Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport > Mezinárodní spolupráce > Dokumenty


 

Mezinárodní spolupráce

Záložky hlavní nabídky

Vyberte:

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31.03.2010, čj. 1 Afs 58/2009 - 541

(vymezení předmětu řízení, oprava zřejmých nesprávností, výslech právnické osoby, součásti správního spisu)
 

 
 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31.03.2010, čj. 1 Afs 58/2009 - 541

Publikováno ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 10/2010; rozhodnutí č. 2119; dostupné na www.nssoud.cz

Správní řízení: předmět řízení; oprava zřejmých nesprávností; výslech právnické osoby; součásti správního spisu

§ 17, § 46, § 47, § 70, § 141 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Z rozsudku vyplývá:

I.        Předmět řízení musí být v oznámení o zahájení řízení identifikován dostatečně určitě tak, aby účastníkovi řízení bylo zřejmé, jaké jeho jednání bude posuzováno, a aby bylo zaručeno jeho právo účinně se v daném řízení hájit.

II.       Správní orgán může v průběhu řízení zahájeného z moci úřední upřesnit jeho předmět, nedojde-li tímto úkonem k žádné procesní újmě na straně účastníků řízení. Upřesněním předmětu řízení nesmí dojít k jeho zásadnímu rozšíření nebo změně oproti jeho vymezení v oznámení o zahájení správního řízení. Správní orgán musí s upřesněním předmětu řízení

III.     řádně seznámit účastníky řízení a musí jim dát možnost se k němu vyjádřit.

IV.    Institut opravy zřejmých nesprávností v písemném odůvodnění rozhodnutí podle § 70 správního řádu z roku 2004 lze aplikovat pouze na zjevné omyly ohledně údajů, které jsou však dostatečně podloženy zjištěními prokazujícími jejich správné znění. S odkazem na toto ustanovení naopak nelze měnit vlastní obsah rozhodnutí.

V.     I ve správních řízeních, jejichž účastníky jsou právnické osoby, je nutno respektovat specifické postavení osob v pozici statutárních orgánů těchto právnických osob a při jejich výsleších je třeba postupovat analogicky podle § 141 odst. 6 správního řádu z roku 2004 a § 126 odst. 4, § 126a a § 131 o. s. ř., tedy jako při výslechu účastníka řízení.

VI.    Správní spis tvoří všechny dokumenty týkající se téže věci. Toto pravidlo se neuplatní pouze tehdy, stanoví-li zákon jinak. Na protokoly o výsleších svědků, byť nezákonně pořízené, se však žádná taková výjimka nevztahuje, tyto protokoly tak musí zůstat součástí spisu.

 
 
Zodpovídá: Ing. Miloslav Malec
Vytvořeno / změněno: 18.4.2011 / 18.4.2011
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 15765
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek