Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 
 

Zápis ze zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 2/2007

7. únor 2007
 

 
 

Zápis ze zasedání

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 2/2007

konaného dne 7. 2. 2007

 

Přítomni:

1. Jaroslava Bambasová

7. Tomáš Snížek

2. Jiří Běhounek (předseda)

8. Jaroslava Straková

3. Miroslav Havlík

9. Hana Šmardová

4. Simona Kafoňková

10. Marie Topolovská

5. Vladimír Novotný

11. Jaroslav Veselý (místopředseda)

6. Soňa Pokorná

12. Věra Švarcová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):

1. Tomáš Preininger

2. Richard Štrobl

Hosté:

1. Pavel Hájek (náměstek hejtmana)

2. Marie Černá (náměstkyně hejtmana)

3. Miroslav Houška (člen Rady kraje Vysočina)

4. Vladimír Valenta (Liberecký kraj)

5. Tesařová Dita (ORR)

6. Václav Miláček (Krajský úřad kraje Vysočina)

7. Soňa Měrtlová (OSVZ)

8. Stanislav Wasserbauer (Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě)

9. Jiří Kos (KHS Vysočiny)

10. Petr Švec (NSZM ČR)

11. Eva Tereza Zmrhalová (Krajská rada odborových organizací kraje Vysočina)

 

Návrh programu:

1.      Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů;

2.      Informace o Plánu zdraví;

3.      Stav investic – stavební strojní – výhled 2008 až 2010;

4.      Kvalita péče;

5.      Problematika ÚPS;

6.      Různé;

7.      Závěr.

 

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů

Jiří Běhounek, předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina, přivítal přítomné, hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu - ten byl 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Předseda shrnul závěry z jednání zdravotní komise č. 1/2007.

 

Předseda tlumočil Žádost Evy Terezy Zmrhalové, zástupkyně Krajské rady odborových organizací kraje Vysočina, o účast na zasedání zdravotní komise, a to konkrétně k bodu programu č. 5 „Problematika ÚPS“. Členové komise tuto žádost schválili. Členové komise jsou otevřeni podnětům z řad veřejnosti, avšak jednání komise nejsou veřejná – jako optimální tedy členové komise shledali toto řešení: do plánu činnosti zařadit „Jednání s odborovými organizacemi v kraji Vysočina v oblasti zdravotnictví“.

 

2. Informace o Plánu zdraví

Marie Černá úvodem přiblížila, proč bylo toto téma zařazeno na jednání zdravotní komise. Zdůraznila, že zapojení zdravotní komise do přípravy a realizace Plánu zdraví je nezbytné. Představila všechny hosty a spolupracovníky, kteří se v souvislosti s Plánem zdraví zúčastnili zasedání zdravotní komise.

 

Petr Švec pohovořil o dosavadní spolupráci s krajem Vysočina, o tématu Zdravých měst, zapojení kraje Vysočina do mezinárodního projektu Zdravý kraj a mezinárodním dokumentu Zdraví 21.

 

Vladimír Valenta velice podrobně prezentoval zkušenosti s regionální zdravotní politikou a Plánem zdraví v Libereckém kraji v chronologických souvislostech:

-          vhodné načasování;

-          formální dokument – jeho podoba, struktura, rysy;

-          zdravotní politika pro regiony – opora, priority;

-          vznik zdravotní politiky Libereckého kraje – konkrétní popis; dopad do strategie rozvoje Libereckého kraje, zdravotní politika součástí všech politik kraje;

-          lidské zdroje, SWOT analýza – slabé stránky (důraz: absence zdravotní a sociální politiky kraje!);

-          strategické cíle a opatření k jejich realizaci (lidské zdroje);

-          ustaven výbor pro zdravotnictví Libereckého kraje – projednání, přístup, usnesení;

-          zastupitelstvo kraje - projednání, přístup, usnesení – dokument Zdravotní politiky Libereckého kraje schválilo a vytvořilo podmínky pro vytvoření a složení skupiny pro realizaci Zdravotní politiky Libereckého kraje (pracovní skupina odboru zdravotnictví) – každý je gestorem některého z cílů zdravotní politiky, setkání a charakter práce, odbornostní složení skupiny;

-          spuštění grantového fondu Libereckého kraje – resort zdravotnictví (dotace) – určeno pouze pro projekty, jejichž činnost je v souladu se zdravotní politikou Libereckého kraje;

-          pracovní skupina musí povinně každý rok předkládat RK a ZK výroční zprávu (gestoři vypracovávají vyhodnocení jednotlivé oblasti, doplnění a aktualizace cílů a námětů);

-          zpráva o zdraví (aktualizace každý rok, vypracování dílčích zpráv, nutnost týmové práce patřičných organizací v kraji);

-          návrh systému posuzování rozvojových dokumentů Libereckého kraje z hlediska schválené zdravotní politiky Libereckého kraje – princip dopadu zdraví na všechny činnosti Libereckého kraje.

 

16:30 přišel na jednání Miroslav Havlík.

 

Jiří Běhounek vznesl dotaz, zda již existují některé oblasti, kde zaznamenala regionální zdravotní politika Libereckého kraje od roku 2001 konkrétní dopady (měřitelná čísla). Vladimír Valenta tento dotaz zodpověděl, upozornil však, že dopady v této oblasti jsou dlouhodobější záležitostí (horizont cca 10 až 15 let).

 

Jiří Kos vyzdvihl důležitost dlouhodobého plánování v oblasti zdraví z pohledu rizik (dlouhodobá strategie je velmi nutná). Pohovořil o překrývání pohledu z určitých institucí.

 

Marie Černá navrhla sjednání schůzky v obsazení Pavel Hájek, Věra Švarcová, Jiří Běhounek, Marie Černá a v této sestavě se poradit se jak dál postupovat. Tato dnešní prezentace měla být vstupní informací k problematice - poté, co bude vypracována konkrétnější podoba materiálu pro kraje Vysočina – bude znovu předložena zdravotní komisi.

 

Jiří Běhounek zdůraznil důležitost politického vlivu a podpory výše zmiňovaného záměru.

 

3. Stav investic – stavební strojní – výhled 2008 až 2010

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

 

Věra Švarcová pohovořila o plánovaných investičních akcích nemocnic kraje Vysočina v letech 2008 – 2013. V podkladovém materiálu jsou uvedeny strojní i stavební investice. Nemocnice s ohledem na velkou náročnost financování vybraných stavebních investičních akcí předpokládají jejich financování úvěrem, které preferují. Jedná se o níže uvedené akce:

-          Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace – „Rekonstrukce hlavní lůžkové budovy“ (investiční náklady 386 000 tis. Kč);

-          Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace – „Rekonstrukce pavilonu interních oborů“ (investiční náklady 300 000 tis. Kč);

-          Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace – „Pavilon pro matku a dítě“ (investiční náklady 220 mil. Kč);

-          Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace – „Rekonstrukce budovy interny“ (investiční náklady 78 mil. Kč).

 

OSVZ chce každoročně aktualizovat střednědobý investiční plán dle reálných možností nemocnice, pro vybrané investiční akce zpracovat návrh jejich financování, úvěrových podmínek i reálných možností nemocnice při splácení úvěru.

 

Miroslav Houška pohovořil o poptávce strojních a zdravotních investic. možná revize investic je dle něj záležitostí, v které by mělo zaznít doporučení zdravotní komise. V rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 je cca 80 milionů na investice do zdravotnických zařízení - je třeba financování investičních akcí hledat i jinde. Zmínil možnost kombinace různých finančních zdrojů i financování z evropských fondů.

 

Vladimír Novotný pohovořil o rekonstrukci pavilonů v nemocnicích Nové Město na Moravě a Pelhřimov. Při plánování investic do budoucna je nutno znát záměry kraje ve zdravotnické oblasti. Kraj musí přistupovat k příspěvkovým organizacím ve zdravotnictví stejně jako k příspěvkovým organizacím v ostatních oblastech.

 

Rozvinula se diskuse k možnostem financování investic ve zdravotnictví z evropských zdrojů.

 

Usnesení 005/02/2007/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

materiál zpracovaný OSVZ, vystoupení Věry Švarcové a Miroslava Houšky ve věci investičních plánů nemocnic na roky 2007 až 2013 a po diskusi doporučuje radě kraje při přípravě investic zajistit provedení důkladné analýzy skutečných potřeb a provázání použití finančních prostředků se Zdravotním plánem kraje Vysočina a potřebami Zdravotní politiky kraje Vysočina s přihlédnutím k využití vícezdrojového financování.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 se zdrželo, 0 proti).

 

4. Kvalita péče

Předseda vyzdvihl důležitost problematiky kvality péče. Bylo by dobré znát výstupy expertní skupiny Ministerstva zdravotnictví ČR z kontroly v Nemocnici Havlíčkův Brod. Oblast kvality péče je potřeba neprodleně řešit a v našich nemocnicích posunout dál.

 

Věra Švarcová zmínila nutnost systémové podpory kvality péče (v rozpočtu kraje je s tím na letošní rok počítáno), bohužel se k této oblasti nevztahuje žádná obecně závazný předpis v ČR. Na základě auditu půjde návrh do RK, aby všechny nemocnice měly povinnost se akreditovat (priorita: národní akreditační standardy).

Věra Švarcová informovala o závazných standardech sociálních služeb v souvislosti se zákonem č. 108/2006.

 

Rozvinula se rozsáhlá diskuse k problematice kvality péče a  dopadech akreditace.

 

Tomáš Snížek se dotázal na definici mezinárodních akreditačních standardů. Jiří Běhounek tento dotaz zodpověděl (vychází z Joint Commission International - "Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice").

 

Úkol:

Přílohu k zápisu ze zasedání zdravotní komise budou tvořit standardy sociálních služeb.

Odpovědnost: tajemnice komise

Termín: spolu se zápisem

 

Úkol:

V pololetí provést kontrolu stavu akreditace a rozvoje kvality péče v našich nemocnicích.

Odpovědnost: OSVZ, zdravotní komise

Termín: 30. 6. 2007

 

5. Problematika ÚPS

Pavel Hájek v souvislosti s problematikou ÚPS pohovořil o řešení na úrovni kraje a krajů, o setkání s řediteli nemocnic v kraji Vysočina – snaha o společný postup (popisuje konkrétní zajištění v jednotlivých zdravotnických zařízeních). Popsal situaci v ostatních krajích (zejména Zlínský kraj).

 

Tohoto bodu programu se na vlastní žádost zúčastnila Eva Tereza Zmrhalová, zástupkyně Krajské rady odborových organizací kraje Vysočina. Předseda ji přivítal na jednání komise, představil členy komise a zástupce OSVZ. Eva Tereza Zmrhalová představila organizaci, kterou zastupuje, její cíle a požadavky směrem ke zdravotní komisi.

 

Došlo k vzájemnému vyjasnění organizačního zajištění setkávání zdravotní komise a zástupců Krajské rady odborových organizací kraje Vysočina. Zdravotní komise je otevřená všem podnětům a případným žádostem o předem připravené společné jednání.

 

Členové komise rovněž navrhli Evě Tereze Zmrhalové, aby se zástupci Krajské rady odborových organizací kraje Vysočina, setkali se zdravotní komise na speciálním jednání (spíše v druhé polovině roku 2007).

 

6. Různé

Jiří Běhounek vznesl dotaz, proč neobdrželi členové komise slíbený materiál ohledně požadavků specializované zdravotní péče (viz jednání ZdK č. 7/2006 dne 6. 9. 2006). Věra Švarcová se všem členům komise omluvila, na minulém zasedání totiž omylem interpretovala jinou záležitost. Požádala členy komise o přeložení úkolu na zasedání 4. 4. 2007. Dále požádala členy komise, aby bod programu „Hospodaření zdravotnických zařízení kraje za rok 2006 a srovnání pohledávek a závazků“ bylo přesunuto již na zasedání 7. 3. 2007. Členové komise oba požadavky akceptovali.

 

Soňa Měrtlová pohovořila o novém zákonu o sociálních službách a jeho vazbě na zdravotnická zařízení. K problematice se uskuteční v pondělí 12. 2. 2007 od 14:00 seminář, kterého se členové komise mohou zúčastnit. Vzhledem k tomu, že pozvání na tento seminář nebylo oznámeno členům komise s dostatečným předstihem, navrhla, aby tato problematika byla zařazena do programu zasedání č. 3/2007 jako řádný bod „Prezentace OSVZ k sociální oblasti“ – časová dotace výkladu 15 minut. Členové zdravotní komise s tímto návrhem souhlasili.

 

Rozvinula se diskuse na téma: lůžková rehabilitační zařízení.

 

Miroslav Havlík informoval o průběhu zakoupení stanu hromadného neštěstí pro potřeby ZZS. Pozvánku na slavnostní předání (i s ukázkou rozvinutí stanu) zašle členům komise prostřednictvím koordinátorky.

 

Miroslav Havlík dále rozdal všem členům komise informační leták ZZS, který je nově k dispozici veřejnosti. Leták obsahuje informace o všem, co je třeba vědět o ZZS, jak volat tísňovou linku, co dělat do příjezdu a po příjezdu sanity a aktuální telefonní spojení zdravotnická zařízení v kraji i mimo kraj.

 

Věra Švarcová požádala v souvislosti s dnešním bodem programu č. 2 „Informace o Plánu zdraví“ o zadání úkolu OSVZ na příští zasedání komise na téma: „Co KrÚ učinil v oblasti zdraví?“. Členové komise tento návrh schválili.

 

Úkol:

Předložit materiál o tom, co bylo dosud učiněno v oblasti zdraví kraje Vysočina.

Odpovědnost: tajemnice komise a OSVZ

Termín: 7. 3. 2007

 

Předseda informoval o průběhu a závěrech schůzky pracovní skupiny ZK ke zdravotnictví.

 

Členové zdravotní komise prodiskutovali v souvislosti s jarními prázdninami možnost změny termínu konání komise a většinově se shodli na zachování termínu 7. 3. 2007.

 

7. Závěr

Jiří Běhounek poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 3/2007 se bude konat ve středu 7. 3. 2007 od 16:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 2.15).

 

 

Jiří Běhounek v. r.

předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

 

 

Zpracovala Kateřina Nedvědová dne 8. 2. 2007.

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 15.2.2007 / 15.2.2007

Počet návštěv: 3622
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek