Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Mapa webu


 

Válečné hroby a pietní místa

Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o válečných hrobech“) v ustanovení § 4 definuje povinnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností spojené s evidencí válečných hrobů a povinnosti krajského úřadu v koordinaci péče o válečné hroby v jeho správním obvodu.
 

 
 

Téměř v každé obci nebo její části se nachází pomník nebo pamětní deska, připomínající válečné události a oběti I. nebo II. světové války, případně i z doby dřívější, event. i z doby nedávno minulé. Na některých veřejných pohřebištích (nebo i mimo ně) jsou také uloženy ostatky válečných obětí jak v jednotlivých, tak i v hromadných hrobech. V některých obcích se nacházejí často i neoznačená místa, kde jsou uloženy ostatky osob zemřelých v souvislosti s válečnou událostí. Ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o válečných hrobech je válečným hrobem mimo jiné i toto  „evidované místo s nevyzvednutými ostatky osob“, které zahynuly v souvislosti s válečnou událostí. Podle zákona o válečných hrobech je válečným hrobem i osárium (kostnice nebo jakýkoliv obdobný objekt, ve kterém jsou uloženy kosti osob a splňuje-li podmínky uvedené v zákoně o válečných hrobech).

U některých evidovaných válečných hrobů není známo, kolik osob je na tomto místě pohřbeno, nejsou známy ani další konkrétní údaje (např. národnost, jméno, hodnost apod.). Pouze ze starých zápisů v kronikách nebo od pamětníků je možné některé informace ještě získat. V případě nejasností, zda konkrétní místo je či není válečným hrobem, rozhoduje Ministerstvo obrany ČR (dále jen „ministerstvo“) na základě písemné žádosti obce.

Podle dosud zpracované evidence je již většina válečných hrobů evidována, ale stále se ještě vyskytují obce, které válečné hroby na svých územích neohlásily na obecní úřad obce s rozšířenou působností, který podle zákona o válečných hrobech vede příslušnou evidenci a předává zprávu o stavu válečných hrobů každoročně v termínu do konce června  krajskému úřadu podle stavu k 31. prosinci předchozího roku.

Zákon o válečných hrobech rovněž upravuje podmínky při přemísťování, zrušení nebo jiné změně válečného hrobu nebo pamětního místa. Přemístěním válečného hrobu se rozumí vyzvednutí ostatků válečných obětí z dosavadního válečného hrobu a jejich přemístění do hrobového místa na veřejném pohřebišti nebo do jiného válečného hrobu, za podmínek stanovených v § 4 a § 6 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pohřebnictví“).  Součástí přemístění válečného hrobu je i zajištění úpravy místa, kde se původní válečný hrob nacházel a zajištění údržby a úpravy tohoto válečného hrobu na novém místě v souladu s ustanovením § 2 zákona o válečných hrobech.

Přemístěním pietního místa se rozumí umístění pamětní desky, pomníku, památníku nebo obdobného symbolu na nové vybrané místo, které připomíná válečné události a oběti, a to na katastrálním území obce, v němž se válečná událost uskutečnila.

Zrušením válečného hrobu se rozumí vyzvednutí ostatků válečných obětí z dosavadního válečného hrobu za podmínek stanovených v § 4 a § 6 zákona o pohřebnictví a jejich odvezení do zahraničí. Zrušením válečného hrobu se rozumí i vyzvednutí lidských ostatků z dosavadního válečného hrobu za podmínek uvedených v ustanovení § 4 a § 6 zákona o pohřebnictví a jejich pohřbení na veřejném pohřebišti, rozhodne-li ministerstvo, že se v daném případě nejedná o válečný hrob.

O souhlas s přemístění nebo zrušením válečného hrobu nebo pietního místa žádá písemně ministerstvo jeho vlastník nebo vlastník nemovitosti, na níž je válečný hrob umístěn. O souhlas s jinou změnou, než je jeho údržba a úprava, se rovněž žádá ministerstvo. Ministerstvo zpracovalo vzory žádostí, které jsou k dispozici na obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo na krajském úřadu. Oba úřady musí dát k předmětné žádosti své vyjádření.

Závěrem připomínáme, že ministerstvo může poskytnout vlastníkovi válečného hrobu nebo nemovitosti, na níž se válečný hrob nachází, na základě písemné žádosti státní účelovou dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby (např. rekonstrukci nebo obnovu). Žádost musí být zaslána podle pokynů a s údaji, které jsou k dispozici na webových stránkách ministerstva (www.valecnehroby.army.cz - Dotace) včetně doložení potřebných dokladů a postupu při jejím vyúčtování.

Informace k evidenci válečných hrobů nebo k souvisejícím činnostem podle zákona o válečných hrobech Vám na krajském úřadu poskytne Jaroslava Váchová, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, tel. 564 602 186, e-mail: vachova.j@kr-vysocina.cz.

 

 

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 7.4.2010 / 7.4.2010

Počet návštěv: 29499
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 



Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek