Cesta: Titulní stránka > Samospráva > výbory ZK


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2008

11. únor 2008
 

 
 

Zápis z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2008

konaného dne 11. února 2008

Přítomni:

1. Brož Ladislav

6. Kovanda Bohumil

2. Bulušek Josef

7. Matějková Martina (místopředsedkyně)

3. Doležal Jaroslav

8. Šlechtický Pavel

4. Karas Jan

9. Ludvík Zdeněk (tajemník)

5. Kesl Petr (předseda)

 

Nepřítomni (omluveni):

1. Dufek Tomáš

 

Hosté:

1. Kamil Ubr (OŠMS)

2. Radoslav Kučera (CZESHA)

 

 

Návrh programu:

1.      Zahájení jednání;

2.      Schválení programu, kontrola usnesení;

3.      Informace o projednávaných bodech z oblasti školství v Radě kraje Vysočina;

4.      Informace o problematice školství z pohledu CZESHA;

5.      Příprava semináře pro učitele a ředitele škol;

6.      Vyhodnocení grantových programů Fondu Vysočina v oblasti výchovy a vzdělávání za rok 2007;

7.      Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2008;

8.      Diskuse a různé;

9.      Závěr.

 

1. Zahájení jednání

Petr Kesl, předseda VVVZ, zahájil jednání a přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný.

 

2. Schválení programu, kontrola usnesení

Předseda přednesl návrh programu. Program jednání byl 7 hlasy schválen. Předseda dále shrnul závěry a usnesení ze zasedání VVVZ č. 1/2008. Dále dodal, že květnové zasedání bude výjezdní, v Třešti.

 

3. Informace o projednávaných bodech z oblasti školství v Radě kraje Vysočina

Zdeněk Ludvík tlumočil v zástupu za Martinu Matějkovou informace ze zasedání RK (body z oblasti školství a vzdělávání), které proběhly od posledního zasedání VVVZ:

RK č. 2/2008

-          Návrh rozpočtového opatření - dotace na aktivní politiku zaměstnanosti od úřadů práce za období září - prosinec 2007;

-          Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 a Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava;

-          Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Týden vzdělávání dospělých 2007.

 

RK č. 3/2008

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na podporu certifikace středních škol;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Účast kraje Vysočina v soutěži Enersol 2008;

-          Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - fotbal, plavání, basketbal, volejbal, šachy;

-          Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - krasobruslení "Pro Skating";

-          Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - lední hokej, lyžování, orientační běh, házená, stolní tenis;

-          Návrh na vyhlášení "Preventivních programů realizovaných školami a školskými zařízeními na rok 2008";

-          Návrh na vyhlášení grantového programu Jednorázové akce 2008;

-          Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství;

-          Anketa Sportovec Vysočiny 2007 - jmenování hodnotitelské komise.

 

RK č. 4/2008

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením.

 

RK č. 5/2008

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských projektů;

-          Změny ve školském rejstříku;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou.

 

Na zasedání se dostavila M. Matějková.

 

P. Šlechtický vznesl dotaz, kolik je romských dětí na veřejných školách v kraji Vysočina?

K. Ubr odpověděl, že toto číslo oficiálně nemůžeme zjišťovat. Jediné, co se dá zjistit, kolik žáků na školách jsou jiných etnik.

 

Usnesení 07/02/2008/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

informace z rady kraje.

 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

4. Informace o problematice školství z pohledu CZESHA

P. Kesl představil členům výboru Radoslava Kučeru, předsedu krajské CZESHY a ředitele Obchodní akademie v Pelhřimově. R. Kučera informoval členy výboru o fungování CZESHY v kraji Vysočina. Dodal, že dvouúrovňová maturita nemusí být nejlepším řešením. Vysoké školy se zatím k tomuto tématu moc nevyjádřily. Okomentoval podkladový materiál „Model reformní maturity po navrhované změně“. Tento materiál bude přílohou zápisu.

V rámci tohoto bodu byla projednána tato témata:

-          financování a odměňování učitelů;

-          forma maturit;

-          počet přihlášek na střední a vysokou školu.

 

Usnesení 08/02/2008/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

Informace o problematice školství z pohledu CZESHA a

doporučuje

Zastupitelstvu kraje Vysočina řešit případné dopady neočekávaného nárůstu inflace a dopadů snížení ONIV ze státního rozpočtu u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina a

doporučuje

Zastupitelstvu kraje Vysočina podpořit finanční spoluúčast úspěšných projektů škol a školských zařízení

 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

5. Příprava semináře pro učitele a ředitele škol

P. Kesl předal členům výboru informace o průběhu přípravy semináře pro učitele a ředitele škol. Proběhlo jednání s panem hejtmanem. Seminář by měl být pro všechny pedagogické pracovníky v kraji Vysočina. Bude vypracována pozvánka s termínem konání akce a do kdy se mají pedagogičtí pracovníci nahlásit. Termín je již odsouhlasený panem hejtmanem. Bylo by dobré přizvat někoho z ministerstva školství.

Zasedání opustila M. Matějková.

Témata, která zazní na semináři:

-          Školní klima

-          Jak jednat s rodič

-          Učitel jako lektor a organizátor vzdělávání

-          Syndrom vyhoření

Tímto bodem se bude výbor zabývat i na příštím jednání.

 

6. Vyhodnocení grantových programů Fondu Vysočina v oblasti výchovy a vzdělávání za rok 2007

K. Ubr okomentoval podkladový materiál „Vyhodnocení grantových programů Fondu Vysočina v oblasti výchovy a vzdělávání za rok 2007“.

 

Usnesení 09/02/2008/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

informace o Vyhodnocení grantových programů Fondu Vysočina v oblasti výchovy a vzdělávání za rok 2007“.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

7. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2008

K. Ubr okomentoval podkladový materiál „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2008 druhá pracovní verze“.

K tomuto tématu se rozvinula krátká diskuse.

P. Šlechtický dodal, že v Jihlavě je spíše nedostatek mateřských škol. Nedávno proběhl zápis do prvních tříd a úbytek dětí za posledních pět let nebyl tak vysoký.

K. Ubr dodal, že u mateřských škol se pokles dětí zastavil. P. Šlechtický reagoval z toho důvodu, že v materiálu je napsáno, že je prudký pokles dětí. J. Karas doplnil, že do budoucna bude pokles dětí v mateřských školách pokračovat.

 

Usnesení 10/02/2008/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

druhou pracovní verzi dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2008 a

doporučuje

dopracovat na základě diskuse.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

8. Diskuse a různé

P. Kesl poznamenal, že by bylo dobré na další zasedání přizvat krajského školského inspektora.

 

9. Závěr

Předseda VVVZ, P. Kesl, poděkoval všem přítomným a ukončil jednání. Termín zasedání VVVZ č. 2/2008 byl stanoven na pondělí 10. března 2008 od 13:00 hodin v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina v zasedací místnosti A-2.15.

 

 

Petr Kesl, v. r.

předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracoval a zapsal M. Šalanda dne 21. února 2008.

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2008
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 7.3.2008 / 7.3.2008

Počet návštěv: 6367
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek