Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze setkání krajských radních pro oblast kultury konaného dne 20. 3. 2002

20. březen 2002
 

 
 

Zápis ze setkání krajských radních pro oblast kultury

konaného dne 20. 3. 2002 v Jihlavě

 

Přítomni:   Ing. Zdeněk Novák, první náměstek ministra kultury České republiky 

                   PaedDr. Martina Matějková, radní pro oblast kultury, kraj Vysočina

                   RNDr. Miloš Vystrčil, první zástupce hejtmana, kraj Vysočina

Ing. Jiří Behenský, zástupce pro oblast kultury, památkové péče, lázeňství a      cestovního ruchu, Karlovarský kraj

                   Jiří Rokl, radní pro kulturu a památkovou péči, Královéhradecký kraj

                   Mgr. Jiří Severin, radní pro kulturu, památky a cestovní ruch, Zlínský kraj

Mgr. Horymír Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, Krajský úřad kraj Vysočina

Program:

1.      Přivítání a zahájení zasedání

2.      Otázky nedostatečné prostorové kapacity sídel krajských knihoven

3.      Problematika zřízení nových krajských odborných organizací památkové péče

4.      Prohlídka Horáckého divadla Jihlava

 

1. Přivítání  zahájení zasedání

 

PaedDr. Martina Matějková přivítala všechny přítomné hosty a  Mgr. Horymír Kubíček pak všechny seznámil s programem jednání.

 

2. Otázky nedostatečné prostorové kapacity sídel krajských knihoven

 

Prvním bodem jednání byla problematika krajských knihoven a s tím spojená možnost investičních dotací na výstavbu či přestavbu objektů nově zřízených krajských knihoven.  Protože v Libereckém, Pardubickém a Zlínském kraji a v kraji Vysočina neexistovaly státní vědecké knihovny, budují výše zmíněné kraje své nové krajské knihovny z bývalých okresních knihoven. Jejich prostorové, personální a další vybavení však neodpovídá jejich nové funkci a poslání.

Pan náměstek Novák ujistil přítomné radní o podpoře při vyrovnání podmínek pro rozvoj knihoven v jednotlivých krajích a konstatoval, že stát by se měl pokusit najít finanční prostředky na pomoc krajům při jejich budování. K řešení  problematiky krajských knihoven v jednotlivých krajích se rozvinula diskuse, v niž si radní vyměnili své zkušenosti.

Radní Matějková seznámila přítomné s problematikou Krajské knihovny Vysočiny, podrobně popsala vznik a její funkci, ale také snahu o získání vlastní budovy v Havlíčkově Brodě. Byla také zdůrazněna nutnost propojení knihoven internetem a zájem starostů obcí o poskytování  regionálních funkcích krajskou knihovnou.

Pan náměstek Novák informoval přítomné o tom, že vláda na svém zasedání v Pardubicích vytvořila pracovní skupinu, která se bude zabývat problémem Krajské knihovny v Pardubicích. Zástupci krajů se shodli na nutnosti iniciovat zřízení pracovní skupiny pro řešení problémů nově vzniklých krajských knihoven.

 

 

 

 

 

 

3. Problematika zřízení nových krajských odborných organizací státní památkové péče

 

Dalším bodem jednání bylo řešení záležitostí památkové péče v Karlovarském, Královéhradeckém, Libereckém a Zlínském kraji a v kraji Vysočina, na jejichž území dosud není sídlo příslušné odborné organizace státní památkové péče.

Pan náměstek Novák vysvětlil koncepci připravovaného návrhu Ministerstva kultury ČR            na zřízení Národního památkového ústavu a jeho středisek v každém kraji. Záměrem                   je zajištění jednotných odborných postojů ke srovnatelným případům péče o kulturní památky a památkově chráněná území  v celé ČR a zaručení rovného přístupu k vlastníkům kulturních památek na celém území státu.

Kraje již dříve vyjádřily obavy z přílišné centralizace památkové péče a ze zhoršení efektivity a časových průtahů odborných stanovisek a rozhodnutí. Radní pak upřednostňovali převedení státních ústavů památkové péče pod kraje a zřízení rovnocenných ústavů i v krajích, kde doposud nemají sídlo. Tento názor odpovídá i stanovisku Asociace krajů ČR.

Pan náměstek Novák připomenul, že platná rozpočtová pravidla státu neumožňují ministerstvu zřizovat nové příspěvkové organizace. K vytvoření územních odborných středisek státní památkové péče v každém kraji lze v této chvíli přistoupit jedině zřízením Národního památkového ústavu a jeho příslušných středisek v krajích. Tento návrh                       je v současné době projednáván v Parlamentu ČR.

Paní radní Matějková vyjádřila názor, že pro kraj Vysočina je v současné době prioritou zřízení státního památkového ústavu na území kraje, nejlepší variantou je zřízení samostatné organizace s právní subjektivitou, rovnocenné např. Státnímu památkovému ústavu v Brně. Včasné rozhodnutí by vytvořilo podmínky pro personální, prostorové a další zajištění. Případné převedení nově vytvořené organizace pod kraj může být do budoucna otázkou dalších jednání.

Na závěr jednání byly shrnuty možné varianty vývoje:

1.      Schválení návrhu na zřízení Národního památkového ústavu se středisky ve všech krajích. Pro radní je řešení přijatelné hlavně z důvodu zrovnoprávnění památkové péče v našich krajích s ostatními kraji v ČR. Otázkou zůstává možná přílišná centralizace a obavy ze snížení efektivity systému.

2.      Neschválení návrhu na zřízení Národního památkového ústavu. Pan náměstek Novák  v reakci na oprávněné požadavky krajů vyjádřil ochotu jednat o zřízení poboček stávajících státních památkových ústavů v krajích, kde dosud nejsou stálá střediska a pracoviště. Pro radní je tato možnost nejméně přijatelná, ale je krokem k řešení stávající diskriminační situace našich krajů.

 

Zúčastnění radní vyjádřili požadavek na změnu rozpočtových pravidel státu, což by umožnilo         MK ČR přímo založit státní památkové ústavy v nových krajích. V každém případě                     je prioritou krajů zřízení sídel odborných ústavů památkové péče v krajích.

 

Z další diskuse vyplynul závěr, že pro kraje je nepřijatelné, aby se státní památkové ústavy staly účastníky správních řízení, tak jak navrhoval pozměňovací návrh zákona o památkové péči, předložený poslancem Plevou v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

 

4. Závěr

 

 Na závěr celého jednání si přítomní prohlédli zákulisí Horáckého divadla a zúčastnili                     se části generální zkoušky premiéry hry Romeo a Julie.   

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze setkání krajských radních pro oblast kultury konaného dne 20. 3. 2002
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 5.4.2002 / 5.4.2002

Počet návštěv: 5339
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek