Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 5/2002

15. květen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Dopravní komise

Rady kraje Vysočina č. 5/2002

   konaného dne 15. května 2002

 

 

 

Přítomno:            10 členů komise – viz prezenční listina

                                   Šálek Zdeněk, Ing. – tajemník komise

                                      Pařízek Radovan, Ing. – ČD Jihlava

                                  Witiska Jiří – přednosta stanice ČD Jihlava

 

 

Navržený program jednání:

 

1.       Zahájení

2.       Plán akcí silniční sítě kraje Vysočina – návrh rozpočtu SFDI na r. 2003

3.       Elektrifikace tratě Brno – Jihlava /materiál předložen na jednání DK/

4.       Různé

5.       Závěr

 

 

1. Zahájení

 

Předseda dopravní komise RNDr. Petr Pospíchal zahájil 5. zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina v roce 2002 a přivítal všechny přítomné členy a hosty, které představil. Přednesl program 5. zasedání dopravní komise v roce 2002. V navrženém programu jednání bylo změněno pořadí bodů 2 a 3. Takto změněný program byl bez připomínek přijat. Členové komise nevznesli žádné připomínky k zápisu č. 4/2002 ze zasedání dopravní komise z 18. dubna 2002.

 

2. Elektrifikace tratě Brno – Jihlava

   

            Předseda komise předal slovo Ing. R. Pařízkovi, provoznímu náměstku Správy dopravní cesty Jihlava ČD, aby členy dopravní komise seznámil s bodem programu – elektrifikace tratě Brno – Jihlava.  Ing. Pařízek seznámil členy dopravní komise se vznikem Správy dopravní cesty Jihlava. ČD na projektu „elektrifikace tratě Brno – Jihlava“ pracují od r. 2000. Je nutné zajistit propojení krajských měst rychlou a moderní železniční dopravou. To lze nejrychleji zajistit elektrizací. Elektrizace trati Brno – Jihlava znamená nejrychlejší propojení dvou krajských měst, včetně města Třebíče. Hovořil o přínosu zavedení elektrické trakce. Zmínil finanční propočet úseku Brno – Zastávka a úseku Zastávka - Brno. J. Witiska hovořil o výhodách elektrizace. Zmínil ekologickou politiku. Předseda komise poděkoval hostům za účast a prezentaci studie.

 

USNESENÍ 011/05/2002/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí           

studii trati elektrizace trati Brno – Jihlava a

doporučuje

radě kraje vyjádřit podporu realizaci akce.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (zdržel se 1).

 

 

3.  Plán akcí silniční sítě kraje Vysočina – návrh rozpočtu SFDI na r. 2003

      

             Předseda komise zmínil další bod jednání „stanovení priorit silniční sítě kraje Vysočina“ s uplatněním  do  rozpočtu  SFDI na rok  2003.  Členové  dopravní  komise  obdrželi předem  prostřednictvím e-mailu  materiál zpracovaný odborem majetkovým společně s odborem dopravy a silničního hospodářství. Do seznamu byly dále zařazeny akce, které již kraj Vysočina uplatnil na financování z Evropské investiční banky. Dopravní komise se shodla na pořadí „Plánu akcí silniční sítě kraje Vysočina“ k uplatnění na SFDI na rok 2003 /příloha č. 1/ a doporučila jej radě k akceptování. 

 

4. Různé

 

               Předseda komise zmínil „návrh na vypracování studií silniční sítě kraje Vysočina „s předpokladem financování ze SFDI v roce 2002“ /příloha č. 2/. Ing. Šálek seznámil členy dopravní komise s návrhem, který pracovníci odboru dopravy a silničního hospodářství sestavili. Hovořil o budoucím uspořádání SÚS a návrhu údržby silnic.

             

USNESENÍ 012/05/2002/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina zahájit v nejbližší době jednání s SÚS jednotlivých okresů o přípravě a systému zimní údržby v sezóně 2002/2003.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

               Ing. Drozd zmínil financování z prostředků EIB určených pro celý kraj, které bylo využito pouze pro řešení některých evakuačních částí kraje. Neřeší to problém dopravy v celém kraji.

 

USNESENÍ 013/05/2002/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

radě kraje přehodnotit stanovisko ve věci akcí zařazených do programu RII financovaných z EIB.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (zdržel se 1).

 

         Členové komise požadují od majetkového odboru doložit, na dalším zasedání dopravní komise, tabulku „přehledu čerpání jednotlivých staveb a druhů akcí v roce 2002.“ Ing. Lysý zmínil způsob průběhu hlasování, kdy proběhne diskuse za účasti těch, co předložili materiál a hlasuje se bez jejich  účasti a doporučil převzít tento model.

 

5. Závěr

 

              Na závěr poděkoval předseda Dopravní komise Rady kraje Vysočina RNDr. Petr Pospíchal všem přítomným členům  a hostům. Termín dalšího zasedání komise určil na čtvrtek 13. června 2002 v 8:00 hodin v sídle KrÚ kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava..

 

  

 

 

    RNDr. Petr Pospíchal v.r.                                                     předseda Dopravní komise

                                                                Rady kraje Vysočina

 

 

      

Záznam pořízen na jednání dne 15. května 2002

Zapsala: Martina Havlová dne 23. května 2002 /zápis pořízen na základě záznamu/


 

Příloha č. 1

SFDI

 

Plán akcí silniční sítě kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

1 172 982

 

434 400

621 395

58 000

 

 

 

 

 

 

Výběr

 

59 187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stavba

SFDI

SFDI

SFDI

 

 

 

ISPROFIN

kód

Př.

Název akce

Náklady akce

do 2002

2003

2004

po roce

Od

Do

 

 

 

 

 

(v tis. Kč)

(výběr)

(návrh)

předpoklad

2004

(mm/rr)

(mm/rr)

 

3271316002

81

a2

II/360  Velké Meziříčí - obchvat

181 000

15 000

68 000

98 000

 

01/02

12/04

 

3271326005

81

a2

II/360 Třebíč - V. Meziříčí, zkapacitnění komunikace příprava

352 000

20 000

200 000

132 000

 

01/02

12/04

 

3271326283

81

a2

II/353 Nové Veselí - Bohdalov I, okr. Žďár n. Sázavou

39 587

24 187

15 400

 

 

01/02

12/03

 

1

81

a2

II/406  Dvorce - Třešť - Telč, oprava povrchů

130 000

 

20 000

110 000

 

01/03

12/04

 

2

81

a2

II/130  Koberovice - oprava mostu

22 000

 

1 000

21 000

 

01/03

12/04

 

3

81

a2

II/387  Koroužné - Švařec, oprava

50 000

 

20 000

30 000

 

01/03

12/04

 

4

81

a2

II/130  Ledeč n/S. - oprava mostu 130-009

32 500

 

2 000

30 500

 

01/03

12/04

 

5

81

a3

III/35114  Přibyslavice - most 35114-4

9 500

 

9 500

 

 

01/03

01/03

 

6

81

a2

II/152  Jaroměřice n/Rok. - oprava mostu

8 500

 

 

8 500

 

01/04

12/04

 

7

81

a3

III/34728  Světlá nad Sázavou - ul. Komenského - oprava

18 000

 

 

18 000

 

01/04

12/04

 

8

81

a2

II/353  Počítky - průtah, oprava

10 000

 

10 000

 

 

01/03

12/03

 

9

81

a3

III/13035  Hořice - oprava mostu

24 000

 

1 000

23 000

 

01/03

12/04

 

10

81

a2

II/112 Telč, ul. Slavíčkova a Staňkova - rekonstrukce

34 000

 

17 000

17 000

 

01/03

12/04

 

11

81

a3

III/36055  Baliny - oprava mostu

20 000

 

 

20 000

 

01/04

12/04

 

12

81

a2

II/150  Vilémov - Pavlíkov, oprava

17 500

 

 

17 500

 

01/04

12/04

 

13

81

a3

III/15245  Dalešice, oprava mostu 15245-1

18 500

 

18 500

 

 

01/03

12/03

 

14

81

a3

III/4102 Oprava mostu Lesonice s přilehlýmí úseky vozovky

17 000

 

 

17 000

 

01/04

12/04

 

15

81

a2

II/360  Štěpánovice, oprava vozovky

19 895

 

 

19 895

 

01/04

01/04

 

16

81

a2

II/406  Most Třešť - přeložka, ev.č.406-004

23 500

 

1 500

22 000

 

01/03

12/04

 

17

81

a2

II/360  Křižanov - průtah, oprava

20 000

 

1 500

18 500

 

01/03

12/04

 

18

81

a2

II/348  Štoky - přeložka

15 500

 

 

15 500

 

01/04

12/04

 

19

81

a2

II/353  Velký Beranov - obchvat

61 000

 

 

3 000

58 000

01/04

12/05

 

 

81

a2+a3

Příprava a zabezpečením staveb - sil. II. a III. tříd - kr. Vysočina

20 000

 

20 000

 

 

01/03

12/03

 

 

81

a2+a3

Vypořádání staveb po dokončení - sil. II. a III. tříd - kr. Vysočina

20 000

 

20 000

 

 

01/03

12/03

 

 

 

 

Příloha č. 2

Návrh na vypracování studií silniční sítě kraje Vysočina financovaných ze SFDI v roce 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořadové číslo

Číslo silnice

Název

 

 

 

Předpokládaný náklad v mil. Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Studie nadřazené silniční sítě, uzlových bodů silniční sítě

0,5

 

 

 

2

 

II/602+II/360

Studie obchvat Velké Meziříčí, rekonstrukce II/360 V.Meziříčí - Nové Město na Mor. - hranice kraje

0,3

 

 

 

3

 

 

 

Studie komplexní řešení tranzitní dopravy v HB (v součinnosti s ŘSD ČR správa kraj Vysočina)

0,5

 

 

 

4

 

II/360

 

Studie rekonstrukce Třebíč - Moravské Budějovice

0,3

 

 

 

5

 

II/150

 

Studie rekonstrukce Havlíčkův Brod - Světlá - Ledeč n/S

0,5

 

 

 

6

 

II/344

 

Studie rekonstrukce Havlíčkův Brod  - Chotěboř

0,2

 

 

 

7

 

II/405

 

Studie rekonstrukce Jihlava - Třebíč

0,3

 

 

 

 

 

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 27.5.2002 / 27.5.2002

Počet návštěv: 3062
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 



Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek