Odkazy


 • Místní agenda 21
 • bily pruh
 • Gemeinde 21
 • bily pruh
 • Zdravý kraj
 • bily pruh
 • Zapojené obce

 • Obyčtov
 • Pelhřimov
 • Polná
 • Račice
 • Radňovice
 • Radostín
 • Světlá nad Sázavou
 • Telč
 • Třebíč
 • Velké Meziříčí
 • Věžnice
 • Vír
 • Nové Město na Moravě
 • Mirošov
 • Malá Losenice
 • Lípa
 • Křižánky
 • Křídla
 • Kadov
 • Jihlava
 • Chotěboř
 • Chlumětín
 • Humpolec
 • Hodíškov
 • Cikháj
 • Černovice
 • Bory
 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Spolupráce mezi místní Agendou 21 v Kraji Vysočina a programem "Gemeinde 21" v Dolním Rakousku > Projekt


 

Projekt

 
logo EU logo basis

MA-G 21: Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem „Gemeinde 21“ v Dolním Rakousku

Realizace projektu: 1. 7. 2010 – 31. 12. 2012


Cílové skupiny (CS):
Cílová skupina A - realizační tým KrÚ Vysočina a Úřadu vlády Dolního Rakouska
Cílová skupina B - koordinátoři MA21 v kraji Vysočina obcí v Dolním Rakousku
Cílová skupina C - zástupci samospráv
Cílová skupina D - široká veřejnost
Cílová skupina E - podnikatelský sektor
Cílová skupina F - neziskový sektor
Cílová skupina G - zástupci místních akčních skupin

 

aktivita č. 1

Pravidelná setkávání realizačního týmu (CS – A)

popis aktivity

 

 

Pravidelná setkání realizačního týmu za účelem koordinace projektových aktivit a předávání zkušeností z realizace MA21 ve svém regionu. Při plánování realizace aktivit budou přítomni také experti na realizaci MA21 z obou stran hranice.

Za projekt se uskuteční celkem minimálně 8 setkání ( CZ – 5x , AT – 3x )

V rámci setkání bude také řešena a koordinováno vytvoření webové stránky k projektu .

 

Předpokládaný harmonogram

Setkání týmů:

CZ – 2/2011; 6/201; 11/2011; 3/2012; 11/2012

AT – 12/2010, 6/2011; 6/2012

Spolupráce při přípravě podkladů webové stránky – 11/2010 – 4/2012

 

aktivita č. 2

Konference realizátorů (CS - A, B, C, G)

 

Popis aktivity

 

Cílem je vytipování konkrétních aktivit a projektů, popř. možností dlouhodobé spolupráce prostřednictvím hlavních aktérů MA21. Výstupy z konferencí budou také prezentovány ve společné publikaci (aktivita3)

Konference budou sloužit k prezentaci výstupů projektů a diskusím k problematice MA 21 a udržitelného rozvoje.

Za projekt se uskuteční celkem 3 konference ( 2x CZ , 1x AT)

 

CZ - zahajovací a závěrečná konference,

 • obsah zahajovací konference: vzájemné seznámení, srovnání a porovnání současného zakotvení MA21 a rámcové podmínky, ukázání na budoucí potenciál pro spolupráci, sbírání témat zaměřených na workshopy, odborný seminář
 • obsah závěrečné konference: prezentace výsledků a iniciování dalších kroků (např. realizace MA21 v určitých místech, předávání zkušeností, inspirace a motivace - prezentování jednotlivých realizátorů MA21 - praktická výměna zkušeností, know-how a dobré praxe mezi realizátory MA21

AT – „mezikonference“

Předpokládaný harmonogram

1.      – CZ – 22.11.2010

2.      – AT – 10/2011

3.      – CZ – 10/2012

 

aktivita č. 3

Příklady dobré praxe přes hranice - vydání společné dvoujazyčné publikace a CD (CS - A - G)

 

Popis aktivity

 

 

Vydání dvoujazyčné publikace a CD o realizaci MA21 na Vysočině a v Dolním Rakousku a propagace příkladů dobré praxe. Součástí publikace bude trojjazyčný slovník terminologie vztahující se k MA 21 a udržitelnému rozvoji, přehled realizátorů MA 21 na Vysočině a v NÖ + vydání CD s materiály o projektu, krátké prezentace vybraných realizátorů z obou stran hranice.

Příprava podkladů a práce na obsahu budou probíhat po celou dobu projektu - vydání publikace závěrem realizace projektu. Budou natočeny krátké prezentace realizátorů MA21 na Vysočině a v NÖ, které budou součástí CD.

V publikaci a v CD budou představeny zejména příklady z obcí realizujících MA21, ale také i příklady z dalších cílových skupin (např. podnikatelé); součástí publikace budou i vybrané projekty z aktivity č. 7 - přeshraniční cena. Vytvoření a aktualizace databáze Dobré praxe na internetu (v rámci stávajících webových stránkách partnerů).

 

Předpokládaný harmonogram

2/2011 – 9/2012

 

aktivita č. 4

Semináře pro samosprávy ( CS - A, B, C )

 

popis

Setkání starostů obcí a měst kraje Vysočina, mikroregionů a tajemníků v kraji Vysočina a setkání angažovanců v AT. Za projekt se uskuteční celkem 10 setkání (9 x CZ a 1 x AT).

 • 3x setkání se strarosty obcí kraje Vysočina,
 •  3x setkání se zástupci mikroregionů,
 •  3x setkání s tajemníky.
 • 1x setkání v AT – komunální angažovanci

 

Jedná se o působení na politiky a úředníky na zahrnování principů MA 21 a udržitelného rozvoje do rozhodovacích procesů, výměna zkušeností, získávání informací z jednotlivých municipalit využitelných pro realizátory projektu (prezentace, workshopy, panelové diskuze, kulaté stoly). Cílem aktivity je působení na představitele obcí, diskuze se zástupci municipalit nad problémy a hledání jejich řešení s pomocí principů MA21. Setkání budou důležitým zdrojem informací pro realizátory projektu. Zajištění účasti vybraných představitelů municipalit z Vysočiny na síťovém setkání realizátorů MA21 v NÖ.

Aktivita by měla směřovat k jednomu z cílů projektu a to zvýšení aktivních MA21obcí v příhraničním prostoru (o 21%).

 

Předpokládaný harmonogram

CZ  - Setkávání tajemníků – 12/2010, 1/2011, 12/2012

         Setkávání starostů – 1/2011; 12/2011; 12/2012

         Setkávání mikroregionů – 2/2011; 2/2012/11/2012

AT -   Setkávání angažovanců – 10/2010

 

aktivita č. 5

Konference pro podnikatelský sektor ( CS – A, B, C, E, G)

 

popis

Partneři chtějí zahájit komunikaci s podnikatelským sektorem k otázkám udržitelného rozvoje (v každém regionu se uskuteční regionální konference, výstupy z regionálních konferencí budou řešeny na pracovních setkání projektového týmu a následně bude zorganizována společná konference na toto téma).

 • CZ - 1 celodenní konference pro podnikatele z Vysočiny a
 • CZ - 1 závěrečná (společná) pro podnikatelský sektor z obou regionů
 •  AT – 1 celodenní konference pro podnikatele AT

 Přiblížení problematiky MA21 a UR, workshopy se zaměřením na zavádění principů UR do jejich činnosti, hledání problémů, společné hledání cesty k udržitelnému podnikatelskému sektoru (témata např.  – udržitelná výroba a spotřeba, obnovitelné zdroje, společenská odpovědnost firem, podnik podporující zdraví). Spolupráce s Hospodářskou komorou, Agrární komorou, odbory.

 Budou upraveny web. stránky pro podnikatelský sektor, stránky budou dvojjazyčně + odkazy; nevzniknou nové stránky, ale stránky pro podnikatele budou součástí oficiálních stránek MA21 na Vysočině a G21 v NÖ.

Za projekt se uskuteční celkem 3 konference (2 x CZ a 1 x AT)

Předpokládaný harmonogram

Konference  v AT – CZ -11/2011; 6/2012

Konference v AT  -  4/2012

 

aktivita č. 6

Přeshraniční cena za udržitelný rozvoj ( CS – A - G)

 

popis

Na Vysočině budou zorganizována 2 regionální kola (2011 - za rok 2010, a 2012 - za rok 2011) a  nejúspěšnější budou nominováni do přeshraniční soutěže. Soutěž má za cíl medializovat a ocenit  aktivity udržitelného rozvoje a dobrovolnictví v příhraničním prostoru. Tato aktivita bude podpořena mediální kampaní (články v novinách, rozhovory v reg. rozhlase, letáky). Každé krajské kolo bude zakončeno slavnostním nominačním večerem. Vybrané aktivity (činy) z těchto dvou kol budou soutěžit s NÖ "best projekts" o společnou přeshraniční cenu. Společný slavnostní večer s předáváním přeshraniční ceny se bude konat v NÖ. Cílem aktivity je aktivní zapojení do soutěže, přemýšlení ve vazbách na činy, které by do této kategorie mohly zapadat, působení a předávání informací a zkušeností vzájemně mezi cílovými skupinami napříč partnerskými regiony. Občané kraje mohou navrhovat své favority do soutěže.

Společné přeshraniční hodnocení bude až ve společném kole.

Předpokládaný harmonogram

10/ 2010 – 6/2012

 

 

aktivita č. 7

Klimatour (CS – A-G)

 

popis

Cílem je přenesení myšlenky Klimatour (www.klimatour.at) z Rakouska na Vysočinu.

 • Projektový tým se zúčastní určité etapy Klimatour v NÖ v roce 2011, aby  tým z Vysočiny získal zkušenosti z realizace této aktivity v NÖ.
 • V roce 2012 partneři zorganizují předání štafety v některé obci v NÖ i na Vysočinu, kde budou touto aktivitou propojeny obce v příhraničí.

Realizátoři projektu pojedou na kolech příhraniční etapy, v cílových etapách budou prezentovány principy udržitelného rozvoje, MA21, jízdy na kole a spolupráce mezi MA21 v kraji Vysočina a Gemeinde21 v NÖ. Smyslem aktivity je aktivně zapojit obce a další regionální angažovance do propagace zdravého pohybu a při té příležitosti propagovat principy UR a MA21.

 

Předpokládaný harmonogram

4 – 5/2012

 

aktivita č. 8

Školení MA 21 (CS – A, B, C)

 

popis

Dvoudenní semináře pro koordinátory MA 21 a zájemce z kraje Vysočina za účasti odborníků na proces MA 21 z obou zemí. Experti z obou zemí zajistí školení se zaměřením na posílení dovedností účastníků (zvýšení kompetencí), zprostředkování zkušeností, na zvýšení komunikačních dovednosti účastníků (aby mohli lépe mobilizovat veřejnost, zapojovat podnikatelský sektor a zlepšit spolupráci s NNO), kulaté stoly k aktuálním problémům za metodického vedení experty na proces MA21 z obou zemí. Diskutovány budou také zkušenosti s Evropskou sadou indikátorů udržitelného rozvoje ECI (srovnávání metodik, kritérií a indikátorů, legislativy, posílení komunikačních dovedností a motivace pro koordinátory jednotlivých municipalit).

Za projekt se uskuteční 3 školení (2 x v CZ , 1x v AT)

 

Předpokládaný harmonogram

CZ – 4/2011; 3/2012

AT – 3/2011

 

aktivita č. 9

Vytvoření slovníku ( CS – A)

 

popis

V rámci aktivity bude vytvořen tříjazyčný slovník terminologie MA21 a UR, který bude vydán v rámci aktivity Publikace dobré praxe přes hranice (aktivita č.3). Součástí aktivity bude odborné jazykové školení zaměřené na procvičení základní slovní zásoby s tematikou MA21 a udržitelného rozvoje.

 

Předpokládaný harmonogram

7/2012

 

aktivita č. 10

Sociologický průzkum na téma udržitelného rozvoje ( CS – A-G)

 

popis

V rámci projektu proběhnou na obou stranách hranice sociologické průzkumy.  Projektový partneři budou v rámci realizace projektu spolupracovat na přípravě dotazování (za metodického vedení odborníků na proces MA21z obou zemí) , aby výsledky průzkumu byly srovnatelné jak v čase, tak i v obsahu dotazování). Samotné dotazování bude realizováno externími dodavateli. Cílem je systematicky zmapovat úspěchy i neúspěchy při realizaci principů UR a MA21 ve spolupracujících regionech.

Výsledky průzkumu budou prezentovány na konferencích realizovaných v rámci projektu.

Za projekt budou uskutečněny na CZ straně  2  průzkumy, jeden na začátku a jeden na konci projektu.

 

Předpokládaný harmonogram

- Říjen – prosinec 2010

- Říjen – prosinec 2012

 

 
 

Počet návštěv: 31608

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies