Cesta: Titulní stránka > Samospráva > výbory ZK


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2007

9. únor 2007
 

 
 

Zápis ze zasedání

Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2007

konaného dne 9. února 2007

 

Přítomni:

1. Báňa Miroslav

5. Houška Miroslav

2. Blažek Zdeněk

6. Jonáš Vítězslav (předseda)

3. Černá Marie (místopředsedkyně)

7. Žáková Hana

4. Havlíček Milan

 

 

Nepřítomni:

1. Kavina František

2. Novák Zdeněk

3. Černý Martin (tajemník)

Hosté:

1. Vichr Dušan (ORR KrÚ)

2. Hrůza Luděk (ORR KrÚ)

3. Čihák Tomáš (ORR KrÚ)

4. Škarková Zdeňka (Regionální rozvojová agentura Vysočina)

Program:

1.             Zahájení;

2.             Kontrola usnesení;

3.             Informace o činnosti Regionální rozvojové agentury Vysočina /RRAV/ a spolupráce s krajem;

4.             Projednání výzev grantových programů z odboru regionálního rozvoje

·         Leader Vysočiny 2007;

·         Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007-I.

5.             Projednání stavu příprav Regionálního operačního programu /ROP/ na roky 2007-2013;

6.             Informace o přípravě kraje na čerpání evropských fondů – stav projektu Partnerství pro Vysočinu informace o krajských projektech;

7.             Profil kraje;

8.             Diskuse a různé;

9.             Závěr.

 

 

1. Zahájení

Vítězslav Jonáš, předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen „VRR“), přivítal členy VRR a hosta jednání – Z. Škarkovou, ředitelku Regionální rozvojové agentury Vysočina (dále jen „RRAV“) a zahájil jednání. Přítomným představil M. Báňu, nového člena VRR. Dle počtu přítomných konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl návrh programu, ten byl 7 hlasy schválen.

 

2. Kontrola usnesení

V. Jonáš okomentoval usnesení přijatá na minulém zasedání VRR a konstatoval jejich plnění. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

3. Informace o činnosti Regionální rozvojové agentury Vysočina /RRAV/ a spolupráce s krajem

 Z. Škarková okomentovala předložený materiál „Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o.“. Pohovořila o službách poskytovaných RRAV a statistice úspěšnosti zpracovávaných projektů. Vypořádala vznesené dotazy:

·         RRAV má nyní pohledávku u tří subjektů. Počet dlužníků nenarůstá – důvodem může být zavedení rozhodčí doložky v uzavíraných smlouvách;

·         Sdružení obcí Vysočina (dále jen „SOV“) tvoří 100 obcí a jedna právnická osoba. Některé obce jsou také členy „Svazu měst a obcí ČR“ (dále jen „SMO“). Aktivita těchto spolků je rozdílná. Více informací o SOV lze nalézt na nových webových stránkách www.obcevysociny.cz. M. Černá uvedla, že by SOV měl sdružovat co nejvíce obcí. Jednání se zástupci SOV by se mělo dostat na program jednání VRR. V. Jonáš informoval o krajském setkání SMO, které se bude konat koncem února. Navrhl, aby se zasedání VRR přizpůsobilo tomuto setkání a na jednání VRR se pozvali zástupce SMO;

·         Informace o možnostech čerpání finančních prostředků z EU se obcím i mikroregionům určitě dostala. Záleží poté na aktivitě dotyčných osob, jak s informací naloží. Mapu čerpání prostředků zašle M. Houškovi e-mailem. T. Čihák dále doplnil, že pasivita obcí a mikroregionům může být způsobena negativními zkušenosti z minulého plánovacího období. Na to reagovala Z. Škarková: RRAV má stejnou zkušenost, zavedla proto novou službu „Dotační management“. Službu charakterizovala;

·         Analýzu Absorpční kapacity kraje Vysočina lze nalézt v zápisu ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 6/2007 (bod jednání č. 10), který je zveřejněn na webových stránkách www.kr-vysocina.cz v sekci „Samospráva“.

 

T. Čihák přítomné seznámil s projektem „Burza partnerů“, který má za cíl najít předkladatelům projektů v rámci INTERGU IIIA zahraničního partnera. Setkání budoucích partnerů se uskuteční 3. dubna 2007 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost B 3. 16.

M. Černá pohovořila o příspěvku RRAV. V současné době se připravuje materiál do rady a zastupitelstva kraje. Materiál bude předložen k projednání také VRR.

 

V. Jonáš shrnul tento bod navrhl znění usnesení:

 

Usnesení 001/01/2007/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o činnosti Regionální rozvojové agentury Vysočina a spolupráci s krajem.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

4. Projednání výzev grantových programů z odboru regionálního rozvoje

 

Leader Vysočiny 2007

Členové VRR s předstihem obdrželi podkladový materiál „Leader Vysočiny 2007“. L. Hrůza okomentoval předložený materiál. Tento grantový program (dále jen „GP“) je vyhlášen podruhé . Pro letošní rok došlo pro zjednodušení k úpravě specifických kritérií a vynechání jedné z povinných příloh. Finančních prostředků alokovaných v tomto GP je dostatek pro uspokojení zhruba 2/3 místních akčních skupin (dále jen MAS) působících na Vysočině.

V. Jonáš byl toho názoru, že by MAS  měly využít této možnosti získání finančních prostředků. Negativně hodnotil některé MAS v oblasti informování svých členů o činnosti.

 

V. Jonáš navrhl znění usnesení:

 

Usnesení 002/01/2007/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Leader Vysočiny 2007.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 – I.

Členové VRR s předstihem obdrželi podkladový materiál „Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 – I.“. T. Čihák okomentoval předložený materiál. Byla obhájena alokace ve výši 9 milionů korun. GP je rozdělen na dvě části. V každé z nich budou podpořeny vybrané regiony. Byla schválena změna výše podpory, která je nyní ve výši 40 %.

M. Černá byla toho názoru, že název GP může být zavádějící. GP se však „pokryjí“ všechny regiony. Výše podpory byla změněna také z toho důvodu, aby se podpořilo více subjektů.

 

V. Jonáš navrhl znění usnesení:

 

Usnesení 003/01/2007/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 – I.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

Z časových důvodů požádal D. Vichr o přednostní projednání bodu č. 7 „Profil kraje“. Členové VRR vyjádřili souhlas.

 

7. Profil kraje

Členové VRR s předstihem obdrželi podkladový materiál „Profil kraje Vysočina – leden 2007“. Na zasedání pak členové obdrželi „Profil kraje Vysočina“ na CD. D. Vichr uvedl, že se jedná o analytický materiál s vysokou vypovídající hodnotou, který je půlročně aktualizován.

M. Černá sdělila, že se jedná o dobrý studijní materiál, který by mohli využít členové zastupitelstva kraje, pedagogové a další.

V. Jonáš byl téhož názoru jako M. Černá. Profil kraje by měl také být k dispozici členům obecních zastupitelstev.

 

V. Jonáš navrhl znění usnesení:

 

Usnesení 004/01/2007/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

aktualizovaný Profil kraje Vysočina.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

5. Projednání stavu příprav Regionálního operačního programu /ROP/ na roky 2007-2013

M. Černá v úvodu sdělila, že informace k Regionálnímu operačnímu programu NUTS II Jihovýchod (dále jen „ROP“) jsou členům VRR zprostředkovávány pravidelně. ROP byl schválen Vládou ČR a měl být zaslán k posouzení a schválení Evropské komisi. Dle aktuálních informací se tak nestalo. Byl vysloven předpoklad, že se toto zdržení týká všech ROP. Zdržení je zapříčiněno stavem zpracování Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“). 

M. Černá vypořádala dotaz M. Báni týkající se skladby IOPu a zopakovala, jakým způsobem je strukturován ROP.

Přítomné informovala o zasedání Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, na kterém se projednávaly nominace do monitorovacího výboru. V monitorovacím výboru by své zastoupení měly mít obce, hospodářská komora a neziskové organizace. Další zástupci by měli vzejít ze SOV či SMO. Zde by však mohlo dojít ke kolizi, protože některé obce jsou členy SOV i SMO. Byla toho názoru, že by v monitorovacím výboru měli být zástupci obcí v SOV nebo ty, které jsou v obou organizacích.

T. Čihák informoval o nové struktuře Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

H. Žáková vznesla dotaz, zda do monitorovacího výboru nenominovat také zástupce Spolku pro obnovu venkova. M. Černá s tímto nesouhlasila. Spolek pro obnovu venkova sdružuje jen malý počet malých obcí.

M. Báňa vznesl dotaz, zda bude po negativních zkušenostech žadatelů zavedeno „průběžné financování“? Byl toho názoru, že dosavadní způsob financování může být důvodem malého počtu projektů. S „průběžným financováním“ se počítá. Zřejmě se projekty budou financovat při fakturaci za jednotlivé etapy. Mělo by také dojít ke zjednodušení povinného kofinancování kraje.

 

V rámci krátké diskuse byly vypořádány vznesené dotazy.

V. Jonáš shrnul vyslovené informace a navrhl znění usnesení:

 

Usnesení 005/01/2007/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o stavu příprav Regionálního operačního programu regionu NUTS II Jihovýchod na roky 2007-2013.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

6. Informace o přípravě kraje na čerpání evropských fondů – stav projektu Partnerství pro Vysočinu, informace o krajských projektech

M. Černá podala ústní informaci o organizačních opatření v rámci krajského úřadu vztahující se k problematice čerpání prostředků z fondů EU. Sdělila, že se M. Černý stal zástupcem ředitelky krajského úřadu, S. Zikmundové, pro evropské záležitosti.

Kraj Vysočina připravuje projekty ve třech oblastech:

·         Dopravní infrastruktura;

·         Životní prostředí;

·         Projekt Krajské knihovny Vysočina.

Dodala, že záměrem kraje Vysočina není konkurovat v projektech městům a obcím.

 

M. Černá se omluvila z jednání VRR.

 

T. Čihák doplnil informace M. Černé:

·         Připravuje se stálé zastoupení kraje Vysočina v Bruselu;

·         Probíhá monitoring programů, které se předkládají přímo DG Regio Evropské komise.

 

H. Žáková se vrátila k projektu „Burza partnerů“ a dotázala se, jak velkou očekává účast z rakouské strany? T. Čihák vypořádal vznesený dotaz a zmínil se o hostech jednání, kteří přislíbili účast.

 

Usnesení 006/01/2007/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o přípravě kraje na čerpání evropských fondů – stav projektu Partnerství pro Vysočinu informace, o krajských projektech.

 

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

7. Diskuse a různé

V. Jonáš přítomné informoval o přípravách nového ročníku ankety Vesnice roku. O anketu je velký zájem ze strany obcí. Organizátoři připravují transparentnější hodnocení. Vyhlášení se uskuteční 6. března v Praze.

T. Čihák krátce okomentoval soutěž Podnikatel roku, kterou vyhrál p. Procházka s firmou Sapeli.

 

H. Žáková přítomné seznámila s aktuálními informacemi, které se týkají provozování lodní dopravy na vodní nádrži Dalešice a nákupu lodě. Uvedla, že požádala kraj o příspěvek ve výši 1, 2 milionu korun. K připomínce proběhla diskuse, ve které přítomní polemizovali o majetkových vztazích a způsobu financování připravovaného „projektu“.

 

V. Jonáš shrnul vyslovené informace a doporučil dopracovat po administrativní a právní stránce žádost o příspěvek adresovaný kraji Vysočina.

 

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina se seznámil s aktuálními informacemi týkající se provozování lodní dopravy na vodní nádrži Dalešice a nákupu lodě.

 

8. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným a ukončil jednání. O termínu zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2007 budou členové výboru s předstihem informováni.

 

 

Vítězslav Jonáš v. r.

předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracoval a zapsal Jan Jaroš dne 12. února 2007

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2007
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 19.2.2007 / 27.2.2007

Počet návštěv: 5889
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek