Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 3/2002

22. leden 2002
 

 
 

 

Zápis z 3. zasedání rady kraje, konaného dne 22. ledna 2002

v zasedací místnosti Krajského úřadu kraje Vysočina, R. Havelky 4, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu z 2. jednání

 

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 22. 1. 2002

Zasedání rady kraje zahájil hejtmana F. Dohnal a omluvil neúčast M. Černé.

F. Dohnal přednesl návrh programu jednání.

 

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisům z 2. zasedání
 2. Postup do vyššího platového stupně

(13.05-13.15, Z. Ludvík, RK-03-2002-02)

 1. Osobní příplatek ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny

(13.15-13.25, Z. Ludvík, RK-03-2002-03)

 1. Návrh na personální změnu na ZUŠ Pelhřimov 

(13.25-13.35, Z. Ludvík, RK-03-2002-04)

 1. Majetkoprávní úkony příspěvkových organizací a organizačních složek kraje Vysočina

(13.35-13.45, Z. Ludvík, RK-03-2002-05)

 1. Informace o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na dodávku produktů firmy Microsoft

(13.45-13.55, P. Pavlinec, RK-03-2002-06)

 1. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za druhé pololetí roku 2002

(13.55-14.05, M. Kalivoda, RK-03-2002-07)

 1. Nájem nebytových prostor a movitých věcí pro Středisko praktického vyučování Brněnská 65, Jihlava

(14.05-14.15, P. Kolář, RK-03-2002-08)

 1. Záměr kraje Vysočina prodat pozemek p. č. 2173/4 o výměře 53 m2 v obci a k.ú. Žižkovo Pole

(14.15-14.25, P. Kolář, RK-03-2002-09)

 1. Návrh postupu při nabývání nemovitého majetku do vlastnictví kraje Vysočina

(14.25-14.35, P. Kolář, RK-02-2002-10)

 1. Změna ve vymezení majetku svěřeného do správy příspěvkové organizaci kraje Vysočina - Základní umělecká škola Jihlava, Masarykovo nám. 16, Jihlava

(14.35-14.45, P. Kolář, RK-03-2002-11)

 1. Záměr kraje Vysočina prodat část pozemku p. č.4346 o výměře cca 65 m2 v obci a k. ú. Moravské Budějovice

(14.45-14.55, P. Kolář, RK-03-2002-12)

 1. Převzetí a přestěhování se do nového sídla KrÚ

(14.55-15.05, M. Matějková, RK-03-2002-13)

 1. Rozprava členů rady

Navržený programu jednání byl schválen 8 hlasy.

K zápisu z 2. zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

2. Postup do vyššího platového stupně

 

Z. Ludvík, ved. odboru  školství, mládeže a sportu, předložil přítomným radním návrh na postup do vyššího platového stupně P. Zenáhlíka, ředitele Střediska služeb školám, Pelhřimov.

K předloženému návrh nebyly vzneseny žádné dotazy.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 015/03/2002/RK
Rada kraje

souhlasí

v souladu s ustanovením § 12 nařízení vlády ČR č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací ve znění pozdějších předpisů, s postupem ředitele Střediska služeb školám, Pelhřimov, Friedova 1469, pana Mgr. Pavla Zenáhlíka do vyššího platového stupně s účinností od 1. 2. 2002 dle materiálu RK-03-2002-02.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 31. 1. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

3. Osobní příplatek ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny

 
Z. Ludvík, ved. odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na prodloužení platnosti osobního příplatku ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny v Jihlavě.

Z. Ludvík přednesl návrh usnesení.

Usnesení 016/03/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

prodloužení platnosti stanovené výše osobního příplatku k platu ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny v Jihlavě do 1. 3. 2002 dle materiálu RK-03-2002-03.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 22. 1. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

4. Návrh na personální změnu na ZUŠ Pelhřimov 

 

Z. Ludvík, ved. odboru  školství, mládeže a sportu, podal podrobné informace k předloženému návrhu.

Krajský úřad obdržel četné podněty a stížnosti na personální práci a jednání vedení ZUŠ Pelhřimov. Na základě zjištěných skutečností podává odbor školství, mládeže a sportu návrh na odvolání ředitelky ZUŠ Pelhřimov a navrhuje vyhlásit konkurz na obsazení uvolněného místa.

K tématu se rozvinula diskuse. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 017/03/2002/RK

Rada kraje

odvolává

ředitelku ZUŠ Pelhřimov, Pod Kalvárií 850, v souladu s § 2 a § 17 odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů pro nezvládnutí řídící a personální práce a

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu vyhlásit konkurz na místo ředitele (ředitelky) ZUŠ Pelhřimov.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 22. 1. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

5. Majetkoprávní úkony příspěvkových organizací a organizačních složek kraje Vysočina

 

Z. Ludvík, ved. odboru  školství, mládeže a sportu, informoval o předloženém návrhu.

Na základě schválených „Pravidel“ (usnesení 046/05/01/ZK) předložily organizace oznámení o uzavření výpůjček movitého majetku, který byl příspěvkovým organizacím svěřen do správy.

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Rada kraje přijala návrh usnesení.


Usnesení 018/03/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

uzavření smluv o výpůjčce movitého majetku, který byl svěřen do správy příspěvkovým organizacím kraje Vysočina, dle přílohy 1 materiálu RK-03-2002-05.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 22. 1. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

6. Informace o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na dodávku produktů firmy Microsoft

 

Na základě doporučení rady zapracoval odbor informatiky do předkládaného materiálu další údaje. P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje materiál ke schválení.

K předloženému návrh nebyly vzneseny žádné dotazy.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 019/03/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

rozhodnutí zástupce hejtmana RNDr. Miloše Vystrčila o nejvhodnější nabídce podané ve veřejné zakázce k podání nabídky na dodání licencí produktů Microsoft, kterou je v souladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek nabídka podaná firmou AutoCont CZ a. s., Chlumova 1, 586 01 Jihlava.

odpovědnost: vedoucí odboru informatiky

termín: 22. 1. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

7. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za druhé pololetí roku 2002

 

M. Kalivoda, vedoucí sekretariátu hejtmana, informoval přítomné o předloženém materiálu. Zároveň radním předal upravené znění přílohy 1 materiálu RK-03-2002-07 a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 020/03/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za druhé pololetí roku 2001 dle upravené přílohy 1 materiálu RK-03-2002-07.

odpovědnost: sekretariát hejtmana

termín:

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

Usnesení 021/03/2002/RK

Rada kraje

ruší

usnesení 183/24/01/RK.

odpovědnost: sekretariát hejtmana

termín: 22. 1. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 


8. Nájem nebytových prostor a movitých věcí pro Středisko praktického vyučování Brněnská 65, Jihlava

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil přítomným radním skutečnosti ve věci uzavření smluv o nájmu nebytových prostor a movitých věcí pro Středisko praktického vyučování Brněnská 65, Jihlava.

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 022/03/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

uzavření smluv o nájmu nebytových prostor a o nájmu věcí movitých pro zajištění výuky pro učební obor truhlář uzavíraných mezi Střediskem praktického vyučování Brněnská 65, Jihlava a  společností ICOM stavební, a. s., Brněnská 65, Jihlava dle příloh 1, 2 materiálu RK-03-2002-08.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 22. 1. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

9. Záměr kraje Vysočina prodat pozemek p. č. 2173/4 o výměře 53 m2 v obci a k. ú. Žižkovo Pole

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o žádosti Marie Vlčkové, bytem Žižkovo Pole – Samotín č. p. 78, okr. Havlíčkův Brod ve věci prodeje pozemku p. č. 2173/4 o výměře 53 m2. Vzhledem k tomu, že kraj Vysočina nevyužije pozemek pro žádný jiný účel, navrhuje odbor majetkový schválit záměr kraje prodat tento pozemek.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 023/03/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

záměr kraje Vysočina prodat pozemek p. č. 2173/4 o výměře 53 m2 v obci a k. ú. Žižkovo Pole dle příloh 1, 2 materiálu RK-03-2002-09.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 22. 1. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

10. Návrh postupu při nabývání nemovitého majetku do vlastnictví kraje Vysočina

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh postupu při nabývání nemovitého majetku z vlastnictví jiných osob do vlastnictví kraje.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 024/03/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s postupem při nabývání nemovitého majetku do vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu

RK-03-2202-10 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje tento postup schválit.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: trvale

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 


11. Změna ve vymezení majetku svěřeného do správy příspěvkové organizaci kraje Vysočina - Základní umělecká škola Jihlava, Masarykovo nám. 16, Jihlava

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil přítomným radním návrh na schválení změny ve vymezení majetku svěřeného do správy Základní umělecké školy Jihlava.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 025/03/2002/RK
Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Základní umělecké školy Jihlava, Masarykovo nám. 16, Jihlava dle přílohy 1 materiálu RK-03-2002-11.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 22. 1. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

12. Záměr kraje Vysočina prodat část pozemku p. č. 4346 o výměře cca 65 m2 v obci a k. ú. Moravské Budějovice

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o žádosti manželů Konvalinkových, bytem Sokolská 86, Moravské Budějovice ve věci odprodeje části pozemku p. č. 4346 a pozemku p. č. 1438/3 v k. ú. Moravské Budějovice.

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 026/03/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

záměr kraje Vysočina prodat část pozemku p. č. 4346 o výměře cca 65 m2 v obci a k. ú. Moravské Budějovice dle příloh 1, 2 materiálu RK-03-2002-12.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 22. 1. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

13. Převzetí a přestěhování se do nového sídla KrÚ

 

M. Matějková k předloženému materiálu otevřela rozpravu.

Závěrem diskuse bylo dohodnuto, že veškeré úkony týkající se převzetí sídla krajského úřadu budou v kompetenci sekretariátu ředitelky krajského úřadu.

Z výše uvedených důvodů rada kraje nepřijala návrh usnesení.

 

14. Rozprava  členů rady

 

V diskusi se rada kraje podrobně zabývala problematikou změny hranic krajů.

M. Vystrčil sdělil podrobné informace z jednání zástupců Svazu obcí Poddoubraví se zástupci Pardubického kraje a kraje Vysočina, které se uskutečnilo dne 21. ledna 2002 ve Ždírci nad Doubravou.

F. Dohnal ukončil jednání s tím, že další zasedání rady kraje se uskuteční dne 29. 1. 2002 v zasedací místnosti Krajského úřadu kraje Vysočina.

 

 

 

  František DOHNAL

                       hejtman kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na 4. jednání rady kraje dne 22. ledna 2002.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 25. 1. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 

Odkazy

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 3/2002
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 29.1.2002 / 17.10.2002

Počet návštěv: 1198
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek