Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 
 

Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č.1/2002

26. únor 2002
 

 
 

KRAJ  VYSOČINA

BEZPEČNOSTNÍ  RADA  KRAJE

 

Č. j.         BK Murárik/41/2002

Výtisk číslo:           1

                   Počet listů :                        9

                                                                                               

 

 

Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 1/2002

konaného dne 26. 2. 2002

 

 

 

Přítomno: 9 členů  viz. presenční listina

                  Omluveni: plk. Ing. Karel Kredba zástupce velitele 26. velitelství Územní obrany                           

                  Brno

 

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Projednání pracovního plánu bezpečnostní rady kraje na rok 2002

3.      Zpráva o činnosti bezpečnostní komise rady kraje za rok 2001

4.      Zpráva ze závěrů prověřovací mezinárodní mise OSART na JE Dukovany

5.      Projednání návrhu struktury Krizového štábu kraje Vysočina

6.      Vnější havarijní plán JE Dukovan

7.      Traumatologický plán kraje – prezentace

8.      Projednání plánu cvičení IZS kraje ve spolupráci s předurčenými zvz AČR

9.      Budování pracoviště krizového řízení u  HZS  (informace)

10.  Roční zpráva o stavu požární ochrany

11.  Různé

 

 

1.      Zahájení

Zasedání bezpečnostní rady č. 1/2002 zahájil  Ing. František Dohnal, hejtman kraje Vysočina a předseda bezpečnostní rady, který jednání dále řídil. Určil zapisovatele dnešního zasedání, Ing. Jana Murárika a paní Šárku Polívkovou a zároveň omluvil plk. Karla Kredbu. Dotazem se ujistil, zda všichni členové obdrželi projednávané materiály ve lhůtě stanovené jednacím řádem BRK. Navržený program jednání byl přijat bez připomínek.

 

 

2.      Projednání pracovního plánu bezpečnostní rady    (materiál předem zaslán)

Tajemník bezpečnostní rady Ing. Murárik předložil ke schválení pracovní plán BRK na rok 2002, zpracovaný v souladu s článkem 3 jednacího řádu a podal vysvětlení k jednotlivým bodům programu  jednání. Navrhl termíny  jednání BRK a to únor, červen a říjen.

Ing. Drahoslav Ryba, ředitel KŘ HZS, přednesl připomínku, aby do červnového jednání byly připraveny materiály s navrženými členy (jmenovité obsazení krizového štábu). Tato připomínka byla akceptována a zapracována do pracovního plánu.

Usnesení 001/01/02/BR

Bezpečnostní rada kraje Vysočina

bere na vědomí

upravený pracovní plán bezpečnostní rady na rok 2002

 

 

3.    Zpráva o činnosti bezpečnostní komise rady kraje za rok 2001  (materiál předem zaslán)

K tomuto bodu programu pohovořil Pavel Maslák, předseda bezpečnostní komise rady kraje. Největší problém vidí v přesunu činností letecké záchranné služby z Jihlavy do Havlíčkova Brodu s využitím vrtulníků Armády ČR. V přiloženém materiálu jsou uvedeny důvody, proč bezpečnostní komise projevila nesouhlas s usnesením vlády č. 627, týkající se letecké činnosti. Konstatoval, že na základě aktivního jednání kraje Vysočina došlo k revokaci výše uvedeného usnesení, neboť Armáda ČR není v současné době schopna převzít organizační a materiální zajištění činnosti letecké záchranné služby.

Předseda informoval o zaslání dopisu prof. MUDr. Bohumilu Fišerovi, CSc., ministru zdravotnictví. Tento dopis obsahoval žádost o podporu možnosti prodloužení denních a především povolení nočních letů Letecké záchranné služby kraje Vysočina. Dále informoval o interpelaci poslanců v řešení této problematiky. Předseda konstatoval, že ministerstvo zdravotnictví na tento dopis, ani na zmíněné interpelace nereagovalo. Pavel Maslák zdůraznil, že kraj Vysočina nemá vlastní traumatologické centrum, proto je nutný rychlý a šetrný převoz do Úrazové nemocnice Brno. Dále vyzdvihl fakt, že kraj Vysočina protíná podstatný úsek dálnice D1, která je zdrojem relativně velkého množství závažných dopravních nehod. Konstatoval, že možnost nočních letů byla povolena pouze v kraji Olomouckém a Ostravském. Předseda informoval, že uvedená problematika bude předmětem jednání bezpečnostní komise rady kraje dne 28. 2. 2002, kde vyzve přítomné členy komise, aby ve věci řešení zmíněné problematiky interpelovali u poslanců jednotlivých politických stran, za které byli delegováni.

Dále podal návrh, aby se BRK obrátila se žádostí k BRS, o podporu zajištění nočních letů Letecké záchranné služby Jihlava, z důvodu zajištění bezpečnosti a záchrany životů občanů.

Jak dále sdělil Pavel Maslák, bezpečnostní komise se zabývala ochranou obyvatelstva v případě mimořádných situací. Z podnětu  kraje Vysočina, ve spolupráci s HZS kraje, se v loňském roce uskutečnilo setkání s tajemníky BRO, řediteli územních odborů HZS kraje, tajemníky městských úřadů, krajského hygienika a zástupců odboru školství, mládeže a tělovýchovy KrÚ, kde HZS kraje předložil prezentaci na výše uvedené téma. Tato shromáždění byla reakcí na události v USA, 11. září 2001. Ucelený přehled prezentace  je na www.kr-vysocina.cz. Materiál „Ochrana obyvatelstva“ byl vydán na  CD, které všichni účastníci semináře obdrželi. Závěrem se zaměřil na usnesení bezpečnostní komise 005/06/01/BK ze dne 5. 12. 2001, kde komise doporučuje radě podporovat návrh novely zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, který vychází z požadavků obcí a měst ČR, kolegia primátorů statutárních měst ČR, připomínek Svazu měst a obcí ČR a je předkládán Kolegiem ředitelů městských policí statutárních měst ČR. Zpráva byla akceptována.

 

Usnesení 002/01/02/BR

Bezpečnostní rada kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o činnosti bezpečnostní komise rady kraje za rok 2001

 

 

 

Usnesení 003/01/02/BR

Bezpečnostní rada kraje Vysočina

žádá

Bezpečnostní radu státu o podporu zajištění nočních letů Letecké záchranné služby Jihlava z důvodu zajištění bezpečnosti a záchrany životů občanů.

 

 

4. Zpráva ze závěrů prověřovací mezinárodní mise OSART na JE Dukovany   (informace)

Ing. Aleš John, ředitel JE Dukovany, pohovořil o mezinárodní prověrce OSART, která je pořádána Mezinárodní agenturou pro atomovou energii  ve Vídni. Tato prověrka, která má za úkol  posoudit, jak je jaderná elektrárna řízena a  organizačně zajištěna, se konala v listopadu 2001. Mise se skládala z 18 členné komise z různých států světa a kriteriem byla tzv. „nejlepší světová praxe“. V konečné zprávě, která je veřejně přístupná, se objevily dva hlavní údaje, nálezy (co by se mělo zlepšit) a doporučení (svět by se mohl od vedení JE Dukovan učit). Ve zprávě bylo uvedeno 11 doporučení a 19 nálezů. V celkovém a konečném hodnocení byla vyhodnocena jako bezpečná a řízení organizace je na velice dobré úrovni v porovnání se světem. Na základě nálezů byl zpracován akční plán, který určuje směr zlepšení a odstranění nálezů z mise OSART 2001. V roce 2003 se uskuteční následná mise, která zkontroluje opravu a práci na odstranění nálezů. Blok informací Ing. Aleš John zakončil konstatováním, že JE Dukovany patří mezi 20% nejlépe provozovaných a tudíž nejbezpečnějších jaderných bloků na světě. Zpráva byla akceptována.

 

Diskuse:

Pavel Maslák sdělil informaci, že do prověrky komisí OSART byl zapojen i krajský úřad. Francouzskému zástupci z mise OSART byl představen zpracovaný a hejtmanem kraje schválený Vnější havarijní plán JE Dukovan. Ing. Jan Murárik zodpověděl dotazy.

Ing. František Dohnal se dotazoval, zda občané Rakouska jsou informováni o výsledcích mise OSART.

Ing. Aleš John poukázal na to, že  výsledky jsou volně k dispozici. Hlavním problémem jsou media. Zatímco u nás tisk vydal několik zpráv o misi OSART, v Rakousku vyšel pouze jeden článek a to s konstatováním, že mise proběhla.

 

 

Usnesení 004/01/02/BR

Bezpečnostní rada kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o průběhu mise OSART v listopadu 2001

 

 

5.      Projednání návrhu struktury Krizového štábu kraje Vysočina (materiál předem zaslán)

Tajemník BRK Ing. Jan Murárik předložil návrh organizačního schéma Krizového štábu kraje Vysočina. Objasnil legislativní rámec ustanovení krizového štábu. Jelikož byl uvedený materiál zaslán v časovém předstihu a konzultován s dotčenými složkami IZS, byl návrh projednáván  členy BRK se znalostí věci. Předkládající pohovořil o vzniku pěti skupin tzv. STANO (skupina součinnosti a komunikace; týlového zabezpečení; analýzy situace a plánování; nasazení sil a prostředků a skupina ochrany obyvatelstva). Dále popsal krizový štáb, jeho funkce a úkoly s možností vzniku dalších skupin specialistů s ohledem na možnost vzniku mimořádné události nebo krizové situace. Seznámil členy BRK s materiálem. „Typy krizových situací“ dle č. j. PO-3195-2/KPP – 2001. Předběžně projednal s ředitelem JE Dukovany Ing Alešem Johnem, aby  delegoval zaměstnance do KŠ pro komunikaci s JE Dukovany a pro posílení skupiny informovanosti a styku s veřejností. Tento požadavek byl akceptován. Návrh struktury krizového štábu kraje byl schválen.

 

Diskuse:

Aleš John se informoval, zda se po zániku okresních úřadů bude počítat se zaměstnanci OkÚ, kteří patřili do krizového štábu.

Ing. Murárik uvedl, že se s touto variantou počítá, ovšem je to otázka kompetencí a dořešení reformy veřejné správy.

Ing. Ryba navrhl, aby vedoucím nebo členem skupiny týlového zabezpečení byl někdo z ekonomického odboru kraje Vysočina.

Ing. Murárik  navrhl, aby vedoucí skupin STANO byli příslušníci HZS,  včetně zabezpečení pracovišť, bylo by vhodné, aby vedoucí skupiny týlového zabezpečení byl příslušník HZS a ostatní odborníci budou zařazení do skupiny z odborů KrÚ / ekonomický, právní , oddělení MS a dopravy a sil. hospodářství. Toto bylo akceptováno.

 

 

Usnesení 005/01/02/BR

Bezpečnostní rada kraje Vysočina

schvaluje

organizační strukturu krizového štábu kraje a

ukládá

 

a) řídit zpracování organizace a dokumentace krizového štábu                       

Odpovědnost:  tajemník bezpečnostní rady kraje

Termín: trvale

 

b) zpracovat jednací řád Krizového štábu a jmenovací dekrety  členů KŠ

Odpovědnost: tajemník bezpečnostní rady kraje

Termín: 31. 4. 2002

 

c) zpracovat personální obsazení vedoucího stálé pracovní skupiny (vedoucího směny)

Odpovědnost: ředitel KŘ HZS

 tajemník BRK

Termín: do 31. 3. 2002

 

d) zpracovat personální obsazení pracovních skupin STANO stálé pracovní skupiny

- vytvoření pracovních skupin a jejich doplnění představiteli základních složek IZS a dalších složek IZS

- počty a zařazení do skupin konzultovat s tajemníkem BRK

Odpovědnost: ředitel KŘ HZS

                ředitel ÚSZS Jihlava

                ředitel policie ČR správy jižní Moravy

                velitel 26. velitelství Územní obrany Brno

                ředitel JE Dukovany

Termín: 31. 4. 2002

 

e) zpracovat okruh pracovních činností odborníků organizační části orgánu krizového řízení předurčených k zařazení k odborným skupinám a personální obsazení

- odsouhlasení s vedoucími odborů KrÚ

Odpovědnost: tajemník BRK

                ředitelka KrÚ

                vedoucí odborů KrÚ

                ředitel Krajské veterinární správy

                ředitel Krajské hygienické stanice

Termín: 31. 5. 2002

 

f) zpracovat pracovní náplň a  personální obsazení sekretariátu krizového štábu

Odpovědnost: ředitel KŘ HZS

                tajemník BRK

                ředitelka KrÚ

 

g) zpracování zámyslu dislokace pracovišť krizového štábu kraje

Odpovědnost: ředitel KŘ HZS

                tajemník BRK

 

 

6.        Dopracování Vnějšího havarijního plánu Je Dukovany  (materiál předem zaslán)

Ing. Drahoslav Ryba, ředitel KŘ HZS Vysočina, předložil návrh dalšího dopracování VHP JE Dukovany. Uvedl, že zákon č. 239/2000 Sb., ukládá povinnost krajskému úřadu koordinaci zpracování Vnějšího havarijního plánu EDU. Tento úkol plní HZS kraje a dále jsou zde uvedeny povinnosti určené hejtmanovi kraje, který koordinuje přípravu na mimořádné události. VHP EDU byl schválen hejtmanem kraje dne 20. 7. 2001.

Konstatoval, že VHP je zpracován dle vyhlášky  ministerstva vnitra č. 25/2000, kterou byly stanoveny podrobnosti ke zpracování VHP. Stav zabezpečení ochrany obyvatel v zóně havarijního plánování jaderné elektrárny Dukovany lze považovat za uspokojivý.

Vyhláška č. 25/2000 byla nahrazena vyhláškou č. 328/2001, o některých podrobnostech zabezpečení Integrovaného záchranného systému.

Předkladatel  objasnil záměr dopracování část C VHP ve všech stanovených oblastech. Navrhl jednotlivé zpracovatele a odpovědnosti členů BRK.

 

Diskuse:

Plk. Mgr. Roman Heinz, zástupce ředitele Policie ČR správy jižní Morava, poukázal na to, že nemůže splnit úkoly, které jsou obsahem návrhu usnesení. Upozornil, že dle nařízení vlády 332/2001 Sb., se vyčlenilo 600 vojáků pro potřeby policie. Dohoda o realizaci nařízení vlády č. 332/2001 mezi MV ČR a MO ČR  však ještě není podepsána. Policie z tohoto důvodu nemůže splnit termín.

Navrhl, aby usnesení bylo pozměněno a doplněno o jiný termín. Tato připomínka byla akceptována a termín pro plnění úkolu byl pozměněn.

 

 

Usnesení 006/01/02/BR

Bezpečnostní rada kraje Vysočina

schvaluje

další postup dopracování Vnějšího havarijního plánu JE Dukovany a

ukládá

 

 

1. Řediteli Hasičského záchranného sboru kraje Vysočin

a) řídit práce na dopracování VHP JE Dukovany

b) zpracovat následující plány konkrétních činností

- plán vyrozumění

- plán varování

- plán záchranných a likvidačních prací

- plán ukrytí

- plán evakuace

- plán individuální ochrany

- plán dekontaminace

c) uzavřít dohody o plánované pomoci na vyžádání a další dohody, které budou třeba pro realizaci plánů podle písmena b)

 

2.      Ředitelce Krajského úřadu kraje Vysočina

a) dopracovat

- plán komunikace s veřejností a sdělovacími prostředky

b) uzavřít dohody potřebné k realizaci plánu

 

3.      Řediteli Územního střediska záchranné služby ve spolupráci s vedoucí odboru zdravotnictví KrÚ

a) dopracovat

- plán jodové profylaxe

- traumatologický plán

- plán opatření při úmrtí osob

b) uzavřít dohody potřebné k realizaci plánů

 

4.      Řediteli Policie ČR správy jižní Moravy

a) dopracovat

- plán regulace  pohybu osob

- plán zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti

b) uzavřít dohody potřebné k realizaci plánů

 

5.      Veliteli 26. velitelství Územní obrany Brno

zabezpečit realizaci Směrnice k nasazení AČR v rámci Integrovaného záchranného systému při haváriích  jaderných elektráren  na území ČR č. j. 50114/8/2001-1203/2

 

6.       Tajemníkovi Bezpečnostní rady kraje Vysočina

a) koordinovat dopracování Vnějšího havarijního plánu JE Dukovany

b) předběžně projednat a následně připravit jednání hejtmana kraje s vedoucím regionálního pracoviště SÚJB v Brně o převzetí gesce a dopracování plánu monitoringu

c) předběžně projednat a následně připravit jednání hejtmana kraje s ředitelem veterinární správy kraje o převzetí gesce a dopracování veterinárního plánu opatření k ochraně hospodářských zvířat při radiační havárii

d) předběžně projednat a následně připravit jednání hejtmana kraje s ředitelem Krajské hygienické stanice o převzetí gesce a dopracování plánu regulace distribuce a požívání potravin, krmiv a vody

 

·                    věcně příslušní členové BRK a určení členové krizového štábu zhodnotí dodané návrhy plánů konkrétních činností pro jednotlivé oblasti / disketa /

·                    zhodnotí obsahy po odborné stránce a profesionálně je upraví

·                    zpracují vlastní bezpečnostní instrukce, které budou detailně rozpracovávat úkoly stanovené v plánech konkrétních činností a uloží je na svých pracovištích

·                    konzultační činnost při zpracování provádí HZS kraje oddělení krizového a havarijního plánování, vedoucí ing. Svobodová telefon 066/ 731 31 84 , 730 24 19

·                    dopracované plány konkrétních činností předat tajemníkovi BRK

 

Termín: 30. 5. 2002 s výjimkou ředitele Policie ČR správy jižní Moravy -  termín do 3. měsíců po účinnosti dohody o realizaci nařízení vlády č. 332/2001 Sb., mezi ministerstvem obrany a ministerstvem vnitra.

 

 

7.       Traumatologický plán kraje (materiál předem zaslán)

Všichni traumatologický plán obdrželi na CD a proto MUDr. Jan Sedlák pouze ucelil informace. Traumaplány se budou částečně měnit, vzhledem k tomu, že proběhlo připomínkové řízení  k zákonu o zdravotnické záchranné službě. Ale samozřejmě by to bylo dál koordinováno z jednoho operačního střediska.

 

Diskuse:

Ing. František Dohnal poukázal na fakt, že ministerstvo zdravotnictví v této chvíli bude chtít převést zdravotnické záchranné služby pod kraje Vysočina.

Poslední informace jsou, že záchranné služby zůstávají státní.

Pavel Maslák se zmínil, že současný traumatologický plán neobsahuje informace z okresu Havlíčkův Brod, informoval se, zda bezpečnostní rada či bezpečnostní komise může v této věci pomoci.

MUDr. Sedlák sdělil, že vše je již v konečné fázi a okres Havlíčkův Brod dodá potřebné podklady  a bude zařazen do Traumatologického plánu kraje.

Nastala diskuse na téma letecké záchranné služby. Diskuse  byla ukončena konstatováním, že plán je dokument, na kterém se bude dál intenzivně pracovat.

 

 

Usnesení 007/01/02/BR

Bezpečnostní rada kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o zapracovaném Traumatologickém plánu kraje

 

 

8.       Projednání plánu cvičení IZS kraje ve spolupráci s předurčenými zvs AČR

V tomto bodu se ujal slova pplk. Ing. Drahoslav Ryba, který nejprve pohovořil o legislativní stránce a poté informoval o termínech cvičení. Letos v září je plán zorganizovat jedno velké cvičení s celokrajskou působností, které se bude týkat složek IZS a cvičení na řešení situace při havárii na ropovodní trase ve spolupráci se spol. MERO. Další plán je zorganizovat 5 menších cvičení po stávajících okresech. Zpráva byla akceptována.

Termíny a náplně cvičení jsou navrženy takto:

Jihlava                          říjen 2002

-         napadení biologickými látkami

Havlíčkův Brod            duben 2002

-         záchrana osob ze zdemolovaných objektů

Pelhřimov                     říjen 2002

-         únik čpavku z mlékárny

Třebíč                          září 2002

-         součinnostní cvičení v rámci JE Dukovany

Žďár nad Sázavou            říjen 2002

-         požár nákupního střediska Hypernova

 

Ing. Murárik sdělil, že rozpis s termíny cvičení dostane každý člen BRK písemně spolu se zápisem z jednání.

 

 

Usnesení 008/01/2002/BR

Bezpečnostní rada kraje Vysočina

bere na vědomí

zpracovaný plán cvičení IZS kraje ve spolupráci s předurčenými zvz AČR

 

 

9.    Budování pracoviště krizového řízení u  HZS  (informace)

Ředitel KŘ HZS pplk. Ing. Ryba informoval o budování pracoviště KŘ HZS. Minulý rok v listopadu byla zahájena stavba v bývalých Žižkových kasárnách, nyní probíhají práce týkající se stavebních úprav. Předpokládané dokončení stavební části bude ještě letos, dokončení technologické části bude probíhat začátkem roku 2003. V této budově probíhá výstavba pracoviště krizového řízení krizového štábu kraje s účelovou materiální a technickou vybaveností.

 

 

Usnesení 009/01/2002/BR

Bezpečnostní rada kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o postupu budování pracoviště krizového řízení krizového štábu kraje

 

 

10.  Roční zpráva o stavu požární ochrany

Zprávu předložil pplk. Ing. Drahoslav Ryba a komentář k ní provedl pplk. Ing. František  Zadina, náměstek ředitele KŘ HZS kraje. Podrobně rozebral všechny položky Roční zprávy, kterou všichni členové obdrželi písemně.

 

Diskuse:

RNDr. Vystrčil vznesl dotaz na plané poplachy, jsou zde nejasnosti v číselném zpracování. Ing. Zadina osvětlil nejasnosti. Něco se týká jednotky hasičů, něco si zpracovává profesionální jednotka JE Dukovan. Vysvětlení bylo akceptováno.

 

 

Usnesení 010/01/2002/BR

Bezpečnostní rada kraje Vysočina

bere na vědomí

roční zprávu o stavu požární ochrany

 

 

11.  Různé

Ing. Aleš John konstatoval, že je  zpracovaný investiční záměr rekonstrukce evakuačních a zásahových tras plán v okolí JE Dukovany.  Pavel Maslák doplnil pana ředitele s tím, že tímto úkolem se již zabývala bezpečnostní komise rady kraje na svém zasedání č. 1/2002. Svým usnesením č. 003/01/2002/BK bezpečnostní komise doporučuje z bezpečnostního hlediska zařazení evakuačních tras a zásahových tras JE Dukovany mezi priority silniční sítě kraje Vysočina.

 

 

12.  Závěr

Zasedání  ukončil hejtman kraje Vysočina a předseda bezpečnostní rady Ing. František Dohnal,  který upřesnil zpracování usnesení tajemníkovi BRK a všem poděkoval za účast.

 

 

 

 

 

                                                                                      František Dohnal

                        hejtman kraje Vysočina

                        předseda bezpečnostní rady kraje

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání bezpečnostní rady č. 1/2002 ze dne 26. 2. 2002

Zapsali: Šárka Polívková a Ing. Jan Murárik dne 4. 3. 2002

 

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 15.3.2002 / 15.3.2002

Počet návštěv: 16366
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies