Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Rozpočet 2002

 

 
 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZPOČET

KRAJE VYSOČINA

NA ROK 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH:

 

A. SOUHRNNÉ ÚDAJE ………….…………………………………………………..          str. 3

 

B. PŘÍJMY ROZPOČTU ………….………………………………………………….           str. 4

 

C. VÝDAJE ROZPOČTU ………….…………………………………………………            str. 7

 

-         KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ …………………………………………….      str.7

-         KAPITOLA ŠKOLSTVÍ …………………………………………………..      str.8

-         KAPITOLA KULTURA …………………………………………………..      str.11

-         KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ ………………………………………….      str.13

-         KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ …………………………………….      str.14

-         KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ……………………………………..      str.15

-         KAPITOLA DOPRAVA …………………………………………………..      str.16

-         KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI …………………………………………….      str.18

-         KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ

ZÁCHRANNÝ SYSTÉM …………………………………………………      str.19

-         KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE ………………………………      str.20

-         KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD …………………………………………..      str.21

-         KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ ……………………………………      str.23

-         KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE ……………………………      str.25

 

D. TABULKOVÁ ČÁST ………………………………………………………………..          str.26

 

-      BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ …………………………………………            str.26

            -      BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL …………………………………..      str.27

-      KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL ……………………………            str.27

-         VÝDAJE PODLE PARAGRAFŮ ………………………………………..      str.28

-     SEZNAM SPRÁVCŮ KAPITOL …………………………………………            str.30

 

E.                 SEZNAM PŘÍLOH ………………………………………………………………..      str.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. SOUHRNNÉ ÚDAJE

 

Následující tabulka obsahuje souhrnné údaje rozpočtu kraje Vysočiny na rok 2002:

 

 

PŘÍJMY CELKEM (tis.Kč)

2 105 584

z toho

vlastní daňové příjmy

759 724

 

vlastní nedaňové příjmy

72 968

vlastní kapitálové příjmy

5 000

dotace na výkon státní správy

21 171

dotace na přímé náklady ve školství

1 041 000

dotace v rámci programového financování

197 029

dotace ostatní

8 692

 

VÝDAJE CELKEM (tis.Kč)

2 105 584

z toho kapitola

zemědělství

500

 

školství

1 459  654

kultura

39 339

zdravotnictví

3 000

životní prostředí

1 600

územní plánování

3 500

doprava

152 595

sociální věci

46 202

požární ochrana a integrovaný záchranný systém

12 300

zastupitelstvo kraje

18 147

krajský úřad

143 480

regionální rozvoj

57 950

rezerva a rozvoj kraje

167 317

z toho     rezerva      

85 917

                rozvoj kraje

81 400

 

SALDO ROZPOČTU (tis.Kč)

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.              PŘÍJMY ROZPOČTU

 

BĚŽNÉ PŘÍJMY – VLASTNÍ DAŇOVÉ

 

Paragraf[1]

Položka

Název

Částka v tis.Kč

0000

1111

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

198 785

 

1112

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

28 398

 

1113

Daň z příjmů fyzických osob podle zvláštní sazby daně

14 199

 

1121

Daň z příjmů právnických osob

163 288

 

1211

Daň z přidané hodnoty

354 974

mezisoučet

Celkem příjmy z daní

759 644

 

1311

Správní poplatky

80

 

Celkem třída 1

759 724

 

            Výše daňových příjmů vychází ze zákona č.243/2000 Sb. v platném znění o rozpočtovém určení daní a predikce daňových příjmů veřejných rozpočtů v roce 2002, která byla stanovena Ministerstvem financí ČR a byla použita pro tvorbu státního rozpočtu na rok 2002.

            Výše příjmu ze správních poplatků byla stanovena kvalifikovaným odhadem dle skutečnosti roku 2001.

 

BĚŽNÉ PŘÍJMY – VLASTNÍ NEDAŇOVÉ

 

Paragraf

Položka

Název

Částka v tis.Kč

6310

2141

Příjmy z úroků

1 500

0000

2122

Odvody příspěvkových organizací

71 468

 

Celkem třída 2

72 968

 

            Výše příjmů z úroků byla stanovena kvalifikovaným odhadem dle skutečnosti roku 2001.

            Odvody z odpisů příspěvkových organizací stanovené zřizovatelem v členění:

 

- organizace silničního hospodářství (Správy a údržby silnic)                47 454 tis.Kč

- Diagnostický ústav sociální péče Černovice                                          1 402 tis.Kč

- školy a školská zařízení                                                            22 612 tis.Kč

 

BĚŽNÉ PŘÍJMY – DOTACE

 

 

Paragraf

Položka

Název

Částka v tis.Kč

0000

4112

Neinvestiční přijaté dotace za státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu

21 171

0000

4116

Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu

1 042 292

0000

4117

Neinvestiční přijaté dotace

7 400

0000

4111

Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

15 873

 

Celkem třída 4

1 086 736

 

            Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (položka 4112) je obsažena ve státním rozpočtu na rok 2002 v tomto členění:

- výkon státní správy v přenesené působnosti                                                                   17 871 tis.Kč

- dotace sborům dobrovolných hasičů na úhradu výjezdu mimo územní obvod jednotky              3 300 tis.Kč

           

Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu (položka 4116) zahrnují částku           1 041 000 tis. Kč   na přímé náklady ve školství. Částka byla stanovena podle základny z roku 2001 , protože MŠMT ČR dosud přesnou částku nestanovilo. Dále je zde rozpočtována částka 1 292 tis.Kč na okresní a krajská kola soutěží a přehlídek ve školství.

 

7 400 tis. Kč (položka 4117) je dotace z kapitoly ministerstva kultury na provoz Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě. Částka byla původně určena Okresnímu úřadu v Havlíčkově Brodě.  

 

Položka 4111 zahrnuje neinvestiční dotace v rámci programového financování[2] (ISPROFIN). Z toho podle jednotlivých resortů:

 

-    školství                                                   15 873 tis.Kč

-    doprava                                                                     0 tis.Kč

-    kultura                                                             0 tis.Kč

 

 

BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM

1 919 428

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

 

Paragraf

Položka

Název

Částka v tis.Kč

6172

3112

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

 5 000

 

Celkem třída 3

 5 000

 

-                                 předpokládaný prodej pozemků a nemovitostí v areálu Handlovy dvory v Jihlavě

 

 

Paragraf

Položka

Název

Částka v tis.Kč

0000

4211

Investiční přijaté dotace z VPS státního rozpočtu

86 205

0000

4213

Investiční přijaté dotace ze státních fondů

85 441

0000

4216

Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu

9 510

 

Celkem třída 4

181 156

 

            Investiční dotace v rámci programového financování (ISPROFIN). Z toho podle jednotlivých resortů:

-    školství  (VPS)                                                    86 205 tis.Kč

-    doprava (SFDI)                                                   85 441 tis.Kč

-    kultura (Ministerstvo kultury)                                                    9 510 tis.Kč

 

 

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM

186 156

 

 

PŘÍJMY CELKEM

2 105 584

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.              VÝDAJE ROZPOČTU

 

 

KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

 

Běžné výdaje :

 

Orj[3]

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

20 

2399

Záležitosti vodního hospodářství j.n.

400

 

-                     drobné studie, posudky a analýzy v oblasti vodního hospodářství

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

20

1099

Výdaje na zemědělství a lesní hospodářství j.n.

100

 

-         drobné studie, posudky a analýzy v oblasti lesního hospodářství a zemědělství

 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY ZEMĚDĚLSTVÍ  CELKEM

500

 

 

Kapitálové výdaje, vyjmenované opravy a programové financování (ISPROFIN):

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY ZEMĚDĚLSTVÍ  CELKEM

0

 

 

VÝDAJE KAPITOLY ZEMĚDĚLSTVÍ  CELKEM

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITOLA ŠKOLSTVÍ

 

Běžné výdaje:

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

30

3112

Speciální předškolní zařízení

 108

3114

Speciální základní školy

10 203

3116

Internátní speciální základní školy

2 404

3121

Gymnázia

 31 513

3122

Střední odborné školy

 70 032

3123

Střední odborná učiliště a učiliště

107 144

3125

Speciální střední odborná učiliště a učiliště

 2 788

3127

Internátní speciální SOU a učiliště

 1 197

3145

Ubytovací zařízení středních škol a učilišť

 6 212

3146

Zařízení vých.poradenství a preventivní vých.péče

 3 047

3147

Školní statky, školní hospodářství

 6 000

3149

Ostatní zařízení související s vých. a vzděl.mládeže

 100

3150

Vyšší odborné školy

 4 202

3231

Základní umělecké školy

 503

3421

Využití volného času dětí a mládeže

 5 603

4322

Ústavy péče pro mládež

 18 090

 

Celkem příspěvek na provoz

269 146

 

           

-          příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem (rozpis příspěvku na jednotlivá školská zařízení je obsahem PŘÍLOHY 1), částka se skládá z:

 

-  příspěvku na běžný provoz                                                  206 921 tis.Kč

-  příspěvku na drobné opravy a údržbu                           20 206 tis.Kč

-  příspěvku na opravy movitého majetku                                        2 287 tis.Kč

-  příspěvku na odpisy                                                                39 732 tis.Kč

 

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

30

xxxx

Přímé výdaje na školství

 1 041 000

 

-         rozpis výdajů na přímé náklady[4] jednotlivých škol nebyl dosud stanoven, celková částka byla stanovena odborným odhadem  

 

 

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

30

3299

Záležitosti vzdělávání

1 970

 

-             podpora uspořádání okresních a krajských kol školních soutěží   a přehlídek -                                                                                                                                              kryto státní dotací                                                                                       1 292 tis.Kč

-         drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství                                                    408 tis.Kč

-         zpracování studie analyzující vazbu mezi nabídkou vzdělávání a potřebami trhu práce

    270 tis.Kč

 

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

80

3139

Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy j.n.

620

 

-         náklady na provoz a údržbu zámku v Herálci

 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY ŠKOLSTVÍ CELKEM

1 312 736

 

 

 

Kapitálové výdaje, vyjmenované opravy a programové financování (ISPROFIN):

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

30

xxxx

Pořízení movitého investičního majetku

10 000

 

-         rozpis investiční dotace na pořízení movitého investičního majetku na jednotlivé paragrafy a školská zařízení  je obsahem PŘÍLOHY 9

 

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

80

xxxx

Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství

34 840

 

-         rozpis této částky na konkrétní akce je obsahem přílohy 7. Investorem je zde kraj Vysočina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

80

xxxx

Výdaje v rámci programového financování ve školství

102 078

 

-         rozpis této částky na konkrétní akce je obsahem přílohy 8

 

-         u akcí v hodnotě 24 217 tis.Kč je investorem kraj Vysočina

-         u akcí v hodnotě 77 861 tis.Kč jsou investorem příspěvkové organizace kraje Vysočina

 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY ŠKOLSTVÍ  CELKEM

146 918

 

 

VÝDAJE KAPITOLY ŠKOLSTVÍ  CELKEM

1 459 654

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITOLA KULTURA

 

Běžné výdaje:

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

40

3315

Činnost muzeí a galerií

14 429

 

-          příspěvek na provoz galerií v Jihlavě, Havlíčkově Brodě a Novém Městě na Moravě (rozpis příspěvku na jednotlivé galerie je obsahem PŘÍLOHY 2)   

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

40

3314

Činnosti knihovnické

12 000

 

-          příspěvek na provoz krajské knihovny v Havlíčkově Brodě (z toho 7 400 tis.Kč                   kryto dotací z Ministerstva kultury ČR)                                                                  8 806 tis.Kč

-          ostatní funkce knihovnické (rezerva)                                                                       3 194 tis.Kč

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

40

3322

Zachování a obnova kulturních památek

2 000

 

-         opravy havarijního stavu cizích nemovitých památkových objektů  (poruchy statiky a střešních konstrukcí) na základě havarijního výměru (o přidělení prostředků rozhoduje Rada kraje)

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

40

3319

Záležitosti kultury j.n.

500

 

-          finanční spoluúčast kraje na kulturních a společenských akcích                          

 

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

80

3315

Činnost muzeí a galerií

500

 

-         drobné studie, posudky a analýzy v oblasti kultury

 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY KULTURA  CELKEM

29 429

 

 

Kapitálové výdaje, vyjmenované opravy a programové financování:

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

80

3315

Činnost muzeí a galerií

9 510

 

-         investiční dotace galerii v Novém Městě na Moravě v rámci programového financování (ISPROFIN) – specifikace akce je obsažena v PŘÍLOZE č.8

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

40

3314

Činnosti knihovnické

400

 

-          investiční dotace krajské knihovně v Havlíčkově Brodě na nákup repro a výpočetní techniky

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY KULTURA CELKEM

9 910

 

 

VÝDAJE KAPITOLY KULTURA CELKEM

39 339

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

 

Běžné výdaje:

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

50

3539

Jiná zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

2 000

 

-         dotace městu Jihlava na provoz protialkoholní zách. stanice v prvním čtvrtletí            do 500 tis.Kč

-          příspěvek provozovateli  protialkoholní záchytné stanice ve 2.,3. a 4. čtvrtletí    1500 tis.Kč

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

50

3569

Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.

500

 

-         příspěvek na činnost znaleckých komisí pro řešení stížností ve zdravotnictví

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

50

3599

Ostatní činnost ve zdravotnictví

500

 

-         studie, posudky a analýzy ve zdravotnictví

 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM

3 000

 

 

Kapitálové výdaje, vyjmenované opravy a programové financování (ISPROFIN):

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM

0

 

 

VÝDAJE KAPITOLY ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM

3 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

Běžné výdaje:

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

60

3792

Ekologická výchova a osvěta

300

 

-         podpora osvěty a vzdělávání, zajišťování systému osvojování poznatků o životním prostředí, zpřístupňování informací o životním prostředí

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

60

3799

Ekologické záležitosti a programy j.n.

200

 

-         posudky EIA (posuzování vlivu na životní prostředí)

 

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

60

372x

Nakládání s odpady

600

 

-         odebírání a analýzy vzorků odpadů, monitoring, analýzy rizik, zahájení prací na plánu odpadového hospodářství kraje

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

60

37xx

Ochrana životního prostředí

500

 

-         drobné studie a programy v životním prostředí

 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CELKEM

1 600

 

 

Kapitálové výdaje, vyjmenované opravy a programové financování (ISPROFIN):

 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CELKEM

0

 

 

VÝDAJE KAPITOLY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CELKEM

1 600

 

 

 

 

 

 

KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

 

Běžné výdaje:

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

70

3635

Územní plánování

3 500

 

-          průzkumy a rozbory pro územní plán (ÚPN) kraje Vysočina                                  1300 tis.Kč

-         dopracování a příprava ÚPN VÚC Žďárské vrchy pro schválení vládou ČR        500 tis.Kč

-         zadání dalších ÚPN VÚC vyplývající z analýzy výsledků průzkumů a rozborů                             ÚPN VÚC kraje Vysočina                                                                                 900 tis.Kč

-         technická pomoc při pořizování ÚPD kraje Vysočina                                                300 tis.Kč

-         územní plánovací podklady pro potřeby kraje (urbanistické studie,                     expertizy, přípravná dokumentace)                                                               500 tis.Kč                                                                                                                          

 

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ CELKEM

3 500

 

 

Kapitálové výdaje, vyjmenované opravy a programové financování (ISPROFIN)

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ CELKEM

0

 

 

VÝDAJE KAPITOLY ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ CELKEM

3 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITOLA DOPRAVA

 

Běžné výdaje:

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

10

2212

Silnice

500

 

-          studie a analýzy v dopravě

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

10

2241

Železniční dráhy

200

 

-          studie proveditelnosti (trať Slavonice – Fratres)

 

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

80

2212

Silnice

19 000

 

-          podpora technických dokumentací a předprojektová a a projektová příprava v rámci modernizace komunikací, případně souvislé opravy komunikací 2. a 3. tříd

 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY DOPRAVA CELKEM

19 700

 

 

 

Kapitálové výdaje, vyjmenované opravy a programové financování:

 

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

80,10

2212

Silnice

47 454

 

-          dotace Správám a údržbám silnic ve výši nařízených odvodů z odpisů                      47 454 tis.Kč

z toho

o        dotace na souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů                           43 977 tis.Kč

              (rozpis této částky na jednotlivé akce je obsahem PŘÍLOHY 10c)

o        dotace na technická zhodnocení, případně pořízení movitého majetku      3 477 tis.Kč

(rozpis této částky na jednotlivé akce je obsahem PŘÍLOHY 10d)

 

                                                 

 

 

 

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

80

xxxx

Výdaje v rámci programového financování

85 441

 

-         rozpis částky na jednotlivé akce je obsahem přílohy 10b

 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY DOPRAVA CELKEM

132 895

 

 

VÝDAJE KAPITOLY DOPRAVA CELKEM

152 595

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

 

Běžné výdaje

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

50

4313

Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež včetně diagnostických ústavů

44 000

 

-          příspěvek na provoz Diagnostického ústavu sociální péče Černovice

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

50

4339

Sociální péče a pomoc dětem a mládeži j.n.

200

 

-          konzultace o výkonu pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

50

4399

Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti j.n.

500

 

-          drobné studie a analýzy v oblasti sociálních věcí

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

80

4399

Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti j.n.

100

 

        -      studie půdní vestavby pracoviště náhradní rodinné péče                            100 tis.Kč

 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM

44 800

 

 

Kapitálové výdaje, vyjmenované opravy a programové financování (ISPROFIN)

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

80

4313

Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež včetně diagnostických ústavů

1 402

 

-         investiční dotace Diagnostickému ústavu sociální péče Černovice ve výši nařízených odvodů z odpisů na rekonstrukci oddělení č.6

 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM

1 402

 

VÝDAJE KAPITOLY SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM

46 202

 

KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

 

Běžné výdaje:

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

18

5529

Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému (IZS)

1 000

 

-          smluvní konzultace pro krizový plán kraje (zahájení prací)                       

-          softwarové vybavení (argis) a vybavení pracoviště KrÚ pro ochranu utajovaných skutečností

-          školení a cvičení základních složek IZS a smluvní zajištění ostatních složek ISZ                         

-          příspěvek složkám IZS a ostatním složkám                                            

 

 

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

18

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

8 300

 

-         dotace sborům dobrovolných hasičů na úhradu výjezdu mimo územní                                        obvod jednotky, vybavení sborů            , krytá státní dotací                         3 300 tis.Kč

-         příspěvek na vybavení sborů dobrovolných hasičů                          5 000 tis.Kč

 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM  CELKEM

9 300

 

Kapitálové výdaje a vyjmenované opravy:

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

18

5511

Požární ochrana - profesionální část

3 000

 

-         příspěvek na vybudování a technologii krajského operačního střediska a              informačního střediska (OPIS) a pracoviště krizového řízení                     

 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM  CELKEM

3 000

 

VÝDAJE KAPITOLY POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM  CELKEM

12 300

 

 

 

 

 

KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE

 

Běžné výdaje

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

18

6113

Zastupitelstva krajů

 15 700 

 

-          osobní výdaje na  zastupitele[5]                                                                    10 210    tis.Kč

-          věcné výdaje na zastupitele                                                                       5 490    tis.Kč

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

17

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

 147

 

-    převod prostředků do sociálního fondu (3% z plánovaných odměn uvolněných zastupitelů)

-         rozpočet sociálního fondu je obsahem PŘÍLOHY 6

 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY ZASTUPITELSTVO CELKEM

15 847

 

Kapitálové výdaje a vyjmenované opravy

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

18

6113

Zastupitelstva krajů

2 300

 

-         nákup dvou osobních automobilů                                                         1300 tis.Kč

-         nákup prezentační techniky (projektor, kamery)                                                   300 tis.Kč

-         nákup kopírovacího stroje                                                                    700 tis.Kč

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY ZASTUPITELSTVO CELKEM

2 300

 

VÝDAJE KAPITOLY ZASTUPITELSTVO CELKEM

18 147

 

-         rozpis výdajů kapitoly zastupitelstvo kraje (ORJ 18) do jednotlivých položek rozpočtové skladby je obsahem PŘÍLOHY 3

 

 

 

 

 

 

KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

 

Běžné výdaje:

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

19

6172

Činnost regionální správy

132 110

 

-          osobní výdaje na zaměstnance krajského úřadu                                        77 700  tis.Kč

-          věcné výdaje krajského úřadu                                                                54 410  tis.Kč

-         rozpis osobních a věcných výdajů je obsahem PŘÍLOHY 4

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

80

6172

Činnost regionální správy

500

 

-         technická pomoc, předprojektová příprava, nákup dat pro potřeby majetkového odboru, nákup software pro evidenci nemovitého majetku                                                            250 tis.Kč

-         daň z převodu nemovitostí                                                                              250 tis.Kč

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

16

6172

Činnost regionální správy

1 700

 

-         podpora rozvoje telekomunikačních sítí s důrazem na rozvoj aktivit v oblasti informatiky:

 

o        projekční práce na výstavbě sítí MAN 200 tis.Kč

o        prohloubení řešení vrstvy společných služeb, projekt int.aplikací 500 tis.Kč

o        výstavba krajského GIS jako součásti informačního systému kraje       1 000 tis.Kč

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

17

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

1 710 

 

-         převod prostředků do sociálního fondu (3% z plánovaných mezd)

-         rozpočet sociálního fondu je obsahem PŘÍLOHY 6

 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM

136 020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitálové výdaje, vyjmenované opravy a programové financování (ISPROFIN):

 

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

19

6172

Činnost regionální správy

 7 460

 

-         investiční výdaje krajského úřadu

-         rozpis investičních výdajů je obsahem PŘÍLOHY 4

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM

7 460

 

VÝDAJE KAPITOLY KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM

143 480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

 

Běžné výdaje:

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

90

2199

Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n.

500

 

-          návrh a realizace marketingové propagace cílené na přilákání investorů                     

-          vypracování centrální nabídky kvalitních prostor v budovách ve vlastnictví                      veřejně právních subjektů, vhodných pro zahraniční investory působící v oblasti    produktivních služeb (databáze tzv.brownfields)                                                

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

90

2140

Vnitřní obchod, služby a turismus

5 850

 

-         tvorba celokrajských turistických produktů včetně výroby propagačních materiálů                                                                                                                                  4 150 tis.Kč

-         podpora přípravy lidských zdrojů pro oblast cestovního ruchu (budování                  profesionální kapacity pro tvorbu projektů), tvorba regionálního turistického             informačního a rezervačního systému, podpora propagace turistické                                     nabídky regionu a marketingu turistických programů                                              700 tis.Kč

-         veletrhy investičních příležitostí a cestovního ruchu v ČR                            1 000 tis.Kč

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

90

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

1 100

 

-         nákup dat pro regionální databázi                                                                         

-         příspěvek Regionální rozvojové agentuře Vysočina                                              

-      tvorba pilotních projektů pro účely čerpání fondů EU (Sapard, Phare, ISPA)       

 

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

90

2139

Záležitosti zahraničního obchodu j.n.

2 500

 

-          prezentace kraje a účast kraje na veletrzích cestovního ruchu v zahraničí (např. Utrecht, Berlin, Vídeň, atd…)

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

Xx

xxxx

Strategické a koncepční materiály kraje

8 000

 

-         finanční prostředky na strategické a koncepční materiály kraje (studie, analýzy, projekty, koncepce). O realizaci jednotlivých projektů a uvolnění prostředků na projekty rozhoduje rada kraje.

 

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

Xx

xxxx

Péče o lidské zdroje a majetek kraje

30 000

 

- finanční prostředky určené zejména na financování rozvojových projektů předkládaných odbory krajského úřadu a zaměřených na zvýšení kvality činnosti a úrovně vybavení organizací kraje a odborné úrovně jejich pracovníků a uživatelů a zabezpečení lepší informovanosti občanů kraje Vysočina. O přidělení finančních prostředků z této položky do jednotlivých kapitol rozhoduje rada kraje.

 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY REGIONÁLNÍ ROZVOJ CELKEM

47 950

 

 

Kapitálové výdaje a vyjmenované rezervy

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

80

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

10 000

 

-         výkupy pozemků pro potřeby rozvoje kraje realizované majetkovým odborem krajského úřadu

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY REGIONÁLNÍ ROZVOJ CELKEM

10 000

 

VÝDAJE KAPITOLY REGIONÁLNÍ ROZVOJ CELKEM

57 950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE                

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

17

6409

Ostatní činnosti j.n.

85 917

 

-          rezerva na nepředpokládané výdaje rozpočtu v roce 2002

 

 

Orj

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

17

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

 81 400

 

-          převod prostředků do účelového Fondu Vysočiny

-          rozpočet rozvojového fondu je obsahem PŘÍLOHY 5

 

 

KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE CELKEM

167 317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.              TABULKOVÁ ČÁST

TABULKA č.1: BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

PŘÍJMY CELKEM (tis.Kč)

2 105 584

Paragraf

Položka

Název

 

0000

1111

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

198 785

 

1112

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

28 398

 

1113

Daň z příjmů fyzických osob podle zvláštní sazby daně

14 199

 

1121

Daň z příjmů právnických osob

163 288

 

1211

Daň z přidané hodnoty

354 974

 

1311

Správní poplatky

80

Celkem třída 1

759 724

6310

2141

Příjmy z úroků

1 500

0000

2122

Odvody příspěvkových organizací

71 468

Celkem třída 2

72 968

6172

3111

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

5 000

Celkem třída 3

5 000

0000

4111

Neinvestiční přijaté dotace z VPS státního rozpočtu

15 873

0000

4112

Neinvestiční přijaté dotace za státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu

21 171

0000

4116

Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu

1 042 292

0000

4117

Neinvestiční přijaté dotace

7 400

0000

4211

Investiční přijaté dotace z VPS státního rozpočtu

86 205

0000

4213

Investiční přijaté dotace ze státních fondů

85 441

0000

4216

Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu

9 510

Celkem třída 4

1 267 892

 

 

VÝDAJE CELKEM (tis.Kč)

2 105 584

Kapitola

Zemědělství

500

Školství

1 459 654

Kultura

39 339

Zdravotnictví

3 000

Životní prostředí

1 600

Územní plánování

3 500

Doprava

152 595

Sociální věci

46 202

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

12 300

Zastupitelstvo kraje

18 147

Krajský úřad

143 480

Regionální rozvoj

57 950

Rezerva a rozvoj kraje

167 317

 

 

SALDO ROZPOČTU

0

 

TABULKA č.2: BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL

 

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM (tis.Kč)

1 791 699

Kapitola

Zemědělství

500

Školství

1 312 733

Kultura

29 429

Zdravotnictví

3 000

Životní prostředí

1 600

Územní plánování

3 500

Doprava

19 700

Sociální věci

44 800

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

9 300

Zastupitelstvo kraje

15 847

Krajský úřad

136 020

Regionální rozvoj

47 950

Rezerva a rozvoj kraje

167 317

 

Poznámka: U prostředků v kapitole Rezerva a rozvoj kraje nelze zatím přesně rozlišit, zda se bude jednat o kapitálové či běžné výdaje a  jsou prozatímně zahrnuty v běžných výdajích.

 

TABULKA č.3: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM (tis.Kč)

313 885

Kapitola

Zemědělství

0

Školství

146 918

Kultura

9 910

Zdravotnictví

0

Životní prostředí

0

Územní plánování

0

Doprava

132 895

Sociální věci

1 402

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

3 000

Zastupitelstvo kraje

2 300

Krajský úřad

7 460

Regionální rozvoj

10 000

Rezerva a rozvoj kraje

0

 

 

 

 

 

 

 

 

TABULKA č.4: VÝDAJE PODLE PARAGRAFŮ

 

Paragraf

Název

Částka v tis.Kč

1099

Výdaje na zemědělství a lesní hospodářství j.n.

100

2139

Záležitosti zahraničního obchodu

2 500

2140

Vnitřní obchod, služby a turismus

5 850

2199

Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jn.

500

2212

Silnice

66 954

2241

Železniční dráhy

200

2399

Záležitosti vodního hospodářství j.n.

400

3112

Speciální předškolní zařízení

108

3114

Speciální základní školy

10 203

3116

Internátní speciální základní školy

2 404

3121

Gymnázia

31 513

3122

Střední odborné školy

70 032

3123

Střední odborná učiliště a učiliště

107 144

3125

Speciální střední odborná učiliště a učiliště

2 788

3127

Internátní speciální SOU a učiliště

1 197

3139

Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy j.n.

620

3145

Ubytovací zařízení středních škol a učilišť

6 212

3146

Zařízení vých.poradenství a preventivní vých.péče

3 047

3147

Školní statky, školní hospodářství

6 000

3149

Ostatní zařízení související s vých. a vzděl.mládeže

100

3150

Vyšší odborné školy

4 202

3231

Základní umělecké školy

503

3299

Záležitosti vzdělávání

1 970

3314

Činnosti knihovnické

12 400

3315

Činnost muzeí a galerií

24 439

3319

Záležitosti kultury j.n.

500

3322

Zachování a obnova kulturních památek

2 000

3421

Využití volného času dětí a mládeže

5 603

3539

Jiná zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

2 000

3569

Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.

500

3599

Ostatní činnost ve zdravotnictví

500

3635

Územní plánování

3 500

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

11 100

37xx

Ochrana životního prostředí

500

372x

Nakládání s odpady

600

3792

Ekologická výchova a osvěta

300

3799

Ekologické záležitosti a programy j.n.

200

4313

Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež včetně diagnostických ústavů

45 402

4322

Ústavy péče pro mládež

18 090

4339

Sociální péče a pomoc dětem a mládeži j.n.

200

4399

Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti j.n.

600

5511

Požární ochrana - profesionální část

3 000

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

8 300

5529

Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému

1 000

6113

Zastupitelstva krajů

18 000

6172

Činnost regionální správy

141 770

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

83 257

6409

Ostatní činnost j.n.

85 917

xxxx

Přímé výdaje na školství

1 041 000

xxxx

Pořízení movitého investičního majetku

10 000

xxxx

Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství

34 840

xxxx

Výdaje v rámci programového financování ve školství

102 078

xxxx

Výdaje v rámci programového financování v dopravě

85 441

xxxx

Strategické koncepční materiály kraje

8 000

xxxx

Péče o lidské zdroje a majetek kraje

30 000

CELKEM

2 105 584

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABULKA č.5: SEZNAM SPRÁVCŮ KAPITOL

 

Název správce

Orj

Kapitoly v přímé správě

Odbor dopravy a silničního hospodářství

10

Doprava

Odbor informatiky

16

Krajský úřad (informační technologie)

Odbor ekonomický

17

Rezerva a rozvoj kraje

Zastupitelstvo kraje (sociální fond)

Krajský úřad (sociální fond)

Sekretariát hejtmana

18

Zastupitelstvo kraje

Požární ochrana a IZS

Sekretariát ředitele

19

Krajský úřad

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

20

Zemědělství

Odbor školství, mládeže a sportu

30

Školství

Odbor kultury a památkové péče

40

Kultura

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

50

Zdravotnictví

Sociální věci

Odbor životního prostředí

60

Životní prostředí

Odbor územního plánování a stavebního řádu

70

Územní plánování

Odbor majetkový

80

Regionální rozvoj (výkup pozemků)

Krajský úřad (technická pomoc, předprojektová příprava a nákup dat)

Doprava (podpora technických dokumentací a předprojektová a projektová příprava v rámci modernizace komunikací, kapitálové výdaje)

Školství (provoz zámku v Herálci, kapitálové výdaje)

Kultura (studie, dokumentace, stavebně technický průzkum, kapitálové výdaje)

Sociální věci (studie půdní vestavby pracoviště náhradní rodinné péče, kapitálové výdaje)

Odbor regionálního rozvoje

90

Regionální rozvoj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.              SEZNAM PŘÍLOH

 

1.      ROZPIS PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

2.      ROZPIS PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ GALERIÍ

3.      ROZPIS VÝDAJŮ KAPITOLY ZASTUPITELSTVO KRAJE

4.      ROZPIS VÝDAJŮ KAPITOLY KRAJSKÝ ÚŘAD

5.      ROZPOČET FONDU VYSOČINY

6.      ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU

7.      JMENOVITÝ SEZNAM TECHNICKÝCH ZHODNOCENÍ  A OPRAV VE ŠKOLSTVÍ

8.      JMENOVITÝ SEZNAM AKCÍ PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ VE ŠKOLSTVÍ A KULTUŘE

9.      ROZPIS INVESTIČNÍ DOTACE NA POŘÍZENÍ MOVITÉHO INVESTIČNÍHO MAJETKU VE ŠKOLSTVÍ

10.  VÝDAJE NA SILNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

a)      Příspěvek na provoz SÚS ze Státního fondu dopravní infrastruktury

b)      Seznam akcí v rámci programového financování – silnice II. a III. třídy

c)      Dotace SÚS na souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů

d)      Dotace SÚS na technická zhodnocení, případně pořízení movitého majetku

11.  ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU NA ROK 2002

 

 

 

 

 

 [1] Závazné členění příjmů a výdajů na jednotlivé paragrafy (funkční – účelové členění) a jednotlivé položky rozpočtové skladby (druhové členění) je dáno opatřením Ministerstva financí č.j. 111/74 200/1997 ze dne 15.října 1997 o rozpočtové skladbě. 

[2] Programové financování je forma účasti státního rozpočtu na financování investičních i neinvestičních akcí.

[3] Orj (organizační jednotka) znamená označení správce kapitoly.

[4] přímé náklady ve školství – prostředky na platy, učební pomůcky, učebnice, školní potřeby, na nezbytné zvýšení nákladů spojené s výukou dětí zdravotně postižených, další vzdělávání pedagogických pracovníků, atd.

[5] Při plánování osobních výdajů byly uvažovány nejvyšší sazby odměn členům zastupitelstev krajů dle nařízení vlády č.358 ze dne 18.září 2000, výdaje na chod komisí rady a výborů zastupitelstva ve výši 1,3 mil.Kč a rezerva prostředků na odměny zastupitelů ve výši cca 560 tis. Kč. Blíže viz komentář.

 
 
Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Tulis
Vytvořeno / změněno: 22.3.2002 / 22.3.2002

Počet návštěv: 14161
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek