Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 
 

Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 6/2005

25. listopad 2005
 

 
 

Zápis z jednání

Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 6/2005

konaného dne 25. 11. 2005

 

Přítomni:

1. Bradáč František

6. Novotný Josef

2. Brychta Jaromír (místopředseda)

7. Špaček Karel

3. Dipold Václav

8. Šustr Pavel

4. Jirků Stanislav

9. Vlach Jiří

5. Kodet Václav (předseda)

10. Staněk Ladislav (tajemník)

Nepřítomni:

1. Číhal Radek

2. Krčál Petr

3. Zelníček František

Hosté:

1. Strnadová Hana (odbor majetkový)

2. Kalivoda Martin (odbor sekretariátu hejtmana)

Program:

 1. Zahájení;
 2. Seznámení členů dopravní komise s jednotným systémem dopravních informací zaváděných k D1 (JSDI)

Mgr. Martin Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana;

 1. Zodpovězení dotazů z posledního zasedání dopravní komise
  • Zjištění možnosti aplikace nehodových míst na komunikacích III. tříd z informací P ČR pro potřeby úřadu cestou odboru informatiky;
  • Informace o vyřešení požadavku obce Třešť – Čenkov;
 2. Projednání zařazení nových požadavků do zásobníku

·         Žádost města Havlíčkův Brod;

·         Žádost obce Nová Ves u Chotěboře;

 1. Návrh plánu činnosti dopravní komise na rok 2006;
 2. Diskuse, různé;
 3. Závěr.

 

1. Zahájení jednání a schválení programu

Václav Kodet, předseda Dopravní komise Rady kraje Vysočina, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl program zasedání, navrhl doplnění bodu č. 4 o žádosti obcí Lipnice nad Sázavou a Mohelno. Tento návrh byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Seznámení členů dopravní komise s jednotným systémem dopravních informací zaváděných k D1 (JSDI)

Martin Kalivoda podrobně prezentoval informace o jednotném systému dopravních informací zaváděných k D1:

Dálnice D1 jako hrozba

·       zákon č. 239/2000 Sb., o IZS: hejtman organizuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje;

·       zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení: hejtman řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich následků prováděné územními správními úřady s krajskou působností, obcemi, právnickými a fyzickými osobami.

Geneze

·         oddělení dálniční policie Velký Beranov – prvotní představa;

·         pracovní setkání ohledně bezpečnosti na D1, 26. listopad 2004 – záměr získal širokou podporu IZS i dalších subjektů;

·         Bezpečnostní rada kraje, 12. leden 2005 – iniciovala pracovní skupinu, uložila zpracování studie proveditelnosti;

·         pracovní skupina, leden 2005 – zpracovala zadání pro studii proveditelnosti.

Geneze II

·         návštěva hejtmana SSÚD a DO PČR Velký Beranov, březen 2005 – opětovné potvrzení smysluplnosti projektového záměru;

·         Rada kraje Vysočina, 12. srpna – schválila zadání studie proveditelnosti.

Smysl studie

·         posouzení možností a podmínek realizace projektu monitorovacího a informačního systému na dálnici D1;

·         finanční aspekty;

·         technické aspekty;

·         organizační aspekty;

·         personální aspekty.

Stěžejní prvky plánovaného systému

·         otočné kamery;

·         proměnné informační tabule;

·         meteorologické měřící stanice;

·         rozdílové sčítače/čidla průjezdu;

·         jednotné softwarové rozhraní pro správu a pasivní využití systému;

·         dispečerské pracoviště obsluhující systém.

Výstupy systému

·         sledování plynulosti dopravy;

·         monitoring dopravních nehod a jiných mimořádných situací;

·         monitoring kriminogenních faktorů;

·         rozpoznávání SPZ;

·         monitoring přístupových tras;

·         monitoring počasí;

·         zobrazování informací zpět k řidičům – informační tabule.

Projektový tým

·         řídící výbor pod vedením Václava Kodeta;

·         firma VARS Brno.

 

Pavel Šustr komentoval pohled Ministerstva dopravy ČR na tuto problematiku. Pohovořil o realizaci, financování, dopadu na řidiče, informačních technologiích, kvitoval zpracování materiálu a aktivitu kraje v této věci.

 

Rozvinula se diskuse, hovořilo se o:

 

Členové dopravní komise kvitovali aktivitu kraje ve věci jednotného systému dopravních informací k D1.

 

Prezentace k výše zmiňované problematice, kterou zpracoval Martin Kalivoda, bude zaslána členům dopravní komise spolu se zápisem.

 

V případě jakýchkoliv dotazů, podnětů či připomínek je možné kontaktovat Martina Kalivodu (564 602 127, 724 650 114, kalivoda.m@kr-vysocina.cz).

 

Usnesení 033/06/2005/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace Martina Kalivody, vedoucího odboru sekretariátu hejtmana, o jednotném systému dopravních informací zaváděných k D1.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

3. Zodpovězení dotazů z posledního zasedání dopravní komise

Zjištění možnosti aplikace nehodových míst na komunikacích III. tříd z informací P ČR pro potřeby úřadu cestou odboru informatiky

Ladislav Staněk uvedl, že Policie ČR má k dispozici pouze celkový souhrn těchto informací - nikoliv jednotlivý rozpis, ten je možno zajistit pro potřeby úřadu cestou odboru informatiky. Dal tento materiál členům komise přímo na jednání k nahlédnutí.

 

Josef Novotný vznesl připomínku, že by si četná místa na komunikacích v kraji zasloužila osazení značkou „Úsek častých dopravních nehod“. K této připomínce se rozvinula diskuse.

 

Informace o vyřešení požadavku obce Třešť – Čenkov

Členové dopravní komise s předstihem obdrželi podkladové materiály.

Ladislav Staněk tlumočil stanovisko ODSH, které bylo městu Třešť zasláno v souvislosti s problematikou mostu na silnici č. III/4065 v obci Čenkov.

 

4. Projednání zařazení nových požadavků do zásobníku

Žádost města Havlíčkův Brod

Ladislav Staněk komentoval žádost města Havlíčkův Brod ve věci rekonstrukce části komunikace III/03810, ulice Bělohradská v Havlíčkově Brodě. Václav Dipold podrobněji popsal aktuální situaci. Uvedl, že projekt je již zpracován.

 

Usnesení 034/06/2005/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

zařadit žádost města Havlíčkův Brod ve věci rekonstrukce části komunikace III/03810, ulice Bělohradská v Havlíčkově Brodě, do zásobníku akcí a

ukládá

Václavu Kodetovi svolat k řešení této situace společné jednání všech dotčených stran.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Žádost obce Nová Ves u Chotěboře

Ladislav Staněk komentoval žádost obce Nová Ves u Chotěboře ve věci možné úpravy silnice č. 345 z Chotěboře do Golčova Jeníkova v obci Nová Ves u Chotěboře. Václav Dipold podrobněji popsal aktuální situaci. Navrhl řešení pomocí dopravně-inženýrských opatření. Odbor majetkový tento návrh podpořil.

 

Usnesení 035/06/2005/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

po technickém vyjádření SÚS Havlíčkův Brod zařadit tuto žádost do zásobníku akcí.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Rozvinula se diskuse o možných prvcích zklidňování dopravy v obcích.

 

Žádost obce Lipnice nad Sázavou

Hana Strnadová komentovala žádost obce Lipnice nad Sázavou ve věci rekonstrukce části komunikace III. třídy 34370 v centru obce. Václav Dipold podrobněji popsal aktuální situaci a význam komunikace.

 

Usnesení 036/06/2005/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

zařazení žádosti obce Lipnice nad Sázavou ve věci rekonstrukce části komunikace III. třídy 34370 v centru obce do zásobníku akcí.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Žádost obce Mohelno

Hana Strnadová komentovala žádost obce Mohelno. Uvedla, že se jedná o komunikaci, která je zároveň únikovou trasou z Dukovan.

 

Usnesení 037/06/2005/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

zařazení žádosti obce Mohelno do zásobní akcí a

ukládá

ODSH vyžádat si bližší informaci a dokumentaci k této akci.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

5. Návrh plánu činnosti dopravní komise na rok 2006

Členové dopravní komise s předstihem obdrželi podkladový materiál. Václav Kodet tento materiál komentoval.

 

Byly vzneseny tyto připomínky na doplnění:

 • zařadit bod „Podání informace k investičním akcím (opravám) plánovaných v roce 2006 na silnicích I. tříd“ do programu na leden 2006;
 • zařadit bod „Informace (p. Kalivoda) k stavu prací dle studie firmy VARS na D 1“ do programu na březen 2006;
 • v programu na červen 2006 formulovat bod č. 3 takto: „Seznámení s postupem prací na generelu dopravy kraje Vysočina“;
 • ponechat navrhované termíny, vymazat variantní řešení v závorkách.

 

Usnesení 038/06/2005/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

schvaluje

po zapracování vznesených připomínek Plán činnosti dopravní komise na rok 2006 a

ukládá

Václavu Kodetovi předložit tento materiál na jednání rady kraje

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

6. Diskuse, různé

V diskusi hovořili členové komise o těchto tématech:

 • stav komunikací v Mikroregionu Bystřicko;
 • aktuální situace na komunikaci 405;
 • finanční prostředky na souvislé opravy pro SÚS na rok 2006;
 • postup prací na krajské koncepci BESIPu.

 

7. Závěr

Termín zasedání dopravní komise č. 1/2006 byl stanoven na pátek 27. ledna 2006 od 10:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 2.21).

 

 

Václav Kodet v. r.

předseda Dopravní komise Rady kraje Vysočina

 

 

Zpracovala Kateřina Nedvědová dne 29. 11. 2005.

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 5.1.2006 / 5.1.2006

Počet návštěv: 4605
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek