Cesta: Titulní stránka > Samospráva > výbory ZK


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2006

4. říjen 2006
 

 
 

Zápis z jednání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2006

konaného dne 4. 10. 2006

 

Přítomni:

1. Zdeněk Dobrý

5. Tomáš Křišťan

2. Zdeněk Forman

6. Vladimír Novotný (předseda)

3. Jaroslav Hulák (místopředseda)

7. Anna Krištofová (tajemnice)

4. Bohumil Kotlán

 

 

Nepřítomni:

1. Vladimír Hink

2. Jaroslav Kruntorád

3. Zbyněk Pípal

 

Hosté:

1. Miroslav Houška (člen Rady kraje Vysočina)

2. Ladislav Staněk (ODSH)

3. Jaroslava Kopecká (OE)

4. Tomáš Vonka (OE)

 

Program:

 1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení a úkolů;
 2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření;
 3. Návrh rozpočtu na rok 2007;
 4. Transformace SÚS (aktuální informace) a akce realizované z finančních prostředků EIB

(Václav Kodet, 1. náměstek hejtmana, Ladislav Staněk, vedoucí ODSH);

 1. Diskuse, různé;
 2. Závěr.

 

1. Zahájení jednání

Vladimír Novotný, předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, zahájil jednání a přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl program zasedání, který byl schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Předseda shrnul závěry ze zasedání finančního výboru č. 6/2006 a konstatoval, že všechny úkoly byly splněny.

 

2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

Anna Krištofová uvedla, že dnes odjíždí na celostátní poradu, která je organizována MF ČR (témata: predikce, dotační vztahy vůči obcím, dotační vztahy vůči kraji).

 

Členové výboru obdrželi s předstihem materiály:

-          Přehled rozpočtových opatření schválených Radou a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2006 za období 1. 9. – 27. 9. 2006;

-          Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 27. 9. 2006.

 

Anna Krištofová tyto materiály komentovala. V souvislosti s vývojem daňových příjmů, uvedla, že v měsíci září byl největší propad za letošní rok, celkově je však příjem stále vyšší než v loňských letech. K tématu vývoje daňových příjmů se rozvinula diskuse.

 

Usnesení 027/07/2006/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření;

bere na vědomí

informace o rozpočtových opatření schválených Radou a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2006 za období 1. 9. – 27. 9. 2006;

bere na vědomí

informace o vývoji daňových příjmů rozpočtu kraje včetně poklesu v měsíci září 2006. I přes to finanční výboru předpokládá, že celkový vývoj daňových příjmů v roce 2006 bude příznivý.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Úkol:

Zaslat Zdeňku Dobrému specifikaci rozpočtového opatření č. 255.

Odpovědnost: tajemnice

Termín: do zasedání FV č. 8/2006

 

Rozvinula se rozsáhlá diskuse o financování sociálních služeb (zákonné změny, návaznost na státní rozpočet).

 

3. Návrh rozpočtu na rok 2007

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál „Rozpočet kraje Vysočina na rok 2007 (2. návrh)“. Jedná se o komentář k rozpočtu na rok 2007, o přílohách se dosud jedná, proto nebyly členům výboru zaslány.

 

Anna Krištofová popsala proces tvorby rozpočtu na rok 2007 a jednání se správci kapitol za účasti odvětvových radních.

 

9:30 na jednání přišel Bohumil Kotlán.

 

Miroslav Houška pohovořil o schváleném harmonogramu projednání rozpočtu – cílem je schválit rozpočet kraje Vysočina na rok 2007 na zasedání ZK č. 9/2006 dne 12. 12. 2006. Jako rizikové při dosavadním projednávání a v návaznosti na státní rozpočet spatřuje oblast sociálních služeb a dopravy.

 

Anna Krištofová podrobně popsala skladbu rozpočtu a upozornila zejména na tyto změny oproti rozpočtu na rok 2006:

Příjmová část

-          výpočet daňových příjmů vychází z predikce MF ČR na rok 2007, kde podíl krajů činí 8,92% na sdílených daních, predikce MF ČR je snížena ve dvou variantách: I. varinta o 10%, II. varianta o 5% (osobně se přiklání k II. variantě);

-          přijaté dotace (snížení o dotaci na sociální služby – mizí tento dotační vztah, předpoklad, že během roku dojde ke změně);

-          ISPROFIN (Ústav sociální péče Zboží);

-          cizí zdroje (přijatý úvěr, převod prostředků z minulého roku a FSR).

Výdajová část

KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

-          příspěvky na hospodaření v lesích – nová pravidla pro rok 2007;

-          povýšení dotace na projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi pro obce;

-          dotační titul pitná voda.

KAPITOLA ŠKOLSTVÍ

-          diskuse kolem příspěvku na provoz škol;

-          nový dotační titul: podpora Všesportovního kolegia kraje Vysočina (Miroslav Houška osvětlil zaměření kolegia, členové výboru kvitovali činnost Všesportovního kolegia);

-          v průběhu roku bude kapitola doplněna o příspěvek na soukromé a církevní školy;

-          Vladimír Novotný vznesl dotaz na Stipendium Vysočiny. Jaroslav Hulák uspokojivě vysvětlil.

KAPITOLA KULTURA

-          nárůst příspěvku pro vlastníky kulturních památek;

-          diskuse k organizačnímu zajištění akce Zlatá jeřabina;

-          Zdeněk Dobrý vyslovil názor, že příspěvek na Podzimní knižní veletrh by místo galavečera dal na další cenu;

-          rozvinula se rozsáhlá diskuse o příspěvku pro vlastníky kulturních památek, zejména k dokládání a vyučování;

-          Bohumil Kotlán požádal o vysvětlení položky Ostatní výdaje v roce 2005, vyslovil nutnost podpory divadelní činnosti.

KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

-          analýza firmy STAPRO;

-          zvýšení příspěvku na provoz organizací ve zdravotnictví (zejména ZZS);

-          Tomáš Křišťan vznesl dotaz k financování LSPP – Miroslav Houška uvedl, že výše schválené částky je 32 730 tisíc Kč.

KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

-          všechny objemy odpovídají rozpočtu roku 2006.

KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

-          nárůst výdajů na pořízení analytických podkladů;

-          Tomáš Křišťan se dotázal, jak pokračuje tvorba územního plánu kraje Vysočina. Jaroslav Hulák sdělil, že problémem je zejména VRT a rezervní vodní plochy.

KAPITOLA DOPRAVA

-          priorita v rozpočtu kraje na rok 2007, čerpání úvěru z EIB (konkrétní akce viz bod programu č. 4).

KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

-          dosud nejasné z důvodu návaznosti na státní rozpočet, viz předchozí diskuse k financování sociálních služeb.

KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

-          tato kapitola bude ještě dále řešena, proběhnou další jednání, které se možná promítnou do rozpočtu na 2007;

-          Zdeněk Dobrý vznesl dotaz k charakteru akce Romové romům – Jaroslav Hulák toto vysvětlil – členové finančního výboru vyjádřili podiv nad zařazením této akce v kapitole Požární ochrana a IZS.

KAPITOLA ZASTUPITELSTVO

-          probíhá diskuse o VIP akcích kraje.

KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

-          tato kapitola bude ještě dále řešena;

-          možné navýšení v osobních výdajích (realizace ROP a převod agend na kraje).

KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

-          dotace Úřadu regionální rady.

KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

-          struktura zůstává stejná;

-          finanční prostředky na nákupy nemovitostí sníženy (proběhla poslední splátka za výkup nemovitosti v obci Černovice);

-          investice v sociálních věcech.

KAPITOLA INFORMATIKA

-          nedoznala výrazných změn, změny souvisí s případným nárůstem úředníků či vybavování prostor a budov;

-          investice Rowanet (členové FV kvitují).

KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

 

Rozvinula se rozsáhlá diskuse k sestavování rozpočtů měst a obcí a návaznost na rozpočet kraje.

 

Usnesení 028/07/2006/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

přípravu rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

4. Transformace SÚS (aktuální informace) a akce realizované z finančních prostředků EIB

Členové výboru obdrželi s předstihem jako podkladové materiály seznam akcí realizovaných z finančních prostředků EIB v roce 2006 a návrh souvislých oprav silnic II. a III. třídy a mostů v roce 2007 včetně akcí EIB.

 

Ladislav Staněk tyto materiály komentoval. Uvedl, že do konce října 2006 bude dokončena realizace všech akcí  financovaných z EIB. Předpokládané prostředky pro letošní rok budou tedy vyčerpány. Komentoval aktuální stav realizace jednotlivých akcí.

 

Ladislav Staněk uvedl, že pro rok 2007 je z finančních prostředků EIB počítáno s realizací akcí za 700 milionů Kč (ve letech 2006 až 2007 je na každý okres 200 milionů Kč), budou to akce většího charakteru, popsal přípravu těchto akcí. Zdůraznil, že se jedná o akce mimo zásobník.

 

Tomáš Křišťan sdělil svůj názor, že rychlost úvěru předběhla připravenost SÚS – kritizoval zejména nedostatečnou konzultaci s obcemi a městy – kraj by se toho měl vyvarovat na příští rok. Ladislav Staněk sdělil, že na poradě se starosty obcí dne 30. 11. 2006 budou o akcích na rok 2007 informováni. Informovanost starostů o akcích vždy na následující rok by chtěl zavést pravidelně každý rok.

 

Rozvinula se diskuse k velké poptávce a nárůstu cen firem.

 

Tomáš Křišťan se dotázal, zda-li je možné do návrhu akcí na rok 2007 zahrnout i další akce a jak navrhovaný seznam akcí vznikl. Ladislav Staněk, že jednotlivé SÚS podaly své návrhy, ty pak byly posuzovány z krajského hlediska, porovnány s výsledky studie firmy PaVEX a projednány s OM a OŽP.

 

Závěr:

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina doporučuje ODSH a SÚS včasnou informovanost měst a obcí o akcích realizovaných krajem v následujícím roce. Ladislav Staněk toto přislíbil.

 

Bohumil Kotlán vznesl dotaz k aktuálnímu stavu severojižního propojení. Ladislav Staněk popsal aktuální situaci, sdělil, že probíhá majetko-právní příprava (jsou na to vyčleněny prostředky v rozpočtu).

 

11:30 odešel z jednání Zdeněk Dobrý.

 

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály, které byly v souvislosti s transformací SÚS předloženy na zasedání ZK č. 7/2006 dne 26. 9. 2006.

 

Ladislav Staněk uvedl, že na ZK č. 7/2006 dne 26. 9. 2006 byl schválen záměr zřízení jedné příspěvkové organizace (sloučením) na úseku správy a údržby komunikací kraje Vysočina k 1. 1. 2007 (usnesení č. 0376/07/2006/ZK). Komentoval zkušenosti z ostatních krajů (původní systém SÚS má pouze Plzeňský kraj a do 31. 12. 2006 Vysočina). Uvedl, že sloučení bude realizováno od 1. 1. 2007 včetně výběrového řízení na ředitele. Pracuje se na přípravě materiálu ke zřizovacím listinám – předpokládá se předložení na ZK č. 8/2006 dne 7. 11. 2006. Předpokládané transformační náklady jsou cca 9 milionů Kč - investice na rekonstrukci jihlavské centrály SÚS. Rozvinula se diskuse k organizačnímu schématu SÚS.

 

5. Diskuse a různé

Rozvinula se diskuse k těmto tématům:

-          financování sociálních služeb;

-          pečovatelská služba.

 

6. Závěr

Termín zasedání finančního výboru č. 8/2006 byl stanoven na středu 15. 11. 2006 od 9:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 2.15).

 

 

Vladimír Novotný v. r.

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 

Zpracovala a zapsala Kateřina Nedvědová dne 8. 10. 2006.

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2006
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 13.10.2006 / 13.10.2006

Počet návštěv: 4210
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek