Cesta: Titulní stránka > Samospráva > výbory ZK


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2005

21. září 2005
 

 
 

Zápis ze zasedání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2005

konaného dne 21. září 2005

 

Přítomni:

Finanční výbor:

·        PhDr. Zdeněk Dobrý;

·        Vladimír Hink;

·        Jaroslav Hulák (místopředseda);

·        Ing. Bohumil Kotlán;

·        Ing. Tomáš Křišťan;

·        Ing. Vladimír Novotný (předseda);

·        Ing. Anna Krištofová (tajemnice).

Hosté:

·        Ing. František Dohnal (1. náměstek hejtman);

·        RNDr. Ing. Martin Černý, MBA (ORR).

 

Návrh programu:

 1. Zahájení;
 2. Návrh postupu vůči RRAV pro rok 2006

(RNDr. Ing. Martin Černý, MBA);

 1. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;
 2. Vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí a kraje v roce 2006;
 3. Čerpání rozpočtu kraje k 31. 8. 2005;
 4. Daňové příjmy kraje k 15. 9. 2005;
 5. Hospodaření příspěvkových organizací;
 6. Diskuse, různé;
 7. Závěr.

 

1. Zahájení

Ing. Vladimír Novotný přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl program zasedání – ten byl 6 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Předseda přistoupil ke kontrole úkolů z minulého jednání finančního výboru.

·        Odbor sociálních věcí a zdravotnictví dodal požadované 3 výtisky materiálu „Analýza sítě zdravotnických zařízení v kraji Vysočina – studie k přípravě Zdravotního plánu kraje“ (vypracováno Institutem zdravotní politiky a ekonomiky (leden 2005). Tyto výtisky byly předány přímo na jednání předsedovi výboru, PhDr. Zdeňku Dobrému a Ing. Bohumilu Kotlánovi.

·        Příprava kontroly ZZS – předseda kontrolní skupiny PhDr. Zdeněk Dobrý oznámil zahájení kontroly resortnímu náměstkovi Ing. Pavlu Hájkovi, zahájení kontroly se uskuteční dnes ve 12:30 v budově ZZS za přítomnosti ředitele MUDr. Jana Sedláka.

·        Problematika finanční kontroly – Jaroslav Hulák konzultoval tuto problematiku s ředitelkou KrÚ a s právním oddělením, navrhl přizvat na jednání finančního výboru č. 7/2005 ředitelku KrÚ a vyslechnout její stanovisko k výše zmiňované problematice.

 

Úkol:

Zařadit na program jednání finančního výboru č. 7/2005 bod „Průběžná informace o kontrole ZZS kraje Vysočina“.

Zařadit na program jednání finančního výboru č. 8/2005 bod „Uzavření kontroly ZZS kraje Vysočina“.

Odpovědnost: předseda výboru

Termín: jednání finančního výboru č. 7/2005 (26. 10. 2005);

jednání finančního výboru č. 8/2005 (30. 11. 2005).

 

Úkol:

Přizvat ředitelku KrÚ na jednání finančního výboru k problematice finanční kontroly u dopravců.

Odpovědnost: koordinátorka

Termín: jednání finančního výboru č. 7/2005 (26. 10. 2005)

 

Ing. Vladimír Novotný vyzval Ing. Františka Dohnala, aby informoval členy výboru o plnění usnesení č. 012/04/2005/FV, ve kterém finanční výbor doporučil zastupitelstvu kraje uložit radě kraje přepracování a konkretizaci Kritérií pro posuzování žádostí obcí o poskytnutí dotace nebo půjčky. Ing. František Dohnal konstatoval, že na výše zmiňovaném zadání se pracuje, výsledek bude předložen na jednání zastupitelstva kraje.

 

2. Návrh postupu vůči RRAV pro rok 2006

Předseda shrnul závěry z minulého jednání finančního výboru, kde byla problematika příspěvku RRAV projednávána a finanční výbor přijal usnesení č. 014/05/2005/FV.

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál „Návrh na řešení postupu při poskytování členského příspěvku RRAV“.

RNDr. Ing. Martin Černý, MBA, tento materiál komentoval. Upozornil na rizika a přednesl varianty řešení.

Dále poskytl členům výboru informaci, že Úřad vlády ČR chce otevřít v každém kraji Euroinfocentrum - finanční plnění a personální obsazení zajistí Úřad vlády ČR, po kraji chce doporučení prostor a představu o komunikační vazbě. V letošním roce se předpokládá nastavení mantinelů a v příštím roce spuštění činnosti.

Rozvinula se rozsáhlá diskuse o jednotlivých variantách řešení postupu při poskytování členského příspěvku RRAV.

 

Usnesení 016/06/2005/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

upozorňuje

zastupitelstvo kraje na rizika způsobu poskytování členského příspěvku RRAV dle materiálu FV-06-2005-02;

doporučuje

zastupitelstvu kraje požádat RRAV o předložení materiálů efektivnosti využití členského příspěvku členů a

doporučuje

na základě předložených materiálů zastupitelstvu kraje zvážit variantu č. 3 „Vystoupení z RRAV“ dle materiálu FV-06-2005-02.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

3. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál „Přehled rozpočtových opatření schválených radou kraje a zastupitelstvem kraje za období 1. 8. – 30. 8. 2005“.

            Ing. Anna Krištofová tento materiál okomentovala.

            Rozvinula se diskuse k jednotlivým rozpočtovým opatřením.

Ing. Anna Krištofová dále pohovořila o tvorbě rozpočtu kraje na rok 2006 – zatím probíhá dle schváleného harmonogramu, nyní bude probíhat první čtení rozpočtu na rok 2006 a rekapitulace kapitol rozpočtu letošního roku.

 

Usnesení 017/06/2005/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

4. Vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí a kraje v roce 2006

Členové výboru obdrželi přímo na jednání podkladové materiály:

·        Návrh finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům ÚSC na rok 2006 a ostatních neinvestičních dotací z kapitoly VPS;

·        Metodika výpočtu příspěvku na výkon státní správy pro obce;

·        Vliv dopadu novel daňových zákonů na daňové příjmy ÚSC v roce 2006;

Ing. František Dohnal tyto materiály podrobně komentoval. Uvedl, že část z nich obdrželi i starostové obcí na společném setkání s radou kraje 15. 9. 2005 v Polné.

 

Usnesení 018/06/2005/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace Ing. Františka Dohnala o vztazích státního rozpočtu k rozpočtům obcí a kraje v roce 2006.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

5. Čerpání rozpočtu kraje k 31. 8. 2005

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1-8/2005“.

Ing. Anna Krištofová tento materiál komentovala. Podrobněji pohovořila o výdajích v jednotlivých kapitolách rozpočtu, především ty položky, kde je čerpání nižší nebo dokonce žádné.

Rozvinula se diskuse k problematice splátek nemocnic Třebíč, Havlíčkův Brod a Jihlava (Nemocnice Třebíč má splaceno, Nemocnice Jihlava a Havlíčkův Brod nikoliv).

PhDr. Zdeněk Dobrý si vyžádal materiál „Analýza potřeb kraje Vysočina v oblasti mezinárodních vztahů“ (čerpání rezervy – strategické a koncepční materiály).

 

Úkol:

Zajistit dodání materiálu „Analýza potřeb kraje Vysočina v oblasti mezinárodních vztahů“ PhDr. Zdeňku Dobrému a na vědomí předsedovi finančního výboru.

Odpovědnost: koordinátorka

Termín: do jednání finančního výboru č. 7/2005 (26. 10. 2005)

 

Usnesení 019/06/2005/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o čerpání rozpočtu kraje k 31. 8. 2005.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

6. Daňové příjmy kraje k 15. 9. 2005

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 15. 9. 2005“.

Ing. Anna Krištofová tento materiál okomentovala. Informovala o vývoji jednotlivých daní, zejména DPH. Porovnala vývoj daňových příjmů v roce 2004 a 2005. Pohovořila o predikci Ministerstva financí ČR.

 

Usnesení 020/06/2005/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o daňových příjmech kraje k 15. 9. 2005.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

7. Hospodaření příspěvkových organizací

Ing. Vladimír Novotný uvedl, že hospodaření příspěvkových organizací bylo rovněž součástí Závěrečné zprávy hospodaření kraje Vysočina za rok 2004, která již byla finančnímu výboru předkládána.

Ing. Anna Krištofová shrnula hospodaření příspěvkových organizací za rok 2004. Rozdala a okomentovala materiál „Hospodaření příspěvkových organizací za I. pololetí roku 2005“, přičemž zdůraznila ty organizace, které jsou ve ztrátě.

Ing. Vladimír Novotný konstatoval, že by se měl finanční výbor k této problematice znovu vrátit v příštím roce – a to v podobě výjezdního zasedání s návštěvou některého sociálního zařízení a kontroly některého ze zařízení kraje.

 

Usnesení 021/06/2005/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o hospodaření příspěvkových organizací za rok 2004 a za I. pololetí roku 2005.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

8. Diskuse, různé

Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům.

 

9. Závěr

            Předseda výboru poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín zasedání finančního výboru č. 7/2005 byl stanoven na středu 26. října 2005 od 9:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova C, zasedací místnost č. 1.21).

 

 

Ing. Vladimír Novotný v. r.

předseda Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina dne 21. 9. 2005.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 22. 9. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2005
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.9.2005 / 22.9.2005

Počet návštěv: 3925
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek