Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2002

17. duben 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání

Finančního výboru č. 4/2002

ze dne 17. dubna 2002

 

 

Přítomno:

-         Bc. Jaromír Barák – člen finančního výboru zastupitelstva kraje

-         PhDr. Zdeněk Dobrý – člen finančního výboru zastupitelstva kraje

-         Vladimír Dolejš – předseda finančního výboru zastupitelstva kraje

-         Vladimír Hink – místopředseda finančního výboru zastupitelstva kraje

-         Ing. Bohumil Kotlán – člen finančního výboru zastupitelstva kraje

-         Ing. arch. Jaroslav Kruntorád – člen finančního výboru zastupitelstva kraje

-         Ing. Vladislav Nechvátal – člen finančního výboru zastupitelstva kraje

-         Rostislav Rakšány – člen finančního výboru zastupitelstva kraje

-         Bc. Jiří Vondráček – člen finančního výboru zastupitelstva kraje

-         RNDr. Miloš Vystrčil – první zástupce hejtmana

-         Ing. Tomáš Hermann – radní kraje Vysočina

-         Eva Rydvalová – vedoucí kontrolního oddělení KrÚ

-         Ing. Anna Krištofová – vedoucí ekonomického odboru KrÚ

-         Ing. Michal Šulc – tajemník finančního výboru

 

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení jednání, schválení programu

2.      Fond Vysočiny – grantové programy, Rada fondu, řídící výbory

(Ing. Tomáš Hermann)

3.      Audit hospodaření krajského úřadu za rok 2001

(RNDr. Miloš Vystrčil, Ing. Anna Krištofovál)

4.      Kontrolní činnost:

·       Zpráva z kontrolního oddělení k usnesení 007/02/2002/FV

(Eva Rydvalová)

·       Zprávy z kontrol prováděných členy finančního výboru

·       Kontrolní činnost na 5. – 9. měsíc roku 2002

5.      Rozprava – závěr

 

 

1. Zahájení jednání, schválení programu

Úvodem přivítal Vladimír Dolejš, předseda finančního výboru, všechny přítomné a přednesl návrh programu jednání. Tento návrh byl schválen 9 hlasy. K zápisu z minulého zasedání výboru nebyly vzneseny připomínky.

Předseda v několika větách shrnul závěry z minulého zasedání finančního výboru.

 

 

2. Fond Vysočiny – grantové programy, Rada fondu, řídící výbory

            K této problematice pohovořil Ing. Tomáš Hermann, radní kraje Vysočina. Informoval, že zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 2/2002 dne 19. 3. 2002 Fond Vysočiny. Konkrétní grantové programy budou předloženy zastupitelstvu ke schválení na zasedání č. 3/2002 dne 30. 4. 2002.

            Dále podrobně informoval o tom, že rada kraje projednávala 13 návrhů grantových programů, přičemž vyzdvihl, že nebyl opomenut žádný z cílů Programu rozvoje kraje Vysočina. Konstatoval, že 11 grantových programů z 13 bylo radou kraje doporučeno k projednání zastupitelstvem kraje, 2 grantové programy byly vráceny k dopracování. Popsal zásadní připomínky, které rada kraje k předloženým návrhům vznesla. Tyto připomínky se týkaly zejména formy návrhu, celkové částky, sladění se statutem fondu, výše vlastního podílu příjemce podpory.

            Ing. Tomáš Hermann hovořil o řídících orgánech. Konstatoval, že funkci Rady fondu bude vykonávat rada kraje, přičemž problematika bude projednávána i finančním výborem a výborem regionálního rozvoje. Informoval, že diskuse kolem řídících výborů dosud nebyla definitivně uzavřena, vyzdvihl nutnost zastoupení všech politických klubů, nutnost regionálního rozvrstvení. Personální obsazení řídících výborů bude nadále předmětem projednávání.

            Konstatoval, že pro každý grantový program by měl být stanoven řídící výbor, počet členů není dosud pevně stanoven (jeden z možných návrhů je 11). Zmínil, že řídící výbory projdou odborným školením.

            Dále podrobně popsal postup, který bude následovat, pokud bude příslušný grantový program zastupitelstvem vyhlášen. Otevřel prostor pro dotazy a diskusi.

            PhDr. Zdeněk Dobrý otevřel diskusi o počtu řídících výborů, úkolech zastupitelstva kraje.

            RNDr. Miloš Vystrčil se krátce vyjádřil ke statutu a zásadám Fondu Vysočiny. Tlumočil stanovisko výboru regionálního rozvoje, jehož je členem. Prezentoval názor, že každý řídící výbor by měl mít většinové zastoupení zastupitelů.

            Vladislav Nechvátal vznesl dotaz k možnostem zpětné vazby.

            Ing. Bohumil Kotlán se vyjádřil k myšlence vícekolového schvalování.

            Vladimír Hink se vyjádřil k zastoupení politických klubů v řídících výborech, polemizoval o výši celkové částky grantových programů, které budou předloženy zastupitelstvu kraje.

            Ing. Tomáš Hermann zdůraznil, že bylo schváleno poměrné rozdělení finančních prostředků z Fondu Vysočiny pro jednotlivé oblasti.

            PhDr. Zdeněk Dobrý otevřel diskusi o efektu grantových programů.

 

Usnesení 012/04/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu Ing. Tomáše Hermana o Fondu Vysočiny – grantových programech, Radě fondu, řídících výborech.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

3. Audit hospodaření krajského úřadu za rok 2001

            V úvodu předseda výboru informoval přítomné, že se společně s RNDr. Milošem Vystrčilem a JUDr. Simeonou Zikmundovou, ředitelkou KrÚ, zúčastnil jednání s auditorem. Krátce informoval o obsahu jednání.

            RNDr. Miloš Vystrčil se vyjádřil k problematice, popsal průběh prací na auditu, zmínil, že audit hospodaření krajského úřadu za rok 2001 bude  předložen zastupitelstvu kraje pravděpodobně na jeho zasedání č. 4/2002.

            Ing. Anna Krištofová popsala průběh výběru auditora, charakterizovala vybranou firmu, konstatovala, že smlouva byla podepsána na jednorázový průzkum hospodaření. Dosud byla zpracována zpráva interního charakteru, koncem dubna bude hotova závěrečná zpráva. Podrobně popsala průběh provádění auditu hospodaření, tlumočila požadavky na výsledky auditu. Hovořila o vizích provádění auditu hospodaření v příštích letech.

            PhDr. Zdeněk Dobrý se vyjádřil k požadavkům na výsledky auditu, k výběru auditorské firmy. Tlumočil zkušenosti z praxe.

            Vladimír Hink rovněž tlumočil své zkušenosti z praxe. Konstatoval, že vybraná firma by tuto činnost neměla vykonávat déle jak 3 roky.

            Ing. Anna Krištofová hovořila o dosavadních rozdílech mezi výdaji a příjmy, finanční výši tohoto rozdílu, hovořila o výsledcích rozpočtového provizoria.

 

Úkol:

Předložit finančnímu výboru zprávu o výsledcích hospodaření rozpočtového provizoria.

Odpovědnost: tajemník výboru

Termín: 15. 5. 2002 (zasedání finančního výboru č. 5/2002)

 

            RNDr. Miloš Vystrčil uvítal aktivitu finančního výboru, konstatoval, že by bylo dobré, aby finanční výbor zaujal k závěrečné zprávě auditu hospodaření krajského úřadu za rok 2001 stanovisko.

 

Usnesení 013/04/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

požaduje

předložení zprávy o auditu hospodaření krajského úřadu za rok 2001.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

4. Kontrolní činnost:

 

·        Zpráva z kontrolního oddělení k usnesení 007/02/2002/FV

K dané problematice pohovořila Eva Rydvalová, vedoucí kontrolního oddělení KrÚ. Nejprve stručně pohovořila o činnosti kontrolního oddělení KrÚ. Informovala, že ředitelka KrÚ na základě usnesení finančního výboru č. 007/02/2002/ FV vydala pověření ke kontrole. Byl stanoven program kontroly, byly shromážděny všechny podklady. Podrobně informovala o průběhu kontroly. Konstatovala, že výsledky kontroly budou předloženy ředitelce KrÚ.

Rostislav Rakšány vznesl připomínky k informacím, které poskytla k dané problematice ředitelka KrÚ na zasedání finančního výboru č. 3/2002. Na základě zjištěných skutečností konstatoval, že tvrzení ředitelky KrÚ o tom, že jednotlivé závazky se nesčítají je nepravdivé, rovněž tak tvrzení, že firma WYDA byla vybrána na základě zkušeností Školského úřadu ve Žďáru nad Sázavou v době, kdy zde byla JUDr. Simeona Zikmundová zaměstnána.

Bc. Jaromír Barák navrhl, aby se výše zmíněnou kontrolou zabýval rovněž kontrolní výbor.

Na základě rozsáhlé diskuse bylo přijato toto usnesení.

 

Usnesení 014/04/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

žádá

JUDr. Simeonu Zikmundovou, ředitelku KrÚ, o předložení protokolu o kontrole do 10. 5. 2002, po předběžném projednání bude tento materiál předložen finančnímu výboru na zasedání č. 5/2002 dne 15.5.2002.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

·        Zprávy z kontrol prováděných členy finančního výboru

Bc. Jiří Vondráček a Ing. Bohumil Kotlán podrobně informovali o provedených kontrolách Galerií v Havlíčkově Brodě a v Novém Městě na Moravě. Písemně zpracované zprávy o výše zmíněných kontrolách budou založeny na sekretariátu hejtmana u Kateřiny Nedvědové.

Členové výboru diskutovali o pravidlech kontrolní činnosti a nastavení mechanismu provádění kontroly, formě výstupu z těchto kontrol pro zastupitelstvo kraje.

Bc. Jaromír Barák tlumočil zkušenosti z provádění kontrol a metodice tvorby zápisů z kontrolního výboru, jehož je předsedou.

Vladimír Hink konstatoval, že kontrola Galerie v Jihlavě dosud nebyla z časových a organizačních důvodů provedena, požádal o prodloužení termínu kontroly do června roku 2002. Tato žádost byla členy výboru bez připomínek přijata. Dále navrhl přizvat do kontrolní skupiny odborného externistu. Konkrétní návrh předloží finančnímu výboru na jeho zasedání č. 5/2002 dne 15.5.2002.

 

·        Kontrolní činnost na 5. – 9. měsíc roku 2002

Tento bod jednání bude projednán na zasedání finančního výboru č. 5/2002 dne 15.5.2002.

 

 

5. Rozprava - závěr

            Ing. Vladislav Nechvátal vznesl návrh, aby se zasedání finančního výboru č. 5/2002 konalo na Městském úřadě v Třešti. Tento návrh byl všemi členy komise přijat.

            RNDr. Miloš Vystrčil informoval o náplni programu zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2002 dne 30. 4. 2002. Dále informoval o průběhu stěhování krajského úřadu.

 

 

            Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a sdělil termín dalšího zasedání výboru, který byl stanoven na středu 15. května 2002 v 9:00 v budově Městského úřadu v Třešti..

 

 

          Vladimír Dolejš v. r.

          předseda Finančního výboru

    Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina dne 17. 4. 2002.

Zapsala Katka Nedvědová dne 25. 4. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2002
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 7.5.2002 / 7.5.2002

Počet návštěv: 5153
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek