Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 3/2002

16. duben 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Zdravotní komise

Rady kraje Vysočina č. 3/2002

konaného dne 16. 4. 2002

 

Přítomno:

-          8 členů zdravotní komise (viz presenční listina)

-          Ing. Jaroslav Veselý – ředitel OP VZP Pelhřimov

-          Ing. Pavel Hrala – ředitel Okresní nemocnice Pelhřimov

-          MUDr. Jana Koubková – vedoucí lékařka ZZS

-          Mgr. Ivo Dohnal – Dětská odborná léčebna Počátky

-          Jana Fárová – Dětský domov Kamenice nad Lipou

-          MUDr. Miroslav Skoták – předseda okresního sdružení ČLK

-          MUDr. Jan Nehyba – předseda okresního sdružení České stomatologické komory

-          MUDr. Radek Pauš – předseda sdružení praktických lékařů pro dospělé

-          MUDr. Vladimír Ladman – předseda sdružení praktických lékařů pro děti a dorost

-          Ing. Mgr. Bc. Petr Švíka – ředitel Oblastní charity Jihlava

-          MUDr. Václav Miláček

-          MUDr. Marie Havlásková

-          JUDr. Věra Švarcová – tajemnice komise

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení jednání

(Ing. Jaroslav Veselý, Ing. Vladimír Novotný)

2.      Informace o přípravném setkání

(Ing. Vladimír Novotný)

3.      Individuální konzultace

(Ing. Pavel Hrala, MUDr. Jana Koubková, Mgr. Ivo Dohnal, Jana Fárová, MUDr. Miroslav Skoták, MUDr. Jan Nehyba, MUDr. Radek Pauš, MUDr. Vladimír Ladman)

4.      Informace o projektu Oblastní charity Jihlava

(Ing. Mgr. Bc. Petr Švíka)

5.      Diskuse a různé

6.      Závěr

 

1. Zahájení jednání

Ing. Jaroslav Veselý, ředitel OP VZP, přivítal přítomné v Pelhřimově. Krátce pohovořil o situaci ve zdravotnictví v Pelhřimově, o spolupráci s Okresní nemocnicí Pelhřimov a praktickými lékaři v okrese. Bilancoval dovoz a vývoz zdravotnické péče v okrese., vyzdvihl nepříznivý demografický vývoj. Podrobněji seznámil přítomné se strukturou a fungování OP VZP v Pelhřimově. Popřál členům komise úspěšný průběh jednání.

Ing. Vladimír Novotný, předseda zdravotní komise, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dle počtu členů komise prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Přednesl program zasedání zdravotní komise č. 3/2002. Navrhl doplnit na žádost Ing. Petra Švíky program jednání o Informace o projektu Oblastní charity Jihlava. Tento návrh byl 8 hlasy schválen. K zápisu ze zasedání č. 2/2002 nebyly vzneseny žádné připomínky.

JUDr. Věra Švarcová, tajemnice komise, představila přítomným MUDr. Marii Havláskovou, která bude od 1. 6. 2002 pracovat jako vedoucí oddělení zdravotnictví KrÚ.

 

2. Informace o přípravném setkání

            Předseda podrobně okomentoval podkladové pracovní materiály k zasedání č. 3/2002. Pohovořil o významu tohoto jednání zdravotní komise.

 

3. Individuální konzultace

            Předseda přivítal a představil Ing. Pavla Hralu, ředitele Okresní nemocnice v Pelhřimově. Ing. Pavel Hrala pohovořil o fungování, činnosti a struktuře nemocnice, tlumočil přítomným vývoj nemocnice v průběhu posledních let. Konstatoval, že trend obložnosti pacienty je dlouhodobě vyrovnaný, Okresní nemocnice Pelhřimov je nejrychleji dostupná od dálnice .Zdůraznil, že činnost některých oddělení nemocnice přesahuje okresní rámec. Podrobně pohovořil o počtu lůžek, fungování, struktuře a činnosti jednotlivých oddělení, o využití lůžkového fondu, trendu rozšiřování počtu rehabilitačních lůžek. Přiblížil přítomným hospodaření, ekonomickou situaci a stavu účtu nemocnice. Informoval o počtu a struktuře zaměstnanců, průměrné mzdě, průměrném věku lékařů. Dále se zmínil o vizích fungování nemocnice v příštím roce, o využití počítačů v nemocnici, výstavbě Pavilonu akutní medicíny, ročních investicích a kogeneračních jednotkách.

            Ing. Vladimír Novotný vznesl dotaz k vztahu Okresní nemocnice v Pelhřimově k Nemocnici v Počátkách, vznesl dotaz k počtu lůžek na oddělení neurologie, ke kolektivní smlouvě, k provozování domácí péče a pečovatelské službě a financování těchto služeb.

            MUDr. Miroslav Skačáni se dotázal na ziskovost nemocnice a jednotlivých oddělení a trend komplementu oddělení.

            Ing. Vladimír Novotný se dotázal na úroveň oddělení ortopedie.

            MUDr. Jiří Kořán vznesl dotaz k penalizovaným výnosům a průměrné mzdě lékařů i zdravotnického personálu nemocnice.

            MUDr. Richard Štrobl se vznesl dotaz, zda-li nemocnice uzavřela smlouvu s praktickými lékaři.

            MUDr. Miroslav Skačáni se dotázal na průměrný plat primářů v Okresní nemocnici Pelhřimov.

            MUDr. Jiří Běhounek se vyjádřil k problematice pohotovostní služby.

            Ing. Vladimír Novotný podal členům komise krátkou zprávu o návštěvě Dětské odborné léčebny Počátky a o jednání se Sdružením praktických lékařů.

            Předseda komise přivítal a představil MUDr. Janu Koubkovou, vedoucí lékařku ZZS. MUDr. Jana Koubková pohovořila o fungování, činnosti, struktuře a způsobu financování záchranné služby. Zmínila se o síti zařízení rychlé záchranné služby.

            Ing. Vladimír Novotný vznesl dotaz k problematice ztrátového hospodaření záchranné služby v posledních letech, k vybavení (vozovému parku) záchranné služby v Pelhřimově, k fungování záchranné služby v Pacově, personálnímu obsazení záchranné služby v Humpolci.

            MUDr. Václav Miláček se dotázal na využitelnost záchranné služby v nočních hodinách. MUDr. Jana Koubková přislíbila přeposlání podrobných přehledů JUDr. Věře Švarcové, tajemnici komise.

            MUDr. Jiří Běhounek pohovořil o četnosti výjezdů k ohledání mrtvol.

            JUDr. Věra Švarcová vznesla dotaz k financování , modernizaci a obměně  vozového parku záchranné služby.

            Předseda komise vyzval MUDr. Tomáše Drasnara, ředitele TRN Humpolec a člena zdravotní komise, aby přednesl svůj příspěvek. MUDr. Tomáš Drasnar pohovořil o fungování, činnosti, struktuře a způsobu financování TRN Humpolec. Podrobně informoval o hospodaření, investicích, problémech, nejdůležitějších potřebách, podmínkách pro pacienty, personálním složení, provozování vzdělávací činnosti., dotacích na zařízení. Podrobně popsal jednotlivá oddělení léčebny.

            JUDr. Věra Švarcová vnesla dotaz k financování kaumatizace.

            Předseda komise přivítal a představil Janu Fárovou z Dětského domova v Kamenici nad Lipou. Jana Fárová pohovořila o fungování, činnosti, struktuře a způsobu financování Dětského domova v Kamenici nad Lipou. Podrobně informovala o hospodaření, investicích, problémech, nejdůležitějších potřebách, podmínkách pro děti, personálním složení, dotacích na zařízení. Svůj výklad doplnila fotografiemi Dětského domova v Kamenici nad Lipou

MUDr. Václav Miláček vznesl dotaz k vedení Dětského domova v Kamenici nad Lipou a typech dětí, které jsou zde přijímány.

Jaroslava Bambasová se dotázala na odměňování personálu v Dětském domově.

            Předseda komise přivítal a představil Mgr. Ivo Dohnala z Dětské odborné léčebny Počátky. Mgr. Ivo Dohnal pohovořil o fungování, činnosti, struktuře a způsobu financování léčebny. Podrobně informoval o hospodaření, investicích, problémech, nejdůležitějších potřebách, podmínkách pro pacienty, personálním složení, dotacích na zařízení, obsazení lékaři, propagaci léčebny.

            MUDr. Jiří Běhounek kladně zhodnotil a vyzdvihl priority Dětské odborné léčebny Počátky.

            Předseda komise přivítal a představil MUDr. Jana Nehybu, předsedu Okresního sdružení České stomatologické komory. MUDr. Jan Nehyba pohovořil o personálním složení Okresního sdružení České stomatologické komory, rozdělení okresu Pelhřimov na spádové oblasti, počtu obyvatel na lékaře, celkové struktuře stomatologických oddělení, průměrném věku lékařů. Dále hovořil o lékařské službě první pomoci, o rozvržení a financování těchto služeb, ziskovosti a prodělečnosti. Vyzdvihl nedostatečný počet lékařů stomatologů na okrese.

            Předseda komise přivítal a představil MUDr. Jana Nehybu, předsedu Okresního sdružení České stomatologické komory. MUDr. Jan Nehyba pohovořil o personálním složení Okresního sdružení České stomatologické komory, rozdělení okresu Pelhřimov na spádové oblasti, počtu obyvatel na lékaře, celkové struktuře stomatologických oddělení, průměrném věku lékařů. Dále hovořil o lékařské službě první pomoci, o rozvržení a financování těchto služeb, ziskovosti a prodělečnosti. Vyzdvihl nedostatečný počet lékařů stomatologů na okrese.

            Předseda komise přivítal a představil MUDr. Miroslava Skotáka, předsedu Okresního sdružení České lékařské komory. MUDr. Miroslav Skoták pohovořil o činnosti, struktuře a personálním složení Okresního sdružení České lékařské komory.

Předseda komise přivítal a představil MUDr. Radka Pauše, předsedu Sdružení praktických lékařů pro dospělé a MUDr. Vladimíra Ladmana, předsedu Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost. Oba pánové informovali přítomné o průměrném počtu pacientů na lékaře, průměrném věku a mzdách lékařů, ordinační době, vztazích odborných a praktických lékařů. Dále vyjádřili své stanovisko k lékařské službě první pomoci, o rozvržení a financování těchto služeb, ziskovosti a prodělečnosti.

            Diskutovalo se o mzdách lékařů, ordinační době, vztazích mezi praktickými a odbornými lékaři.

 

4. Informace o projektu Oblastní charity Jihlava

            Ing. Mgr. Bc. Petr Švíka, ředitel Oblastní charity Jihlava, podrobně popsal projekt předkládaný tímto sdružením. K doplnění svého výkladu rozdal přítomným písemný podkladový materiál. Pohovořil o hlavních cílech projektu, pro koho je projekt určen, klíčových aktivitách, přínosu projektu, roli kraje Vysočina (roli zdravotní komise), spjatost projektu s EU, návaznost na Program rozvoje kraje Vysočina.

            JUDr. Věra Švarcová informovala přítomné, že tento projekt byl již projednáván Sociální komisí Rady kraje Vysočina. Sociální komise vzala tento projekt na vědomí, kladně zhodnotila ideový záměr, avšak nezaujala žádné konkrétní stanovisko.

            Ing. Vladimír Novotný vznesl dotaz, jak tento projekt zatíží rozpočet kraje, dále se dotázal na výši finančního požadavku. Otevřel diskusi k současnému stavu pomoci postiženým.

            MUDr. Tomáš Drasnar konstatoval, zda by nebylo lepší vylepšit stávající síť pomoci postiženým.

            MUDr. Jiří Běhounek se dotázal na to, jak si Oblastní charita představuje v souvislosti se zmiňovaným projektem navázání smluvního vztahu s VZP.

            MUDr. Richard Štrobl vyjádřil podpořil ideovou myšlenku projektu.

            Ing. Vladimír Novotný vznesl dotaz, jak bude zajištěna funkčnost projektu.

            Ing. Jan Palán tlumočil své stanovisko k projektu, pohovořil o možném mechanismu nastavení fungování projektu.

            Ing. Vladimír Novotný se dotázal na zkušenosti z podobných projektů.

            JUDr. Věra Švarcová se dotázala na fungování partnerských vztahů na projektu a na to, co se od partnerů očekává. Ing. Mgr. Bc. Petr Švíka konstatoval, že od partnerů je očekávána podpora, kofinancování, dohoda na spolupráci. Vše další je otázkou dohody a diskuse.

            MUDr. Jiří Kořán vznesl dotaz k ceně poradenské činnosti projektu.

 

Usnesení 001/03/2002/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

Informace o projektu Oblastní charity Jihlava přednesené Ing. Mgr. Bc. Petrem Švíkou.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

5. Diskuse a různé

            Předseda shrnul obsah a závěry bodu jednání „Individuální konzultace“.

            Diskutovalo se o problematice grantových programů.

            Jaroslava Bambasová vnesla návrh, aby průměrné platy byly uváděny v materiálech všech okresů kraje Vysočina. Tento návrh byl členy komise podpořen.

 

 

            Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a termín zasedání zdravotní  komise č. 4/2002 určil na úterý 14. 5. 2002 v Třebíči. Předběžný termín zasedání zdravotní komise č. 5/2002 určil na úterý 28. 5. 2002 v Pelhřimově.

 

 

                                                                                    Ing. Vladimír Novotný v. r.

                                                                                     předseda Zdravotní komise

                                                                                         Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání zdravotní komise Rady kraje Vysočina dne 16. 4. 2002.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 20. 4. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 3/2002
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 7.5.2002 / 7.5.2002

Počet návštěv: 4601
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek