Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 4/2002

29. leden 2002
 

 
 

 

 

Zápis z 4. zasedání rady kraje, konaného dne 29. ledna 2002

v zasedací místnosti Krajského úřadu kraje Vysočina, R. Havelky 4, Jihlava

 

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu z 3. jednání

 

Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 29. 1. 2002

Zasedání rady kraje zahájil první zástupce hejtmana M. Vystrčil a omluvil neúčast F. Dohnala a M. Matějkové.

M. Vystrčil přednesl návrh programu jednání.

 

Navržený program jednání:

1.       Zahájení, připomínky k zápisu z 3. zasedání

2.       Návrh odměn členů bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

(13.05-13.15, M. Kalivoda, RK-04-2001-02)

3.       Návrh organizačních řádů škol a školských zařízení

(13.15-13.25, Z. Ludvík, RK-04-2001-03)

4.       Dodatky ke zřizovacím listinám

(13.25-13.35, Z. Ludvík, RK-04-2001-04)

5.       Návrh jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Pedagogicko-psychologické poradny  Havlíčkův Brod

(13.35-13.45, Z. Ludvík, RK-04-2001-05)

6.       Dodatek ke zřizovací listině

(13.45-13.55, Z. Ludvík, P. Kolář, RK-04-2001-06)

7.       Uzavření smluv a dohody o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene

(13.55-14.05, P. Kolář, RK-04-2001-07)

8.       Návrh Zásad Rady kraje Vysočina ke stanovení jednotného postupu pro zařazování pozemních komunikací do jednotlivých kategorií a tříd a jejich změny v silniční síti kraje Vysočina

(14.05-14.15, Z. Šálek, RK-04-2001-08)

9.       Veřejná zakázka na vybavení kanceláří Krajského úřadu kraje Vysočina nábytkem

(14.15-14.25, E. Šarapatková, RK-04-2001-09)

10.   Posouzení podnětu k podání návrhu na zrušení vyhlášky Města Pelhřimova k Ústavnímu soudu

(14.25-14.35, E. Šarapatková, RK-04-2001-10)

11.   Program rozvoje kraje Vysočina - aktualizované znění

(14.35-14.45, V. Jourová, RK-04-2001-11)

12.   Prezentace kraje Vysočina ve vybraných zahraničních zastoupeních českých center

(14.45-14.55, V. Jourová, RK-04-2001-12)

13.   Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na provozování protialkoholní záchytné stanice v kraji Vysočina

(15.05-15.15, V. Švarcová, RK-04-2001-13)

14.   Plán činnosti zemědělské komise Rady kraje Vysočina na rok 2002

(15.15-15.25, I. Rohovský, RK-04-2001-14)

15.   Návrh na schválení plánu činnosti komise cestovního ruchu Rady kraje Vysočina na rok 2002

(15.25-15.35, M. Černá, RK-04-2001-15)

16.   Plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na 1. pololetí roku 2002

(15.35-15.45, A. Štěrbová, RK-04-2001-16)

17.   Plán činnosti komise pro vnější vztahy

(15.45-15.55, T. Hermann, RK-04-2001-17)

18.   Rezignace člena komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

(15.55-16.05, M. Vystrčil, RK-04-2001-18)

19.   Rezignace předsedy komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

(16.05-16.15, M. Vystrčil, RK-04-2001-19)

20.   Plán činnosti výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

(16.15-16.25, M. Černá, RK-04-2001-20)

21.   Nominace členů krajské výběrové komise Programu obnovy venkova

(16.25-16.35, M. Černá, RK-04-2001-21)

22.   Rozprava členů rady

Navržený programu jednání byl schválen 6 hlasy.

K zápisu z 3. zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Návrh odměn členů bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

 

M. Kalivoda, vedoucí sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje ke schválení upravený návrh odměn členů bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina. Návrh odměn členů bezpečnostní komise byl na zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2001 z důvodu nesrovnalosti údajů odložen. Sekretariát hejtmana údaje prověřil a opravil.

Rada kraje upravený návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 027/04/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit odměny pro předsedu, místopředsedy a členy komise bezpečnostní ve výši dle přílohy 1 materiálu RK-04-2002-02 vyjma těch členů komise, kteří jsou současně členy zastupitelstva kraje dlouhodobě uvolněnými pro výkon funkce.

odpovědnost: vedoucí sekretariátu hejtmana

termín: 1. 2. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

3. Návrh organizačních řádů škol a školských zařízení

 
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval přítomné o předloženém návrhu organizačních řádů škol a školských zařízení. Organizační řády byly na základě připomínek z 29. zasedání rady kraje upraveny a předloženy radě kraje ke schválení.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 028/04/2002/RK

Rada kraje

vydává

organizační řády škol a školských zařízení s právní subjektivitou zřizovaných krajem Vysočina ve znění upravených příloh 1 – 142 materiálu RK-04-2002-03 s platností od 1. února 2002.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu KrÚ

termín: 1. 2. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy (zdržel se 1).

 

Rada kraje vzhledem k počtu a rozsahu příloh 1 – 142 materiálu RK-04-2002-03 (organizační řády škol a školských zařízení s právní subjektivitou) souhlasila s uložením těchto příloh k nahlédnutí na OŠMS s tím, že na webových stránkách kraje Vysočina bude umístěna pouze přesná informace o možnosti se o obsahu příloh informovat.

 

4. Dodatky ke zřizovacím listinám

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh dodatků ke zřizovacím listinám škol. V příloze 2 předloženého materiálu je celkový rozsah doplňkové činnosti stanoven za všechny činnosti sumárně. Zařazením nového typu činnosti se tento rozsah nezměnil.

V průběhu jednání se dostavila A. Štěrbová.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 029/04/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin následujících škol:

·          Střední odborné učiliště zemědělské, Kamenice nad Lipou, Masarykova 410

·          Integrovaná střední škola, Světlá nad Sázavou, Zámecká 1

·          Střední zemědělská a ekonomická škola, Třebíč, Žižkova 505

·          Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravy a služeb, Nové Město na Moravě, Na Bělisku 295

·          Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1

·          Vyšší odborná škola a Integrovaná střední škola strojnická, Ledeč nad Sázavou, Poštovní 405

·          Střední odborné učiliště strojírenské a Učiliště, Jihlava, Polenská 2

dle příloh 1, 3, 4, 5, 6, 7 a upravené přílohy 2 materiálu RK-04-2002-04.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

5. Návrh na jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Pedagogicko-psychologické poradny  Havlíčkův Brod

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh na jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele Pedagogicko-psychologické poradny Havlíčkův Brod. Konkurz byl vyhlášen z důvodu odchodu stávajícího ředitele Mgr. Jaroslava Kořenáře do plného invalidního důchodu.

Stávající návrh na složení konkurzní komise byl rozšířen o M. Matějkovou (náhradnice) zastupující kraj Vysočina.

Rada kraje přijala rozšířený návrh usnesení.

Usnesení 030/04/2002/RK

Rada kraje

jmenuje

v souladu s ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších zákonů, konkurzní komisi pro konkurzní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Pedagogicko-psychologické poradny Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335, ve složení:

·          Mgr. Marie Vašíčková, předseda konkurzní komise, zastupující územně příslušného odboru školství, mládeže a sportu KrÚ

·          Mgr. Alena Štěrbová, zástupce hejtmana, zastupující zřizovatele

·          Hana Štefánková, zástupce České školní inspekce, zastupující okresní pracoviště ČŠI v Havlíčkově Brodě

·          Mgr. M. Mlejnková, zástupce z řad odborných pracovníků školského zařízení, zastupující PPP Havlíčkův Brod

·          Ing. Jana Fischerová, CSc., zástupce obce, zastupující Město Havlíčkův Brod

·          Vladimír Straka      , ředitel PPP Žďár nad Sázavou, odborník v oblasti státní správy ve školství

·          PaedDr. Martina Matějková, radní kraje Vysočina, náhradnice za zřizovatele.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu krajského úřadu

termín: do ukončení konkurzního řízení

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 


6. Dodatek ke zřizovací listině

 

Odbor školství, mládeže a sportu a odbor majetkový společně zpracovaly materiál týkající se problematiky objektu Střediska praktického vyučování, Jihlava, Brněnská 65. Radě kraje je předložen návrh dodatku ke zřizovací listině ke schválení.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 031/04/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině Střediska praktického vyučování, Jihlava, Brněnská 65 dle přílohy 1 materiálu RK-04-2002-06.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor majetkový

termín: 12. 2. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

7. Uzavření smluv a dohody o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radní o předložených návrzích investorů:

MERO ČR a. s. Kralupy nad Vltavou, ČESKÝ TELECOM a. s. Praha 3, Obec Lipnice nad Sázavou. Předložené návrhy odbor majetkový prověřil a připomínkoval jejich náležitosti.

V průběhu jednání odešla M. Černá.

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

Usnesení 032/04/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit uzavření smluv a dohody o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle příloh 1, 2 a 3 materiálu RK-04-2002-07.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12. 2. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

8. Návrh Zásad Rady kraje Vysočina ke stanovení jednotného postupu pro zařazování pozemních komunikací do jednotlivých kategorií a tříd a jejich změny v silniční síti kraje Vysočina

 

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informoval radu kraje o předloženém návrhu. Na základě žádostí některých obcí v kraji Vysočina ve věci zařazení místních komunikací do silniční sítě kraje Vysočina zpracoval odbor dopravy a silničního hospodářství návrh „Zásad“ a předložil radě kraje tento návrh ke schválení.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 033/04/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

Zásady Rady kraje Vysočina ke stanovení jednotného postupu pro zařazování pozemních komunikací do jednotlivých kategorií a tříd a jejich změny v silniční síti kraje Vysočina dle přílohy 1 materiálu RK-04-2002-08.

odpovědnost: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, vedoucí odboru majetkového

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

9. Veřejná zakázka na vybavení kanceláří Krajského úřadu kraje Vysočina nábytkem

 

E. Šarapatková, vedoucí sekretariátu ředitelky, informovala radu kraje o předloženém materiálu.

V rámci dokončování výstavby nového sídla Krajského úřadu kraje Vysočina je potřeba zahájit vybavení II. a III. nadzemního podlaží budovy A, jmenovat komisi pro posouzení a hodnocení nabídek a komisi pro otevírání obálek. K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje jmenovala členy komisí a přijala upravený a rozšířený návrh usnesení.

Usnesení 034/04/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·          v souladu s § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek zadání veřejné zakázky formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na vybavení části budov sídla krajského úřadu nábytkem dle upravené přílohy 1 materiálu RK-04-2002-09;

·          seznam zájemců o veřejnou zakázku, kteří budou vyzváni k podání nabídky dle upravené přílohy 2 materiálu RK-04-2002-09;

jmenuje

·          devítičlennou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení dle doplněné přílohy 3 materiálu RK-04-2002-09;

·          pětičlennou komisi pro otevírání obálek dle doplněné přílohy 4 materiálu RK-04-2002-09 a

ukládá

odboru majetkovému a sekretariátu ředitelky krajského úřadu zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání v navržených termínech dle upravené přílohy 1 materiálu RK-04-2002-09.

odpovědnost: E. Šarapatková

termín: dle schválených termínů

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

10. Posouzení podnětu k podání návrhu na zrušení vyhlášky Města Pelhřimova k Ústavnímu soudu

 

E. Šarapatková, vedoucí sekretariátu ředitelky, předložila radě kraje materiál ve věci podání návrhu na zrušení vyhlášky Města Pelhřimova k Ústavnímu soudu. K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse přijala rada kraje rozšířený návrh usnesení.

Usnesení 035/04/2002/RK

Rada kraje

předkládá

zastupitelstvu kraje k posouzení podnět k podání návrhu na zrušení vyhlášky Města Pelhřimova č. 2/2000 ze dne 8. 11. 2000, kterou se mění a doplňuje vyhláška o regulativech územního rozvoje Města Pelhřimova, k Ústavnímu soudu a

doporučuje

zastupitelstvu kraje nepředkládat Ústavnímu soudu návrh na zrušení vyhlášky Města Pelhřimova č. 2/2000 ze dne 8. 11. 2000, kterou se mění a doplňuje vyhláška o regulativech územního rozvoje Města Pelhřimova, protože nemá zato, že je v rozporu se zákonem.

odpovědnost: sekretariát ředitelky úřadu

termín: 12. 2. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

11. Program rozvoje kraje Vysočina - aktualizované znění

 

V. Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje aktualizované znění Programu rozvoje kraje. Za účasti zástupců firmy GaREP, spol. s r. o. byl tento dokument podrobně projednáván. V závěru rozsáhlé konzultace se zpracovatelem doporučila rada kraje schválit aktualizovaný Program rozvoje kraje Vysočina jako základní programový dokument krajské regionální politiky a uložila M. Černé a ředitelce krajského úřadu zajistit  dopracování SWOT analýzy v částech informační a komunikační technologie a územně plánovací dokumentace a k tomu odpovídajícím způsobem doplnit profil kraje.

Rada kraje přijala upravený a rozšířený návrh usnesení.

Usnesení 036/04/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit aktualizovaný Program rozvoje kraje Vysočina jako základní programový dokument krajské regionální politiky dle upravené přílohy 2 materiálu RK-04-2002-11 v rozsahu kapitol 1, 2, 3, 4, 6;

bere na vědomí

část upravené přílohy 2 materiálu RK-04-2002-11 v rozsahu kapitoly 5 a

ukládá

M. Černé, zástupkyni hejtmana a S. Zikmundové, ředitelce krajského úřadu, zajistit dopracování návrhu SWOT analýzy v částech informační a komunikační technologie a územně plánovací dokumentace a k tomu odpovídajícím způsobem připravit návrh na doplnění  profilu kraje.

odpovědnost: M. Černá, ředitelka krajského úřadu, vedoucí odboru regionálního rozvoje

termín: 12. 2. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

12. Prezentace kraje Vysočina ve vybraných zahraničních zastoupeních českých center

 

V. Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala přítomné o dalším postupu při realizaci navržených prezentací kraje Vysočina ve vybraných zahraničních zastoupeních českých center.

V. Jourová přednesla návrh usnesení.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 037/04/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

realizaci navržených prezentací kraje Vysočina ve spolupráci s českými centry a

ukládá

vedoucí odboru regionálního rozvoje v součinnosti s vedoucím sekretariátu hejtmana a vedoucím odboru kultury a památkové péče tyto prezentace organizačně zajistit.

odpovědnost: vedoucí odboru regionálního rozvoje

termín: leden – říjen 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

13. Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na provozování protialkoholní záchytné stanice v kraji Vysočina

 

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Materiál se týkal výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na provozování protialkoholní záchytné stanice v kraji Vysočina.

V. Švarcová přednesla návrh usnesení.

Usnesení 038/04/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·          v souladu s § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek zadání veřejné zakázky formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na provozování protialkoholní záchytné stanice dle  přílohy 1 materiálu RK-04-2002-13;

·          seznam zájemců o veřejnou zakázku, kteří budou vyzváni k podání nabídky dle přílohy 2 materiálu RK-04-2002-13;


jmenuje

o·      komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na provozování protialkoholní záchytné stanice ve složení dle doplněné a upravené přílohy 3 materiálu RK-04-2002-13;

o·      komisi pro otevírání obálek dle doplněné a upravené přílohy 4 materiálu RK-04-2002-13 a

 

ukládá

odboru majetkovému a odboru sociálních věcí a zdravotnictví krajského úřadu zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání v navržených termínech dle přílohy 1 materiálu

RK-04-2002-13.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví a odbor majetkový

termín: 29. 1. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

14. Plán činnosti zemědělské komise Rady kraje Vysočina na rok 2002

 

I. Rohovský předložil plán činnosti zemědělské komise, který si na svém zasedání dne 10. 1. 2002 komise projednala a schválila.

K předloženému plánu činnosti nebyly vzneseny žádné dotazy.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 039/04/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

plán činnosti zemědělské komise Rady kraje Vysočina na období roku 2002 dle přílohy 1 materiálu RK-04-2002-14.

odpovědnost: předseda zemědělské komise

termín: dle plánu činnosti

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

15. Návrh na schválení plánu činnosti komise cestovního ruchu Rady kraje Vysočina na rok 2002

 

M. Černá předložila radním plán činnosti komise cestovního ruchu na rok 2002, který si na svém 5. zasedání dne 11. 1. 2002 komise projednala a schválila usnesením 007/05/02/KCr.

K předloženému plánu činnosti nebyly vzneseny žádné dotazy.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 040/04/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

plán činnosti komise cestovního ruchu Rady kraje Vysočina na rok 2002 dle přílohy 1 materiálu

RK-04-2001-15.

odpovědnost: předsedkyně komise cestovního ruchu

termín: dle plánu činnosti

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

16. Plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na 1. pololetí roku 2002

 

A. Štěrbová předložila přítomným plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na 1. pololetí roku 2002. Předkládaný plán činnosti si na svém jednání dne 14. ledna 2002 finanční výbor projednal a schválil usnesením č. 003/01/2002/VVVZ.

K předloženému plánu činnosti nebyly vzneseny žádné dotazy.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 041/04/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dle přílohy 1 materiálu RK-04-2002-16.

odpovědnost: předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

termín: 12. 2. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

17. Plán činnosti komise pro vnější vztahy

 

T. Hermann předložil radě kraje plán činnosti komise pro vnější vztahy, který si na svém zasedání dne 23. 1. 2002 komise projednala a schválila.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 042/04/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

plán činnosti komise pro vnější vztahy dle přílohy 1 materiálu RK-04-2002-17.

odpovědnost: předseda komise

termín: 29. 1. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

18. Rezignace člena komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

 

M. Vystrčil předložil radě kraje rezignaci Jana Kotena na funkci člena komise pro vnější vztahy z důvodu velkého časového zaneprázdnění.

K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 043/04/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

rezignaci Jana Kotena, bytem Lnářská 111, 396 01 Humpolec, na funkci člena komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina.

odpovědnost: sekretariát hejtmana

termín : 29. 1. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

19. Rezignace předsedy komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

 

M. Vystrčil předložil přítomným rezignaci PaedDr. Iva Strejčka na funkci člena a zároveň předsedy komise pro vnější vztahy.

K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 044/04/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

rezignaci PaedDr. Ivo Strejčka, bytem Vnitřní 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, na funkci předsedy komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina.

odpovědnost: sekretariát hejtmana

termín : 29. 1. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.


20. Plán činnosti výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

M. Černá předložila plán činnosti výboru regionálního rozvoje. Plán činnosti byl projednán na zasedání výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina dne 25. 1. 2002.

K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 045/04/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti výboru regionálního rozvoje zastupitelstva kraje dle přílohy 1 materiálu RK-04-2002-20.

odpovědnost: předseda výboru

termín: 29. 1. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

21. Nominace členů krajské výběrové komise Programu obnovy venkova (POV)

 
Dle doplňku č. 2 Zásad pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly MMR v rámci POV mají být v každém kraji zřízeny krajské výběrové výbory POV. Z těchto důvodů je radě kraje předkládán návrh na složení výběrové komise.

M. Černá předložila radním návrh členů výběrové komise Programu obnovy venkova, rozšířený o 4 členy výběrové komise z okresů Třebíč, Žďár nad Sázavou, Pelhřimov, Havlíčkův Brod.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala rozšířený návrh usnesení.

Usnesení 046/04/2002/RK

Rada kraje

navrhuje

členy krajského výběrového výboru pro program obnovy venkova v tomto složení:

1.                   Ing. Marie Černá, zástupkyně hejtmana pro regionální rozvoj, zastupující okres Třebíč

2.                   Mgr. Dušan Vichr, pracovník ORR KrÚ pro POV, zastupující okres Pelhřimov

3.                   Ing. Jiří Doubek – Školní statek Humpolec - členové svazu ekologických zemědělců PRO-BIO Šumperk, zastupující okres Pelhřimov

4.                   Ing. Petr Zgarba, ředitel AK Havl. Brod, nezisk. agr. sektor, zastupující okres Havlíčkův Brod

5.                   Zdenka Dubová, starostka obce Dušejov, Spolek pro obnovu venkova, zastupující okres

      Jihlava

6.                   Jaromír Nechvátal, OkÚ Třebíč, zastupující okres Třebíč

7.                   Ivo Rohovský, starosta Měřína, Svaz měst a obcí, zastupující okres Žďár nad Sázavou

8.                   PhDr. Ivana Strossová, Krajská knihovna Havl. Brod, SKIP, zastupující okres Havlíčkův Brod

9.                   Ing. Jiří Bláha, památkový ústav Brno, pracoviště Telč, zastupující okres Jihlava

10.               Vladimír Švec, Regionální rozvojová agentura Vysočiny, zastupující okres Jihlava

11.               Ing.  Jana Konečná, ZD AGRO Sázava, zástupce agrár. Sektoru, zastupující okres Žďár nad

      Sázavou

12.               Ing. Ivan Mužík, Úřad práce Třebíč, zastupující okres Třebíč

13.               Ing. Bc. Jiří Koutský, starosta obce Sněžné, zástupce SMO, zastupující okres Žďár nad

      Sázavou

14.               Ing. Alena Kottová, vedoucí RRR OkÚ Pelhřimov, zastupující okres Pelhřimov

15.               Jaromír Saidl, starosta obce Libice, zastupující okres Havlíčkův Brod.

odpovědnost: M. Černá

termín: 29. 1. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (zdržel se 1).

 


22. Rozprava členů rady

 

M. Vystrčil navrhl, aby z časových důvodů bylo jednání rady přerušeno a pokračovalo dne 30. 1. 2002 v 8. 00 hod. v zasedací místnosti sekretariátu hejtmana.

Rada kraje návrh akceptovala a jednání rady kraje bylo v 19. 30 hod. přerušeno.

 

Dne 30. 1 2002 pokračovalo jednání rady kraje za účasti hejtman kraje. Z jednání se omluvili ředitelka krajského úřadu a I. Rohovský.

 

F. Dohnal informoval přítomné o:

- účasti na jednání na Ministerstvu financí ČR o možném způsobu financování krajů v roce 2003;

- problematice systémového řešení převodu vlastnických práv Psychiatrické léčebny Jihlava.

M. Vystrčil sdělil přítomným termíny jednání rozpočtové komise a finančního výboru:

- rozpočtová komise dne 7. 2. 2002 - Okresní úřad Jihlava

- finanční výbor dne 14. 2. 2002 – Okresní úřad Jihlava

Dále byl navržen program zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2002, které se bude konat 12. 2. 2002 v Moravských Budějovicích.

 

Navržený program jednání:

 

1.                   Složení slibu nového člena zastupitelstva

2.                   Zpráva o činnosti rady kraje

3.                   Informace o činnosti krajského úřadu

4.                   Návrh odměn členů bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

5.                   Dodatky ke zřizovacím listinám

6.                   Změna ve vymezení majetku příspěvkové organizace kraje Vysočina - Základní umělecká škola Jihlava, Masarykovo nám. 16, Jihlava

7.                   Uzavření smluv a dohody o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene

8.                   Prodej nemovitého majetku kraje v k. ú. Helenín, obec Jihlava

9.                   Dodatek ke zřizovací listině

10.               Postup při nabývání nemovitého majetku do vlastnictví kraje Vysočina

11.               Dlouhodobé pronájmy a výpůjčky nemovitého majetku

12.               Posouzení podnětu k podání návrhu na zrušení vyhlášky Města Pelhřimova k Ústavnímu soudu

13.               Program rozvoje kraje Vysočina

14.               Plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na 1. pololetí roku 2002

15.               Plán činnosti výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

16.               Rozprava

 

 

M. Vystrčil ukončil jednání s tím, že další zasedání rady kraje se uskuteční dne 5. 2. 2002 v zasedací místnosti Krajského úřadu kraje Vysočina.

 

 

 

 

 

RNDr. Miloš Vystrčil

 první zástupce hejtmana kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na 4. jednání rady kraje dne 29. ledna 2002.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 6. 2. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 4/2002
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 20.2.2002 / 17.10.2002

Počet návštěv: 1169
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek