Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 12/2002

2. duben 2002
 

 
 

 

 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 12/2002, konaného dne 2. dubna 2002 v zasedací místnosti č. 315 Okresního úřadu Jihlava, Tolstého 15, Jihlava

 

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 11/2002

 

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 2. 4. 2002

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal a omluvil neúčast T. Hermanna.

F. Dohnal přednesl navržený program jednání.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 11/2002
 2. Návrh strategie protidrogové politiky

(08.05-08.15, V. Švarcová, RK-12-2002-02)

 1. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na zajištění připojení Krajského  úřadu kraje Vysočina popř. jeho organizačních složek a jím zřizovaných organizací k Internetu

(08.15-08.25, P. Pavlinec, RK-12-2002-03)

 1. Žádost o použití znaku kraje v publikaci City Invest Czech 2002

(08.25-08.35, M. Kalivoda, RK-12-2002-04)

 1. Slavnostní otevření sídla kraje Vysočina – Den otevřených dveří

(08.35-08.45, M. Kalivoda, RK-12-2002-05)

 1. Priority silniční sítě kraje Vysočina

(08.45-08.55, Z. Šálek, RK-12-2002-06)

 1. Zpráva z jednání se zástupci Občanského sdružení Romská jednota Vysočina

(08.55-09.05, P. Maslák, RK-12-2002-07)

 1. Zpráva o činnosti Bezpečnostní komise Rady kraje ze měsíce leden a únor 2002

(09.05-09.15, P. Maslák, RK-12-2002-08)

 1. Návrh na vypsání výběrového řízení na obsazení kumulované funkce koordinátora romských poradců, koordinátora integrace cizinců, protidrogového koordinátora a koordinátora manažerů prevence kriminality

(09.15-09.25, P. Maslák, RK-12-2002-09)

 1. Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2001

(09.25-09.35, P. Maslák, zástupce HZS kraje Vysočina, RK-12-2002-10)

 1. Návrh na rozdělení příspěvku na vybavení sborů dobrovolných hasičů

(09.35-09.45, P. Maslák, zástupce HZS kraje Vysočina, RK-12-2002-11)

 1. Návrh na rozdělení neinvestiční dotace sborům dobrovolných hasičů na úhradu výjezdu mimo územní obvod jednotky, vybavení sborů  atd.

(09.45-09.55, P. Maslák, zástupce HZS kraje Vysočina, RK-12-2002-12)

 1. Darování nemovitého majetku kraje obci Čechtín

(09.55-10.05, P. Kolář, RK-12-2002-13)

 1. Veřejná zakázka na rekonstrukci mostu ev. č. 602-024   v průmyslové zóně „Jidášky“, k. ú. Velké Meziříčí

(10.05-10.15, P. Kolář, RK-12-2002-14)

 1. Výkup pozemků v obci a k. ú. Nevcehle

(10.15-10.25, P. Kolář, RK-12-2002-15)

 1. Pojištění majetku a odpovědnostních rizik

(10.25-10.35, P. Kolář, RK-12-2002-16)

 1. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury  na rok 2002

(10.35-10.45 P. Kolář, RK-12-2002-17)

 1. Dohoda o dokončení staveb na silnicích II. a III. třídy

(10.45-10.55, P. Kolář, RK-12-2002-18)

 1. Smlouvy o budoucích smlouvách kupních a nájemních - obchvat obce Trnava

(10.55-11.05, P. Kolář, RK-12-2002-19)

 1. Postup do vyššího platového stupně

(11.05-11.15, Z. Ludvík, RK-12-2002-20)

 1. Koncepce rozvoje volnočasových aktivit a sportu v kraji Vysočina 2002 - 2004

(11.15-11.25, Z. Ludvík, RK-12-2002-21)

 1. Návrh na prodej nepotřebného majetku

(11.25-11.35, Z. Ludvík, RK-12-2002-22)

 1. Návrh na prodej nepotřebného majetku

(11.35-11.45, Z. Ludvík, RK-12-2002-23)

 1. Návrh na pověření odboru školství, mládeže a sportu k vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Základní umělecké školy Jihlava

(11.45-11.55, Z. Ludvík, RK-12-2002-24)

 1. Návrh na změnu platového zařazení Bc. Mileny Kochové, ředitelky DDM Humpolec

(11.55-12.05, Z. Ludvík, RK-12-2002-25)

 1. Návrh na pověření odboru školství, mládeže a sportu k vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Školního statku Třebíč

(12.05-12.15, Z. Ludvík, RK-12-2002-26)

 1. Stanovení příplatků za vedení ředitelů pedagogicko-psychologických poraden - oprava

(12.15-12.25, Z. Ludvík, RK-12-2002-27)

 1. Žádost o uvolnění finančních prostředků z rozpočtu kraje na realizaci soutěží a přehlídek v kraji Vysočina v roce 2002

(12.25-12.35, Z. Ludvík, RK-12-2002-28)

 1. Zpráva o akci Regionální Velká Výměna Zkušeností VYSOČINA 2002

(12.35-12.45, A. Štěrbová, J. Burda, RK-12-2002-29)

 1. Návrh na navýšení počtu zaměstnanců kraje

(12.45-12.55, S. Zikmundová, RK-12-2002-30)

31. Rozprava členů rady

Navržený program byl schválen 7 hlasy.

K zápisu z jednání rady kraje č. 11/2002 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Návrh strategie protidrogové politiky

 

J. Bína, zaměstnanec odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložil radě kraje návrh strategie protidrogové politiky, který nastiňuje východiska a směry řešení zneužívání drog v kraji Vysočina. Návrh je určen k další široké diskusi.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 131/12/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

návrh Strategie protidrogové politiky dle přílohy 1 materiálu RK-12-2002-02 a

ukládá

vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví zveřejnit návrh Strategie protidrogové politiky na webových stránkách kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 3. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (zdržel se 1).

 

3. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na zajištění připojení Krajského  úřadu kraje Vysočina popř. jeho organizačních složek a jím zřizovaných organizací k Internetu

 

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu.

Rada kraje vyslovila souhlasné stanovisko s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala návrh usnesení.

Usnesení 132/12/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou ve veřejné soutěži na zajištění připojení Krajského úřadu kraje Vysočina popř. jeho organizačních složek a jím zřizovaných organizací k Internetu je v souladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek nabídka podaná firmou M-Soft, s. r. o., Jana Masaryka 12, 586 01 Jihlava a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek soutěže a odboru informatiky zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor informatiky

termín: 2. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

4. Žádost o použití znaku kraje v publikaci City Invest Czech 2002

 

M. Kalivoda, vedoucí sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje žádost společnosti Prague Business Journal, Praha 2 týkající se použití znaku kraje v publikaci City Invest Czech 2002.

Rada kraje žádost akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 133/12/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

žádost společnosti Prague Business Journal, s. r. o., Sokolská 22, Praha 2 o použití znaku kraje v publikaci City Invest Czech 2002 a

ukládá

vedoucímu sekretariátu hejtmana poskytnout této společnosti k použití logotyp kraje Vysočina.

odpovědnost: vedoucí sekretariátu hejtmana

termín: 5. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy (zdrželi se 2).

 

5. Slavnostní otevření sídla kraje Vysočina – Den otevřených dveří

 

M. Kalivoda, vedoucí sekretariátu hejtmana, seznámil radu kraje s návrhem akce slavnostní otevření sídla kraje Vysočina – Den otevřených dveří dne 30. května 2002.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 134/12/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s pořádáním akce slavnostní otevření sídla kraje Vysočina – Den otevřených dveří dne 30. května 2002 dle materiálu RK-12-2002-05.

odpovědnost: vedoucí sekretariátu hejtmana

termín : 30. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

6. Priority silniční sítě kraje Vysočina

 

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje návrh „Priorit silniční sítě kraje Vysočina“ jako projekt rozvoje a oprav silnic II. a III. třídy.

K předloženému materiálu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje doporučila vedoucímu odboru rozšířit materiál o komentář k jednotlivým akcím, změnit některé formulace a předložit jej znovu na příští jednání rady kraje ke schválení.

 

 

7. Zpráva z jednání se zástupci Občanského sdružení Romská jednota Vysočina

 

P. Maslák, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina, předložil radě kraje zprávu z jednání se zástupci Občanského sdružení Romská jednota Vysočina, které se uskutečnilo dne 21. 2. 2002.

P. Maslák přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 135/12/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu z jednání se zástupci Občanského sdružení Romská jednota Vysočina ze dne  21. 2. 2001 dle přílohy 1 materiálu RK-12-2002-07.

odpovědnost: předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

termín:

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

8. Zpráva o činnosti Bezpečnostní komise Rady kraje ze měsíce leden a únor 2002

 

P. Maslák, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina, předložil radě kraje zprávu o činnosti Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina za měsíce leden a únor 2002.

P. Maslák přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 136/12/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu o činnosti Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina za měsíce leden a únor 2002, včetně souhrnu přijatých usnesení dle přílohy 1 materiálu RK-12-2002-08.

odpovědnost: předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

termín:

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

9. Návrh na vypsání výběrového řízení na obsazení kumulované funkce koordinátora romských poradců, koordinátora integrace cizinců, protidrogového koordinátora a koordinátora manažerů prevence kriminality

 

P. Maslák, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina, předložil radě kraje návrh na vypsání výběrového řízení na obsazení funkce koordinátora romských poradců. K danému tématu se rozvinula diskuse, vzhledem k velmi nízkému početnímu zastoupení Rómů v kraji..

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 137/12/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

vypsání výběrového řízení na obsazení kumulované funkce koordinátora romských poradců,  koordinátora integrace cizinců, protidrogového koordinátora a koordinátora manažerů prevence kriminality hlavním koordinátorem, s termínem nástupu od 1. 9. 2002;

jmenuje

členy výběrové komise Pavla Masláka, JUDr. Věru Švarcovou, JUDr. Evu Šarapatkovou, Mgr. Alenu Štěrbovou a Mgr. Martina Kalivodu a

ukládá

· ředitelce krajského úřadu zapracovat pracovní místo koordinátora do organizační struktury krajského úřadu sekretariátu hejtmana;

· hejtmanovi kraje požádat na základě usnesení Vlády ČR č. 781 ze dne 25. 7. 2001 Ministerstvo financí o přidělení neinvestiční dotace z rozpočtové kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa pro rok 2002, v souvislosti se zahájením činnosti hlavního koordinátora romských poradců.

odpovědnost: předseda bezpečnostní komise, ředitelka KrÚ, hejtman

termín: 5. 4. 2002 (výb. řízení), 30. 4. 2002 (zapracování do org. struktury), 1. 9. 2002 (žádost o neinvestiční dotaci)

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

10. Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2001

 

P. Maslák, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina, předložil radě kraje roční zprávu o stavu požární ochrany v kraji, kterou zpracoval Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 138/12/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

roční zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2001 dle přílohy 2 materiálu

RK-12-2002-10 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje projednat v souladu s ustanovením § 27, odst. 2, písm. a)  zákona č. 237/2000 Sb.,  kterým se mění zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, roční zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2001.

odpovědnost: předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

11. Návrh na rozdělení příspěvku na vybavení sborů dobrovolných hasičů

 

P. Maslák, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina, předložil radě kraje návrh na rozdělení příspěvku na vybavení sborů dobrovolných hasičů.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse byla v přílohách 1, 2 předloženého materiálu upravena výše příspěvku na věcné výdaje JPO II a JPO III. Na základě jednání SDH a HZS Jihlava bude rozdělena všem sborům dobrovolných hasičů v kraji rezerva na krytí mimořádných výdajů.

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 139/12/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

v souladu s ustanovením § 27, odst. 2, písm. b) odrážky 2. zákona č. 237/2000 Sb.,  kterým se mění zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdější předpisů rozdělení příspěvku na vybavení sborů dobrovolných hasičů (orj. 18, paragraf 5512 Požární ochrana - dobrovolná část kapitoly Požární ochrana a IZS rozpočtu kraje na rok 2002) ve výši 5 mil. Kč. dle upravených příloh 1, 2 materiálu RK-12-2002-11 a

ukládá

· předsedovi bezpečnostní komise předložit radě kraje upravený materiál včetně zapracování rozdělení rezerv všem sborům dobrovolných hasičů v kraji;

· předsedovi bezpečnostní komise a radnímu T. Hermannovi předložit radě kraje návrh Programu na volnočasové aktivity v oblasti požárního sportu.

odpovědnost: předseda bezpečnostní komise, vedoucí ekonomického odboru, T. Hermann

termín: 4. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

12. Návrh na rozdělení neinvestiční dotace sborům dobrovolných hasičů na úhradu výjezdu mimo územní obvod jednotky, vybavení sborů  atd.

 

P. Maslák, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina, podrobně informoval radu kraje o předloženém návrhu a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

 

Usnesení 140/12/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

· zásady poskytování neinvestiční dotace jednotkám Sdružení dobrovolných hasičů obcí kraje Vysočina dle přílohy 1 materiálu RK-12-2002-12

· v souladu s ustanovením § 27, odst. 1, písm. e) zákona č. 237/2000 Sb.,  kterým se mění zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdější předpisů, na základě návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina  rozdělení neinvestiční dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí na  odbornou přípravu, mzdové výdaje a pojistné za výkon služby formou  pohotovosti (JPO II) nebo hlavního zaměstnání (JPO II nebo JPO III) v jednotkách Sdružení dobrovolných hasičů obcí, úhradu výdajů za uskutečněný zásah jednotek Sdružení dobrovolných hasičů obcí mimo území své obce a věcné vybavení jednotek Sdružení dobrovolných hasičů obcí kategorie JPO II nebo JPO III (orj. 18, paragraf 5512, Požární ochrana - dobrovolná část kapitoly Požární ochrana a IZS rozpočtu kraje na rok 2002) dle přílohy 2 materiálu RK-12-2002-12.

odpovědnost: předseda bezpečnostní komise, vedoucí ekonomického odboru

termín: 2. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

13. Darování nemovitého majetku kraje obci Čechtín

 
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost obce Čechtín ve věci převodu nemovitého majetku od Správy a údržby silnic Třebíč.

V průběhu jednání odešla M. Matějková.

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 141/12/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru darovat díl „c“ o výměře 16 m2 oddělený z pozemku st. par. č. 27/2 a dílů „a“, „d“ o výměře 123 m2 oddělených z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr par. č. 1628 v obci a katastrálním území Čechtín obci Čechtín.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

14. Veřejná zakázka na rekonstrukci mostu ev. č. 602-024   v průmyslové zóně „Jidášky“, k. ú. Velké Meziříčí

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh zadání veřejné zakázky na rekonstrukci mostu v průmyslové zóně „Jidášky“, k. ú. Velké Meziříčí.

V průběhu jednání přišla M. Matějková.

P. Pospíchal navrhl změnu v seznamu zájemců o veřejnou zakázku takto:

- vyřadit firmu Silnice Hradec Králové a zařadit do seznamu zájemců firmu Strabag a. s. Brno.

Rada kraje návrh akceptovala, jmenovala složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 142/12/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

· v souladu s § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a Pravidly pro zadávání veřejných zakázek, zadání veřejné zakázky formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na stavbu „Rekonstrukce mostu ev. č. 602-024 – silnice II/602 - Velké Meziříčí“ dle přílohy 1 materiálu RK-12-2002-14;

· seznam zájemců o veřejnou zakázku, kteří budou vyzváni k podání nabídky dle upravené přílohy 2 materiálu RK-12-2002-14;

jmenuje

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení dle doplněné přílohy 3 materiálu

RK-12-2002-14 a

ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání v navržených termínech dle přílohy 1 materiálu RK-12-2002-14.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: dle schválených termínů

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

15. Výkup pozemků v obci a k. ú. Nevcehle

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost E. Kliky ve věci úplatného převodu části pozemku v obci a k. ú. Nevcehle.

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 143/12/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

předložení žádosti o úplatný převod části pozemku p. č. 68/1 v obci a k. ú. Nevcehle

ukládá

odboru majetkovému zahájit jednání s vlastníkem – p. Eduardem Klikou - o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část  výše uvedeného pozemku a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku  p. č. 68/1 o výměře cca 30 m2 v obci a k.ú Nevcehle dle přílohy 1 materiálu RK-12-2002-15.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

16. Pojištění majetku a odpovědnostních rizik

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podrobně informoval radu kraje o předloženém materiálu.

K tématu se rozvinula diskuse.

S. Zikmundová přednesla návrh na doplnění seznamu oslovených pojišťovacích makléřů o firmu Marsh, s. r. o., Praha vzhledem ke zkušenostem z ostatních krajů.

Na jednání rady kraje se dostavila A. Štěrbová.

Rada kraje návrh akceptovala, jmenovala složení komise pro vyhodnocení nabídek vzešlých z poptávkového řízení a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 144/12/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

· realizaci centrálního pojištění majetku kraje, včetně majetku svěřeného do správy krajem zřizovaným příspěvkovým organizacím a organizačním složkám a pojištění všech odpovědnostních rizik kraje a zřizovaných příspěvkových organizací a organizačních složek prostřednictvím pojišťovacího makléře;

· vypsání poptávkového řízení na pojišťovacího makléře dle přílohy 1 materiálu RK-12-2002-16;

· kritéria hodnocení nabídek vzešlých z poptávkového řízení dle přílohy 2 materiálu RK-12-2002-16;

· seznam oslovených pojišťovacích makléřů dle doplněné přílohy 3 materiálu RK-12-2002-16 a

jmenuje

komisi pro vyhodnocení nabídek vzešlých z poptávkového řízení dle doplněné přílohy 4 materiálu

RK-12-2002-16.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 5. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (zdržel se 1).

 

17. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury  na rok 2002

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2002 na financování výstavby a modernizace silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina.

K danému tématu se rozvinula diskuse, na základě které rada kraje doporučila P. Kolářovi projednat upravené znění smlouvy se Státním fondem dopravní infrastruktury a informovat radu kraje o výsledku tohoto jednání.

 

 

18. Dohoda o dokončení staveb na silnicích II. a III. třídy

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh dohody o dokončení staveb na silnicích II. a III. tříd kraje Vysočina ke schválení.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 145/12/2002/RK

Rada kraje

schvaluje 

dohodu o dokončení staveb na silnicích II. a III. třídy kraje Vysočina uzavíranou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a krajem Vysočina dle přílohy 1 materiálu RK-12-2002-18.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 5. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

19. Smlouvy o budoucích smlouvách kupních a nájemních - obchvat obce Trnava

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrhy smluv o budoucích smlouvách kupních a nájemních - obchvat obce Trnava.

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 146/12/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zahájení jednání s vlastníky pozemků dotčených stavbou „Obchvat obce Trnavy“ dle seznamu vlastníků a rozsahu výměr ve znění přílohy 2 materiálu RK-12-2002-19 o uzavření budoucích kupních a nájemních smluv dle přílohy 1 materiálu RK-12-2002-19 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit uzavření smluv o budoucích kupních a nájemních smlouvách dle přílohy 1 materiálu RK-12-2002-19 s fyzickými a právnickými osobami v rozsahu výměr dle přílohy 2 materiálu RK-12-2002-19.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 3. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

20. Postup do vyššího platového stupně

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na postup do vyššího platového stupně ředitelů škol s účinností od 1. 4. 2002.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 147/12/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

v souladu s § 5 nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů, s postupem do vyššího platového stupně dle materiálu RK-12-2002-20 u ředitelů:

· Jaroslava Kotlána, ředitele Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 76;

· Mgr. Zdeňky Křížové, ředitelky Speciálních škol při zdravotnických zařízeních, Havlíčkův Brod, Rozkošská 2329;

· Mgr. Josefa Prokopa, ředitele Zvláštní školy a Pomocné školy, Velké Meziříčí, Čechova 30

s účinností od 1. 4. 2002.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 19. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

21. Koncepce rozvoje volnočasových aktivit a sportu v kraji Vysočina 2002 - 2004

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh koncepce rozvoje volnočasových aktivit a sportu v kraji Vysočina 2002 – 2004, který vypracovalo oddělení mimoškolních činností odboru školství, mládeže a sportu. K danému tématu se rozvinula diskuse s řadou připomínek. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 148/12/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

Koncepci rozvoje volnočasových aktivit a sportu v kraji Vysočina 2002 – 2004 dle přílohy 1 materiálu RK-12-2002-21 a

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu pokračovat v práci na koncepci dle přednesených připomínek rady kraje a předložit materiál radě kraje do 15. května 2002.

odpovědnost: oddělení mimoškolních činností

termín: 15. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

22. Návrh na prodej nepotřebného majetku

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na vyřazení nepotřebného majetku podaný Střední průmyslovou školou textilní, Jihlava-Helenín.

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 149/12/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s prodejem přebytečného a neupotřebitelného hmotného majetku za cenu v místě obvyklou dle materiálu RK-12-2002-22.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 2. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

23. Návrh na prodej nepotřebného majetku

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na vyřazení nepotřebného majetku podaný Střední odbornou školou obchodu a služeb, SOU, OU a U v Třebíči.

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

 

Usnesení 150/12/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s prodejem přebytečného a neupotřebitelného hmotného majetku za ceny v místě obvyklé dle materiálu RK-12-2002-23.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 2 .4. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

24. Návrh na pověření odboru školství, mládeže a sportu k vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Základní umělecké školy Jihlava

 
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na pověření odboru školství, mládeže a sportu k vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele/ky Základní umělecké školy v Jihlavě.

Rada kraje návrh akceptovala, jmenovala zástupce do konkurzní komise a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 151/12/2002/RK

Rada kraje

pověřuje

odbor školství, mládeže a sportu vyhlásit konkurz na funkci ředitele (ředitelky) Základní umělecké školy v Jihlavě, Masarykovo náměstí 16 a

jmenuje

do konkurzní komise tyto své zástupce:

1. Mgr. Alena Štěrbová

2. Ing. Václav Kodet

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: do ukončení konkurzního řízení

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

25. Návrh na změnu platového zařazení Bc. Mileny Kochové, ředitelky DDM Humpolec

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na změnu platového zařazení M. Kochové, ředitelky DDM v Humpolci, s účinností od 1. 5. 2002.

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 152/12/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

změnu platového zařazení Bc. Kochové, ředitelky DDM v Humpolci, Na Rybníčku 1316, s účinností od 1. 5. 2002 dle materiálu RK-12-2002-25.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

26. Návrh na pověření odboru školství, mládeže a sportu k vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Školního statku Třebíč

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství mládeže a sportu, podrobně informoval radu kraje o předloženém návrhu. K danému tématu se rozvinula diskuse, v jejímž  závěru rada kraje doporučila Z. Ludvíkovi jednat o předloženém návrhu se zástupci Města Třebíč a informovat radu kraje o výsledku tohoto jednání.

 

 

27. Stanovení příplatků za vedení ředitelů pedagogicko-psychologických poraden - oprava

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh stanovení výše příplatků za vedení ředitelů pedagogicko-psychologických poraden Žďár nad Sázavou, Třebíč a Havlíčkův Brod, dle skutečného počtu přepočtených úvazků, s účinností od 1. 3. 2002.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 153/12/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

výši příplatků za vedení pro ředitele pedagogicko-psychologických poraden dle přílohy 1 materiálu RK-12-2002-27 s účinností od 1. 3. 2002.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 2. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

28. Žádost o uvolnění finančních prostředků z rozpočtu kraje na realizaci soutěží a přehlídek v kraji Vysočina v roce 2002

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství mládeže a sportu, podal radě kraje podrobné informace o předloženému materiálu. K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 154/12/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s uvolněním finančních prostředků ve výši 448.000,-Kč z rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2002 na realizaci soutěží a přehlídek v kraji Vysočina v roce 2002 a

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu a ekonomickému odboru připravit mechanismus převodu finančních prostředků do 16. 4. 2002.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: 16. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

29. Zpráva o akci Regionální Velká Výměna Zkušeností VYSOČINA 2002

 

J. Burda, zaměstnanec odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje zprávu o konání akce Regionální Velká Výměna Zkušeností VYSOČINA 2002 v Třebíči.

Rada kraje vzala na vědomí předloženou zprávu a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 155/12/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu o konání akce Regionální Velká Výměna Zkušeností VYSOČINA 2002 v Třebíči dle přílohy 1 materiálu RK-12-2002- 29.

odpovědnost: J. Burda, oddělení mimoškolních činností OŠMS

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

30. Návrh na navýšení počtu zaměstnanců kraje

 

S. Zikmundová, ředitelka krajského úřadu, předložila radě kraje návrh na navýšení počtu zaměstnanců kraje s účinností od 3. 4. 2002.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 156/12/2002/RK

Rada kraje

stanovuje

v souladu s ustanovení § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), počet zaměstnanců kraje k 3. 4. 2002 na 235 zaměstnanců.

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

termín: 2. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

31. Rozprava členů rady

 

M. Černá – podala informace o jednání se zástupci krajské rady zaměstnavatelských svazů.

A. Štěrbová – zhodnotila slavnostní setkání u příležitosti oslav Dne učitelů, které se uskutečnilo dne 27. 3. 2002 a poděkovala všem organizátorům, kteří se podíleli na přípravách této akce.

P. Pospíchal – informoval přítomné o jednání ve věci stavu přípravy komunikace k. ú. N. Veselí – k. ú. Újezd u Žďáru n/Sázavou, které se uskutečnilo se zástupci žďárské radnice.

I. Rohovský – informoval o žádosti Svazu vodovodů a kanalizací měst a obcí s. r. o. Brno týkající se stanoviska k Projektu ochrany vod povodí řeky Dyje. Na příští jednání rady kraje bude předložen radě kraje materiál s návrhem usnesení.

M. Vystrčil – sdělil radním další skutečnosti z jednání se zástupci společnosti Deloitte & Touche Czech Republic.

 

 

F. Dohnal  ukončil jednání rady kraje č. 12/2002 s tím, že další zasedání se bude konat dne 9. 4. 2002 v zasedací místnosti č. 315 Okresního úřadu Jihlava, Tolstého 15, Jihlava.

 

 

 

 

 

 František DOHNAL

hejtman kraje Vysočina

 

 

 

Záznam pořízen na jednání rady kraje č. 12/2002 dne 2. dubna 2002.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 5. 4. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 12/2002
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 12.4.2002 / 17.10.2002

Počet návštěv: 1166
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek