Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2002

4. březen 2002
 

 
 

Zápis z jednání Výboru pro výchovu,

vzdělávání a zaměstnanost ZK Vysočina

č. 3/2002 ze dne 4. března 2002

 

 

 

Přítomno:

-         8 členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – viz prezenční listina

-         Zdeněk Ludvík – tajemník výboru

-         Alena Vlachová – vedoucí ekonomického oddělení OŠMS

 

 

Program:

1.      Zahájení, kontrola zápisu z minulého zasedání

2.      Projednání výroční zprávy

3.      Rozpočet krajských škol

4.      Programy pro FRK

5.      Strategie protidrogové problematiky

6.      Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu kraje Vysočina

7.      Různé

8.      Závěr

 

 

1.      Zahájení, kontrola zápisu z minulého zasedání

Milan Šmíd, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, přivítal přítomné a přednesl návrh programu jednání, který byl přijat. Předseda dále vyzval členy výboru k případnému doplnění nebo upravení zápisu z minulého zasedání a pohovořil o plnění usnesení. K zápisu nebyly vzneseny připomínky.

 

 

2.      Projednání výroční zprávy

Zdeněk Ludvík, tajemník výboru, přítomné upozornil na materiál „Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2000/2001 a kalendářní rok 2001“. Uvedl, že výroční zpráva bude do konce března odeslána na ministerstvo školství, teprve následně dojde k jejímu projednání na zasedání zastupitelstva kraje.

 

Usnesení 012/03/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o obsahu Výroční zprávy o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2000/2001 a kalendářní rok 2001.

 

 

 

 

 

Usnesení 013/03/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

navržený postup projednávání a strukturu Výroční zprávy o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2000/20001 a kalendářní rok 2001.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 8, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

3.      Rozpočet krajských škol

Alena Štěrbová podrobně popsala všechny etapy projednávání rozpočtu kraje Vysočina na rok 2002. Uvedla, že na zasedání rady kraje dne 19. 2. 2002 došlo k projednání návrhu rozpočtu, vyústěním bylo navržení dalšího projednání návrhu rozpočtu v pracovním jednání zastupitelstva kraje 5. 3. 2002. Alena Štěrbová pohovořila o změnách v kapitole školství, které z jednání rady kraje vzešly. Tlumočila stanovisko rady kraje, která se vyjádřila, že je třeba prověřit výrazný propad tržeb z hlavní i doplňkové činnosti škol.  Z tohoto důvodu došlo k ústnímu jednání zástupců OŠMS a zástupců hejtmana Aleny Štěrbové a Miloše Vystrčila s 45 řediteli škol, kteří byli nejprve písemně vyzváni, aby vyjádřili, z jakého důvodu došlo v jejich finančním plánu k propadu tržeb z hlavní a doplňkové činnosti oproti loňskému roku. Na základě výše uvedeného jednání bylo s některými z ředitelů škol a školských zařízení dohodnuto, že dojde k navýšení tržeb z hlavní, popř. doplňkové činnosti škol a zároveň bude snížena dotace na provoz škol.

Zdeněk Ludvík uvedl, že změny v rozpočtu v kapitole školství, které vyplynuly z jednání rady kraje, jsou zapracovány v předloženém materiálu „Komentář k návrhu Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2002“.

V průběhu projednávání tohoto bodu programu přišla Alena Vlachová, vedoucí ekonomického oddělení OŠMS, která členům výboru zodpověděla dotazy, týkající se některých konkrétních údajů. Vysvětlila, co zahrnuje hlavní a doplňková činnost škol a uvedla, že školy musí pro každou z těchto činností vést oddělené účetnictví.

Rozpoutala se diskuse nad vztahem hospodářského výsledku z hlavní činnosti a hospodářského výsledku z doplňkové činnosti škol. Diskutovalo se také, jak bude možné naložit s kladným hospodářským výsledkem, kdy zřizovatel (kraj) bude rozhodovat o tom, zda bude rozpuštěn do fondů nebo bude škole odejmut.

 

Usnesení 014/03/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

návrh rozpočtu v kapitole školství ve znění varianty č. 2 „Snížení provozní datace o zvýšené příjmy škol v hlavní činnosti“, tj. 2 692 tis. Kč a

doporučuje

tuto variantu ke schválení Zastupitelstvu kraje Vysočina

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 8, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

Zdeněk Ludvík dále pohovořil o částce 1 292 tis. Kč, která je účelovou dotací z MŠMT na zabezpečení školských soutěží a přehlídek. Uvedl, že oproti roku 2001 je tato částka na zabezpečení stejného počtu soutěží bez ohledu na změnu jejich zařazení do kategorie A či B o cca 700 tis. Kč snížena, z tohoto důvodu je navrženo dofinancování z prostředků kraje. V této souvislosti upozornil na 2 žádosti, které odbor školství, mládeže a sportu předkládá na projednávání návrhu rozpočtu kraje:

à        Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu kraje Vysočina na realizaci soutěží a přehlídek v kraji Vysočina v roce 2002

à        Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu kraje Vysočina na financování podpory programů EU v kraji Vysočina v roce 2002

 

Rozpoutala se diskuse nad tím, jak podporovat školy, které by mohly získat finanční prostředky z projektů EU, ale nemají na dofinancování vlastního podílu dotace. Alena Štěrbová uvedla, že z výše zmíněných důvodů Česká republika dokáže využít finančních prostředků z EU jen ve velmi malé míře. Členové výboru se shodli, že by v rozpočtu OŠMS měla figurovat položka, která by soužila ke krytí těchto výdajů škol, byly by přidělována jednotlivým školám na základě stanovených pravidel, VVVZ by dostával pravidelně informace o čerpání této částky. Přidělená částka by byla na konci roku zúčtována, zůstatek by byl převeden do rozpočtu kraje .

 

Usnesení 015/03/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

zařazení finančního příspěvku ve výši 700 tis. Kč na realizaci soutěží a přehlídek v kraji Vysočina v roce 2002 a 1 mil. Kč na financování programů EU v kraji Vysočina v roce 2002 a pověřuje Alenu Štěrbovou prezentací tohoto usnesení na jednání rady kraje.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 8, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

4.      Programy pro FRK

Alena Štěrbová přítomné seznámila s návrhy grantových programů, které vzešly z pracovní skupiny, která byla utvořena na minulém zasedání výboru. Uvedla také, že pod působnost výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost spadají i návrhy na grantové programy komise volnočasových aktivit a sportovní komise.

V průběhu tohoto bodu programu se omluvil Václav Štěpán.

 

Usnesení 016/03/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

grantové programy dle zadání z minulého jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost „Škola – centrum vzdělávání 2002“ a Škola dílnou lidskosti 2002“

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 7, proti 0, zdrželo se 0).

 

Usnesení 017/03/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

návrhy grantových programů Sportovní komise Rady kraje Vysočina a Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina.

 

 

5.      Strategie protidrogové problematiky

Zdeněk Ludvík přítomné seznámil s podkladovým materiálem „Strategie protidrogové politiky kraj Vysočina období 2002 – 2004“. Zdůraznil, že je nutné dbát hlavně na prevenci těchto patologických jevů.

 

 

Usnesení 018/03/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

Strategii protidrogové politiky kraj Vysočina období 2002 – 2004.

 

 

6.      Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu kraje Vysočina

Tento bod programu byl projednání současně s bodem č. 3.

 

7.      Různé

Alena Štěrbová pohovořila o projektu „Internet do škol“ a nastínila problém, že zřizovatelé škol nebyli informováni o tom, které školy budou vybrány firmou AutoCont On Line jako generálním dodavatelem technické infrastruktury pro nejbližší období, do tzv. 1. vlny zavádění techniky. Pro kraj tato situace je neúnosná, bude třeba oznámit školám, které zřizuje kraj, jak si mají počínat v dané nejasné situaci.

Milan Šmíd přítomné informoval o dopise Karla Kelera z Třebíče.

Zdeněk Ludvík podal informaci o přerozdělování přímých nákladů na vzdělávání v jednotlivých okresech kraje Vysočina.

 

Usnesení 19/03/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci Zdeňka Ludvíka o přerozdělování přímých nákladů na vzdělávání v jednotlivých okresech kraje Vysočina.

 

 

8.      Závěr

Předseda poděkoval přítomným za účast a stanovil termín dalšího zasedání výboru na 8 dubna 2002 ve 13:30 hod v malé zasedací místnosti OŠMS, Zborovská 3.

 

 

 

 

 

Mgr. Milan Šmíd v.r.

          předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání

a zaměstnanost ZK Vysočina

 

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání výboru dne 4. března 2002.

Zapsala: Hana Doležalová, dne 4. března 2002 (zápis pořízen na základě záznamu)

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2002
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 14.3.2002 / 15.4.2002

Počet návštěv: 4399
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek