Cesta: Titulní stránka > Samospráva > výbory ZK


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 9/2005

14. prosinec 2005
 

 
 

Zápis z jednání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 9/2005

konaného dne 14. 12. 2005

 

Přítomni:

1. Novotný Vladimír (předseda)

5. Křišťan Tomáš

2. Hulák Jaroslav (místopředseda)

6. Forman Zdeněk

3. Dobrý Zdeněk

7. Krištofová Anna (tajemnice)

4. Kotlán Bohumil

 

 

Nepřítomni:

1. Hink Vladimír

2. Kruntorád Jaroslav

3. Pípal Zbyněk

 

Program:

 1. Zahájení;
 2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;
 3. Návrh rozpočtu kraje na rok 2006;
 4. Průběžná informace o kontrole ZZS kraje Vysočina

(PhDr. Zdeněk Dobrý);

 1. Zhodnocení činnosti finančního výboru za rok 2005;
 2. Příprava plánu činnosti finančního výboru na rok 2006;
 3. Diskuse, různé;
 4. Závěr.

 

1. Zahájení jednání

Vladimír Novotný, předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl program zasedání, ten byl 6 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Předseda shrnul závěry z minulého jednání. Konstatoval, že byly všechny úkoly splněny. Přetrvává úkol pro tajemnici výboru zpracovat a zaslat členům přehled rozpočtových změn za období 1. 1. 2005 – 30. 11. 2005 (pouze objemově RK a ZK).

 

2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

Členové výboru obdrželi s předstihem tyto materiály:

·         Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 9. 12. 2005;

·         Přehled rozpočtových opatření schválených radou kraje a zastupitelstvem kraje za období 15. 11. – 29. 11. 2005;

·         Přehled předpokládaného financování projektů spolufinancovaných z prostředků EU v roce 2006.

Anna Krištofová tyto materiály okomentovala.

 

Dále pohovořila o dotaci na oddlužení nemocnic, kterou kraj obdržel. Tato částka je určena těm nemocnicím, kde byla prokázána statistická chyba – jedná se tedy pouze o Jihlavu. Rozvinula se rozsáhlá diskuse k tomuto tématu.

 

Bohumil Kotlán vznesl dotaz na aktuální vývoj zhodnocování volných finančních prostředků Komerční bankou. Anna Krištofová uvedla, že v tomto vývoji nenastalo žádné podstatné zlepšení. Rozvinula se diskuse. Členové výboru se shodli, že téma „zhodnocování volných finančních prostředků“ bude na některém z příštích jednání výboru zařazeno do programu jako samostatný bod.

 

Usnesení 030/09/2005/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

3. Návrh rozpočtu kraje na rok 2006

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál „Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006 – hlavní knihu, komentář a přílohy“.

 

Anna Krištofová podrobně okomentovala k jakým změnám došlo oproti návrhu rozpočtu, který byl projednáván na minulém zasedání finančního výboru.

 

Rozvinula se diskuse o předloženém materiálu. Zdeněk Dobrý uvedl, že za klub KSČM byly připomínky zpracovány písemně a předány již na semináři ZK k rozpočtu.

 

Úkol:

Zaslat elektronicky Tomáši Krišťanovi (v kopii předsedovi výboru) výši neinvestiční dotace na jednoho žáka středních škol (postačí výběr cca 10 škol, nemusí být všechny).

Odpovědnost: tajemnice výboru

Termín: do zasedání finančního výboru č. 1/2006 (25. 1. 2006)

 

Usnesení 031/09/2005/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje k projednání návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Zdeněk Dobrý vznesl návrh, aby zastupitelstvo kraje schvalovalo rozpočet kraje Vysočina včetně příloh (nejen hlavní knihu). K tomuto návrhu se rozvinula rozsáhlá diskuse.

 

4. Průběžná informace o kontrole ZZS kraje Vysočina

Zdeněk Dobrý podal informace o aktuálním průběhu kontroly ZZS kraje Vysočina. Konstatoval, že někteří členové kontrolní skupiny mají již svoji část kontroly ukončenou. Inicioval jednání mezi ZS Jihlava a ZS Havlíčkův Brod – popsal průběh a výsledky. Uvedl, že koncem ledna 2006 se předpokládá zpracování závěrečného protokolu. Ten bude předložen finančnímu výboru nejdéle na březnovém jednání 2006.

 

Usnesení 032/09/2005/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

průběžnou informaci o kontrole ZZS kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

5. Zhodnocení činnosti finančního výboru za rok 2005

Předseda shrnul činnost finančního výboru za rok 2005, poděkoval členům za konstruktivní přístup a aktivní účast, poděkoval tajemnici výboru za pravidelné informace a materiály. Otevřel diskusi k možnostem kontrol prováděných finančním výborem v příštím roce – navrhl zaměřit se na hospodaření některého ze zařízení zřizovaných krajem v oblasti kultury.

 

Bohumil Kotlán kvitoval přínos a obohacující zkušenost výjezdních zasedání. V této souvislosti členové výboru znovu poděkovali Tomáši Křišťanovi za organizaci a přinos výjezdního zasedání v Humpolci.

 

Zdeněk Dobrý rovněž kvitoval přínos výjezdních zasedání. Pohovořil o kontrolní činnosti finančního výboru v příštím roce – doporučil, aby kontroly byly úžeji a specifičtěji zaměřeny a kontrolní skupiny měly z důvodu flexibility menší počet členů. Dále doporučil, aby předseda porovnal plány činnosti finančního výboru, kontrolního výboru a odboru kontroly, aby nedocházelo k dublování činnosti.

 

Tomáš Křišťan podpořil myšlenku Zdeňka Dobrého, že by zaměření kontrol mělo být užší a více specifické. Doporučil větší spolupráci s kontrolním výborem. Konstatoval, že by bylo dobré, aby více úkolů a podnětů pro práci finančního výboru vzešlo přímo od zastupitelstva kraje.

 

Jaroslav Hulák kladně zhodnotil činnost finančního výboru v roce 2006. Poděkoval členům výboru za podněty a spolupráci.

 

Zdeněk Forman konstatoval, že by uvítal, aby termíny zasedání finančního výboru byly stanoveny s větším předstihem. Rovněž zasílání podkladových materiálů v papírové podobě by kvitoval s větším předstihem.

 

6. Příprava plánu činnosti finančního výboru na rok 2006

Předseda připraví návrh materiálu „Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2006“, ten bude spolu se zápisem rozeslán členům výboru. Ti mají za úkol jej připomínkovat a doplnit. Tento materiál bude schválen na zasedání finančního výboru č. 1/2006 dne 25. 1. 2006, a poté předsedou předložen na jednání zastupitelstva kraje č. 1/2006 dne 14. 2. 2006.

 

7. Diskuse, různé

Členové výboru si stanovili termíny zasedání finančního výboru na I. pololetí 2006:

 • zasedání finančního výboru č. 1/2006 – středa 25. 1. 2006 – od 9:00;
 • zasedání finančního výboru č. 2/2006 – středa 22. 2. 2006 – od 9:00;
 • zasedání finančního výboru č. 3/2006 – středa 29. 3. 2006 – od 9:00;
 • zasedání finančního výboru č. 4/2006 – středa 26. 4. 2006 – od 9:00;
 • zasedání finančního výboru č. 5/2006 – středa 31. 5. 2006 – od 9:00;
 • zasedání finančního výboru č. 6/2006 – středa 28. 6. 2006 – od 9:00.

 

Na všechna zasedání finančního výboru bude pravidelně přizváván Miroslav Houška, člen Rady kraje Vysočina.

 

8. Závěr

Termín zasedání finančního výboru č. 1/2006 byl stanoven na středu 25. ledna 2005 od 9:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Jihlava (budova C, zasedací místnost 1.21).

 

 

Vladimír Novotný v. r.

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracovala Kateřina Nedvědová dne 14. 12. 2005.

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 9/2005
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 19.12.2005 / 19.12.2005

Počet návštěv: 4133
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek