Cesta: Titulní stránka > Samospráva > výbory ZK


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2006

15. listopad 2006
 

 
 

Zápis z jednání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2006

konaného dne 15. 11. 2006

 

Přítomni:

1. Jiří Antonů

5. Tomáš Křišťan

2. Zdeněk Dobrý

6. Vladislav Nechvátal

3. Jaroslav Hulák (místopředseda)

7. Zbyněk Pípal

4. Bohumil Kotlán

8. Anna Krištofová (tajemnice)

 

Nepřítomni:

1. Zdeněk Forman

2. Vladimír Novotný (předseda

 

Hosté:

1. Miroslav Houška (člen Rady kraje Vysočina)

2. Martin Černý (vedoucí ORR)

3. Tomáš Vonka (OE)

 

Program:

 1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení a úkolů;
 2. Vyúčtování využití příspěvku na služby obecného hospodářského zájmu RRAV

(Martin Černý, vedoucí ORR);

 1. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření;
 2. Návrh rozpočtu na rok 2007;
 3. Diskuse, různé;
 4. Závěr.

 

1. Zahájení jednání

Jaroslav Hulák, místopředseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, zahájil jednání, přivítal všechny přítomné, zvláště pak nové členy výboru Jiřího Antonů a Vladislava Nechvátala. Omluvil nepřítomnost Vladimíra Novotného, předsedy výboru. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl program zasedání, který byl schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Místopředseda shrnul závěry ze zasedání finančního výboru č. 7/2006 a konstatoval, že všechny úkoly byly splněny.

 

2. Vyúčtování využití příspěvku na služby obecného hospodářského zájmu RRAV

Martin Černý shrnul tyto informace. Dne 21. 12. 2004 ZK schválilo poskytnutí členského příspěvku Regionální rozvojové agentuře Vysočina (dále jen“RRAV“). Dne 21. 6. 2005 RK schválila Smlouvu o poskytnutí členského příspěvku z rozpočtu kraje Vysočina na úhradu služeb obecného hospodářského zájmu s RRAV. Dle čl. IV. odst. 6 Smlouvy měl příjemce nejpozději do 28. 2. 2006 předložit kraji závěrečné vyúčtování použití členského příspěvku a závěrečnou zprávu o použití členského příspěvku. RRAV předložila výše zmiňované Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina e-mailem dne 13. 6. 2006.

 

Vyúčtování využití členského příspěvku se dále týká Odboru dopravy a silničního hospodářství, Odboru sekretariátu hejtmana a Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu kraje Vysočina. RK vzala dne 19. 9. 2006 na vědomívyužití členského příspěvku RRAV.

 

Martin Černý dále podrobně popsal jednotlivé úkoly, které RRAV pro kraj zajišťovala (zejména se zaměřil na problematiku brownfields).

 

Zdeněk Dobrý vznesl připomínku, že mu chybí zpětná vazba u brownfields, vyhodnocení práce RRAV z pohledu odboru, dotázal se na novou smlouvu s RRAV. Martin Černý uvedl, že příští rok kraj žádný příspěvek RRAV neposkytne (pravidlo deminimis), další diskuse o příspěvku bude až v příštím roce, spolupráce s RRAV bude pokračovat, ale formou standardních zakázek.

 

Zbyněk Pípal se dotázal, jak se kraji vrátili investované prostředky. Martin Černý sdělil, že je to dlouhodobější záležitost.

 

Martin Černý informoval, že dle záměru ministerstva bude založeno na každém kraji jedno kontaktní informační centrum s odborníky na problematiku EU, metodickou pomoc při tvorbě a podávání projektů atd.

 

Bohumil Kotlán se vyjádřil k výstupům a zprávám o činnosti RRAV (připomínka: dlouho se nesešlo představenstvo). Vznesl dotaz, jak se k tomu staví RRAV, jak funguje po odebrání krajského příspěvku, a zda-li je tím ohrožena činnost RRAV. Martin Černý popsal aktuální situaci v RRAV, pohovořil o modelu fungování rozvojových agentur na Slovensku.

 

Rozvinula se diskuse o další činnosti RRAV a její spolupráci s krajem.

 

Usnesení 029/08/2006/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

využití členského příspěvku dle materiálu FV-08-2006-02, př. 1.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

3. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

 

Přehled rozpočtových opatření

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál „Přehled rozpočtových opatření schválených RK a ZK v roce 2006 za období 28. 9. – 8. 11. 2006“.

 

Úkol:

Zaslat elektronicky specifikaci těchto opatření:

-          Bohumil Kotlán – rozpočtové opatření 293 a 305;

-          Zdeněk Dobrý – rozpočtové opatření 304.

Odpovědnost: tajemnice

Termín: do zasedání č. 10/2006 dne 6. 12. 2006

 

Aktuální vývoj daňových příjmů

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 9. 11. 2006“.

 

Anna Krištofová tento materiál komentovala. Uvedla, že procento plnění se oproti září zvýšilo, došlo ke zhoršení daně z příjmů FO ze SVČ - mohlo by přinést problém u obcí, MF ČR podcenilo dopad novel daňových zákonů.

 

Zmínila, že při porovnání výnosu daní mezi dubnem a říjnem v  letech 2005 a 2006 vychází lépe rok loňský. Předpokládá se, že daňové příjmy v letošním roce budou splněny a dokonce přečerpány (převedení před koncem roku do Fondu Strategických rezerv).

 

Plnění příjmů a výdajů rozpočtu

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1-9/2006“.

 

Anna Krištofová tento materiál okomentovala. Podrobněji pohovořila o zhodnocování volných finančních prostředků (propad u KB, u ČS plus nevýrazné, u KI kladné) a Fondu strategických rezerv.

 

Aktuální informace

Anna Krištofová sdělila, že je dodržován stanovený harmonogram projednání rozpočtu – popsala aktuální práce na rozpočtu – konečná verze bude předložena na zasedání ZK č. 9/2006 dne 12. 12. 2006, kde se předpokládá jeho schválení.

 

Rozvinula se diskuse k tvorbě a schválení státního rozpočtu a jeho návaznosti na kraj.

 

Usnesení 030/08/2006/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

-          Přehled rozpočtových opatření schválených RK a ZK v roce 2006 za období 28. 9. – 8. 11. 2006;

-          Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 9. 11. 2006;

-          Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1-9/2006;

-          aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření podané Annou Krištofovou.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

4. Návrh rozpočtu na rok 2007

Členové výboru obdrželi tyto podkladové materiály:

-          Rozpočet kraje Vysočina na rok 2007 (4. návrh);

-          Změny v návrhu rozpočtu po semináři ZK dne 7. 11. 2006;

-          Přehled předpokládaného financování projektů spolufinancovaných z prostředků EU v roce 2007.

 

Finanční výbor projednal strukturu a obsah návrh rozpočtu velice podrobně na svém zasedání č. 7/2006, proto se rozhodl nyní projednat pouze změny v aktuální verzi, o kterých podrobně informoval Miroslav Houška.

 

Příjmová část

-          snížené příjmy o 5% - druhá alternativa již není uváděna;

-          v příjmech zapracovány i prostředky z EIB;

-          očekávání vývoje daňových příjmů v příštím roce;

-          Anna Krištofová – v dotacích již není položka na financování sociálních služeb; zařazení nových pracovníků z titulu nových agend (stát poskytl dotace, ale nároky budou mnohem větší); cizí zdroje: úvěr od EIB, dotace na dobudování sídla kraje, a zvláštní účet vod.

Výdajová část

KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

        oproti předchozímu návrhu rozpočtu nezměněna.

KAPITOLA ŠKOLSTVÍ

-          změněn název na kapitolu Školství, mládeže a sportu;

-          změněny paragrafy v souladu s novou rozpočtovou skladbou (částky zůstaly zachovány);

-          Anna Krištofová – popsala ostatní možné požadavky kapitoly: „Podpora koordinace výchovy sportovní mládeže“ – upozornění: můžou se objevit i další zájmové skupiny;

-          Zdeněk Dobrý – výchova hokejové mládeže – bude se ještě jednat o výběru;

KAPITOLA KULTURA

        oproti předchozímu návrhu rozpočtu nezměněna.

KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

        problematika LSPP – ve vztahu k obcím se nemění finanční dotace, kterou mají obdržet, do 30. 6. 2007 musí být připravena reorganizace (s účinností od 1. 1. 2008);

        problematika v souvislosti s novým zákoníkem práce – diskuse;

KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

        oproti předchozímu návrhu rozpočtu nezměněna.

KAPITOLA DOPRAVA

-          oproti předchozímu návrhu rozpočtu nezměněna

-          Tomáš Křišťan – má informaci, že peníze EU nebude možno použít na opravy, ale jen na investice – co na to kraj? Miroslav Houška sdělil, že peníze z úvěru EIB jsou výhradně na opravy, i v ROP je největší priorita komunikace;

-          Tomáš Křišťan se dotázal na strategii pro určení priorit. Miroslav Houška uvedl, že toto je v kompetenci dopravní komise, při rozhodování je prioritou páteřní síť a studie PAVEXu;

-          Bohumil Kotlán poukázal na problematiku výkupů pozemků pod komunikacemi;

-          Jiří Antonů zmínil, že celkový finanční dopad peněz z EU nebude zas tak markantní, jak se očekává;

-          Bohumil Kotlán se dotázal v souvislosti s železniční dopravou, zda budou problémy s přestupy na hranicích kraje. Miroslav Houška uvedl, že tyto problémy v kraji Vysočina nenastanou.

KAPITOLA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

-          zvýšena položka finanční příspěvek obcím na pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace o 600 tisíc Kč (zdrojově pokryto zvýšením výnosů daně z přidané hodnoty).

KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

-          změněny paragrafy v souladu s novou rozpočtovou skladbou (částky zůstaly zachovány);

-          nejsou nové konkrétní informace o konstrukci financování sociálních služeb ze státního rozpočtu - toto zdůrazňuje riziko popsané na str. 54 v návrhu rozpočtu (toto je nejrizikovější část rozpočtu pro rok 2007);

-          rozvinula se rozsáhlá diskuse k problematice financování sociálních služeb v roce 2007.

KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

-          povýšení o 500 tisíc Kč (příspěvek HZS kraje Vysočina na repasi a pořízení požární techniky a zařízení a úpravy objektu krizového štábu K9);

-          Bohumil Kotlán se dotázal, co to je Ajaxův zápisník. Miroslav Houška toto osvětlil.

KAPITOLA ZASTUPITELSTVO

-          v částkách změny nejsou, upřesnily se VIP akce, připomínky klubů k zařazení další 3 akcí - bude teprve rozhodnuto o jejich zařazení.

KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

-          navýšení o 13% – zapříčiněno tím, že v souvislosti s nově schválenou legislativou bude nutné na výkon agend přijmout další úředníky, na realizaci projektů EU je potřeba také počítat s nějakými výdaji;

-          rozvinula se diskuse k těmto tématům: náhrady v době nemoci (dopad nového zákoníku práce), nárůst pracovníků;

-          Miroslav Houška podal informaci, že byla vybrána firma, která provede na KrÚ organizačně–procesní audit.

KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

-          změněny paragrafy v souladu s novou rozpočtovou skladbou na rok 2007 (částky zůstaly zachovány);

-          Tomáš Vonka uvedl, že byla upřesněna částka dotace URR;

-          uvažovány možné náklady na zřízení agentury cestovního ruchu (výše je s otazníkem);

-          Anna Krištofová upozornila v souvislosti s touto kapitolou na možné poskytování dotace síti zdravých měst – místní agenda 21.

KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

-          změny nejsou, dopracovány oproti minule přílohy.

KAPITOLA INFORMATIKA

-          oproti předchozímu návrhu rozpočtu nezměněna.

KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

-          oproti předchozímu návrhu rozpočtu nezměněna (držena stále stejná strategie).

Přílohy návrhu rozpočtu na rok 2007

Zdeněk Dobrý tlumočil žádost na zařazení 3 žádostí do seznamu VIP akcí podporovaných krajem. Miroslav Houška uvedl, že Mezinárodní festival dechových hudeb Moravské Budějovice bude zařazen, ale bude snížena navrhovaná výše podpory, CVVZ v Třešti je zařazena do ostatních požadavků odboru a Světový pohár mužů softballu Havlíčkův Brod bude ještě řešen.

 

Zdeněk Dobrý za politický klub KSČM vznesl protinávrh usnesení – nedoporučit ZK schválení rozpočtu, pokud nebude schvalován včetně příloh. Tento návrh nebyl přijat.

 

Usnesení 031/08/2006/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy (0 proti, 2 se zdrželi).

 

5. Diskuse, různé

 

Úkol:

Organizačně zajistit zasedání finančního výboru č. 10/2006 ve vybrané restauraci se salónkem a obědem.

Odpovědnost: koordinátorka

Termín: zasedání č. 10/2006 dne 6. 12. 2006

 

6. Závěr

Termín zasedání finančního výboru č. 9/2006 byl stanoven na středu 6. 12. 2006 od 10:00 (místo bude upřesněno na pozvánce).

 

 

Jaroslav Hulák v. r.

místopředseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracovala a zapsala Kateřina Nedvědová dne 16. 11. 2006.

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2006
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 21.11.2006 / 21.11.2006

Počet návštěv: 4440
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek