Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 16/2002

6. květen 2002
 

 
 

 

 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 16/2002, konaného dne 6. května 2002 v zasedací místnosti sekretariátu hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 15/2002

 

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 6. 5. 2002

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal a přednesl navržený program jednání.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 14/2002 a č. 15/2002
 2. Změny schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

(08.05-08.15, A. Krištofová, RK-16-2002-02)

 1. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku včetně návrhu na řešení ztráty hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za rok 2001

(08.15-08.25, A. Krištofová, Z. Ludvík, RK-16-2002-03)

 1. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2002

(08.25-08.35, A. Krištofová, Z. Ludvík, RK-16-2002-04)

 1. Projekt Internet do škol v kraji Vysočina

(08.35-08.45, Z. Ludvík, RK-16-2002-05)

 1. Pověření odboru školství, mládeže a sportu vyhlášením konkurzního řízení na funkci ředitele/ky VOŠ, SZeŠ a SOU opravárenského, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343

(08.45-08.55, Z. Ludvík, RK-16-2002-06)

 1. Postup do vyššího platového stupně  

(08.55-09.05, Z. Ludvík, RK-16-2002-07)

 1. Návrh na poskytnutí příspěvku z orj. 18 paragraf 5512 požární ochrana dobrovolná část kapitoly Požární ochrana a IZS rozpočtu kraje na rok 2002 Okresním sdružením hasičů na jednotky SDH na rok 2002

(09.05-09.15, P. Maslák, RK-16-2002-08)

 1. Žádost o přistoupení k rozvojovému partnerství

(09.15-09.25, M. Matějková, RK-16-2002-09)

 1. Žádost obce Dlouhá Brtnice o poskytnutí dotace

(09.25-09.35, P. Kolář, RK-16-2002-10)

 1. Návrh rozpočtových opatření v programovém financování ve školství

(09.35-09.45, P. Kolář, RK-16-2002-11)

 1. Změny ve financování technických zhodnocení a oprav ve školství

(09.45-09.55, P. Kolář, RK-16-2002-12)

 1. Veřejná zakázka Rekonstrukce kotelny SOU technického a Učiliště, Nádražní 486, Humpolec

(09.55-10.05, P. Kolář, RK-16-2002-13)

 1. Veřejná zakázka Speciální školy Třebíč, Cyrilometodějská 22, rekonstrukce stropních konstrukcí

(10.05-10.15, P. Kolář, RK-16-2002-14)

 1. Veřejná zakázka Rekonstrukce mostu ev. č. 602-024, Velké Meziříčí 

(10.15-10.25, P. Kolář, RK-16-2002-15)

 1. Stavebně technický stav objektu Vnitřní 139, Pelhřimov, užívaný ZUŠ Pod Kalvárií 850, Pelhřimov

(10.25-10.35, P. Kolář, RK-16-2002-16)

 1. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2002

(10.35-10.45 P. Kolář, RK-16-2002-17)

 1. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek 

(10.45-10.55, P. Kolář, RK-16-2002-18)

 1. Bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví České republiky ve správě Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví  kraje Vysočina

(10.55-11.05, P. Kolář, RK-16-2002-19)

 1. Převod pozemků do vlastnictví kraje Vysočina

(11.05-11.15, P. Kolář, RK-16-2002-20)

 1. Stavby obcí Rokytnice nad Rokytnou, Hořice, Žďár nad Sázavou, Hněvkovice u Ledče a zveřejnění záměru darování nemovitého majetku kraje

(11.15-11.25, P. Kolář, RK-16-2002-21)

 1. Souhlas s vydáním územního rozhodnutí

(11.25-11.35, P. Kolář, RK-16-2002-22)

 1. Pojištění majetku a odpovědnostních rizik

(11.35-11.45, P. Kolář, RK-16-2002-23)

 1. Rozprava členů rady

Navržený program byl schválen 9 hlasy.

K zápisům z jednání rady kraje č. 14/2002 a č. 15/2002 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Změny schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

 

Vzhledem ke změnám, ke kterým došlo po odeslání podkladových materiálů, A. Krištofová, vedoucí ekonomického odboru, navrhla radě kraje materiál vzít pouze na vědomí a předložit jej na příštím jednání rady kraje.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 213/16/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

materiál RK-16-2002-02 a

ukládá

odboru ekonomickému předložit přepracovaný materiál na příštím jednání rady kraje.

odpovědnost: ekonomický odbor, odbor školství, mládeže a sportu a odbor majetkový

termín: 14. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

3. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku včetně návrhu na řešení ztráty hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za rok 2001

 

A. Krištofová a Z. Ludvík informovali radu kraje o předloženém návrhu.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje doporučila předkladatelům, aby předkládaný materiál rozpracovali dle odvětví a předložili jej na příštím jednání rady kraje.

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 214/16/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

materiál RK-16-2002-03 a

ukládá

ekonomickému odboru na příští jednání rady kraje připravit návrh jednotného metodického postupu pro vytvoření ekonomické části zprávy o činnosti příspěvkových organizací v příslušném odvětví za rok 2001.

odpovědnost: ekonomický odbor

termín: 14. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 


4. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2002

 

A. Krištofová a Z. Ludvík informovali radu kraje o předloženém návrhu finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2002.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 215/16/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

materiál RK-16-2002-04 a

odkládá

jej k projednání na některém z příštích jednáních rady kraje.

odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací, vedoucí majetkového odboru, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, vedoucí odboru sociálních věci a zdravotnictví

termín:

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

5. Projekt Internet do škol v kraji Vysočina

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na zapojení tří středních škol SZŠ a VZŠ Jihlava, SPŠ textilní Jihlava a Integrované střední školy Světlá n/Sázavou do projektu MŠMT ČR Internet do škol.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

M. Vystrčil navrhl radě kraje rozšířit návrh usnesení takto:

… a ukládá zástupkyni hejtmana A. Štěrbové požádat MŠMT ČR o přidělení finančních prostředků v průměrné výši odpovídající realizaci Projektu „Internet do škol“ ve třech středních školách.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala rozšířený návrh usnesení.

Usnesení 216/16/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zapojení škol uvedených v tabulce č. 3 přílohy 1 materiálu RK-16-2002-05 do projektu MŠMT ČR Internet do škol a

ukládá

zástupkyni hejtmana A. Štěrbové požádat MŠMT ČR o přidělení finančních prostředků v průměrné výši odpovídající realizaci Projektu „Internet do škol“ ve třech středních školách.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, A. Štěrbová

termín: 6. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

6. Pověření odboru školství, mládeže a sportu vyhlášením konkurzního řízení na funkci ředitele/ky VOŠ, SZeŠ a SOU opravárenského, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele/ky v souvislosti se sloučením VOŠ, SOŠ a SOU v jeden celek.

Rada kraje návrh akceptovala, jmenovala zástupce do konkurzní komise a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 217/16/2002/RK

Rada kraje

pověřuje

odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina vyhlášením a zajištěním průběhu konkurzu na místo ředitele/ky VOŠ, SZeŠ a SOU opravárenského, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343;

jmenuje

do konkurzní komise Mgr. Alenu Štěrbovou a Ivo Rohovského jako zástupce zřizovatele a

stanovuje

strukturu konkurzní komise dle upravené přílohy 1 materiálu RK-16-2002-06.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: do ukončení konkurzního řízení

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

7. Postup do vyššího platového stupně

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na postup do vyššího platového stupně ředitele Dětského domova Náměšť nad Oslavou s účinností od 1. 5. 2002.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 218/16/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu s § 5 nařízení vlády ČR č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů, postup do vyššího platového stupně u ředitele Dětského domova Náměšť nad Oslavou, pana Igora Zahrádky dle materiálu RK-16-2002-07 s účinností od 1. 5. 2002.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 20. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

8. Návrh na poskytnutí příspěvku z orj. 18 paragraf 5512 požární ochrana dobrovolná část kapitoly Požární ochrana a IZS rozpočtu kraje na rok 2002 Okresním sdružením hasičů na jednotky SDH na rok 2002

 

P. Maslák, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje, předložil radě kraje návrh na rozdělení příspěvku na soutěže Okresním sdružením hasičů kraje Vysočina.

P. Maslák přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 219/16/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozdělení příspěvku na soutěže Okresním sdružením hasičů kraje Vysočina dle přílohy 2 Zásad pro poskytování příspěvků obcím a Okresním sdružením hasičů na jednotky SDH na rok 2002.

odpovědnost: předseda Bezpečnostní komise Rady kraje a vedoucí ekonomického odboru KrÚ

termín: 6. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

9. Žádost o přistoupení k rozvojovému partnerství

 

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, podrobně informovala radu kraje o žádosti o přistoupení k rozvojovému partnerství projektu Oblastní charity Jihlava „Centrum technické pomoci“.

Z jednání se omluvila M. Černá.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

V. Švarcová přednesla návrh usnesení.

Rada kraje

schvaluje

přistoupení k rozvojovému partnerství projektu Oblastní Charity Jihlava „Centrum technické podpory“ v rozsahu uvedeném v příloze materiálu RK-16-2002-09 a

ukládá

odboru sociálních věcí a zdravotnictví plnit úkoly vyplývající z tohoto partnerství.

odpovědnost: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

termín: po dobu trvání projektu

Usnesení nebylo přijato (pro 3 hlasy).


10. Žádost obce Dlouhá Brtnice o poskytnutí dotace

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost obce Dlouhá Brtnice ve věci poskytnutí mimořádné dotace ve výši 300 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených s předlážděním chodníků v obci.

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 220/16/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje zamítnout žádost obce Dlouhá Brtnice o poskytnutí dotace na předláždění chodníků v obci.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 25. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

16. Stavebně technický stav objektu Vnitřní 139, Pelhřimov, užívaný ZUŠ Pod Kalvárií 850, Pelhřimov

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje podrobné informace o stávajícím stavu objektu Vnitřní 139, Pelhřimov, užívaný ZUŠ Pod Kalvárií 850, Pelhřimov.

Z jednání se omluvila M. Matějková.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 221/16/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o stavebně technickém stavu objektu Vnitřní 139, Pelhřimov, ve správě ZUŠ Pod Kalvárií 850, Pelhřimov dle přílohy 1 materiálu RK-16-2002-16 a

ukládá

·     odboru školství mládeže a tělovýchovy připravit podklady pro jednání o převodu zřizovatelské funkce školy na město Pelhřimov;

·     odboru majetkovému připravit podklady pro jednání o převodu majetku kraje Vysočina ve správě ZUŠ Pelhřimov na město Pelhřimov;

·     řediteli ZUŠ Pelhřimov neprodleně uzavřít objekt Vnitřní 139, Pelhřimov.

odpovědnost: odbor školství mládeže a tělovýchovy, odbor majetkový

termín: květen 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

11. Návrh rozpočtových opatření v programovém financování ve školství

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, radu kraje podrobně informoval o předloženém materiálu.

V průběhu jednání přišla M. Černá.

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 222/16/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

podání návrhu na provedení rozpočtových opatření v programovém financování ve školství Ministerstvu financí ČR v rozsahu přílohy 1 materiálu RK-16-2002-11.

odpovědnost:odbor majetkový

termín: 10. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.


12. Změny ve financování technických zhodnocení a oprav ve školství

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh změn ve financování technických zhodnocení a oprav ve školství na konkrétní akce, které jsou uvedeny v předloženého materiálu.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 223/16/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

změny ve jmenovitém seznamu technických zhodnocení a oprav ve školství dle přílohy 1 materiálu RK-16-2002-12.

odpovědnost:            odbor majetkový

termín: 17. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

13. Veřejná zakázka Rekonstrukce kotelny SOU technického a Učiliště, Nádražní 486, Humpolec

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu.

Rada kraje vyslovila souhlasné stanovisko s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala návrh usnesení.

Usnesení 224/16/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby „Rekonstrukce kotelny SOU technického a Učiliště, Nádražní 486, Humpolec“, je v souladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek, nabídka podaná uchazečem firmou STATUS stavební, a. s., Nádražní 998, Humpolec a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek veřejné soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost:            odbor majetkový

termín: 10. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

14. Veřejná zakázka Speciální školy Třebíč, Cyrilometodějská 22, rekonstrukce stropních konstrukcí

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu.

Rada kraje vyslovila souhlasné stanovisko s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala návrh usnesení.

Usnesení 225/16/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby Speciální školy Třebíč, Cyrilometodějská 22, rekonstrukce stropních konstrukcí je, v souladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek, nabídka podaná uchazečem firmou AGSTAV Třebíč a. s., Hrotovická 1184, 674 01 Třebíč a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek veřejné soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

15. Veřejná zakázka Rekonstrukce mostu ev. č. 602-024, Velké Meziříčí 

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu.

Rada kraje vyslovila souhlasné stanovisko s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala návrh usnesení.

Usnesení 226/16/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby Rekonstrukce mostu ev. č. 602-024, Velké Meziříčí je v souladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek, nabídka podaná uchazečem firmou COLAS CZ, a. s. – varianta č. 2 a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy

odpovědnost: obor majetkový

termín: 10. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

17. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2002

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2002.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 227/16/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2002 dle upravené přílohy 1 materiálu RK-16-2002-17.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

18. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek 

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na dodání nákladního automobilu, nástavby sypače a sněhové radlice pro SÚS Havlíčkův Brod.

V průběhu jednání odešel T. Hermann.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 228/16/2002/RK

Rada kraje

deleguje

pana Ing. Petra Kováře, pracovníka odboru dopravy a sil. hospodářství, jako zástupce zřizovatele a paní Mgr. Hanu Motlovou, pracovnici odboru dopravy a sil. hospodářství, jako náhradnici za zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky dodání nákladního automobilu, nástavby sypače a sněhové radlice pro SÚS Havlíčkův Brod.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

19. Bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví České republiky ve správě Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví  kraje Vysočina

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

V průběhu jednání přišel T. Hermann.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 229/16/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

předložení žádostí o bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví České republiky ve správě Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina dle přílohy 1 materiálu RK-16-2002-19.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

20. Převod pozemků do vlastnictví kraje Vysočina

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

V průběhu jednání odešel V. Kodet.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 230/16/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zahájení jednání s vlastníky a předložení žádostí o úplatný a bezúplatný převod pozemků a staveb dle přílohy 1 materiálu RK-16-2002-20.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

21. Stavby obcí Rokytnice nad Rokytnou, Hořice, Žďár nad Sázavou, Hněvkovice u Ledče nad Sázavou a zveřejnění záměru darování nemovitého majetku kraje

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádosti obcí Rokytnice nad Rokytnou, Hořice, Žďár nad Sázavou, Hněvkovice u Ledče nad Sázavou týkající se udělení souhlasu kraje Vysočina s realizací stavebních akcí.

Rada kraje žádosti akceptovala a přijal návrh usnesení.

Usnesení 231/16/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s realizací stavebních akcí:

1.   stavební úpravy křižovatky sil. II/410 a MK u obecního úřadu v Rokytnici nad Rokytnou na pozemcích par. č. 828/1, par. č. 824, par. č. 829 a st. par. č. 40/3, vše v obci a k. ú. Rokytnice nad Rokytnou;

2.   výstavba chodníků v obci Hořice na pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci- původ PK par. č. 1139 v obci a k. ú. Hořice;

3.   infrastruktura ul. Jamská – 5 RD U hřbitova, Žďár nad Sázavou na pozemku par. č. 5041 v obci Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár;

4.   chodník na silnici II/150 v Hněvkovicích na pozemku par. č. 805/1 v obci a k. ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou a

schvaluje

zveřejnění záměru kraje Vysočina darovat pro výstavbu těchto staveb

1.   části pozemků par. č. 828/1, par. č. 824, par. č. 829 a st. par. č. 40/3, vše v obci a k. ú. Rokytnice nad Rokytnou obci Rokytnice nad Rokytnou;

2.   část pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci- původ PK par. č. 1139 v obci a k. ú. Hořice obci Hořice;

3.   část pozemku par. č. 5041 v obci Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár městu Žďár nad Sázavou;

4.   část pozemku par.č. 805/1 v obci a k. ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

22. Souhlas s vydáním územního rozhodnutí

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost společnosti TESCO týkající se souhlasu s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby „Hypermarket TESCO – Jihlava“.

V průběhu jednání přišel V. Kodet.

Rada kraje návrh žádosti akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 232/16/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s vydáním rozhodnutí o umístění stavby „Hypermarket TESCO – Jihlava“ a s tím souvisejících inženýrských sítí a dopravního napojení dle materiálu RK-16-2002-22.

odpovědnost:            odbor majetkový

termín: 9. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

23. Pojištění majetku a odpovědnostních rizik

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na prodloužení termínu předloženého materiálu, který rada kraje projednala a schválila na svém jednání dne 2. 4. 2002.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 233/16/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s prodloužením termínu pro oznámení rozhodnutí rady kraje o projednání předložené nabídky uvedeném v textu vypsání poptávkového řízení, který rada kraje schválila usnesením 144/12/2002/RK, z 15. května 2002 na 30. května 2002 a

ukládá

odboru majetkovému o této změně vyrozumět účastníky poptávkového řízení.

odpovědnost:            odbor majetkový

termín: 7. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

24. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

F. Dohnal ukončil jednání rady kraje č. 16/2002 s tím, že další zasedání se bude konat dne 14. 5. 2002, v 8.00 hod. v zasedací místnosti sekretariátu hejtmana, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 František DOHNAL

hejtman kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání rady kraje č. 16/2002 dne 6. května 2002.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 10. 5. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 16/2002
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 15.5.2002 / 17.10.2002

Počet návštěv: 1171
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek