Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 
 

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 26/2002

6. srpen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 26/2002, konaného dne 6. srpna 2002 v zasedací místnosti sekretariátu hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 25/2002

 

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 6. 8. 2002

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal a omluvil neúčast T. Hermanna.

F. Dohnal přednesl návrh programu jednání.

Rada kraje přijala navržený program jednání.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 25/2002
 2. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje za leden až červen 2002
 3. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002
 4. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002
 5. Návrh platového výměru ředitelky Základní umělecké školy Jihlava
 6. Návrh mimořádné odměny pro ředitele škol
 7. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 – Přehlídka odborných dovedností
 8. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 – přímé výdaje ve školství
 9. Postup do vyššího platového stupně
 10. Odvolání ředitele Gymnázia, Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 760 a jmenování nového ředitele na základě výsledku konkurzního řízení
 11. Změna závazných ukazatelů u finančních prostředků uvolněných z rozpočtu kraje na dofinancování vzdělávacího projektu SLAM Gymnázia Humpolec
 12. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002
 13. Změny v síti škol, předškolních a školských zařízení
 14. Darování pozemků v k. ú. Hojanovice
 15. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek
 16. Prodej pozemků v k. ú. Janovice u Houserovky a obci Pelhřimov
 17. Prodej pozemku par. č. 57/2 v k. ú. Hruškové Dvory
 18. Prodej pozemku v k. ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš
 19. Prodej části pozemku par. č. 1086/5 v k. ú. Střítež u Třebíče
 20. Návrh na provedení rozpočtových opatření
 21. Návrh rozpočtových opatření v programovém financování
 22. Směna pozemků v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou
 23. Souhlas se stavbou zastávkového a odbočovacího pruhu v k. ú. Helenín
 24. Souhlas s realizací stavby a zveřejnění záměru darování části pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
 25. Výkup pozemků v k. ú. Polná a v k. ú. Hrbov
 26. Veřejná zakázka na zhotovitele rekonstrukce silnice III/34422 a III/34418, Slavíkov - Sloupno
 27. Žádost o prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 28. Žádost o prodej pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
 29. Žádost o prodej nebo pronájem pozemku v k. ú. a obci Jihlava
 30. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2003
 31. Darování pozemku v k. ú. Ořechov u Křižanova a obci Ořechov
 32. Veřejná zakázka: rekonstrukce silnice I/19 – Štěpánov - hranice okresu Blansko
 33. Žádost o uvolnění finančních prostředků z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje za účelem finanční podpory sportovní akce Zlatá lyže 2003
 34. Návrh na zapojení kraje Vysočina do akce Zlatá lyže 2003
 35. Žádost o použití znaku kraje
 36. Návrh na odprodej nepotřebného majetku
 37. Změny ve financování - dotace na souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů
 38. Návrh změny rozpisu čerpání neinvestičních prostředků SÚS Třebíč, příspěvkové organizace kraje Vysočina, pro financování údržby a oprav silnic II. a III. tříd na rok 2002 z rozpočtu SFDI
 39. Vyhodnocení studií „Možnosti zpracování studie dopravní obslužnosti a projektu optimalizace dopravní obslužnosti regionu“
 40. Návrh na navýšení počtu zaměstnanců kraje
 41. Návrh na udělení finanční podpory akci Internet v Telči
 42. Návrh na udělení finanční podpory akcím v oblasti sportu a kultury
 43. Rozprava členů rady

Navržený program byl schválen 7 hlasy.

K zápisu z jednání rady kraje č. 25/2002 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje za leden až červen 2002

A. Krištofová, vedoucí ekonomického odboru, předložila radě kraje zprávu o čerpání rozpočtu kraje za I. pololetí 2002.

A. Krištofová přednesla návrh usnesení.

V průběhu jednání přišla A. Štěrbová.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 397/26/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden až červen 2002 dle přílohy 1 materiálu

RK-26-2002-02.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: 6. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-02, RK-26-2002-02pr1

 

3. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

A. Krištofová, vedoucí ekonomického odboru, informovala radu kraje o předložených změnách schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 a přednesla návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 398/26/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·         zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o účelovou dotaci ze státního rozpočtu ve výši 304 tis. Kč;

·         použití této dotace na platy zaměstnanců krajského úřadu ve výši 220 tis. Kč a na  související výdaje na povinné pojistné v celkovém objemu 77 tis. Kč;

·         převod částky 7 tis. Kč, odpovídající 3% objemu poskytnutých prostředků na platy, do sociálního fondu kraje;

·         zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů sociálního fondu o 7 tis. Kč v souvislosti s převedením zaměstnance regionálního školství z působnosti resortu MŠMT ČR do působnosti krajského úřadu.

odpovědnost: ekonomický odbor, sekretariát ředitelky

termín: srpen 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-03

 

4. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, informoval radu kraje o předloženém materiálu.

H. Kubíček přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 399/26/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·         zvýšení příjmové a výdajové části  rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MK ČR pro Krajskou knihovnu Vysočiny na realizaci projektu Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit ve výši 49 tis. Kč;

·         změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz Krajské knihovně Vysočiny o tuto částku.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče a ekonomický odbor

termín: srpen 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-04

 

5. Návrh platového výměru ředitelky Základní umělecké školy Jihlava

K. Ubr, vedoucí oddělení organizace školství,předložil radě kraje návrh platového výměru ředitelky ZUŠ Jihlava a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 400/26/2002/RK

Rada kraje

stanovuje

v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů  a nařízením vlády ČR č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů, plat Mgr. Dany Fučíkové, ředitelky Základní umělecké školy Jihlava, Masarykovo nám. 16, dle přílohy 1 materiálu RK-26-2002-05.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: do 31. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-05, RK-26-2002-05pr1

 

6. Návrh mimořádné odměny pro ředitele škol

K. Ubr, vedoucí oddělení organizace školství,seznámil radu kraje s návrhem mimořádných odměn a přednesl návrh usnesení.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 401/26/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu se zněním § 10 písm. a) nařízení vlády č. 251/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mimořádné odměny dle upravené přílohy 1 materiálu RK-26-2002-06 níže uvedeným ředitelům škol:

1.       Mgr. Petru Šanderovi, řediteli ZUŠ Jihlava, za celoživotní pedagogickou činnost a vynikající výsledky při řízení školy;

2.       Janu Sedláčkovi, řediteli Gymnázia Otokara Březiny v Telči, za dokončení mimořádně náročné investiční akce a za organizaci oslav 150. výročí založení gymnázia.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: srpen 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-06, RK-26-2002-06pr1

 

7. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 – Přehlídka odborných dovedností

K. Ubr, vedoucí oddělení organizace školství,informoval radu kraje o předložených změnách schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 402/26/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·          zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT ČR v částce 27,7 tis. Kč na zajištění Přehlídky odborných dovedností žáků elektrotechnických oborů;

·          změnu závazných ukazatelů rozpočtu SPŠ a SOU technického Třebíč o částku 27,7 tis. Kč.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: srpen 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-07

 

8. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 – přímé výdaje ve školství

K. Ubr, vedoucí oddělení organizace školství,seznámil radu kraje se změnou rozpočtu a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 403/26/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·          zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou dotaci  na úhradu přímých výdajů ve školství v částce 78 737 tis. Kč;

·          změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací a organizačních složek kraje v kapitole školství dle přílohy 1 materiálu RK-26-2002-08.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: srpen 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-08, RK-26-2002-08pr1

 

9. Postup do vyššího platového stupně

            K. Ubr, vedoucí oddělení organizace školství,informoval radu kraje o předloženém materiálu. K. Ubr přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 404/26/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

v souladu s § 5 nařízení vlády ČR č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů, s postupem do vyššího platového stupně s účinností od 1. 8. 2002 u ředitelů škol a školských zařízení, dle přílohy 1 materiálu RK-26-2002-09.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: do 9. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-09, RK-26-2002-09pr1

 

10. Odvolání ředitele Gymnázia, Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 760 a jmenování nového ředitele na základě výsledku konkurzního řízení

K. Ubr, vedoucí oddělení organizace školství,předložil radě kraje materiál, týkající se odvolání ředitele Gymnázia, Bystřice nad Pernštejnem a jmenování nového ředitele na základě výsledku konkurzního řízení a přednesl návrh usnesení.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 405/26/2002/RK

Rada kraje

odvolává

v souladu s § 2 písm. b) a § 17 odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších zákonů, pana Jaroslava Kotlána z funkce ředitele Gymnázia, Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 760, s účinností od 19. 8. 2002, dle upravené přílohy 2 materiálu

RK-26-2002-10 a

jmenuje

v souladu s § 2 písm. b) a § 17 odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších zákonů, pana Mgr. Miloslava Císaře do funkce ředitele Gymnázia, Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 760, s účinností od 19. 8. 2002, dle přílohy 3 materiálu

RK-26-2002-10.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: 6. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-10, RK-26-2002-10pr2, RK-26-2002-10pr3

 

11. Změna závazných ukazatelů u finančních prostředků uvolněných z rozpočtu kraje na dofinancování vzdělávacího projektu SLAM Gymnázia Humpolec

K. Ubr, vedoucí oddělení organizace školství,informoval radu kraje o předloženém materiálu.

K. Ubr přednesl návrh usnesení.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 406/26/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

změnu závazných ukazatelů vůči Gymnáziu Humpolec z finanční částky 352 tis. Kč přidělené usnesením č. 347/22/2002/RK na realizaci vzdělávacího programu SLAM takto: zvýšení závazného ukazatele investiční dotace o 153 tis. Kč a snížení závazného ukazatele příspěvek na provoz o 153 tis. Kč.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: srpen 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-11

 

12. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

A. Vlachová, vedoucí ekonomického oddělení,informovala radu kraje o předložených změnách schváleného rozpočtu kraje na rok 2002.

K. Ubr přednesl návrh usnesení.

V průběhu jednání odešel V. Kodet.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 407/26/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·          snížení položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 92.700,--Kč a povýšení rozpočtu kapitoly Školství o tuto částku na realizaci akcí zaměřených na mládež v roce 2002 dle tabulky 1 a 2 přílohy 1 materiálu RK-26-2002-12;

·          změnu závazných ukazatelů u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina o poskytnuté finanční prostředky v celkové výši 48.200,-- Kč dle tabulky 1 přílohy 1 materiálu RK-26-2002-12.

·          odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu a ekonomický odbor

termín: 15. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-12, RK-26-2002-12pr1

 

13. Změny v síti škol, předškolních a školských zařízení

K. Ubr, vedoucí oddělení organizace školství,informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

V průběhu jednání přišel V. Kodet.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 408/26/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

záměry změn údajů v síti předškolních zařízení, škol a školských zařízení označené v příloze 1 materiálu RK-26-2002-13 kódy: 1A, 1B, 2A, 3A, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 6C, 6D, 7A, 7B, 7C.

odpovědnost:            odbor školství, mládeže a sportu

termín: nejpozději do 14 dnů od změny zaslat oznámení na MŠMT

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-13, RK-26-2002-13pr1

 

14. Darování pozemků v k. ú. Hojanovice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu.

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 409/26/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru darovat pozemky par. č. 967/19, par. č. 967/20 a par. č. 967/21 v obci a k. ú. Hojanovice obci Hojanovice na úřední desce kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-14

 

15. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu a požádal o delegování zástupce zřizovatele a jeho náhradníka do komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

K danému tématu se rozvinula krátká diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 410/26/2002/RK

Rada kraje

deleguje

pana RNDr. P. Pospíchala, paní Ing. M. Černou a Ing. I. Ševecovou, jako zástupce zřizovatele, a pana Ing. V. Kodeta, Ing. T. Hermanna a paní Mgr. Hanu Motlovou, jako náhradníky za zástupce zřizovatele, do komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejných zakázek na opravu silnic II/396 Rouchovany, II/351 Třebíč a II/399 Rouchovany.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-15

 

16. Prodej pozemků v k. ú. Janovice u Houserovky a obci Pelhřimov

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 411/26/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru kraje Vysočina prodat pozemky označené v geometrickém plánu

76-119-2002 jako díly „c“ o výměře 343 m2 a „f“ o výměře 182 m2 pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr par. č. 459/1 v k. ú. Janovice u Houserovky a obci Pelhřimov.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-16

 

17. Prodej pozemku par. č. 57/2 v k. ú. Hruškové Dvory

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

K danému tématu se rozvinula krátká diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 412/26/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru prodat pozemek par. č. 57/2 v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-17

 

18. Prodej pozemku v k. ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 413/26/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru prodat pozemek par. č. 5217/1 ostatní plocha, zeleň v zástavbě o výměře 62 m2 v k. ú. Holubí Zhoř a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-18

 

19. Prodej části pozemku par. č. 1086/5 v k. ú. Střítež u Třebíče

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

K danému tématu se rozvinula krátká diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 414/26/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru kraje Vysočina prodat část pozemku par. č. 1086/5 o výměře cca 506 m2 v k. ú. Střítež u Třebíče a obci Střítež.

odpovědnost:            odbor majetkový

termín: 15. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-19

 

20. Návrh na provedení rozpočtových opatření

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na provedení rozpočtových opatření.

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

K danému tématu se rozvinula krátká diskuse.

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 415/26/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·     povýšení položky rozpočtu Technické zhodnocení a opravy ve školství - § 3122 Střední odborné školy o305 tis. Kč na opravu střechy hlavní budovy SZeŠ v Humpolci snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje - § 6409 Ostatní činnosti j. n.

·     povýšení položky rozpočtu Technické zhodnocení a opravy ve školství - § 3121 Gymnázia o 150 tis. Kč na stavební opravy v hlavní budově Gymnázia v Havlíčkově Brodě snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje - § 6409 Ostatní činnosti j. n.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: srpen 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-20

 

21. Návrh rozpočtových opatření v programovém financování

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 416/26/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·          podání návrhu Ministerstvu financí ČR na provedení následujících rozpočtových opatření v programovém financování ve školství:

-         úprava snížením finančních prostředků ISPROFIN 398241 0876 - Střední zdravotnická škola Jihlava; přístavba spojovací haly, učeben a rekonstrukce sociálního zařízení na 13 750 tis. Kč INV;

-         zařazení nové akce a přesun finančních prostředků z předchozí akce ISPROFIN 398xxx xxxx - SOU strojní Moravské Budějovice; rekonstrukce ÚT a ZTI – 3 mil. Kč INV;

·         změnu investora z SpcŠ Třebíč na kraj Vysočina na akci SpcŠ Třebíč – rekonstrukce stropních konstrukcí;

·         změnu závazného ukazatele u Speciální školy Třebíč – snížení dotace na investice o částku 1 560 tis. Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 9. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-21

 

22. Směna pozemků v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 417/26/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru směny dílu „g“ o výměře 81 m2 pozemku st. par. č. 69/2 v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou ve vlastnictví kraje Vysočina za díl „e“ o výměře 67 m2 pozemků st. par. č. 69/1 a par. č. 224 v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou ve vlastnictví Milana Piálka bytem 7.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-22

 

23.  Souhlas se stavbou zastávkového a odbočovacího pruhu v k. ú. Helenín

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu.

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

K danému tématu se rozvinula krátká diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 418/26/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s realizací těchto stavebních akcí:

1.       výstavba zastávkového pruhu pro MHD na pozemku par. č. 284/2 v k. ú. Helenín, obec Jihlava a pozemku par. č. 6078/31 v k. ú. a obci Jihlava;

2.       výstavba odbočovacího pruhu na pozemku par. č. 6078/1 v k. ú. a obci Jihlava budovaného v souvislosti s úpravou křižovatky II/602 s místní komunikací (ulice Okružní)

s tím, že po realizaci těchto stavebních akcí a po geometrickém zaměření bude provedeno majetkoprávní vypořádání spočívající v bezúplatném převodu staveb do vlastnictví kraje Vysočina jako vlastníka silnice II/602.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-23

 

24.  Souhlas s realizací stavby a zveřejnění záměru darování části pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 419/26/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s realizací stavby „Průmyslová zóna Jihlavská – infrastruktura ve Velkém Meziříčí“ a

schvaluje

zveřejnění záměru kraje Vysočina darovat pro tuto stavbu část pozemků par. č. 5627/1 a 3813/2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí obci Velké Meziříčí.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 6. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-24

 

25.  Výkup pozemků v k. ú. Polná a v k. ú. Hrbov

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 420/26/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

se zahájením jednání s manželi Dobrovolnými o výkupu pozemků par. č. 1205/3 a par. č. 1205/5 v k. ú. a obci Polná a par. č. 89/4 v k. ú. Hrbov a obci Polná, které byly zastavěny silnicí II/352, za cenu stanovenou zákonem č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a změně některých zákonů, a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 279/1997 Sb., v platném znění.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-25

 

26.  Veřejná zakázka na zhotovitele rekonstrukce silnice III/34422 a III/34418, Slavíkov - Sloupno

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil návrh na vyhlášení veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce silnice III/34422 a III/34418, Slavíkov - Sloupno“.

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 421/26/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·          v souladu s § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a pravidly pro zadávání veřejných zakázek, zadání veřejné zakázky formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na stavbu „III/34422a III/34418 Slavíkov – Sloupno, rekonstrukce silnice“ dle přílohy 1 materiálu RK-26-2002-26;

·          seznam zájemců o veřejnou zakázku, kteří budou vyzváni k podání nabídky dle upravené přílohy 2 materiálu RK-26-2002-26;

jmenuje

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení dle doplněné přílohy 3 materiálu

RK-26-2002-26 a

ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání v navržených termínech dle přílohy 1 materiálu RK-26-2002-26.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 8. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-26, RK-26-2002-26pr1, RK-26-2002-26pr2, RK-26-2002-26pr3

 

27.  Žádost o prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

K danému tématu se rozvinula krátká diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 422/26/2002/RK

Rada kraje

neschvaluje

zveřejnění záměru prodeje pozemků st. par. č. 5062, par. č. 907/13 a části par. č. 907/14 vše v k. ú. A obci Havlíčkův Brod a

ukládá

odboru majetkovému vyrozumět žadatele o tomto usnesení rady kraje.

odpovědnost:            odbor majetkový

termín: 15. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-27

 

28.  Žádost o prodej pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

K danému tématu se rozvinula krátká diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 423/26/2002/RK

Rada kraje

neschvaluje

zveřejnění záměru prodeje pozemku a částí par. č. 769, ostatní plocha, v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec a

ukládá

odboru majetkovému vyrozumět žadatele o tomto usnesení rady kraje.

odpovědnost:            odbor majetkový

termín: 10. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-28

 

29.  Žádost o prodej nebo pronájem pozemku v k. ú. a obci Jihlava

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje rozhodla o odložení tohoto bodu na příští zasedání rady kraje, kdy bude tato žádost, po přezkoumání skutečné situace, posouzena znovu.

 

30.  Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2003

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem rozpočtu SFDI na rok 2003.

P. Kolář přednesl upravený návrh usnesení.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 424/26/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

Státním fondem dopravní infrastruktury upravený seznam požadavků kraje Vysočina na zařazení staveb silnic II. a III. třídy v kraji Vysočina do rozpočtu na rok 2003 dle přílohy 1 materiálu

RK-26-2002-30 a

pověřuje

RNDr. Petra Pospíchala jednáním se Státním fondem dopravní infrastruktury o navýšení limitu finančních prostředků na rok 2003.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10. 8.2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-30, RK-26-2002-30pr1

 

31.  Darování pozemku v k. ú. Ořechov u Křižanova a obci Ořechov

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

V průběhu jednání odešla A. Štěrbová.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 425/26/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování pozemku označeného v geometrickém plánu

č. 168-130/2001 ze dne 26. 10. 2001 jako st. par. č. 225 o výměře 6 m2 v k. ú. Ořechov u Křižanova a obci Ořechov obci Ořechov.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-31

 

33.  Žádost o uvolnění finančních prostředků z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje za účelem finanční podpory sportovní akce Zlatá lyže 2003

            M. Kalivoda, vedoucí sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje žádost o uvolnění finančních prostředků kraje za účelem finanční podpory sportovní akce Zlatá lyže 2003.

M. Kalivoda přednesl návrh usnesení.

V průběhu jednání přišla A. Štěrbová.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 426/26/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·          poskytnutí finanční dotace dle § 59 odst. 2a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve výši 200 tis. Kč Sportovnímu klubu lyžování, Nové Město na Moravě, Vlachovická 1355, 592 31 Nové Město na Moravě na podporu sportovní akce Zlatá lyže 2003;

·          uvolnění finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje v schváleném rozpočtu kraje pro rok 2002 do kapitoly Kultura, § 3319 Záležitosti kultury j. n. (orj. 40).

odpovědnost: sekretariát hejtmana, odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor

termín: do 31. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-33, RK-26-2002-33pr2

 

34.  Návrh na zapojení kraje Vysočina do akce Zlatá lyže 2003

            M. Kalivoda, vedoucí sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje návrh na zapojení kraje Vysočina do akce Zlatá lyže 2003 a přednesl návrh usnesení.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 427/26/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

smlouvu o poskytnutí reklamy uzavřenou ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku se Zlatou lyží, s. r. o., Vlachovická 1355, 592 31 Nové Město na Moravě, dle přílohy 1 materiálu

RK-26-2002-34;

doporučuje

hejtmanovi kraje tuto smlouvu o poskytnutí reklamy k podpisu a

schvaluje

uvolnění finančních prostředků ve výši 350 tis. Kč z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje v schváleném rozpočtu kraje pro rok 2002 do kapitoly Regionální rozvoj na § 2140 Vnitřní obchod, služby a turismus (orj. 90).

odpovědnost: sekretariát hejtmana, ekonomický odbor, odbor regionálního rozvoje

termín: 31. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-34

 

35.  Žádost o použití znaku kraje

            M. Matějková předložila radě kraje žádosti o použití znaku kraje a přednesla návrh usnesení.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 428/26/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

·         s použitím znaku kraje Vysočina v razítku Krajského svazu stolního tenisu se sídlem v Jihlavě, Evžena Rošického 6

·         s použitím znaku kraje Vysočina v logotypu Krajského fotbalového svazu Vysočina, Evžena Rošického 6, Jihlava;

·         s přetištěním znaku kraje Vysočina v úvodní příloze Zlatých stránek společnosti Mediatel, spol. s r. o., Chámova 16, Praha 8.

odpovědnost:            sekretariát hejtmana

termín: 9. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-35, RK-26-2002-35pr1

 

36.  Návrh na odprodej nepotřebného majetku

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informoval radu kraje o předloženém materiálu.

Z. Šálek přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 429/26/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s prodejem přebytečného a neupotřebitelného hmotného majetku za cenu v místě a čase obvyklou dle materiálu RK-26-2002-36.

odpovědnost:            odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: do 15. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-36

 

37.  Změny ve financování - dotace na souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje žádosti o provedení některých změn v rozpisu neinvestičních dotací a přednesl návrh usnesení.

K danému tématu se rozvinula krátká diskuse.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 430/26/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

změny ve jmenovitém seznamu přílohy 10, bodu C) neinvestičních akcí na souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů pro Správu a údržbu silnic Jihlava a Správu a údržbu silnic Třebíč dle přílohy 1 materiálu RK-26-2002-37.

odpovědnost:            odbor dopravy a silničního hospodářství a ředitelé SÚS Jihlava a Třebíč

termín: do 31. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-37, RK-26-2002-37pr1

 

38.  Návrh změny rozpisu čerpání neinvestičních prostředků SÚS Třebíč, příspěvkové organizace kraje Vysočina, pro financování údržby a oprav silnic II. a III. tříd na rok 2002 z rozpočtu SFDI

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, přednesl radě kraje návrh změny rozpisu čerpání neinvestičních prostředků SÚS Třebíč, příspěvkové organizace kraje Vysočina, pro financování údržby a oprav silnic II. a III. tříd na rok 2002 z rozpočtu SFDI.

Přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 431/26/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

návrh změny rozpisu čerpání neinvestičních prostředků SÚS Třebíč, příspěvkové organizace kraje Vysočina, pro financování údržby a oprav silnic II. a III. tříd na období leden až prosinec roku 2002 poskytovaných z rozpočtu SFDI v roce 2002 a výši jednotlivých tranží dle přílohy 1 materiálu

RK-26-2002-38.

odpovědnost: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-38, RK-26-2002-38pr1

 

41.Návrh na udělení finanční podpory akci Internet v Telči

M. Kalivoda, vedoucí sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje návrh na udělení finanční podpory akci Internet v Telči a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 432/26/2002/RK

Rada kraje

rozhodla

v souladu s § 59 odst. 2a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, o poskytnutí dotace ve výši 25 tis. Kč na realizaci akce Internet v Telči a

schvaluje

snížení položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 25 tis. Kč a povýšení rozpočtu kapitoly Regionální rozvoj na § 2140 Vnitřní obchod, služby a turismus (orj. 90) o tuto částku na realizaci akce Internet v Telči.

odpovědnost: odbor informatiky, sekretariát hejtmana

termín: 6. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-41, RK-26-2002-41pr2

 

42.Návrh na udělení finanční podpory akcím v oblasti sportu a kultury

A. Štěrbová a M. Matějková, předložily radě kraje návrh na udělení finanční podpory akcím v oblasti sportu a kultury a přednesly návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 433/26/2002/RK

Rada kraje

rozhodla

v souladu s § 59 odst. 2a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, o poskytnutí dotace

·         ve výši 40 tis. Kč na realizaci akce Zlatá podkova;

·         ve výši 20 tis. Kč na realizaci akce Hudebně divadelní festival Černovice 2002 a

schvaluje

·         snížení položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 40 tis. Kč a povýšení rozpočtu kapitoly Školství na § 3147 Školní statky, školní hospodářství o tuto částku na realizaci akce Zlatá podkova;

·         zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ vůči Školnímu statku Humpolec, příjemci dotace, o 40 tis. Kč.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor kultury a památkové péče, sekretariát hejtmana

termín: 6. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-42, RK-26-2002-42pr2

 

39.  Vyhodnocení studií „Možnosti zpracování studie dopravní obslužnosti a projektu optimalizace dopravní obslužnosti regionu“

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 434/26/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu o vyhodnocení studií „Možnosti zpracování studie dopravní obslužnosti a projektu optimalizace dopravní obslužnosti regionu“ dle přílohy 1 materiálu RK-26-2002-39 a

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství, ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje, připravit návrh zadání „Studie optimalizace dopravní obslužnosti a možností integrovaného dopravního systému kraje Vysočina“.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: do 31. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-39

 

40.  Návrh na navýšení počtu zaměstnanců kraje

I. Šmídová, vedoucí organizačního oddělení, přednesla radě kraje návrh na navýšení počtu zaměstnanců kraje.

I. Šmídová přednesla návrh usnesení.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 435/26/2002/RK

Rada kraje

stanovuje

v souladu s ustanovení § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), počet zaměstnanců kraje k 6. 8. 2002 na 244 zaměstnanců.

odpovědnost:            ředitelka krajského úřadu

termín: 6. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-40, RK-26-2002-40pr1, RK-26-2002-40pr1U

 

32.  Veřejná zakázka: rekonstrukce silnice I/19 – Štěpánov - hranice okresu Blansko

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu.

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 436/26/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·         v souladu s § 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a pravidly pro zadávání veřejných zakázek, zadání veřejné zakázky formou výzvy jednomu zájemci k podání nabídky na akci „Rekonstrukce silnice I/19-Štěpánov-hranice okresu Blansko“ dle doplněné přílohy 1 materiálu RK-26-2002-32 a

ukládá

·         odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání a v navržených termínech dle doplněné přílohy 1 materiálu RK-26-2002-32.

odpovědnost:            odbor majetkový

termín: dle schválených termínů

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-26-2002-32, RK-26-2002-32pr1

 

43.  Rozprava členů rady

F. Dohnal hovořil o novelizaci Zákona o volbách do obecních zastupitelstev a úkolech z ní vyplývajících pro krajské úřady.

A. Štěrbová informovala radu o nových požadavcích na finanční podporu grantových programů a o žádosti Občanského sdružení bezjaderné Vysočiny, kde žádá radu kraje o vyjádření k možnosti zřízení jaderného úložiště na Vysočině.

I. Rohovský hovořil o návrhu plánu odpadového hospodářství ČR, který připravuje Ministerstvo životního prostředí.

M. Vystrčil vznesl dotaz k financím SFDI pro příští rok.

 

 

 

 

 

 

 

F. Dohnal ukončil jednání rady kraje č. 26/2002 s tím, že další zasedání se bude konat dne 20. 8. 2002., v 9.00 hod. v zasedací místnosti sekretariátu hejtmana, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                František DOHNAL

           hejtman kraje Vysočina

 

 

 

Záznam pořízen na jednání rady kraje č. 26/2002 dne 6. srpna 2002.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 6. 8. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 26/2002
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 8.8.2002 / 19.5.2006

Počet návštěv: 5293
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek