Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis rady 10. prosince 2001

31. zasedání rady
 

 
 

 

 

Zápis z 31. zasedání rady kraje, konaného dne 10. prosince 2001

v zasedací místnosti krajského úřadu kraje Vysočina, R. Havelky 4, Jihlava

 

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu z 30. zasedání

 

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 10. 12. 2001

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal a omluvil neúčast M. Matějkové.

Návrhy na doplnění programu jednání nebyly vzneseny.

Navržený program jednání byl schválen 8 hlasy.

 

Schválený program jednání:

 

 1. Zahájení, připomínky k zápisu z 30. zasedání
 2. Zpráva o činnosti bezpečnostní komise rady kraje za rok 2001 a návrh plánu činnosti na první pololetí roku 2002

(08.05-08.15, P. Maslák, RK-30-2001-02)

 1. Návrh dohod k převodu majetku a pracovně právních vztahů Okresní knihovny v Havlíčkově Brodě

(08.15-08.25, H. Kubíček, RK-31-2001-03)

 1. Návrh jmenování do funkce ředitele Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě

(08.25-08.35, H. Kubíček, RK-31-2001-04)

 1. Návrh na odpisový plán Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace kraje Vysočina na II. pololetí 2001

(08.35-08.45, V. Švarcová, A. Krištofová, RK-31-2001-05)

 1. Návrh na vydání organizačního řádu Diagnostického ústavu sociální péče Černovice

(08.45-08.55, V. Švarcová, RK-31-2001-06)

 1. Návrh na schválení mimořádné odměny

(08.55-09.05, V. Švarcová, RK-31-2001-07)

 1. Návrh na vytvoření položky rozpočtu r. 2002 Fondu rozvoje kraje Vysočina

(09.05-09.15, V. Jourová, RK-31-2001-08)

 1. Prezentace kraje Vysočina ve vybraných zahraničních zastoupeních českých center

(09.15-09.25, V. Jourová, RK-31-2001-09)

 1. Zahájení prací na územní energetické koncepci kraje Vysočina

(09.25-09.35, V. Jourová, RK-31-2001-10)

 1. Smlouva o spolupráci s Dolním Rakouskem – informace o fázi přípravných prací

(09.35-09.45, V. Jourová, RK-31-2001-11)

 1. Návrh akcí k zařazení do „Programu oprav silnic I. a II. třídy a dálnic v ČR – R2“

(09.45-09.55, P. Kolář, RK-31-2001-12)

 1. Záměr převodu pozemku v k. ú. Město Žďár

(09.55-10.05, P. Kolář, RK-31-2001-13)

 1. Žádost o bezúplatný převod majetku státu

(10.05-10.15, P. Kolář, RK-31-2001-14)

 1. Investiční záměr rekonstrukce průtahu v Telči

(10.15-10.25, P. Kolář, RK-31-2001-15)

 1. Smlouvy o poskytování poradenských služeb

(10.25-10.35, P. Kolář, RK-31-2001-16)

 1. Návrh zásah pro sestavování a schvalování odpisových plánů pro účetní odpisování dlouhodobého majetku příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

(10.35-10.45, A. Krištofová, A. Vlachová, RK-31-2001-17)

 1. Zpráva o čerpání rozpočtu za leden až říjen 2001

(10.45-10.55, A. Krištofová, RK-31-2001-18)

 1. Návrh na schválení plánu činnosti Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina do konce roku 2002

(10.55-11.05, A. Štěrbová, RK-31-2001-19)

 1. Návrh na schválení plánu činnosti Sportovní komise Rady kraje Vysočina do konce roku 2002

(11.05-11.15, A. Štěrbová, RK-31-2001-20)

 1. Pravidla kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí

(11.15-11.25, S. Zikmundová, RK-31-2001-21)

 1. Pravidla kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností

(11.25-11.35, S. Zikmundová, RK-31-2001-22)

 1. Návrh na navýšení počtu zaměstnanců kraje

(11.35-11.45, S. Zikmundová, RK-31-2001-23)

 1. Jmenování vedoucího odboru kultury a památkové péče

(11.45-11.55, S. Zikmundová, RK-31-2001-24)

 1. Návrh na zrušení nařízení Rady Jihlavského kraje č. 2/2001

(11.55-12.05, S. Zikmundová, RK-31-2001-25)

 1. Plán činnosti finančního výboru

(12.05-12.15, M. Vystrčil, RK-31-2001-26)

 1. Nabídka převodu majetku kraji Vysočina

(12.15-12.25, M. Vystrčil, RK-31-2001-27)

 1. Rozprava členů rady

 

Zápis z 30. jednání rady kraje bude předložen k připomínkování na 32. jednání rady kraje.

 

2. Zpráva o činnosti bezpečnostní komise rady kraje za rok 2001 a návrh plánu činnosti na první pololetí roku 2002

 

P. Maslák, předseda bezpečnostní komise rady kraje, předložil radě kraje zprávu o činnosti bezpečnostní komise za rok 2001. Vzhledem k operativní činnosti bezpečnostní komise rady kraje předložil P. Maslák plán činnosti komise na první pololetí roku 2002. V návrhu plánu činnosti pro měsíce březen a duben (viz upravená příloha 1 předloženého materiálu) bylo doporučeno provést změny.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 267/31/01/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu o činnosti bezpečnostní komise za rok 2001 a

schvaluje

plán činnosti bezpečnostní komise rady kraje na první pololetí roku 2002 dle upravené přílohy 1 materiálu RK-31-2001-02.

odpovědnost: předseda bezpečnostní komise

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

3. Návrh dohod k převodu majetku a pracovně právních vztahů Okresní knihovny v Havlíčkově Brodě

 

H. Kubíček, ved. odboru kultury a památkové péče, předložil návrhy Smlouvy o bezúplatném převodu majetku a Dohody o přechodu práv a povinností z pracovně právních vztahů, které byly zpracovány na základě jednání s Okresním úřadem Havlíčkův Brod (zřizovatelem Okresní knihovny v Havlíčkově Brodě) a s ředitelkou Okresní knihovny v Havlíčkově Brodě.

H. Kubíček předal přítomným přehled movitého majetku Okresní knihovny v Havlíčkově Brodě k 18. 10. 2001, který obsahuje doplňující údaje přílohy 1 předloženého materiálu.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.
Usnesení 268/31/01/RK

Rada kraje

schvaluje

Smlouvu o bezúplatném převodu majetku a Dohodu o přechodu práv a povinností z pracovně právních vztahů dle příloh 1 a 2 materiálu RK-31-2001-03 s účinností od 1. 1. 2002.

odpovědnost: H. Kubíček

termín: 1. 1. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

4. Návrh jmenování do funkce ředitele Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě

 

H. Kubíček, ved. odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje návrh jmenování do funkce ředitele Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě s účinností od 1. 1. 2002 za podmínky schválení Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě zastupitelstvem kraje.

Po krátké diskusi rada kraje doporučila odložit předložený návrh na příští jednání rady kraje a jmenovat ředitele krajské knihovny po schválení Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě zastupitelstvem kraje dne 20. 12. 2001.

 

 

5. Návrh na odpisový plán Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace kraje Vysočina na II. pololetí 2001

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zpracoval návrh odpisového plánu Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace kraje, která je v souladu s § 28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, povinna odepisovat dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. V příloze 1 materiálu je uvedena celková výše odpisů pro II. pololetí roku 2001.

J. Bína předložil radě kraje návrh odpisového plánu ke schválení.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 269/31/01/RK

Rada kraje

schvaluje

·         v souladu s § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, odpisový plán na rok 2001 Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvková organizace dle přílohy 1 materiálu RK-31-2001-05;

·         zvýšení příspěvku na provoz ve výši 1 100 000 Kč a

ukládá

odvod z investičního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele ve výši 1 100 000 Kč.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace, vedoucí ekonomického odboru

termín: prosinec 2001

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

6. Návrh na vydání organizačního řádu Diagnostického ústavu sociální péče Černovice

 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zpracoval návrh organizačního řádu Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, který plně nahrazuje dosavadní organizační řád této organizace. J. Bína předložil radě kraje návrh organizačního řádu ke schválení.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.


Usnesení 270/31/01/RK

Rada kraje

vydává

organizační řád Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace dle přílohy 1 materiálu RK-31-2001-06 a

ruší

organizační řád Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace ze dne 27. 6. 2001.

odpovědnost: V. Švarcová

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

7. Návrh na schválení mimořádné odměny

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zpracoval návrh na schválení mimořádné odměny řediteli Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace. Ředitel zajistil fungování tohoto ústavního zařízení v mimořádných podmínkách přeměny organizační složky na příspěvkovou organizaci kraje.

J. Bína předložil radě kraje návrh na schválení mimořádné odměny pro ředitele ústavu ke schválení.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení

Usnesení 271/31/01/RK

Rada kraje

schvaluje

poskytnutí navržené mimořádné odměny řediteli Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace ve výši dle materiálu RK-31-2001-07.

odpovědnost: V. Švarcová

termín: 4. 1. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

8. Návrh na vytvoření Fondu rozvoje kraje Vysočina - položky rozpočtu r. 2002

 
V. Jourová, ved. odboru regionálního rozvoje, předložila návrh na vytvoření struktury Fondu rozvoje kraje Vysočina pro rok 2002. Tento návrh byl sestaven na základě podkladů pracovních skupin podílejících se na aktualizaci PRKu a vedoucích jednotlivých odborů. Předmětem tohoto materiálu je návrh na vytvoření konkrétní položky rozpočtu roku 2002 Fondu rozvoje kraje Vysočina.
K danému bodu se rozvinula diskuse.
Po rozsáhlejší diskusi přijala rada kraje upravený návrh usnesení.
Usnesení 272/31/01/RK

Rada kraje

bere na vědomí

pracovní návrh na vytvoření Fondu rozvoje kraje dle upraveného materiálu RK-31-2001-08 a

ukládá

hejtmanovi ve spolupráci s jeho zástupci a příslušnými odbory připravit principy sestavení a využití Fondu rozvoje kraje tak, aby byl tento návrh předložen společně s návrhem rozpočtu pro rok 2002.

odpovědnost: hejtman kraje, ředitelka krajského úřadu

termín: leden 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

9. Prezentace kraje Vysočina ve vybraných zahraničních zastoupeních českých center

 

V. Jourová, ved. odboru regionálního rozvoje, podala informaci o dalším postupu prací na projektu. Byl sestaven projektový tým, v němž každý z členů týmu má svoje termínované úkoly. Plnění těchto úkolů podléhá průběžné kontrole. V rámci přípravy projektu již byla navázána spolupráce s dalšími partnery -  Krajskou hospodářskou komorou se sídlem v Jihlavě a agenturami Czech Trade, CzechInvest a Českou centrálou cestovního ruchu.

V. Jourová přednesla návrh usnesení.

Usnesení 273/31/01/RK

Rada kraje

schvaluje

realizaci dalších potřebných kroků při přípravě prezentací kraje Vysočina ve spolupráci s českými centry v zahraničí a

ukládá

vedoucí odboru regionálního rozvoje v součinnosti s vedoucím sekretariátu hejtmana a vedoucím odboru kultury a památkové péče podat informace o postupu prací na projektu do konce ledna 2002.

odpovědnost:V. Jourová

termín: leden 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

10. Zahájení prací na územní energetické koncepci kraje Vysočina

 

V. Jourová, ved. odboru regionálního rozvoje, sdělila, že zákon č. 406/2000 o hospodaření s energií a navazující nařízení vlády 195/2001 ukládá krajům do 31. 12. 2001 zahájit a do 1. 1. 2006 dokončit práce na krajské energetické koncepci - územní energetické koncepci kraje Vysočina (ÚEK).

Územní energetická koncepce kraje Vysočina by měla být řešena v zodpovědnosti ředitelky krajského úřadu a v gesci ORR za úzké spolupráce OŽP, OLVHZ, OÚP a OI. Pro zajištění principu partnerství bude zřízena „Pracovní skupina pro přípravu Územní energetické koncepce kraje Vysočina.“ V příloze 1 předloženého materiálu je uveden časový harmonogram prací na Územní energetické koncepci kraje Vysočina.

V. Jourová přednesla návrh usnesení.

Usnesení 274/31/01/RK

Rada kraje

schvaluje

zahájení prací na Územní energetické koncepci kraje Vysočina a

ukládá

·          ředitelce krajského úřadu, zajistit její řádné zpracování podle zákona č. 406/2000 o hospodaření s energií;

·          zástupkyni hejtmana Ing. Marii Černé, sestavit pracovní skupinu pro práci na přípravě této koncepce.

odpovědnost: ředitelka KrÚ, M. Černá

termín: dle časového harmonogramu (příloha 1)

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

11. Smlouva o spolupráci s Dolním Rakouskem – informace o fázi přípravných prací

 

V. Jourová, ved. odboru regionálního rozvoje, předložila návrh smlouvy „Dohoda o spolupráci mezi zemí Dolní Rakousko a krajem Vysočina“, který byl schválen ministerstvem zahraničí a ministerstvem vnitra. Definitivní podoba smlouvy bude zaslána rakouskou stranou. Po obdržení smlouvy bude rada kraje neprodleně informována, aby mohly být učiněny kroky k jejímu projednání zastupitelstvem kraje.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 275/31/01/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o fázi přípravných prací na rámcové smlouvě o spolupráci s Dolním Rakouskem a

ukládá

odboru regionálního rozvoje

·         pokračovat v aktivitách vedoucích k podpisu uvedeného dokumentu

·         informovat radu kraje o postupu realizace.

odpovědnost: vedoucí odboru regionálního rozvoje

termín: leden 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

12. Návrh akcí k zařazení do „Programu oprav silnic I. a II. třídy a dálnic v ČR – R2“

 

P. Kolář, ved. odboru majetkového, informoval o předloženém materiálu.

V rámci „Programu opravy silnic I. a II. třídy a dálnic v ČR – R2“ byl kraj Vysočina vyzván Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ke spolupráci na přípravě návrhu oprav silnic II. třídy.

Předběžný návrh akcí je předložen v přílohách 1 a 2 materiálu ve dvou variantách. Jedna varianta obsahuje úseky silnic II. třídy v členění za každý okres dvě akce, druhá varianta vychází z investičního záměru „Rekonstrukce evakuačních a zásahových tras JE Dukovany“.

Zahájení Programu R2 se s ohledem na podmínky financování a přípravy vybraných akcí předpokládá v roce 2003.

Po krátké diskusi rada kraje akceptovala předběžný návrh akcí k zařazení do „Programu oprav silnic I. a II. třídy a dálnic v ČR – R2“dle druhé varianty a přijala návrh usnesení.

Usnesení 276/31/01/RK

Rada kraje

souhlasí

s předložením předběžného návrhu akcí k zařazení do Programu R2 dle přílohy 2 materiálu

RK-31-2001-12 a

ukládá

majetkovému odboru a odboru dopravy a silničního hospodářství připravit návrh pořadí důležitosti oprav.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

13. Záměr převodu pozemku v k. ú. Město Žďár

 

P. Kolář, ved. odboru majetkového, informoval o žádosti pana Jana Ondry, bytem Hamry n. Sázavou. Žadatel žádá o směnu části svého pozemku za část pozemku, který získal do vlastnictví kraj Vysočina. K žádosti je přiložen původní GP na oddělení části pozemku a souhlasné stanovisko SÚS Žďár nad Sázavou s uskutečněním směny. Návrh řešení je předložen radě kraje ve dvou variantách.

Rada kraje akceptovala předložený návrh na schválení varianty b) a přijala návrh usnesení.

Usnesení 277/31/01/RK
Rada kraje

schvaluje

záměr prodeje části pozemku p. č. 1129/21 o výměře 12 m2  v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

14. Žádost o bezúplatný převod majetku státu

 

P. Kolář, ved. odboru majetkového, informoval přítomné o předloženém materiálu.

Převod působností výkonu státní správy z OkÚ do působnosti krajského úřadu je úzce spjat i s převodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců okresních úřadů, kteří tyto činnosti dosud vykonávají.

Pro zajištění prostorových a technických podmínek výkonu státní správy převedené do působnosti krajského úřadu a s tím spojené činnosti delimitovaných zaměstnanců OkÚ je navrhován převod majetku do vlastnictví kraje. Tento majetek v současné době slouží pro výkon státní správy a jednotlivé okresní úřady v kraji Vysočina k němu mají příslušnost hospodaření. Součástí tohoto převodu budou i movité věci a nehmotný majetek, sloužící pro výkon státní správy.


P. Kolář přednesl návrh usnesení.
Usnesení 278/31/01/RK

Rada kraje

souhlasí

s předložením žádosti o bezúplatný převod nemovitého majetku dle přílohy 1 materiálu

RK-31-2001-14 včetně movitého majetku, který slouží pro výkon státní správy a ke kterému mají příslušnost hospodaření okresní úřady v jednotlivých okresech kraje Vysočina, do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

15. Investiční záměr rekonstrukce průtahu v Telči

 

P. Kolář, ved. odboru majetkového, informoval přítomné o předloženém materiálu.

Ředitelství silnic a dálnic ČR – správa Brno zajistilo v měsíci 09/2001 u Dopravoprojektu Brno zpracování investičního záměru rekonstrukce silnic III/40610 a silnice II/112 tvořící průtah Telčí. Tyto investiční záměry splňují svým charakterem podmínky věcného vymezení „Programu č. 327 140 výstavba a obnova silnic III. třídy a Programu č. 327 130 rekonstrukce, modernizace a opravy silnic II. třídy“, který spravuje Ministerstvo dopravy a spojů ČR. Předpokládané časové termíny přípravy a realizace investičního záměru rekonstrukce silnic:

1/ silnice III/40610 Telč – rekonstrukce průtahu

      - zadání, zpracování a schválení projektové dokumentace     08/2004 - 02/2005

      - realizace projektu                                                            03/2005 – 11/2005

2/ silnice II/112 Telč – rekonstrukce průtahu

      - zadání, zpracování a schválení projektové dokumentace     08/2003 - 02/2004

      - realizace projektu                                                            03/2004 - 11/2004.

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 279/31/01/RK

Rada kraje

schvaluje

zařazení investičního záměru rekonstrukce silnice III/40610 Telč - rekonstrukce průtahu a investičního záměru rekonstrukce silnice II/112 Telč - rekonstrukce průtahu do rozvojových priorit silniční sítě kraje Vysočina a

ukládá

majetkovému odboru zpracovat podklady pro zařazení schválených investičních záměrů rekonstrukce průtahu Telčí do informačního systému programového financování (ISPROFIN) včetně finančního krytí ze SFDI, a to dle Pravidel pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: neprodleně a dále dle „pravidel“

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (zdrželi se 2).

 

16. Smlouvy o poskytování poradenských služeb

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal informace o předloženém materiálu.

Kraj Vysočina bude v roce 2002 hospodařit se značným majetkem buď přímo nebo přes organizace, které zřizuje. Součástí správy či hospodaření s majetkem je jeho zabezpečení z hlediska pojištění. Z těchto důvodů byl předložen návrh dalšího postupu případně změn v této věci.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje doporučila uskutečnit jednání s firmou Deloitte & Touche ve věci uzavřením smluv o poskytování poradenských služeb a předložit návrh na příštím jednání rady kraje ke schválení.

Z jednání rady kraje se omluvil F. Dohnal.

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 280/31/01/RK

Rada kraje

odkládá

termín splnění usnesení 172/23/01/RK.

odpovědnost: hejtman kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

17. Návrh zásad pro sestavování a schvalování odpisových plánů pro účetní odpisování dlouhodobého majetku příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

 

Ekonomický odbor zpracoval návrh zásad pro sestavování a schvalování odpisových plánů pro účetní odpisování dlouhodobého majetku příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. M. Palán předložil radě kraje „návrh zásad“ ke schválení.

Po krátké diskusi rada kraje doporučila ekonomickému odboru předložený návrh prokonzultovat s ostatními kraji a předložit na lednovém zasedání rady kraje ke schválení.

 

 

18. Zpráva o čerpání rozpočtu za leden až říjen 2001

 
Ekonomický odbor zpracoval zprávu o čerpání rozpočtu za leden až říjen 2001.

M. Šulc podal informace k předloženému materiálu. V příloze 1 materiálu byla upravena výše čerpání rozpočtu mezi položkami 5134 a 5194.

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 281/31/01/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden až listopad  2001 dle upravených příloh 1, 2 a 3 materiálu RK-31-2001-18.

odpovědnost: ekonomický odbor

termín:

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

19. Návrh na schválení plánu činnosti Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina do konce roku 2002

 

A. Štěrbová předložila přítomným návrh na schválení plánu činnosti komise volnočasových aktivit rady kraje do konce roku 2002. Komise si schválila plán činnosti na svém 4. zasedání usnesením 013/04/01/VčaK a doporučila radě kraje schválit předložený návrh.

A. Štěrbová přednesla návrh usnesení.

Usnesení 282/31/01/RK

Rada kraje

schvaluje

plán činnosti komise volnočasových aktivit do konce roku 2002 dle přílohy 1 materiálu

RK-31-2001-19.

odpovědnost: předseda komise

termín: dle harmonogramu činnosti komise

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 


20. Návrh na schválení plánu činnosti Sportovní komise Rady kraje Vysočina do konce roku 2002

A. Štěrbová předložila přítomným návrh na schválení plánu činnosti sportovní komise rady kraje do konce roku 2002. Komise projednala plán činnosti na svém 4. zasedání a doporučila radě kraje schválit předložený návrh.

A. Štěrbová přednesla návrh usnesení.

Usnesení 283/31/01/RK

Rada kraje

schvaluje

plán činnosti sportovní komise do konce roku 2002 dle přílohy 1 materiálu

RK-31-2001-20.

odpovědnost: předseda komise

termín: dle harmonogramu činnosti komise

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

21. Pravidla kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí

 

E. Rydvalová předložila radě kraje ke schválení návrh „Pravidel kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí“. Návrh „Pravidel“ byl předložen k posouzení kontrolnímu a finančnímu výboru.

V průběhu jednání odešla M. Černá.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 284/31/01/RK

Rada kraje

schvaluje

Pravidla kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí dle přílohy 1 materiálu RK-31-2001-21 a

ukládá

příjemcům petice o jejím přijetí v nejbližším možném termínu radu kraje informovat.

odpovědnost: S. Zikmundová

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

22. Pravidla kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností

 

E. Rydvalová předložila radě kraje ke schválení návrh „Pravidel kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností“.

V průběhu jednání přišla M. Černá.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 285/31/01/RK

Rada kraje

schvaluje

Pravidla kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností dle přílohy 1 materiálu

RK-31-2001-22.

odpovědnost: S. Zikmundová

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

23. Návrh na navýšení počtu zaměstnanců kraje

 

S. Zikmundová předložila přítomným radním upravenou přílohou 1 materiálu RK-31-2001-23, která obsahuje organizační schéma krajského úřadu. Navrhované navýšení počtu zaměstnanců se týká sekretariátu ředitelky, odboru regionálního rozvoje, odboru majetkového, odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství a odboru školství, mládeže a sportu.

V průběhu jednání se dostavil F. Dohnal.

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 286/31/01/RK

Rada kraje

stanovuje

v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb,. o krajích (krajské zřízení), počet zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu k 1. 1. 2002 na 194 zaměstnance.

odpovědnost: S. Zikmundová

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

24. Jmenování vedoucího odboru kultury a památkové péče

 

V předloženém materiálu na jmenování vedoucího odboru kultury a památkové péče je návrh usnesení shodný se schváleným usnesením 066/13/01/RK z 13. zasedání rady kraje. Z těchto formálních důvodů byl bod programu stažen z programu jednání.

 

25. Návrh na zrušení nařízení Rady Jihlavského kraje č. 2/2001

 

S. Zikmundová, ředitelka krajského úřadu, podala informace o předloženém materiálu.

Rada kraje dne 4. 9. 2001 na svém 22. jednání zrušila usnesením č. 170/22/01/RK nařízení Rady Jihlavského kraje Statut bezpečnostní rady Jihlavského kraje. Ministerstvo vnitra ČR uložilo krajskému úřadu vydat do konce roku 2001 nařízení, kterým se nařízení Rady Jihlavského kraje č. 2/2001 ruší.

Sekretariát ředitelky předkládá návrh na vydání nařízení kraje Vysočina č. 3/2001, kterým se ruší nařízení Rady Jihlavského kraje č. 2/2001 Statut bezpečnostní rady Jihlavského kraje a publikovat jej ve Věstníku kraje Vysočina.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 287/31/01/RK

Rada kraje

vydává

nařízení kraje Vysočina č. 3/2001, kterým se ruší nařízení Rady Jihlavského kraje č. 2/2001 Statut bezpečnostní rady Jihlavského kraje.

odpovědnost: S. Zikmundová

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

26. Plán činnosti finančního výboru

 

M. Vystrčil předložil přítomným návrh na schválení plánu činnosti finančního výboru zastupitelstva kraje. Finanční výbor si na svém jednání dne 8. 11. 2001 usnesením č. 018/06/01/FV schválil plán činnosti a pověřil předsedu aby návrh předložil návrh na zastupitelstvu.

M. Vystrčil přednesl návrh usnesení.

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit plán činnosti finančního výboru dle přílohy 1 materiálu RK-31-2001-26.

odpovědnost: předseda finančního výboru

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

27. Nabídka převodu majetku kraji Vysočina

 

M. Vystrčil informoval přítomné o předložené materiálu.

Kraj Vysočina je zřizovatelem Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě. Budova, kterou škola užívá, je ve vlastnictví města Havlíčkův Brod. Vlastník se obrátil na kraj Vysočina s návrhem na řešení vlastnických a uživatelských vztahů k této budově.

Bezúplatné převzetí nemovitého majetku krajem Vysočina do svého vlastnictví se jeví jako nejvýhodnější řešení, které vytvoří optimální podmínky pro případné investování do majetku kraje.

Podmínka vrácení daru v případě eventuálního jiného využití je vzhledem k tomu, že se jedná o školu perspektivní, akceptovatelná.

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 289/31/01/RK

Rada kraje

ukládá

·          hejtmanovi kraje Vysočina kladně reagovat na nabídku města Havlíčkův Brod

·          ředitelce krajského úřadu:

- ve spolupráci s městem uskutečnit všechny přípravné kroky, jejichž realizace umožní, aby Zastupitelstvu kraje Vysočina mohl být v první čtvrtině roku 2002 předložen Radou kraje Vysočina návrh na bezplatné převedení budovy Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě do majetku kraje Vysočina

-  průběžně informovat radu kraje o postupu přípravných kroků.

odpovědnost: hejtman kraje Vysočina, ředitelka KrÚ, majetkový odbor

termín: průběžně, ukončení do 31. března 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

28. Rozprava členů rady

V krátké rozpravě rada kraje navrhla předběžné termíny zasedání rad a zastupitelstev v roce 2002 (leden - únor 2002):

- zasedání rady kraje - 15. 1.; 22. 1.; 29. 1.; 19. 2.;

- zasedání zastupitelstva kraje - 12. 2.; 5. 3.

 

 

 

 

 

    František Dohnal

hejtman kraje Vysočina

 

 

 

 

 

Zapsala: M. Jakoubková, 17. 12. 2001

 

 

Odkazy

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis rady 10. prosince 2001
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 4.1.2002 / 10.1.2002

Počet návštěv: 1646
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek