Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelsva kraje Vysočina č. 2/2002

14. únor 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání

finančního výboru č. 2/2002

ze dne 14. února 2002

 

 

 

Přítomno:

-         5 členů finančního výboru – viz. prezenční listina

-         RNDr. Miloš Vystrčil – první zástupce hejtmana

-         Mgr. Alena Štěrbová – zástupkyně hejtmana pro oblast školství

-         Ing. Marie Černá – zástupkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje

-         Ing. Tomáš Hermann – člen rady kraje

-         Ing. Anna Krištofová – vedoucí ekonomického odboru

-         Ing. Michal Šulc – tajemník finančního výboru

-         Petr Jelínek – zaměstnanec oddělení hospodářské správy KrÚ

 

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení jednání, schválení programu

2.      Rozpočet kraje Vysočina pro rok 2002

3.      Fond rozvoje kraje – Fond Vysočiny

4.      Seznámení s výstavou nového objektu krajského úřadu a jeho prohlídka

5.      Rozprava – závěr

 

 

1.      Zahájení jednání, schválení programu

             Úvodem přivítal Vladimír Dolejš, předseda finančního výboru, všechny přítomné a přednesl návrh programu jednání, který byl schválen 5 hlasy. K zápisu z minulého zasedání výboru nebyly vzneseny připomínky.

             Předseda v několika větách shrnul minulé zasedání finančního výboru a podal přítomným informaci o zasedání rozpočtové komise, kterého se zúčastnil.

 

 

2.      Rozpočet kraje Vysočina pro rok 2002

            Na úvod RNDr. Miloš Vystrčil, první zástupce hejtmana, uvedl, že návrh rozpočtu, který členové výboru obdrželi s ostatními podkladovými materiály již není aktuální, protože proběhla další jednání. Upozornil na chybějící část, obsahující komentáře jednotlivých vedoucích odborů. Dále pohovořil o filosofii sestavování rozpočtu.

            Ing. Anna Krištofová, vedoucí ekonomického odboru KrÚ, uvedla, že rozpočet kraje Vysočina je sestaven jako vyrovnaný. Ve zkratce popsala složení příjmů a výdajů.

             V diskusi se hovořilo o problematice odpisů nehmotného majetku a o hlavních změnách v rozpočtu kraje.

            Byly vzneseny dotazy týkající se možnosti srovnání údajů v návrhu rozpočtu na rok 2002 s rozpočtem roku 2001. Ing. Anna Krištofová, vedoucí ekonomického odboru KrÚ, zdůraznila, že takovéto srovnání možné není, protože teprve tento rok bude rozpočet sestaven ve všech kapitolách.

             Členové finančního výboru upozornili, že by bylo vhodné, kdyby vedoucí odborů mohli zastupitelům osobně objasnit finanční částky uvedené v návrhu rozpočtu právě pro jejich resort. V této souvislosti Mgr. Alena Štěrbová, zástupkyně hejtmana pro oblast školství, podrobně pohovořila o návrhu rozpočtu pro školství.

            RNDr. Miloš Vystrčil, první zástupce hejtmana, popsal, jakým způsobem probíhalo projednávání rozpočtu. Dále navrhl možnost rozpočet projednat a vysvětlit nejasnosti představitelům jednotlivých politických klubů, a to ještě před zasedáním zastupitelstva kraje, aby se předešlo problémům s jeho schvalováním.

            Ing. Anna Krištofová, vedoucí ekonomického odboru, přednesla členům finančního výboru svůj návrh, aby rada kraje měla zmocnění provádět určitá rozpočtová opatření. Jednak při schvalování účelových dotací ze SR a u rozpočtových změn v rámci kapitol, a to do výše 2 mil. Kč.

             V závěru tohoto bodu programu účastníci diskutovali nad konkrétními položkami rozpočtu. Rozpočet kraje je důležitým dokumentem pro činnost kraje. Členové finančního výboru doporučují, aby ekonomickému odboru jako garantu tvorby rozpočtu byly vytvořeny vhodné podmínky pro jeho činnost. Doporučuje povýšení pracovníků, kancelářské prostory.

 

Usnesení 005/02/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o návrhu rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2002.

Finanční výbor nehodnotil výši finančních prostředků na jednotlivých kapitolách.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

3.      Fond rozvoje kraje – Fond Vysočiny

             K tomuto bodu programu přišli pohovořit Ing. Marie Černá, zástupkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje a Ing. Tomáš Hermann, uvolněný radní kraje Vysočina.

            Ing. Marie Černá uvedla, že došlo k dopracování podkladových materiálů týkajících se Fondu Vysočiny. Členům finančního výboru byl pro informaci předložen vzorově zpracovaný grantový program. Ing. Marie Černá přítomné dále informovala, že se sešlo celkem 15 návrhů na grantové programy, ze kterých by rada kraje měla některé doporučit již ke schválení zastupitelstvu kraje 5. března 2002.

             Účastníci diskutovali nad složením řídících výborů a nad jejich pravomocemi. Byly také vzneseny konkrétní připomínky k předloženým podkladovým materiálům týkajících se Fondu Vysočiny.

            Finanční výbor doporučuje, aby konečné uvolnění finančních prostředků z Fondu Vysočina bylo v rukách zastupitelů.

 

Usnesení 006/02/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

Informace týkající se Fondu Vysočiny, ke kterému nebyly vzneseny zásadní připomínky, pouze doporučení, která by měla být brána v potaz při schvalování zastupitelstvem kraje.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

4.      Seznámení s výstavbou nového objektu krajského úřadu a jeho prohlídka

            Před závěrečnou rozpravou se přítomní přesunuli do prostor budoucího nového sídla KrÚ. Při této příležitosti je Petr Jelínek, koordinátor výstavby sídla KrÚ, provedl a seznámil s postupem prací při výstavbě.

 

 

 

 

 

 

5.      Rozprava – závěr

             Rostislav Rakšány přednesl návrh k provedení kontroly nakládání s finančními prostředky, jehož součástí je i požadavek předložení odpovědí na následující otázky:

·        jaká byla celková částka, kterou firma ABS WYDA fakturovala Krajskému úřadu za své služby během účetního roku 2001

·        podrobný rozpis fakturovaných nákladů na jednotlivé akce provedené touto firmou, se jmennými seznamy školených zaměstnanců, případně zastupitelů kraje

·        pokud proběhlo na tyto služby výběrové řízení, tak předložit veškeré informace o průběhu a výsledku tohoto řízení

·        pokud neproběhlo výběrové řízení, tak vysvětlit proč neproběhlo a kdo rozhodoval a na základě jakých podkladů o zadávání služeb firmě ABS WYDA

·        kdo schvaloval a kontroloval účelnost vynaložených prostředků na tyto služby

 

Usnesení 007/02/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje

schvaluje

na základě návrhu Rostislava Rakšányho provedení kontroly nakládání s finančními prostředky a zodpovězení vyřčených otázek..

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

            Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a sdělil termín dalšího zasedání výboru, který byl stanoven na středu 13. března 2002 v 9:00.

 

 

 

 

 

 

 

          Vladimír Dolejš v.r.

          předseda finančního výboru

    Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina dne 14. 2. 2002.

Zapsala: Hana Doležalová dne 15. 2. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu)

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelsva kraje Vysočina č. 2/2002
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 4.3.2002 / 15.4.2002

Počet návštěv: 5276
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek