Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 9/2002

12. březen 2002
 

 
 

 

 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 9/2002, konaného dne 12. března 2002 v zasedací místnosti č. 315 Okresního úřadu Jihlava, Tolstého 15, Jihlava

 

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2002 a č. 8/2002

 

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 12. 3. 2002

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal a přednesl navržený program jednání.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisům zasedání č. 7/2002 a 8/2002
 2. Zpráva o činnosti Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě

(09.05-09.15, H. Kubíček, RK-09-2002-02)

 1. Výběrové řízení na funkci ředitele/ky Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě

(09.15-09.25, H. Kubíček, RK-09-2002-03)

 1. Návrh na změnu platového zařazení ředitelky Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě

(09.25-09.35, H. Kubíček, RK-09-2002-04)

 1. Návrh Organizačního řádu Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě

(09.35-09.45, H. Kubíček, RK-09-2002-05)

 1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – obec Rožná

(09.45-09.55, P. Kolář, RK-09-2002-06)

 1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Nová Cerekev

(09.55-10.05, P. Kolář, RK-09-2002-07)

 1. Veřejná zakázka – SOŠ Třešť-kotelna, MaR a zateplení obvodového pláště

(10.05-10.15, P. Kolář, RK-09-2002-08)

 1. Prodej pozemku v obci Herálec a k. ú. Kamenice u Herálce

(10.15-10.25, P. Kolář, RK-09-2002-09)

 1. Prodej části pozemku st. par. č. 27/2 v obci a k. ú. Čechtín

(10.25-10.35, P. Kolář, RK-09-2002-10)

 1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Nové Město na Moravě

(10.35-10.45, P. Kolář, RK-09-2002-11)

 1. Souhlas s pořízením věci smlouvou o nájmu s právem koupě

(10.45-10.55, Z. Ludvík, RK-09-2002-12)

 1. Souhlas s posílením investičního fondu převodem prostředků z rezervního fondu

(10.55-11.05, Z. Ludvík, RK-09-2002-13)

 1. Návrh na odprodej nepotřebného majetku

(11.05-11.15, Z. Ludvík, RK-09-2002-14)

 1. Návrh smluv o nájmu nebytových prostor

(11.15-11.25, P. Bureš, RK-09-2002-15)

 1. Posuzování vlivů na životní prostředí v samostatné působnosti

(11.25-11.35, P. Hájek, RK-09-2002-16)

 1. Návrh rozpisu čerpání neinvestičních prostředků SÚS, příspěvkových organizací kraje Vysočina, pro financování údržby a oprav silnic II. a III. tříd na rok 2002 z rozpočtu SFDI

(11.35-11.45, Z. Šálek, RK-09-2002-17)

 1. Provozování protialkoholní záchytné stanice

(11.45-11.55, M. Matějková, V. Švarcová, RK-09-2002-18)

 1. Návrh smlouvy o výpůjčce

(11.55-12.05, E. Šarapatková, RK-09-2002-19)

 1. Návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

(12.05-12.15, A. Štěrbová, RK-09-2002-20)

 1. Návrh na jmenování do funkce ředitele Pedagogicko-psychologické poradny Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335

(12.15-12.25, A. Štěrbová, RK-09-2002-21)

 1. Vyhlášení sportovce kraje Vysočina za rok 2002

(12.25-12.35, J. Skočdopole, A. Štěrbová, RK-09-2002-22)

 1. Žádost Velvyslanectví ČR ve Washingtonu o příspěvek na realizaci projektu „Socha TGM ve Washingtonu“

(12.35-12.45, M. Matějková, RK-09-2002-23)

 1. Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v samostatné působnosti

(12.45-12.55, I. Rohovský, RK-09-2002-24)

 1. Uznání Energetické agentury Vysočiny za regionální energetickou agenturu

(12.55-13.05, M. Černá, RK-09-2002-25)

 1. Žádost o dotaci SFŽP pro Územní energetickou koncepci

(13.05-13.15, M. Černá, RK-09-2002-26)

 1. Rezignace člena komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

(13.15-13.25, M. Černá, RK-09-2002-27)

 1. Návrh na jmenování člena komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

(13.25-13.35, M. Černá, RK-09-2002-28)

 1. Rozprava členů rady

Navržený program byl schválen 9 hlasy.

K zápisům z jednání rady kraje č. 7/2002 a č. 8/2002 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

2. Zpráva o činnosti Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě

 

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje zprávu o dosavadní činnosti krajské knihovny a návrh řešení pracovně právních vztahů zaměstnanců poboček Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě.

H. Kubíček přednesl návrh usnesení.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 099/09/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu o činnosti Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě a stanovisko ředitelky Krajské knihovny Vysočiny k připravovanému převodu zaměstnanců na města a obce okresu Havlíčkův Brod dle příloh 1 a 2 materiálu RK-09-2002-02 a

souhlasí

s návrhem řešení pracovně právních vztahů zaměstnanců poboček Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě dle varianty 2 stanoviska ředitelky Krajské knihovny Vysočiny k připravovanému převodu zaměstnanců na města a obce okresu Havlíčkův Brod ve znění přílohy 2 materiálu

RK-09-2002-02.

odpovědnost: H. Kubíček

termín: do 31. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

3. Výběrové řízení na funkci ředitele/ky Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě

 

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje návrh vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

 

 

 

 

Usnesení 100/09/2002/RK

Rada kraje

vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě dle přílohy 1 materiálu RK-09-2002-03 a

jmenuje

členy komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě dle přílohy 2 materiálu RK-09-2002-03.

odpovědnost: H. Kubíček

termín: do ukončení výběrového řízení

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (zdržel se 1, proti 1).

 

 

4. Návrh na změnu platového zařazení ředitelky Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě

 

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje návrh stanovení platu PhDr. Ivany Štrossové, ředitelky Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě s účinností od 1. 4. 2002.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 101/09/2002/RK

Rada kraje

stanovuje

v souladu s nařízením vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, s účinností od 1. 4. 2002 plat PhDr. Ivany Štrossové, ředitelky Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě dle přílohy 1 materiálu RK-09-2002-04.

odpovědnost: H. Kubíček

termín: 1. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

5. Návrh Organizačního řádu Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě

 

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje návrh organizačního řádu krajské knihovny. K předloženému návrhu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 102/09/2002/RK

Rada kraje

odkládá

návrh organizačního řádu Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě dle přílohy 1 materiálu

RK-09-2002-05 a

ukládá

vedoucímu odboru kultury a památkové péče ve spolupráci s ředitelkou krajské knihovny předložit upravený návrh organizačního řádu Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě.

odpovědnost: H. Kubíček

termín: 15. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (zdrželi se 2).

 

 

6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – obec Rožná

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost obce Rožná ve věci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o věcném břemenu v souvislosti se stavbou kanalizace a čistírny odpadních vod v obci.

K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

 

Usnesení 103/09/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle přílohy 1 materiálu RK-09-2002-06.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 19. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (zdržel se 1).

 

 

7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Nová Cerekev

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost obce Nová Cerekev ve věci uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro uložení a provozování stavby „Výstavba kotelny na biomasu a rozvodů SCZT v obci Nová Cerekev“.

V průběhu jednání odešel V. Kodet.

K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 104/09/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle přílohy 1 materiálu RK-09-2002-07.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 19. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

8. Veřejná zakázka – SOŠ Třešť-kotelna, MaR a zateplení obvodového pláště

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh zadání veřejné zakázky na dodavatele prací na stavební úpravy kotelny, MaR a zateplení obvodového pláště objektu školy SOŠ Třešť.

V průběhu jednání přišel V. Kodet.

Rada kraje návrh akceptovala, jmenovala pětičlennou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala návrh usnesení.

Usnesení 105/09/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·   v souladu s § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek, zadání veřejné zakázky formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na stavební úpravy kotelny, MaR a zateplení obvodového pláště objektu školy SOŠ, SOU, OU a PrŠ, K Valše 38, Třešť dle přílohy 1 materiálu RK-09-2002-08;

·   seznam zájemců o veřejnou zakázku, kteří budou vyzváni k podání nabídky dle přílohy 2 materiálu RK-09-2002-08;

jmenuje

· pětičlennou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle doplněné přílohy 3 materiálu

  RK-09-2002-08 a

ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání v navržených termínech dle přílohy 1 materiálu RK-09-2002-08.

odpovědnost: P. Kolář

termín: podle schválených termínů

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

 

9. Prodej pozemku v obci Herálec a k. ú. Kamenice u Herálce

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost J. Bubna ve věci odprodání části z pozemku par. č. 766/7 v k. ú. Kamenice u Herálce.

K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 106/09/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru kraje Vysočina prodat část pozemku o výměře cca 80 m2 odděleného z pozemku p. č. 766/7 v obci Herálec a k. ú. Kamenice u Herálce.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 20. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

10. Prodej části pozemku st. par. č. 27/2 v obci a k. ú. Čechtín

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost L. Novotného ve věci odprodání nově zaměřeného pozemku st. p. č. 27/3 v obci a k. ú. Čechtín.

K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 107/09/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru kraje Vysočina prodat pozemek st. p. č. 27/3 o výměře 120 m2 v obci a k. ú. Čechtín.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 20. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Nové Město na Moravě

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost města Nové Město na Moravě ve věci udělení souhlasu s realizací stavby STL plynovodu v obci Hlinné.

K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 108/09/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle přílohy 1 materiálu RK-09-2002-11.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

23. Žádost Velvyslanectví ČR ve Washingtonu o příspěvek na realizaci projektu „Socha TGM ve Washingtonu“

 

M. Matějková předložila radě kraje žádost Velvyslanectví ČR ve Washingtonu o finanční příspěvek kraje na projekt „Socha TGM ve Washingtonu“.

V průběhu jednání odešel M. Vystrčil.

K předloženému materiálu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 109/09/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit finanční příspěvek kraje Vysočina na projekt „Socha TGM ve Washingtonu“ ve výši 50 tis. Kč.

odpovědnost:

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (zdržel se 1).

 

 

24. Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v samostatné působnosti

 
I. Rohovský předložil radě kraje zprávu o výjezdním zasedání komise pro životní prostředí, které bylo věnováno problematice environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ve školství.

V průběhu jednání přišel M. Vystrčil.

I. Rohovský přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 110/09/2002/RK

Rada kraje

pověřuje

· odbor školství, mládeže a sportu gescí nad environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou ve školství se zaměřením na cílové skupiny žáků mateřských škol, základních škol, středních škol a pedagogů;

· odbor životního prostředí gescí v ostatních cílových skupinách: podnikatelská veřejnost, široká veřejnost, veřejná správa ad. a koordinací environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty;

ukládá

odboru životního prostředí a odboru školství, mládeže a sportu

· spolupracovat na vypracování koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty;

· pro vypracování koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty vytvořit úzkou pracovní skupinu ze zástupců cílových skupin.

odpovědnost: P. Hájek, Z. Ludvík

termín: ad 1 - trvale

             ad 2 - do konce září 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (zdržel se 1).

 

 

25. Uznání Energetické agentury Vysočiny za regionální energetickou agenturu

 
M. Černá podala radě kraje podrobné informace o předloženém materiálu a přednesla návrh usnesení.
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 111/09/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje

· rozšířit program 2. zasedání zastupitelstva kraje o projednání  bodu: Problematika Energetické agentury Vysočiny;

· uznat Energetickou agenturu Vysočiny, sdružení právnických osob, se sídlem Jihlava, Křížová 2 zastoupenou předsedou představenstva Mgr. Jaromírem Brychtou jako regionální energetickou agenturu, která bude na území kraje Vysočina plnit úkoly uložené Státním programem na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2002 a spolupracovat s krajem Vysočina na zpracování územně energetické koncepce.

odpovědnost: rada kraje

termín: 19. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

12. Souhlas s pořízením věci smlouvou o nájmu s právem koupě

 

A. Křivánek, zaměstnanec odboru školství mládeže a sportu, předložil radě kraje žádost Středního odborného učiliště zemědělského Kamenice nad Lipou týkající se souhlasu rady kraje s pořízením věci smlouvou o nájmu s právem koupě.

K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 112/09/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s tím, aby SOUz Kamenice nad Lipou pořídilo traktor smlouvou o nájmu s právem koupě a

deleguje

Helenu Havlíčkovou jako zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 12. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

13. Souhlas s posílením investičního fondu převodem prostředků z rezervního fondu

 
A. Křivánek, zaměstnanec odboru školství mládeže a sportu, předložil radě kraje žádost Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod týkající se souhlasu rady kraje s posílením investičního fondu převodem prostředků z  rezervního fondu za účelem nákupu dataprojektoru.

K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 113/09/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s použitím části rezervního fondu SPŠs Havlíčkův Brod ve výši 178 tis. Kč k posílení investičního fondu SPŠs Havlíčkův Brod za účelem nákupu dataprojektoru.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 12. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

14. Návrh na odprodej nepotřebného majetku

 

A. Křivánek, zaměstnanec odboru školství mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na vyřazení nepotřebného majetku, který podalo Střední odborné učiliště zemědělské, Bystřice nad Pernštejnem.

V průběhu jednání odešla M. Matějková.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 114/09/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s prodejem přebytečného a neupotřebitelného majetku za cenu v místě obvyklou dle materiálu

RK-09-2002-14.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 12. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

 

26. Žádost o dotaci SFŽP pro Územní energetickou koncepci

 

M. Černá předložila radě kraje žádost o přiznání dotace SFŽP a návrh na schválení změny názvu Územní energetické koncepci kraje Vysočina.

V průběhu jednání přišla M. Matějková a odešel I. Rohovský.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 115/09/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

změnu názvu „Územní energetická koncepce kraje Vysočina“ na název „Územní energetická koncepce a koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek kraje Vysočina“ a

ukládá

odboru regionálního rozvoje a odboru životního prostředí předložit zpracovanou žádost o dotaci SFŽP k podpisu hejtmanovi kraje do 14. 3. 2002.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor životního prostředí

termín: 14. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

27. Rezignace člena komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

 

M. Černá předložila radě kraje rezignaci PhDr. Ivany Štrossové na funkci členky a zároveň místopředsedkyně komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 116/09/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

rezignaci PhDr. Ivany Štrossové, bytem Prokopa Holého 787, 580 01 Havlíčkův Brod, na funkci členky a zároveň místopředsedkyně komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina.

odpovědnost: sekretariát hejtmana

termín: 12. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

28. Návrh na jmenování člena komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

 

M. Černá předložila radě kraje návrh na jmenování PhDr. Markéty Hejkalové na funkci členky a místopředsedkyně komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 117/09/2002/RK

Rada kraje

jmenuje

členkou a místopředsedkyní komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina PhDr. Markétu Hejkalovou, bytem Dolní 153, Havlíčkův Brod.

odpovědnost: sekretariát hejtmana

termín: 12. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

15. Návrh smluv o nájmu nebytových prostor

 
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje návrh smluv o nájmu nebytových prostor s Okresním úřadem Žďár nad Sázavou a Městským úřadem Bystřice nad Pernštejnem za účelem zajištění provozu odloučeného pracoviště odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství krajského úřadu na úseku státní správy lesů.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.


Usnesení 118/09/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

uzavření smluv o nájmu nebytových prostor s Okresním úřadem Žďár nad Sázavou a Městským úřadem Bystřice nad Pernštejnem dle příloh 1 a 2 materiálu RK-09-2002-15.

odpovědnost: sekretariát ředitelky

termín: 15. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

16. Posuzování vlivů na životní prostředí v samostatné působnosti

 

P. Hájek, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje materiál týkající se posuzování vlivů na životní prostředí v samostatné působnosti (zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů).

V průběhu jednání přišel I. Rohovský.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 119/09/2002/RK

Rada kraje

ukládá

odboru životního prostředí krajského úřadu v souladu s § 59 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),:

1.   plnit úkoly kraje v samostatné působnosti jako dotčeného územního samosprávného celku podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí);

2.   předkládat radě zprávu o činnosti v uvedené věci za uplynulé pololetí vždy do 15. července a 15. ledna a

zmocňuje

· odbor životního prostředí KrÚ kraje Vysočina, v souladu s upravenou variantou C, aby v případě rozporných stanovisek informoval prostřednictvím radního I. Rohovského radu kraje, rada kraje pak rozhodne o dalším postupu;

· odbor životního prostředí krajského úřadu k zastupování kraje jako dotčeného územního samosprávného celku ve věcech podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: trvale

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

21. Návrh na jmenování do funkce ředitele Pedagogicko-psychologické poradny Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335

 

A. Štěrbová předložila radě kraje návrh na jmenování do funkce ředitele Pedagogicko-psychologické poradny Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

V průběhu jednání odešel M. Vystrčil.

Usnesení 120/09/2002/RK

Rada kraje

jmenuje

v souladu s ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších zákonů, paní Mgr. Evu Stloukalovou ředitelkou Pedagogicko-psychologické poradny Havlíčkův Brod.

odpovědnost: Z. Ludvík

termín: 12. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (zdržel se 1).

 

22. Vyhlášení sportovce kraje Vysočina za rok 2002

 

A. Štěrbová a J. Skočdopole předložili radě kraje kritéria pro vyhlášení ankety „Sportovce kraje Vysočina 2002“.

V průběhu jednání přišel M. Vystrčil. Z jednání se omluvil hejtman F. Dohnal.

K předloženému materiálu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 121/09/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

záměr vyhlášení ankety o sportovce kraje Vysočina za rok 2002 a

pověřuje

sportovní komisi, aby ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu a oddělením vnějších vztahů připravili komplexní materiál o akci vyhlášení sportovce kraje Vysočiny v roce 2002 včetně vazeb na další akce kraje.

odpovědnost: J. Skočdopole

termín: 15. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (zdržel se 1).

 

17. Návrh rozpisu čerpání neinvestičních prostředků SÚS, příspěvkových organizací kraje Vysočina, pro financování údržby a oprav silnic II. a III. tříd na rok 2002 z rozpočtu SFDI

 

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje návrh rozpisu čerpání neinvestičních prostředků SÚS, příspěvkových organizací kraje Vysočina, pro financování údržby a oprav silnic II. a III. tříd na rok 2002.

K předloženému návrh nebyly vzneseny žádné dotazy.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 122/09/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

návrh rozpisu čerpání neinvestičních prostředků SÚS, příspěvkových organizací kraje Vysočina, pro financování údržby a oprav silnic II. a III. tříd na období leden až prosinec roku 2002 poskytovaných z rozpočtu SFDI v roce 2002 a výši tranží na období duben až prosinec roku 2002 dle přílohy 1 materiálu RK-09-2002-17.

odpovědnost: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

18. Provozování protialkoholní záchytné stanice

 

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh variant zřízení a zabezpečení provozu protialkoholní záchytné stanice.

K předloženému návrhu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 123/09/2002/RK

Rada kraje

ruší

veřejnou soutěž na provozování protialkoholní záchytné stanice v kraji Vysočina a

ukládá

hejtmanovi kraje Vysočina jednat o dalším způsobu zabezpečení provozování protialkoholní záchytné stanice kraje Vysočina s příslušnými subjekty ve smyslu podání materiálu RK-09-2002-18 vč. přílohy 1 tohoto materiálu.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 26. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

19. Návrh smlouvy o výpůjčce

 

E. Šarapatková, vedoucí sekretariátu ředitelky, předložila radě kraje návrh smlouvy o výpůjčce mezi Okresním úřadem Jihlava a krajem Vysočina.

V průběhu jednání odešla M. Matějková.

Na základě jednání se zástupcem Okresního úřadu Jihlava Ing. V. Laudou E. Šarapatková přednesla radě kraje návrh na změnu textové části „Článek pátý“ předloženého návrhu „Smlouvy“ takto:

- vypustit písm. c);

- doplnit: Půjčitel souhlasí s přenecháním částí prostor budovy B stavebně určených k provozování stravovacího centra jinému ve smyslu ust. § 661 odst.  zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění“.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený návrh unesení.

Usnesení 124/09/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit uzavření smlouvy o výpůjčce dle upravené přílohy 1 materiálu

RK-09-2002-19.

odpovědnost: odbor majetkový, sekretariát ředitelky

termín: 19. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

20. Návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

 

A. Štěrbová informovala radu kraje o výsledcích jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek, které se konalo dne 11. 3. 2002 a přednesla upravený návrh usnesení.

V průběhu jednání přišla M. Matějková.

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 125/09/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou ve veřejné soutěži na vybavení budovy B Krajského úřadu kraje Vysočina nábytkem je v souladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek, nabídka podaná firmou Interior PFD spol. s r. o., Jankovcova 23, Praha 7 a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek soutěže a sekretariátu ředitelky zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový, sekretariát ředitelky

termín: 12. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

29. Rozprava členů rady

 

Bez rozsáhlejší diskuse.

M. Vystrčil ukončil 9. jednání rady kraje s tím, že další zasedání se bude konat dne 21. 3. 2002 v zasedací místnosti sekretariátu hejtmana kraje Vysočina, Palackého 53, Jihlava.

 

 

 

 

 František DOHNAL

hejtman kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na 9. jednání rady kraje dne 12. března 2002.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 18. 3. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 9/2002
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.3.2002 / 17.10.2002

Počet návštěv: 1289
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek