Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Přírodní rezervace Vílanecké rašeliniště se dočká revitalizace

Přírodní rezervace Vílanecké rašeliniště se dočká revitalizace
V průběhu července 2014 postupně začala dlouho připravovaná realizace opatření na podporu biodiverzity v přírodní rezervaci Vílanecké rašeliniště v rámci projektu Kraje Vysočina „Biodiverzita II. – PR Vílanecké rašeliniště“, jehož cílem je částečná obnova původního bezlesí, především rašelinišť a podmáčených luk a oprava Nového rybníka.
 

 
 

Přírodní rezervace Vílanecké rašeliniště se nachází přibližně 7 km jihozápadně od Jihlavy. Převážnou část přírodní rezervace zaujímá rašelinná olšina, která vznikla sukcesí na rašelinných loukách. Rybník Nový, nacházející se ve východní části rezervace, je významný především pro vodní faunu. Nejvýznamnější část této lokality představují fragmenty prameništního lučního rašeliniště, na které je vázáno velké množství významných druhů rostlin a živočichů, např. masožravá rosnatka okrouhlolistá, suchopýrek alpský, tolije bahenní, prstnatec májový, čolek horský, skokan ostronosý a mnoho dalších.

 

Negativně se na lokalitě projevilo především ukončení pravidelného sklízení rašelinných luk (pravděpodobně již v průběhu 2. světové války), které způsobilo zarůstání rašeliniště olšinou. Absence pravidelného kosení nebo pastvy zapříčinila vymizení některých významných druhů rostlin a živočichů. Později bylo ukončeno pravidelné hospodaření i na sušších loukách v severní a severovýchodní části rezervace, což zapříčinilo další degradaci této lokality a šíření plevelných druhů rostlin.

 

Hlavním cílem uvedeného projektu je obnova původních rašeliništních a mokřadních biotopů a dílčí opatření pro optimalizaci vodního režimu této lokality. V rámci projektu budou provedena asanační opatření, která spočívají zejména ve vykácení nežádoucích náletových dřevin na vybraných plochách, pokosení travobylinných lad a jeho následném opakování, obnova lučních biotopů v severní a severovýchodní části lokality. Dále bude vytvořeno několik drobných tůní na podporu bezobratlých živočichů a obojživelníků a oprava Nového rybníka tak, aby mohl i nadále plnit krajinotvorné a retenční funkce, s maximálních ohledem na podporu a rozvoj populací obojživelníků, vodních živočichů, vodních a mokřadních rostlin.

 

Celkem budou na lokalitě odvedeny práce za téměř 2,7 milionu Kč. Na spolufinancování projektu se bude podílet z 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj, z národních zdrojů půjde 5 % a podíl krajského rozpočtu činí 10 % způsobilých výdajů projektu. Práce budou probíhat do konce května roku 2015, na kdy je stanoveno předpokládané předání díla zhotoviteli.

 

 

 • Jana Janová, odbor životního prostředí a zemědělství
  Krajský úřad Kraje Vysočina
  e-mail: janova.j@kr-vysocina.cz

 

 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 20.8.2014 / 20.8.2014

Počet návštěv: 9664
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek