Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 5/2006

10. květen 2006
 

 
 

Zápis ze zasedání

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 5/2006

konaného dne 10. května 2006

 

Přítomni:

1. Jaroslava Bambasová

5. Tomáš Preininger

2. Jiří Běhounek (předseda)

6. Hana Šmardová

3. Simona Kafoňková

7. Richard Štrobl

4. Vladimír Novotný

8. Věra Švarcová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):

1. Miroslav Havlík

2. Soňa Pokorná

3. Tomáš Snížek

4. Jaroslava Straková

5. Marie Topolovská

6. Jaroslav Veselý (místopředseda)

Hosté:

1. Pavel Hájek (kraj Vysočina)

2. Soňa Měrtlová (OSVZ)

3. Václav Miláček (KrÚ kraje Vysočina)

4. Miroslav Pětivlas (OS ČLK Jihlava)

 

 

5. Miroslav Skoták ( OS ČLK Pelhřimov)

6. Markéta Zemanová (OS ČLK Havlíčkův Brod)

7. Jaroslav Lukášek (OS ČLK Žďár nad Sázavou)

8. Ivo Vermousek (OS ČLK Třebíč)

 

Program:

1.      Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů;

2.      Jednání s představiteli ČLK;

3.      Stav investic – stavební a strojní – meziroční srovnání;

4.      Lidské zdroje, slabá místa sítě – dle smluv se ZP;

5.      Různé;

6.      Závěr.

 

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů

Jiří Běhounek, předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina, přivítal přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu – ten byl 7 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání komise nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Předseda shrnul závěry, úkoly a usnesení z jednání zdravotní komise č. 4/2006.

 

 

2. Jednání s představiteli ČLK

J. Běhounek uvedl tento bod a podotkl, že jednání s představiteli ČLK bylo naplánováno opět po roční odmlce. Krátce pohovořil k minulému společnému jednání a navrhl, že v případě potřeby, není problém společné jednání kdykoliv svolat. Sdělil, že ve zdravotnictví probíhají zásadní změny a bude dobře, když komise uslyší také názory představitelů ČLK. Zmínil také personální změnu ve vedení krajské VZP. Novým krajským ředitelem se stal Ing. Kořínek.

 

J. Běhounek otevřel diskusi, ve které se přítomní vyjádřili k těmto tématům:

·                Příslib VZP, že rámcové smlouvy s nemocnicemi budou prodlouženy do roku 2007 (v důsledku časové tísně není zatím tento příslib podložen zákonnou normou);

·                Souběh některých odborností, OSVZ bude zřejmě dotázán, jakým způsobem tuto problematiku řešit;

·                Zdravotní plán kraje Vysočina

·                ZZS kraje Vysočina, nový ředitel MUDr. L. Kettner, nová koncepce;

·                Kontrola úvazků ze strany VZP a budoucí smluvní politika;

·                Úhradová vyhláška, zákon o neziskových nemocnicích (nejednotnost v názorech samotných lékařů, Týden neklidu, vliv voleb);

·                Problematika udělování licencí interním lékařům, kteří chtějí vykonávat činnost praktického lékaře – V. Švarcová k tomu dodala, že KrÚ nemá zákonné prostředky, kterými by mohl zvrátit rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o udělení odbornosti v praktické medicíně. Obecně ovlivnit profesionální kvality a délku praxe může pouze statutární zástupce podmínkami uvedenými ve výběrovém řízení;

J. Běhounek zmínil jednání s bývalým ředitelem VZP Ing. J. Veselým o přístupu VZP v kraji Vysočina před jeho odvoláním. Požádal představitele ČLK, aby se postupně vyjádřili k situaci ve zdravotnictví, projevily své názory, či případně vznesly dotazy na náměstka hejtmana P. Hájka a pracovníky OSVZ:

 

M. Pětivlas – je potřeba zvážit problémy na krajské úrovni, např. chybějící zařízení na magnetickou rezonanci, kardiocentrum - přičemž výběrové řízení již proběhlo. Na připomínku reagoval P. Hájek, ve které sdělil, že proces výběru na kardiocentru je uzavřen, bylo vydáno stavební povolení a vyčkává se na vyjasnění situace na VZP,zda budou nasmlouvány výkony. Je také diskutován problém pronájmu lineárního urychlovače. J. Běhounek dodal, že po diskusi s předsedou senátu P. Sobotkou, má obavy, aby nedošlo k situaci, kdy v rámci rozvoje jednoho odvětví se utlumí jiné z důvodu limitace finančních prostředků.

 

M. Skoták – zmínil problém nedostatku praktických lékařů v okrese Humpolec, opakované nepřijetí zákona o prodeji a dědictví praxí, nesouhlas praktických lékařů s možností, že by praktického lékaře vykonával internista. J. Běhounek byl názoru, že je vhodné zákon o prodeji a dědictví praxe prosadit.

 

J. Lukášek – je vidět změna k lepšímu, jež přinesla personální změna ve vedení ZZS, upozornil na velký převis kardiolinek v Brně, v souvislosti s tímto zmínil i obavy o personální obsazení kardiocentra u nás. P. Hájek doplnil J. Lukáška o informaci, že do velkých center v ČR přibyly další kapacity, např. 4 nové lineární urychlovače, o které je mezi jednotlivými pracovišti velký zájem.

 

M. Zemanová – uvedla, že v okrese Havl. Brod není havarijní situace, na posledním sjezdu ČLK se ozývaly hlasy praktických lékařů, že by do budoucna mohl být na okrese nedostatek praktických lékařů, zmínila se o kritickém nedostatku dětských psychiatrů. J. Běhounek dodal, že se již delší dobu vede diskuse mezi psychiatrickými lékaři z lůžkových zařízení s psychiatry v „terénu“.

 

M. Pětivlas vznesl dotaz na P. Hájka, jakým způsobem se staví zastupitelstvo kraje k zákonu o neziskových nemocnicích? P. Hájek uvedl, že zastupitelstvo kraje nemá jednotný názor, ale rada kraje v této formě zákon odmítá. Na otázku také reagovala V. Švarcová, V. Novotný a S. Kafoňková.

 

P. Hájek opustil po omluvě jednání z důvodu dalších pracovních povinností.

 

R. Štrobl byl toho názoru, že by kardiocentrum v kraji Vysočina být mělo. Zmínil také problematiku převozu pacientů s podezřením na infarkt. J. Běhounek k tomu dodal, že je potřeba zajistit co nejkvalitnější péči pro pacienty v našem kraji, ať už kardiocentrum v kraji Vysočina funguje, či nikoliv.

Zdravotní komise se shodla na tom, že je potřeba proškolit posádky ZZS tak, aby byly schopny rozpoznat druh infarktu a svým vybavením schopny kontaktovat stávající pracoviště. Nemělo by docházet k jakýmkoliv časovým ztrátám. Obecně konstatováno, že je potřeba jednat s vedením ZZS o možnostech konzultací ze sanit se stávajícími kardiocentry a organizačně zajistit, po primárním ošetření, dopravu bez prostojů přímo tam. V této věci bude předsedou komise osloven ředitel ZZS kraje Vysočina, L. Kettner, k projednání těchto otázek.

 

 

3. Stav investic – stavební a strojní – meziroční srovnání

Členové komise s předstihem obdrželi podkladový materiál ZdK-05-2006-03 „Strojní a stavební investice nemocnic 2003 – 2006“. V. Švarcová stručně okomentovala předložený materiál.

J. Běhounek se dotázal, zda-li se jedná o prostředky, které se navracejí formou nájmů a odpisů. V. Švarcová sdělila, že ano.

Dále se diskutovalo o:

·                Záměru Nového města na Moravě zakoupit gamakameru a způsobu financování (gamakamera by byla splácena z vlastních finančních zdrojů nebo ve dvouletých splátkách);

·                Nesystémové žádosti ředitele nemocnice Havl. Brod o poskytnutí dalších finančních prostředků ve výši 8 milionů korun též na gamakameru;

·                Hospodářském výsledku příspěvkové organizace Nemocnice Jihlava ve výši 25 milionů korun (zisk) – komise projevila nespokojenost s vysvětlením tohoto hospodářského  výsledku ze strany nemocnice a žádá další informace na příští jednání;

·                Způsobu odměňování ředitelů příspěvkových organizací kraje, kritéria hodnocení.

 

Zdravotní komise vzala na vědomí informace o stavu investic – stavební a strojní a meziročním srovnání.

 

Úkol: Zaslat informace k žádosti ředitele Nemocnice Havl. Brod  Ing. J. Pejchla V. Novotnému o všech nakupovaných gamakamerách – tj. Pelhřimov, Havl. Brod, Nové Město na Moravě.

Odpovědnost: OSVZ

Termín: 26. 5. 2006

 

Úkol: Písemně dodat podklady, které se týkají způsobu odměňování ředitelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví.

Odpovědnost: OSVZ

Termín: 7. 6. 2006 (zasedání Zdravotní komise č. 6/2006)

 

Úkol: Další doplnění ve věci hospodářského výsledku nemocnice Jihlava 2005.

Odpovědnost: OSVZ

Termín: 7. 6. 2006 (zasedání Zdravotní komise č. 6/2006)

 

 

4. Lidské zdroje, slabá místa sítě – dle smluv se ZP

J. Běhounek uvedl, že tento bod byl již projednán a je podložen usnesením. Radě kraje byl tento materiál předložen na vědomí. Tato problematika byla též zevrubně projednána i se členy ČLK a vzhledem k posunu přijetí smluv s VZP a názorech pojišťoven na smluvní politiku by byly po vyjasnění situace podniknuty další kroky.

 

 

5. Různé

 

R. Štrobl upozornil na skutečnost absence celostátní koncepce vzdělávání lékařů ZZS. Nikdo není schopen sdělit, jakým způsobem budou vzděláváni. V souvislosti s tímto znovu uvedl problematiku internistů, kteří by vykonávali činnost praktických lékařů a uvedl, že činnost lékařů ZZS je velmi specifická.

 

V. Miláček projevil obavu, že nový atestační systém brzy zlikviduje všechny subspecializační obory.

 

J. Běhounek k tomu uvedl, že je potřeba ve vzdělávání na krajské úrovni stanovit jasná pravidla, pokud to nebude provedeno na celorepublikové úrovni. R. Štrobl navrhl, aby v oblasti vzdělávání terénních i ostatních pracovníků byla přijata pravidla a vzdělávání by bylo finančně zajištěno v nemocnicích.

 

Úkol: Prověřit možnosti vzdělávání praktických lékařů a lékařů ZZS a dalších z prostředků kraje Vysočina a připravit k jednání komise na červen 2006 stanoviska k návrhu vzdělávání do rozpočtu kraje 2007.

Odpovědnost: OSVZ

Termín: 7. 6. 2006 (zasedání Zdravotní komise č. 6/2006)

 

V. Švarcová vznesla dotaz, jaké stanovisko zaujímá Zdravotní komise ke spolupráci s firmou Stapro ve věci zpracování výkonnostní analýzy, která je součástí Zdravotního plánu kraje Vysočina a zda podporuje pokračování spolupráce s touto firmou.

 

Usnesení 009/05/2006/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

souhlasí

s pokračováním spolupráce v druhém pololetí 2005 s daty firmy Stapro a žádá odbor sociálních věcí a zdravotnictví a firmu Stapro o vytvoření zjednodušené verze k veřejné prezentaci.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

Dále V. Švarcová okomentovala podkladový materiál ZdK-05-2006-05 „Záměr pronájmu nebytových prostor v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci“ a požádala Zdravotní komisi o projednání materiálu a její stanovisko. Zdravotní komise vznesla řadu otázek a doplnění a shodla, aby tato problematika byla projednávána tom, aby byla tato problematika projednávána v samostatném bodu na příštím zasedání komise. Komise žádá o kompletaci a doplnění materiálu.

 

Úkol: Předložit komplexní doplnění materiálu „Záměr pronájmu nebytových prostor v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci“ na příští jednání komise.

Odpovědnost: OSVZ

Termín: 7. 6. 2006 (zasedání Zdravotní komise č. 6/2006)

 

Přítomní krátce diskutovali k úhradové vyhlášce.

 

 

6. Závěr

Jiří Běhounek poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 6/2006 bylo stanoveno na středu 7. 6. 2006 od 16:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

Jiří Běhounek v. r.

předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

 

Zpracoval Jan Jaroš dne 12. 5. 2006.

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 17.5.2006 / 22.9.2006

Počet návštěv: 2993
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek