Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 2/2002

26. únor 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Zdravotní komise

Rady kraje Vysočina č. 2/2002

konaného dne 26. 2. 2002

 

Přítomno:

-          9 členů zdravotní komise (viz presenční listina)

-          PaedDr. Martina Matějková – radní kraje Vysočina

-          MUDr. Zdeněk Kadlec – ředitel okresní nemocnice

-          Ing. Jiří Šikula – ředitel rychlé záchranné služby

-          MUDr. Jan Říha – okresní zdravotní rada

-          MUDr. Jaroslav Lukášek – předseda okresního sdružení ČLK

-          MUDr. Igor Šubert – předseda Sdružení praktických lékařů pro dospělé Žďár nad Sázavou

-          MUDr. Eva Mátlová – předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Žďár nad Sázavou

-          JUDr. Věra Švarcová – tajemnice komise

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení jednání

2.      Informace o přípravném setkání

3.      Individuální konzultace

4.      Diskuse a různé

5.      Závěr

 

1. Zahájení jednání

            Mgr. Marie Nosková, ředitelka OP VZP, přivítala přítomné v Novém Městě na Moravě. Popřála členům komise úspěšný průběh jednání. Ing. Vladimír Novotný, předseda zdravotní komise, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dle počtu členů komise prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Přednesl program zasedání zdravotní komise č. 2/2002, ten byl 9 hlasy schválen. K zápisu ze zasedání č. 1/2002 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Informace o přípravném setkání

            Předseda podrobně okomentoval podkladové pracovní materiály k zasedání č. 2/2002. Pohovořil o významu tohoto jednání zdravotní komise.

            Pro informaci přítomných tlumočil předseda výsledky jednání s Ing. Hubačem a MUDr. Musilem (Nemocnice Jihlava). Konstatoval, že písemně zpracovaná informace bude spolu se zápisem z dnešního jednání poskytnuta členům zdravotní komise. Informoval, že výsledky výše zmíněného jednání byly předneseny rovněž Radě kraje Vysočina.

            V diskusi vznesla MUDr. Soňa Pokorná dotaz, zda je v pracovních materiálech dostatečně obsažena problematika stomatologické první pomoci, její fungování a počet kontaktních míst.

 

3. Individuální konzultace

            Předseda přivítal a představil MUDr. Zdeňka Kadlece, ředitele Okresní nemocnice v Novém Městě na Moravě. MUDr. Zdeněk Kadlec pohovořil o fungování, činnosti a struktuře nemocnice, tlumočil přítomným vývoj nemocnice v průběhu posledních 10 let. Vyjádřil se k problematice odpisů, událostem a investičních prostředcích v posledních 10 letech, zázemí nemocnice, počtu a funkcích oddělení.

            Předseda vznesl dotaz k průběhu rekonstrukce nemocnice a k tomu, zda je nemocnice po stránce odbornosti lékařů dostatečně vybavena. MUDr. Zdeněk Kadlec zdůraznil, že rekonstrukce probíhá za plného provozu nemocnice, což je značným zatížením pro průběh rekonstrukce i pro pacienty. Konstatoval, že nemocnice je rovněž zatížena tzv. ekonomickými balíčky. Informoval, že v letošním roce bude do provozu uvedena další část nemocnice. Poslední část bude do provozu uvedena v průběhu příštího roku. Ředitel konstatoval, že nemocnice se potýká s problémem nedostatku lékařů, nikoliv s problematikou odbornosti.

            MUDr. Miláček vznesl dotaz, zda některá z činností nemocnice přesahuje okresní úroveň. MUDr. Zdeněk Kadlec zmínil v této souvislosti dětskou neurologii, oddělení centrálních laboratoří (sleduje světový trend), zkvalitnění služeb hematologie. Konstatoval, že v nemocnici je zastoupena celá řada vysoce kvalifikovaných odborníků. Jako problematickou zhodnotil péči o apaliky a nutnost přemístění některých problematických případů do větších nemocnic. Zmínil rovněž problematiku obložnosti nemocnice a krátkou ošetřovací dobu. JUDr. Věra Švarcová, tajemnice komise, konstatovala, že tuto problematiku bude v budoucnu nutno v rámci kraje řešit.

            MUDr. Tomáš Drasnar vznesl dotaz k historickým vazbám Nemocnice v Novém Městě na Moravě. Ředitel nemocnice zdůraznil především historické vazby na Brno.

            MUDr. Richard Štrobl se dotázal, zda-li jsou přijímáni i absolventi lékařské fakulty. Tato otázka byla kladně zodpovězena.

            Jaroslava Bambasová se kladně vyjádřila k oddělení biochemie a mikrobiologie v Nemocnici v Novém Městě na Moravě.

            MUDr. Jiří Běhounek vznesl dotaz, jaká finanční částka zbývá ještě vynaložit na dokončení rekonstrukce nemocnice. Byl informován, že tato částka se pohybuje kolem 600 milionů Kč, včetně vnitřního vybavení. Dále MUDr. Zdeněk Kadlec pohovořil o výsledcích hospodaření, problematice úpravy mzdových tarifů, problematice ziskovosti nemocnice v minulých letech a v současnosti.

            Předseda požádal MUDr. Zdeňka Kadlece o vyjádření k současné situaci v Nemocnici v Jihlavě. MUDr. Zdeněk Kadlec konstatoval, že Nemocnice v Novém Městě na Moravě podobné problémy není nucena řešit. Informoval o existenci kolektivní smlouvy, jejíž podpis je nutno zajistit do 30. 3. 2002.

            MUDr. Jaroslava Horáková vznesla dotaz k redukci lůžkového fondu. Byla informována, že tato redukce probíhá spontánně.

            MUDr. Richard Štrobl vznesl dotaz k problematice centrálního příjmu.

            MUDr. Soňa Pokorná se dotázala na stížnosti ze strany občanů a případnou existenci soudních sporů. MUDr. Zdeněk Kadlec konstatoval, že v současné době stoupá počet stížností ze strany občanů, zmínil, že oprávněnost většiny stížností je diskutabilní.

            JUDr. Věra Švarcová vznesla dotaz, zda-li se do budoucna počítá se zachováním všech oddělení nemocnice a jaký je věkový průměr lékařů.

            V závěru konzultace s MUDr. Zdeňkem Kadlecem se diskutovalo o problematice lůžek dlouhodobě nemocných, Domovech důchodců, otázce hospicové péče, problematice průměrné lékařské mzdy.

            Předseda komise přivítal a představil Ing. Jiřího Šikulu, ředitele rychlé záchranné služby. Ing. Jiří Šikula pohovořil o fungování, činnosti a struktuře rychlé záchranné služby, spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, problematice finančních prostředků na fungování a činnost rychlé záchranné služby, dále pak o síti zařízení rychlé záchranné služby.

            MUDr. Jiří Běhounek vznesl dotaz k zřizovatelským funkcím rychlé záchranné služby a zajištění kontinuity.

            MUDr. Richard Štrobl se dotázal na problematiku dispečinku. Ing. Jiří Běhounek v této souvislosti zdůraznil velkou vytíženost personálu rychlé záchranné služby.

            MUDr. Miláček vznesl dotaz k pracovní době rychlé záchranné služby, dětské pohotovosti, vytíženosti rychlé záchranné služby v nočních hodinách.

            JUDr. Věra Švarcová se vyjádřila k tomu, zda budou rychlé záchranné služby převedeny pod správu kraje a jak by to poznamenalo jejich fungování a činnost.

            Diskutovalo se o problematice rychlé záchranné služby v soukromém sektoru.

            Dále předseda komise přivítal a představil MUDr. Jana Říhu, okresního zdravotního radu, MUDr. Jaroslava Lukáška, předsedu okresního sdružení ČLK, MUDr. Igora Šuberta, předsedu Sdružení praktických lékařů pro dospělé Žďár nad Sázavou, MUDr. Evu Mátlovou, předsedkyni Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Žďár nad Sázavou…….

            Přítomní diskutovali o problematice LSPP (v současné době existují 2 stanoviska pro řešení této problematiky), rychlé záchranné služby, problematice redukce pohotovostních lékařských služeb, problematice spádovosti, primárních služeb, systému domácí péče a její návaznosti na péči nemocniční, v této souvislosti o spolupráci s praktickými lékaři, problematice výše mezd lékařů, velikosti a zabezpečení obvodů v okrese Žďár nad Sázavou, práci lékařů v důchodovém věku.

 

4. Diskuse a různé

            Předseda shrnul obsah a závěry předchozího bodu jednání (individuální konzultace). Popsal formu zpracování jednání: součástí zápisu budou i všechny podkladové pracovní materiály mapující situaci v okrese Žďár nad Sázavou, kteří členové komise v úvodu zasedání obdrželi, stejný postup bude i v ostatních okresech. Po zmapování situace v kraji Vysočina bude uspořádáno závěrečné jednání zdravotní komise, kde budou vyhodnoceny a porovnány závěry jednání v jednotlivých okresech, tyto závěry pak budou spolu s upozorněním na problémy v jednotlivých okresech a návrzích na jejich řešení zapracovány do závěrečné zprávy, která bude předložena radě kraje. Dle plánu činnosti zdravotní komise by měla být zpráva pro radu kraje vyhotovena do konce června 2002. Předseda rovněž zdůraznil, že je ve výše zmíněné zprávě nutné uvést všechny varianty řešení a jednu z nich radě kraje doporučit.

            MUDr. Miláček navrhl, aby byly rámcově zmapovány i lékárny v jednotlivých okresech.

            MUDr. Richard Štrobl podal návrh, zmapovat věkové složení jednotlivých oddělení nemocnic.

            MUDr. Tomáš Drasnar konstatoval, že je třeba sjednotit především funkčnost a ekonomičnost.

            Jaroslava Bambasová vznesla návrh, aby bylo k podkladovým pracovním materiálům připojeno i grafické zobrazení. Dále vznesla dotaz k obsazení odboru sociálních věcí a zdravotnictví KrÚ. Tento dotaz zodpověděla tajemnice komise, informovala, že pro oddělení zdravotnictví byla v struktuře krajského úřadu radou kraje schválena 4 místa. Informovala, že v současné době odbor intenzivně hledá krajského zdravotního radu (měl by to být lékař), lékaře pro posudkovou činnost, obsazení místa znalce. Vyjádřila se také ke kompetencím krajského úřadu v oblasti zdravotnictví.

            MUDr. Tomáš Drasnar a MUDr. Jaroslava Horáková konstatovali, že problematika LSPP by měla být mediálně propagována. Podpořili vizi vedení kraje, aby funkci krajského zdravotního rady zastával lékař.

            MUDr. Jiří Běhounek se vyjádřil k problematice LSPP a rychlé záchranné služby, věkovému složení lékařů, otázce zřízení hospice v kraji Vysočina.

            MUDr. Richard Štrobl se vyjádřil k medializaci zdravotnické problematiky.

            Předseda komise tlumočil návrh PhDr. Jindry Stříbrské na pozvání zdravotní zasedání do Třebíče. Zdravotní komise tento návrh akceptovala a konstatovala, že zasedání komise č. 3/2002 bude v Třebíči.

            MUDr. Jiří Běhounek podal návrh na zasedání zdravotní komise v Pelhřimově. Zdravotní komise tento návrh akceptovala a konstatovala, že zasedání komise č. 4/2002 bude v Třebíči.

 

            Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a termín zasedání zdravotní  komise č. 3/2002 určil na úterý 26. 3. 2002 v Třebíči. Předběžný termín zasedání zdravotní komise č. 4/2002 určil na úterý 16. 4. 2002 v Pelhřimově.

 

 

                                                                                    Ing. Vladimír Novotný v. r.

                                                                                     předseda zdravotní komise

                                                                                         Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání zdravotní komise Rady kraje Vysočina dne 26. 2. 2002.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 5. 3. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 2/2002
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 17.4.2002 / 17.4.2002

Počet návštěv: 5892
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek