Doporučujeme

  • Fond Vysočiny
 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2016 > Září


 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 20.1.2018

Činnost

 

Dokumenty odboru územního plánování a stavebního řádu

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
9.1.201825.1.2018Veřejná vyhláška Rozhodnutí [PDF, 236 kB]
Umístění stavby: "Černovice - Mariánské náměstí, SO 01 - Povrchy komunikací a pochozích ploch v prostoru náměstí včetně značení, CO 02 - Demolice objektu kluboven, rozšíření terasových parkovacích úprav na ploše po demolici, SO 03 - Úprava veřejné zeleně v prostoru náměstí včetně kácení dřevin a nové výsadby, SO 04 - Veřejné osvětlení včetně výkopů a napojení na stávající rozvody VO a SO 05 - Městský mobiliář a vybavení parteru náměstí.
Marcela Zezulková

Dopravní značení - opatření obecné povahy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
5.1.201822.1.2018Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
návrh trvalého dopravního značení na silnici I/19 u obce Zlátenka
Iveta Hájková

Dotace na pořízení ÚPD

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
31.3.201731.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č.08/17
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
Tyto Zásady ruší Zásady č. 05/15 ze dne 12.05.2015
Ing. Miloslav Malec

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
9.1.20189.2.2018Posuzování vlivů na životní prostředí – informace o doplněné dokumentaci záměru [PDF, 87 kB]
Deemulgační stanice v areálu ČOV Havlíčkův Brod
Ing. František Mládek
4.1.20185.2.2018Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 318 kB]
V520 – Výměna vedení
Ing. František Mládek
4.1.20185.2.2018Posuzování vlivů na životní prostředí – informace o doplněné dokumentaci záměru [PDF, 320 kB]
Sanace bývalé skládky kalů u obce Proseč
Ing. František Mládek
4.1.20185.2.2018Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 211 kB]
Zařízení pro skladování stavebních a demoličních odpadů určených k recyklaci na zařízení
Ing. František Mládek

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
12.1.201812.2.2018Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 284 kB]
9. změna integrovaného povolení pro zařízení „Skládka TKO a TPO – S-OO3 Ronov nad Sázavou (1. etapa) a Odpadové hospodářství Ronov nad Sázavou – 2. etapa“
Ivo Dobrianskij
12.1.201813.2.2018Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 308 kB]
7. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení Farma pro odchov a výkrm prasat – středisko Kamenice společnosti SELMA a.s.
Ivo Dobrianskij
4.1.20185.2.2018Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 283 kB]
5. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Skládka TKO Chotěboř-Lapíkov“
Ivo Dobrianskij
4.1.20185.2.2018Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 308 kB]
8. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení „Výrobna krmných směsí, Havířská 1059“ společnosti CEREA, a.s.
Ivo Dobrianskij

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
16.1.201827.2.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 75 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
12.1.201823.2.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 81 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
12.1.201823.2.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 78 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
11.1.201822.2.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 96 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
11.1.201822.2.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 91 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
2.1.201813.2.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 93 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
Bc. Lada Jílková, DiS.
13.12.201729.1.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 94 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.

Oddělení ostatních správních činností

 

Ochrana před povodněmi

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.11.201722.5.2018Aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik
Zveřejnění aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik po dobu 6 měsíců, od 22.11.2017 do 22.5.2018
Ing. Martin Drápela

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
6.11.201731.12.2018Vyhlášení termínu konání ZOZ k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro rok 2018 [PDF, 58 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2018 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.
Kamila Váňová

Ostatní dokumenty OSV

 

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
16.1.20181.2.2018Úřednice/úředník na úseku právní agendy odboru zdravotnictví [PDF, 845 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 31.1. 2018 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba:
Ing. Ivana Hanáková Kosourová, tel: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
5.1.201822.1.2018Vedoucí oddělení financování a výkaznictví obcí odboru ekonomického [PDF, 774 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 22. 1. 2018 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Hanáková Kosourová, tel: 564 602 107,
e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová

Rozpočet 2018

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
18.12.20171.4.2019Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 [PDF, 275 kB]
Oznámení na úřední desce.
Ing. Bc. Pavel Tulis

Rozpočtová opatření r. 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.3.201728.2.2018Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření v roce 2017Ing. Bc. Pavel Tulis

Silniční hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
18.1.20185.2.2018Veřejná vyhláška oznámení o zahájení stavebního řízení [PDF, 454 kB]
Oznámení o zahájení stavebního řízení na akci "I/19 Přibyslav - Ronov nad Sázavou, DSP, VD-ZDS,AD".
Předmětem stavby je oprava silnice I/19 v úseku od začátku obce Přibyslav po konec místní částí Ronov nad Sázavou. Součástí stavby je i oprava stávajících propustků.
Iveta Hájková
9.1.201825.1.2018Veřejná vyhláška oznámení o zahájení stavebního řízení [PDF, 450 kB]
Oprava stávající silnice I/19 v průtahu obce Obrataň v okr. Pelhřimov v celkové délce 1187 m. Jedná se o SO 101 Silnice I/19, SO 181 DIO - silnice I/19 (po dokončení stavby bude dočasné dopravní značení odstraněno), SO 190.1 Dopravní značení silnice I/19 (trvalé dopravní značení) SO 301 Oprava odvodnění komunikace, SO 831 Technická rekultivace. V celé trase zůstane zachována současná úroveň nivelety vozovky.
Iveta Hájková
4.1.201822.1.2018Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení [PDF, 96 kB]
Oznámení o zahájení stavebního řízení pro části stavby I/38 Želetava - hranice kraje. Jedná se o SO 101.1 Silnice I/38 v obci Litohoř, SO 101.2 Zpevnění svahu v obci Horky a SO 202 most ev.č. 38-095 u Lažínek. Stavba řeší rekonstrukci silnice ve stávajícím směrovém i výškovém vedení.
Ing. Jiří Macura

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 -2020

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
26.7.201731.7.2018Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2018, 2019 a 2020 [PDF, 58 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Veřejná drážní osobní doprava

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
12.1.201829.1.2018Informační povinnost objednatele [PDF, 46 kB]
Informační povinnost objednatele
v souladu s ustanovením § 19 odst. 2 zákona
č. 194/2010 Sb., o veřejných službách
v přepravě cestujících v platném znění.
Kamila Váňová

Veřejné sbírky

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
15.1.201831.1.2018Obec Řídelov [DOC, 40 kB]
Veřejná sbírka osvědčena v kratší lhůtě jak 30 dnů - zmírnění následků požáru
Marie Vostálová

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
1.3.201731.3.2018Výroční zpráva za rok 2016 [PDF, 385 kB]Ing. Karel Žák

Záměr darování nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
12.1.201812.2.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 157 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou, obec Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč.
Martina Vávrová
12.1.201812.2.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 154 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Rozsochatec, obec Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
12.1.201812.2.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 158 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Krucemburk, obec Krucemburk, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
12.1.201812.2.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 162 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Světlá nad Sázavou, obec Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
4.1.20185.2.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 37 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Bransouze, obec Bransouze, okres Jihlava.
Martina Vávrová

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2016

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.9.201631.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 05/2016 [PDF, 182 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady ruší Zásady č. 08/15 ze dne 8. 9. 2015
Marie Jakoubková

Závěrečné účty

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
26.7.201731.7.2018Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2016 [PDF, 57 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 1164419

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek