Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Aktuality


 

Preventivně výchovná činnost na úsecích požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Obsahové zaměření a formy preventivně výchovné činnosti.
 

 
 

Preventivně výchovná činnost na úsecích požární ochrany a ochrany obyvatelstva

 

Obsahové zaměření a formy preventivně výchovné činnosti na úsecích požární ochrany  a ochrany obyvatelstva vychází ze současných legislativních norem a z potřeby dosažení znalostí a dovedností obyvatelstva k jeho chování při vzniku mimořádných událostí.

 

A) Legislativní předpoklady (odkazy na zákony)

 

Z § 25 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o IZS) vyplývá, že fyzická osoba pobývající na území České republiky má právo na informace o opatřeních k zabezpečení ochrany obyvatelstva a na poskytnutí instruktáže a školení ke své činnosti při mimořádných událostech.

Z § 31 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., (dále jen zákon o krizovém řízení) vyplývá, že fyzická osoba pobývající na území České republiky má právo na nezbytné informace o připravovaných krizových opatřeních k ochraně jejího života, zdraví a majetku.

 

Povinnost poskytovat výše uvedené informace obyvatelstvu a věnovat se preventivně výchovné činnosti na úsecích požární ochrany a ochrany obyvatelstva je uložena jednotlivým subjektům následujícími zákony.

 

Podle § 12 odst. 1 zákona o IZS obecní úřad obce s rozšířenou působností při výkonu státní správy, kromě úkolů uvedených v § 15, zajišťuje připravenost správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva. Podle § 12 odst. 2 písm. c) citovaného zákona tyto úkoly plní hasičský záchranný sbor kraje, který pro potřebu správních obvodů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a přípravu záchranných a likvidačních prací dále

„seznamuje ostatní obce, právnické a fyzické osoby ve svém správním obvodu s charakterem možného ohrožení obyvatel, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi“.

§ 15 odst. 4 písm. c) zákona o krizovém řízení:

„seznamuje obce, právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení“.

 

Obec

§ 29 odst. 1 písm. n) zákona o požární ochraně:

„v samostatné působnosti na úseku požární ochrany organizuje preventivně výchovnou činnost“.

 

Obecní úřad

§ 15 odst. 4 zákona o IZS:

seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto účelem organizuje jejich školení“.

§ 21 odst. 3 zákona o krizovém řízení:

 „seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení“.

 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby

§ 23 odst. 1 písm. b) a § 24 odst. 1 písm. b) zákona o IZS:

„Pokud krajský úřad zahrne do havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu konkrétní právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, je tato povinna zajistit vůči svým zaměstnancům dotčeným předpokládanou mimořádnou událostí opatření uvedená v § 24 odst. 1 písm. b) tohoto zákona, t.j. „vůči svým zaměstnancům zajistit, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, informování o hrozících mimořádných událostech a plánovaných opatřeních, varování, evakuaci, popřípadě ukrytí, organizování záchranných prací, organizování přípravy k sebeochraně a vzájemné pomoci“.

Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární ochrany

§ 75 odst. 1 písm. d) zákona o požární ochraně:

„ pomáhají při plnění úkolů na úseku požární ochrany zejména tím, že se podílejí na činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na preventivně výchovné činnosti mezi občany a mládeží“.

 

B) Obsahové zaměření a doporučené formy  

 

Obsah a formy preventivně výchovné činnosti na úsecích požární ochrany a ochrany obyvatelstva se doporučuje směřovat k tomu, aby se občanovi umožnil přístup k informacím  a přípravě na mimořádné události v tomto rozsahu:

 

Obec

 

1. Metodická pomoc při zajišťování požární ochrany poskytovaná osobami pověřenými obcí pro fyzické osoby nebo právnické osoby

(obdoba dřívějších „preventivních požárních kontrol“ prováděných  preventisty obcí),

- zveřejňování nabídky v místním rozhlasu, na úřední desce apod.

2. Dny otevřených dveří v objektech HZS kraje

3. Názorná propagace na úředních deskách obce

4. Propagace hasičů při akcích pořádaných obcí

5. Spolupráce s HZS ČR při zajišťování preventivně výchovné činnosti

-         den otevřených dveří u HZS kraje,

-         organizované návštěvy dětí a mládeže v rámci vyučování na stanicích,

-         soutěže (např. v požárním sportu, výtvarné apod.),

-         názorná propagace,

-         výstavy a akce popularizující požární ochranu a hasiče,

-         poradenská a konzultační činnost,

-         celoživotní vzdělávání v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva,

-         propagační materiály s tematikou požární ochrany a ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí,

-         regionální průzkumy veřejného mínění,

-         podpora preventivní činnosti  od jednotlivých fyzických osob, které mohou oslovit veřejnost.

6. Spolupráce s občanskými sdruženími, veřejně prospěšnými organizacemi a jinými orgány a organizacemi působícími na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva

 

Obecní úřad

 

1.      Přednášky, besedy, instruktáže zaměřené k charakteru možného ohrožení obyvatel obce, k připraveným opatřením k zabezpečení ochrany obyvatelstva, jejího života, zdraví a majetku. Zvláštní pozornost věnovat občanům sluchově, zrakově a tělesně postiženým. Obsah zaměřit diferencovaně, dle možných ohrožení obce, na následující problematiku:

-         zdroje a místa nebezpečí vzniku mimořádných událostí v okolí bydliště
a pracoviště, kde může dojít k ohrožení životů, zdraví a majetku; jiné možné zdroje vzniku mimořádných událostí,

-         opatření, která jsou připravena k záchraně životů, zdraví  a majetku v případě vzniku mimořádných událostí,

-         varovný signál „Všeobecná výstraha“ k upozornění na hrozící nebo nastalou mimořádnou událost a chování obyvatelstva po jeho vyhlášení,

-         využívání telefonních čísel tísňového volání (112, 150, 155, 156, 158),

-         poskytování první pomoci zraněným osobám,

-         chování při vyhlášení evakuace (obsah evakuačního zavazadla, zásady opuštění bytu),

-         místo, kde mohou obyvatelé obce obdržet další informace o rizicích vzniku mimořádné události a připravených opatřeních,

-         možnosti a způsoby ukrytí při vzniku mimořádných událostí (improvizované ukrytí),

-         chování při úniku nebezpečné látky do životního prostředí,

-         příprava a použití prostředků improvizované ochrany povrchu těla a dýchacích orgánů při úniku nebezpečných látek do životního prostředí,

-         provádění částečné dekontaminace,

-         chování při vzniku, v průběhu a po skončení povodní,

-         chování při hrozbě použití výbušnin, nálezu podezřelého předmětu, obdržení podezřelé zásilky,

-         chování při použití chemických, biologických, radiologických a jaderných zbraní,

-         chování v případě vyhlášení epidemiologických a epizootických opatření,

-         používání přenosných hasících přístrojů, jednoduchých hasebních prostředků a způsoby hašení malých požárů.

2. Porady nebo semináře s právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na teritoriu obce k seznámení s charakterem možného ohrožení obyvatel obce a s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi.

3. Využívání informačních a poradenských středisek obcí k informování obyvatel o možnostech vzniku mimořádných událostí, opřipravených záchranných a likvidačních pracích  a  chování obyvatelstva při jejich vzniku.

4. Rozhlasové vysílání místní, vysílání místní kabelové televize zaměřené na vzdělávací pořady o chování obyvatelstva při vzniku mimořádné události vyvolané člověkem,  přírodními vlivy nebo technickou závadou a které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí  aktualizované na místní podmínky (povodně, zemětřesení, sněhové laviny, požáry, atmosférické poruchy, havárie v chemických provozech a skladech s únikem nebezpečných látek do životního prostředí, radiační havárie, ropné havárie...). Místní kabelovou televizi lze využít k promítání videofilmů natočených k problematice chování obyvatelstva při  vzniku mimořádných událostí.

 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které jsou zahrnuty v havarijních plánech kraje nebo ve vnějších havarijních plánech

 

1.         Přednášky, besedy, instruktáže, rozhlasové vysílání  pro zaměstnance zaměřené k hrozícím mimořádným událostem v místě dislokace zaměstnanců právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, k plánovaným opatřením, k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádné události.

2.         Propagace (propagační materiály) v jídelnách, sálech, klubovnách (kalendáře, letáčky…). 

 

Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární ochrany

 

1. Spolupráce  s  MV – generálním ředitelstvím  Hasičského záchranného sboru ČR při zajišťování preventivně výchovné činnosti v oblastech

-         vytváření celostátních videoték,

-         vytváření celostátní evidence informací v oblasti požární ochrany,

-         celostátní průzkumy veřejného mínění,

-         programy s požární tematikou a tematikou ochrany obyvatelstva uskutečňované v rámci mezinárodní spolupráce.

 

2. Spolupráce s hasičskými záchrannými sbory krajů při zajišťování preventivně výchovné činnosti v oblastech

-         den otevřených dveří na HZS krajů,

-         organizované návštěvy dětí a mládeže v rámci vyučování na stanicích,

-         soutěže (např. v požárním sportu, výtvarné apod.),

-         názorná propagace,

-         výstavy a akce popularizující požární ochranu a hasiče, ochranu obyvatelstva,

-         poradenská a konzultační činnost,

-         výchovné programy pro děti, mládež a dospělé,

-         celoživotní vzdělávání v oblasti požární ochrany a ochraně obyvatelstva,

-         propagační materiály s tematikou požární ochrany a ochrany obyvatelstva,

-         regionální průzkumy veřejného mínění,

-         podpora preventivní činnosti od jednotlivých fyzických osob, které mohou oslovit veřejnost,

-         krajské videotéky.

 

3. Spolupráce s orgány obce při zajišťování preventivně výchovné činnosti

 

 

 

HZS kraje Vysočina a Pavel Maslák předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

 
 
Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Dvořák
Vytvořeno / změněno: 23.7.2004 / 23.7.2004
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 57374
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek