba objektu Dolní 3, Žďár nad Sázavou
 24. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI
 25. Záměr na využití prostředků schváleného rozpočtu kraje ORJ 70, § 3635, kapitoly Územní plánování pro podporu financování územně plánovacích dokumentací obcí v roce 2002, včetně výhledu na rok 2003 a další roky
 26. Záměr na vyhlášení grantového programu Fondu Vysočiny „Územní dokumentace mikroregionů“ - Grantový program na podporu vytváření dokumentů územního a regionálního rozvoje mikroregionů v kraji
 27. Návrh na jmenování člena Dopravní komise Rady kraje Vysočina za Koalici
 28. Návrh na udělení finanční podpory Hudebnímu festivalu Mahler Jihlava 2002
 29. Návrh na schválení organizační struktury krajského úřadu bez navýšení počtu zaměstnanců kraje
 30. Rozprava členů rady

Rozšířený program byl schválen 7 hlasy.

K zápisu z jednání rady kraje č. 27/2002 vznesl připomínku M. Vystrčil ohledně doplnění jmen členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek v usnesení 448/27/2002/RK.

 

2.      Účast kraje Vysočina na 2. výstavě Územní plánování digitálně – Praha konané ve dnech 19. 9. - 10. 10. 2002

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu a přednesl návrh usnesení.

V průběhu jednání přišla M. Černá.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 463/28/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s účastí kraje Vysočina na 2. výstavě Územní plánování digitálně - Praha konané ve dnech
19. 9. - 10. 10. 2002a

ukládá

vedoucímu odboru informatiky organizačně zajistit účast kraje Vysočina na této výstavě dle přílohy 1 upraveného materiálu RK-28-2002-02.

odpovědnost: vedoucí odboru informatiky

termín: 10. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-28-2002-02, RK-28-2002-02pr1, RK-28-2002-02pr2, RK-28-2002-02pr3

 

3.      Smlouva o přenechání majetku do užívání mezi MPSV a krajem Vysočina

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh Smlouvy o přenechání majetku do užívání mezi MPSV a krajem Vysočina.

P. Pavlinec přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 464/28/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

smlouvu o přenechání majetku do užívání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a krajem Vysočina dle přílohy 1 materiálu RK-28-2002-03.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 27. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-28-2002-03, RK-28-2002-03pr1

 

4.      Zpráva o čerpání rozpočtu kraje za leden až červenec 2002

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje Zprávu o čerpání rozpočtu kraje za období I – VII/2002 a přednesla návrh usnesení.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

M. Vystrčil seznámil radu kraje se závěry přijatými rozpočtovou komisí:

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina:

a.       doporučila zachovat velikost nespecifikované rezervy ve výši minimálně 60 milionů Kč (Usnesení 006/06/2002/RpčK) a

b.       doporučila, aby správci jednotlivých kapitol rozpočtu kraje uvedli pomocí vnitřního rozpočtového opatření do souladu předpokládané a skutečné výdaje v rámci položek jednotlivých kapitol (usnesení 007/06/2002/RpčK).

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 465/28/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden až červenec 2002 dle přílohy 1 materiálu
RK-28-2002-04.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: 27. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-28-2002-04, RK-28-2002-04pr1

 

5.      Zhodnocování volných finančních prostředků kraje

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, podrobně informovala radu kraje o předloženém materiálu.

A. Krištofová přednesla návrh usnesení.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 466/28/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

záměr předložit zastupitelstvu kraje návrh na zhodnocování volných finančních prostředků kraje mimo běžné účty kraje prostřednictvím profesionálního správce aktiv společnosti SI Asset Management, a. s. a

ukládá

odboru ekonomickému předložit radě kraje návrh na zhodnocování volných finančních prostředků kraje mimo běžné účty kraje prostřednictvím profesionálního správce aktiv společnosti SI Asset Management, a. s.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: 1. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-28-2002-05, RK-28-2002-05pr1

 

6.      Upuštění od vymáhání pohledávky

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 467/28/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

v souladu s čl. II, bodu 2 f) Pravidel Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina, s upuštěním od vymáhání pohledávky ve výši 45 840,- Kč, ve smyslu zák. č. 219/2000 Sb., § 35 odst. 1, písm. c), kterou vymáhá DD Senožaty po Šarlotě Novotné.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: do 31. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-28-2002-06

 

7.      Jmenování konkurzní komise pro konkurz na funkci ředitele/ky SZŠ, VZŠ a VOŠ, Třebíč, Hasskova 15

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o jmenování konkurzní komise a přednesl návrh usnesení.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

F. Dohnal navrhl úpravu podmínek při přijímání nabídek pro konkurzní řízení.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 468/28/2002/RK

Rada kraje

jmenuje

v souladu s ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších zákonů, komisi pro konkurzní řízení na funkci ředitele (ředitelky) SZŠ, VZŠ a VOŠ, Třebíč, Hasskova 15, ve složení dle doplněné přílohy 1 materiálu RK-28-2002-07.

odpovědnost:            odbor školství, mládeže a sportu

termín: 27. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-28-2002-07, RK-28-2002-07pr1

 

8.      Souhlas s použitím výnosu z prodeje hmotného investičního majetku jako zdroje investičního fondu

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil členy rady kraje s předloženým materiálem.

Z. Ludvík přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 469/28/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s použitím výnosu z prodeje osobního automobilu Felicia Combi jako zdroje investičního fondu Vyšší odborné školy Jihlava.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel VOŠ Jihlava

termín: 27. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-28-2002-08

 

38.  Návrh na jmenování člena Dopravní komise Rady kraje Vysočina za Koalici

A. Štěrbová přednesla radě kraje návrh na jmenování člena Dopravní komise Rady kraje Vysočina a přednesla návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 470/28/2002/RK

Rada kraje

jmenuje

Ing. Pavlu Licehammerovou, bytem Lešov 42, 393 01 Pelhřimov, členkou dopravní komise.

odpovědnost: sekretariát hejtmana

termín: 27. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-28-2002-38

 

9.      Návrh platového výměru ředitele Krajské knihovny Vysočiny

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje návrh platového výměru ředitele Krajské knihovny Vysočiny a přednesl návrh usnesení.

V průběhu jednání odešli M. Černá a V. Kodet.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 471/28/2002/RK

Rada kraje

stanovuje

v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací ve znění pozdějších předpisů plat Mgr. Tomáše Gece, ředitele Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě dle přílohy 1 materiálu RK-28-2002-09.

odpovědnost: H. Kubíček

termín: 1. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-28-2002-09, RK-28-2002-09pr1

 

10.  Bilance dosavadních prezentací kraje Vysočina v zahraničí a návrh na uspořádání prezentace kraje v Sofii

I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu, podrobně informovala radu kraje o předloženém materiálu a přednesla návrh usnesení.

V průběhu jednání přišli M. Černá a V. Kodet.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 472/28/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu o zajištění prezentací kraje Vysočina v zahraničí v první polovině roku 2002 a

schvaluje

přípravu prezentace kraje Vysočina v Českém centru v Sofii.

odpovědnost: vedoucí odboru regionálního rozvoje

termín: říjen 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-28-2002-10, RK-28-2002-10pr1, RK-28-2002-10pr2, RK-28-2002-10pr3

 

11.  Prezentace kraje Vysočina na Ekonomickém fóru zemí střední Evropy ve Skopje
13. - 15. 11. 2002

I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu, seznámila radu kraje s předloženým materiálem.

I. Mahelová přednesla návrh usnesení.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse se rada kraje dohodla na odložení tohoto bodu na příští jednání rady kraje.

 

12.  Žádost o provedení rozpočtového opatření - Příspěvek na zpracování modelových projektů pro předvstupní programy EU

I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu, podrobně informovala radu kraje o předložené žádosti, ve věci provedení rozpočtového opatření a přednesla návrh usnesení.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse se rada kraje dohodla na odložení tohoto bodu na příští jednání rady kraje s tím, že bude nejdříve prodiskutován ve výboru pro regionální rozvoj.

 

13.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení grantových programů „Bydlete na Vysočině“ a „Obchodní spolupráce podniků na Vysočině“

I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu, předložila radě kraje návrhy grantových programů a přednesla návrh usnesení.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje doporučila I. Mahelové upravit materiál a znovu jej předložit k projednání na speciální pracovní schůzce rady kraje. Ta se uskuteční po skončení příštího jednání rady kraje.

 

14.  Projekty kraje Vysočina předkládané do programu Phare CBC - srpen 2002

I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu, podrobně informovala radu kraje o předloženém materiálu.

I. Mahelová přednesla návrh usnesení.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 473/28/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·     předložení projektů:

1.   Vybudování projektové kapacity kraje Vysočina pro čerpání fondů EU

2.   Vysočina váš partner - katalog kontaktů

3.   Vysočina – region podnikatelských příležitostí

4.   Projekt značení kulturních a turistických cílů pro motoristy

do programu CBC Phare 2002 v srpnu 2002;

·     partnerství kraje Vysočina s Jihomoravským krajem, jako s předkladatelem projektu „Podpora rozvoje česko–rakouské přeshraniční spolupráce s využitím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod (Jihomoravský kraj a kraj Vysočina) a Programů rozvoje obou krajů“ a

ukládá

odboru regionálního rozvoje dopracovat dané projekty tak, aby mohly být předloženy do konce srpna 2002 do programu Phare CBC.

odpovědnost: vedoucí odboru regionálního rozvoje

termín: do 30. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-28-2002-14, RK-28-2002-14pr1, RK-28-2002-14pr2, RK-28-2002-14pr3, RK-28-2002-14pr4, RK-28-2002-14pr5

 

15.  Dohoda o spolupráci s Dolním Rakouskem – návrh na schválení definitivního znění dokumentu

I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu, podala radě kraje informace k předloženému materiálu a přednesla návrh usnesení.

V průběhu jednání odešel M. Vystrčil.

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 474/28/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit znění Dohody o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a krajem Vysočina dle přílohy 1 materiálu RK-28-2002-15;

odpovědnost: vedoucí odboru regionálního rozvoje

termín: září 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-28-2002-15, RK-28-2002-15pr1

 

16.  FOND VYSOČINY - Grantový program na podporu projektů v oblasti zemědělství

P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje návrh grantového programu a přednesl návrh usnesení.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

V průběhu jednání přišel M. Vystrčil.

Závěrem diskuse rada kraje doporučila P. Burešovi upravit materiál a znovu jej předložit k projednání na speciální pracovní schůzce rady kraje.

 

17.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku

J. Bína, pracovník odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložil radě kraje návrh na vyřazení nepotřebného majetku z vlastnictví kraje Vysočina a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 475/28/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s vyřazením lesního kolového traktoru ZETOR CRYSTAL 8011 (výrobní číslo 16557, inventární číslo Z6201/34) z majetku kraje Vysočina a s jeho následným prodejem zájemci, který byl vybrán Diagnostickým ústavem sociální péče Černovice, příspěvkovou organizací.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 20. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-28-2002-17, RK-28-2002-17pr1

 

18.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

V průběhu jednání odešel T. Hermann.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 476/28/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s likvidací přebytečného a neupotřebitelného hmotného majetku dle materiálu RK-28-2002-18.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: do 30. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-28-2002-18

 

19.  Postup do vyššího platového stupně

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 477/28/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s přiznáním postupu do vyššího platového stupně dle materiálu RK-28-2002-19.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 27. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-28-2002-19

 

32.  Veřejná zakázka na Pojištění majetku a odpovědnosti za škody kraje Vysočina a jím zřízených organizací

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu.

V průběhu jednání přišel T. Hermann.

Rada kraje jmenovala komisi pro otevírání obálek a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 478/28/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·         v souladu s § 3 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a pravidly pro zadávání veřejných zakázek, vyhlášení obchodní veřejné soutěže na „Pojištění majetku a odpovědnosti za škody kraje Vysočina a jím zřízených organizací“ dle upravené přílohy 3 materiálu RK-28-2002-32;

·         zadávací dokumentaci pro zpracování nabídky „Pojištění majetku a odpovědnosti za škody kraje Vysočina a jím zřízených organizací“ dle upravené přílohy 4 materiálu RK-28-2002-32;

pověřuje

makléřskou společnost STACH & S. T., a. s., Praha, Kolovratská 2/111 výkonem zadavatelských činností dle § 69 zákona číslo 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v rozsahu přílohy 2 materiálu RK-28-2002-32;

jmenuje

·         komisi pro otevírání obálek ve složení dle doplněné přílohy 5 materiálu RK-28-2002-32;

·         komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení dle doplněné přílohy 6 materiálu

RK-28-2002-32 a

ukládá

·         odboru majetkovému zajistit za součinnosti pověřeného zástupce, makléřské společnosti STACH & S. T., a. s., Praha, realizaci veřejné obchodní soutěže na základě schváleného zadání dle upravené přílohy 3 a 4 materiálu RK-28-2002-32.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: dle schválených termínů

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-28-2002-32, RK-28-2002-32pr1, RK-28-2002-32pr2, RK-28-2002-32pr3, RK-28-2002-32pr4, RK-28-2002-32pr5, RK-28-2002-32pr6

 

20.  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 479/28/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucím oprávněným, pro pozemkové parcely a za úhrady dle materiálu RK-28-2002-20.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-28-2002-20

 

21.  Výkup pozemku v k. ú. a obci Okříšky

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 480/28/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

se zahájením jednání s firmou Gelso group, a. s., o výkupu pozemku par. č. 1331/13 v k. ú. a obci Okříšky, který byl nově oddělen na základě geometrického plánu č. 644-86/2002 za cenu stanovenou zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů, v platném znění a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 279/1997 Sb., v platném znění a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemku par. č. 1331/13 v k. ú. a obci Okříšky za cenu
25 810,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 8. 2002, 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-28-2002-21

 

22.  Změna Pravidel pro zadávání veřejných zakázek

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o změně Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a přednesl návrh usnesení.

V průběhu jednání odešel V. Kodet.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 481/28/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

změny Pravidel pro zadávání veřejných zakázek dle přílohy 3 materiálu RK-28-2002-22 a

ukládá

majetkovému odboru vydat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek ve znění změn schválených usnesením rady kraje 481/28/2002/RK ze dne 27. 8. 2002.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-28-2002-22, RK-28-2002-22pr1, RK-28-2002-22pr2, RK-28-2002-22pr3

 

23.  Prodej staveb v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

V průběhu jednání odešli F. Dohnal a M. Černá.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 482/28/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru prodat:

·     stavbu odchovny mladého dobytka na pozemcích par. č. 2138/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 128 m2, par. č. 2138/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 611 m2 a 2138/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 704 m2;

·     stavby porodny a odchovny prasat na pozemcích par. č. 2218/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 101 m2, par. č. 2218/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 307 m2, par. č. 2219/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 338 m2 a par. č. 2219/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 285 m2, vše v katastrálním území a obci Bystřice nad Pernštejnem.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-28-2002-23

 

24.  Darování stavby sokolovny včetně pozemků v k. ú. a obci Jimramov

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje informace k předloženému materiálu a přednesl návrh usnesení.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 483/28/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru darovat obci Jimramov pozemky par. č. 664/5 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 4.585 m2 a par. č. st. 271 – zastavěná plocha o výměře 388 m2 včetně stavby sokolovny čp. 63 na pozemku par. č. st. 271 vše v k. ú. a obci Jimramov.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-28-2002-24

 

25.  Výkup pozemků v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 484/28/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zahájení jednání s OSEVOU, semenářský statek, s. p. v likvidaci, Jaroměřice nad Rokytnou, o výkupu částí pozemků par. č. 3188/19, 3188/20, 3188/23, 3188/24, 3188/40, 3188/41, 3188/44 a 3189/3, vše v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou, zastavěných silnicí II/152 za cenu stanovenou zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů, v platném znění a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 279/1997 Sb., v platném znění.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-28-2002-25

 

26.  Darování pozemků v k. ú. Třebenice a k. ú. Valeč v obci Třebenice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na zveřejnění záměru darovat část pozemků v k. ú. Třebenice a k. ú. Valeč v obci Třebenice a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 485/28/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru kraje Vysočina darovat pozemek par. č. 535/7 a části pozemků 535/3 díl c + f, 535/4 díl e, 535/6 díl g, všechny původem PK 535 v obci a k. ú. Třebenice a 764/2 v obci Valeč a k. ú. Valeč u Hrotovic, dle oddělovacích geometrických plánů č. 196-176/2001, 196-177/2001 a 275-150/2001.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-28-2002-26

 

27.  Darování pozemků v k. ú. a obci Moravec a v k. ú. a obci Rožná

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na zveřejnění záměru darovat část pozemků v k. ú. a obci Moravec a v k. ú. a obci Rožná a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 486/28/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·         zveřejnění záměru darovat pozemek par. č. 1536/17 a díly „a“ a „b“ pozemku par. č. 1066/1 v k. ú. a obci Rožná obci Rožná;

·         zahájení jednání s obcí Rožná o darování pozemku par. č. 330/12 v k. ú. a obci Moravec kraji Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-28-2002-27

 

28.  Souhlas s realizací staveb a zveřejnění záměru darování části pozemků v k. ú. a obcích Ždírec na Moravě a Luka nad Jihlavou

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na zveřejnění záměru darovat části pozemků v k. ú. a obcích Žďírec na Moravě a Luka nad Jihlavou a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 487/28/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s realizací stavby chodníku v obci Ždírec na Moravě a s realizací stavby chodníku a rozšíření silnice III/4042 v obci Luka nad Jihlavou a

schvaluje

·         zveřejnění záměru kraje Vysočina darovat pro stavbu chodníku v obci Ždírec na Moravě část pozemku par. č. 1624 v k. ú a obci Ždírec na Moravě obci Ždírec na Moravě;

·         zveřejnění záměru kraje Vysočina darovat pro stavbu chodníku část pozemku par. č. 1576/2 v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou obci Luka nad Jihlavou.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-28-2002-28

 

29.  Darování pozemků v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na zveřejnění záměru darovat část pozemků v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 488/28/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·         zveřejnění záměru darovat pozemky dle geometrického plánu č. 1706-199/1997; díl „ch“ o výměře 59 m2, který se odděluje z pozemku par. č. 6164, díl „k“ o výměře 38 m2, který se odděluje z pozemku par. č. 6164, díl „l“ o výměře 25 m2, který se odděluje z pozemku par. č. 6162 a díl „p“ o výměře 31 m2, který se odděluje z pozemku par. č. 6162, vše v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou městu Žďár nad Sázavou;

·         zahájení jednání s městem Žďár nad Sázavou o darování pozemků dle geometrického plánu č. 1706-199/1997 dílu „m“ o výměře 1 m2, který se odděluje z pozemku par. č. 6161 a pozemku par. č. 6157/3 o výměře 152 m2, který se odděluje z pozemku par. č. 6157, oboje v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou kraji Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-28-2002-29

 

30.  Prodej pozemku v k. ú. a obci Jihlava

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na zveřejnění záměru prodat pozemek v k. ú. a obci Jihlava a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 489/28/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru prodat pozemek par. č. 230/2 v obci a k. ú. Jihlava.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-28-2002-30

 

31.  Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby „Silnice II/360-obchvat obce Trnavy, okr. Třebíč“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu.

Rada kraje jmenovala komisi pro otevírání obálek a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 490/28/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu s částí druhou zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a pravidly pro zadávání veřejných zakázek, zadání veřejné zakázky formou obchodní veřejné soutěže na zhotovitele stavby „silnice II/360 - obchvat obce Trnavy, okr. Třebíč“ dle upravené přílohy 1 materiálu RK-28-2002-31;

jmenuje

·         komisi pro otevírání obálek ve složení dle doplněné přílohy 2 materiálu RK-28-2002-31;

·         komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení dle doplněné přílohy 3 materiálu

RK-28-2002-31 a

ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání v navržených termínech dle upravené přílohy 1 materiálu RK-28-2002-31.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: dle schválených termínů

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-28-2002-31, RK-28-2002-31pr1, RK-28-2002-31pr2, RK-28-2002-31pr3

 

33.  Žádost o prodej nebo pronájem pozemku v k. ú. a obci Jihlava

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 491/28/2002/RK

Rada kraje

odkládá

rozhodnutí zveřejnit záměru prodeje a pronájmu pozemků, či jejich částí, par. č. 1512/2 a 1512/1, vše v k. ú. a obci Jihlava a

ukládá

odboru majetkovému předložit radě kraje projednávaný materiál k novému projednání, po zpracování koncepčního materiálu o další činnosti OGV v Jihlavě.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-28-2002-33

 

34.  Změna rozpočtu kraje, přestavba objektu Dolní 3, Žďár nad Sázavou

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým materiálem a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 492/28/2002/RK

Rada kraje

stanovuje

odvod z provozu příspěvkové organizaci DDM Žďár nad Sázavou ve výši 700 tis. Kč a

schvaluje

·         zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o výše uvedený odvod z provozu;

·         zvýšení výdajové části rozpočtu o investiční dotaci ve výši 700 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci DDM Žďár nad Sázavou;

·         změnu závazných ukazatelů u výše uvedené organizace o provedený odvod a poskytnutou investiční dotaci.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-28-2002-34, RK-28-2002-34pr1

 

35.  Dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o Dodatku ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 493/28/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

dodatek č. 136/2002/3 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2002 ze dne 15. 5. 2002 č. 136/2002/1 uzavřené mezi Státním fondem dopravní infrastruktury a Vysočinou dle přílohy 1 materiálu RK-28-2002-35.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-28-2002-35

 

36.  Záměr na využití prostředků schváleného rozpočtu kraje ORJ 70, § 3635, kapitoly Územní plánování pro podporu financování územně plánovacích dokumentací obcí v roce 2002, včetně výhledu na rok 2003 a další roky

P. Průža, vedoucí oddělení územního plánování, seznámil radu kraje s výše zmíněným záměrem a přednesl návrh usnesení.

V průběhu jednání přišli M. Černá a F. Dohnal.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse se rada kraje rozhodla odložit tento bod, s doporučením zpracovat záměr v podobě grantového programu.

 

37.  Záměr na vyhlášení grantového programu Fondu Vysočiny „Územní dokumentace mikroregionů“ - Grantový program na podporu vytváření dokumentů územního a regionálního rozvoje mikroregionů v kraji

M. Černá seznámila radu kraje se záměrem vyhlášení výše zmíněného grantového programu a přednesla návrh usnesení.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 494/28/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

záměr vyhlásit grantový program Fondu Vysočiny na podporu vytváření dokumentů územního a regionálního rozvoje mikroregionů v kraji a

ukládá

odboru územního plánování a stavebního řádu zpracovat návrh výzvy k předkládání projektů do tohoto grantového programu.

odpovědnost: odbor územního plánování a stavebního řádu

termín: do 3. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-28-2002-37

 

39.  Návrh na udělení finanční podpory Hudebnímu festivalu Mahler Jihlava 2002

M. Matějková přednesla návrh na udělení finanční podpory Hudebnímu festivalu Mahler Jihlava 2002 a přednesla návrh usnesení.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 495/28/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

v souladu s § 59 odst. 2a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, o poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč na akci Hudební festival Mahler Jihlava 2002 a

schvaluje

snížení položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 30 000 Kč a povýšení rozpočtu kapitoly Kultura o tuto částku na realizaci Hudebního festivalu Mahler Jihlava 2002.

odpovědnost:            odbor kultury a památkové péče

termín: 6. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-28-2002-39, RK-28-2002-39pr2

 

40.  Návrh na schválení organizační struktury krajského úřadu bez navýšení počtu zaměstnanců kraje

E. Šarapatková předložila radě kraje návrh na schválení organizační struktury krajského úřadu bez navýšení počtu zaměstnanců kraje a přednesla návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 496/28/2002/RK

Rada kraje

stanovuje

v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), počet zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu k 1. 9. 2002 na 227 zaměstnanců.

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

termín: 27. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-28-2002-40, RK-28-2002-40pr1

 

41.  Rozprava členů rady

F. Dohnal hovořil o organizačním zajištění setkání představitelů kraje Vysočina se starosty měst a obcí kraje.

E. Šarapatková poukázala na nedostatečnou informovanost veřejnosti o činnosti úřadu a dále hovořila o delimitaci pracovníků z okresních úřadů.

 

F. Dohnal ukončil jednání rady kraje č. 28/2002 s tím, že další zasedání se bude konat dne 3. 9. 2002., v 9.00 hod. v zasedací místnosti sekretariátu hejtmana, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                František DOHNAL

           hejtman kraje Vysočina

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání rady kraje č. 28/2002 dne 27. srpna 2002.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 27. 8. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 28/2002
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 30.8.2002 / 17.10.2002

Počet návštěv: 5780
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek