Cesta: Titulní stránka > Zahraniční vztahy


 

Přeshraniční setkání ke spolupráci v oblasti lesnictví a rybářství

V prvním říjnovém týdnu probíhalo v Jihočeském kraji pracovní setkání skupiny Zemědělství a lesnictví v rámci Pracovního programu podle Dohody o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a kraji Jihočeským, Jihomoravským a Krajem Vysočina. Na jednání proběhla výměna zkušeností v oblastech lesnictví, rybářství a okrajově také zemědělství.
 

 
 
První den na Fakultě rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ve Vodňanech byl zaměřen na představení činnosti fakulty, jejího kvalitního přístrojového vybavení, vědecké činnosti a představení projektů na výzkum akvakultury, hydrobiologie, toxikologie, nemocí ryb a chovu ryb a raků.
Zástupce jednotlivých krajů zaujal projekt s názvem Nové polutanty v životním prostředí a jejich vliv na sladkovodní ekosystémy. Cílem tohoto projektu je komplexní výzkum osudu cizorodých sloučenin ve vodních a půdních ekosystémech a kritické hodnocení jejich vlivu na exponované organizmy a jejich společenstva. Nové, dosud chybějící informace mají klíčový význam pro ekonomicky smysluplné strategické plánování v oblastech čištění odpadních vod, úpravy pitné vody a managementu hospodaření v krajině. 

Další zajímavý projekt, který probíhá ve spolupráci s Národní agenturou pro zemědělský výzkum, se nazývá „Osud vybraných mikropolutantů, které se vyskytují ve vyčištěné vodě a kalech z čistíren odpadních vod, v půdě.“ Pracovníci z Laboratoře environmentální chemie a biochemie na českobudějovické čistírně pěstují na záhonech s různými typy půd a rostliny, jako je kukuřice, salát, mrkev nebo cibule. Do některých záhonů umístili kompost vyprodukovaný v čistírně a část z nich je zalévána vyčištěnou odpadní vodou. Cílem výzkumu je průzkum osudu vybraných látek v půdě, případně rostlinách. „Kraj Vysočina financoval v této oblasti projekt Materiálová transformace čistírenských kalů na registrované hnojivo, kdy zpracovatel VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Žďár nad Sázavou měla v tomto projektu za cíl využít čistírenský kal jako primární surovinu pro výrobu organického hnojiva, které je registrované a způsobilé k přímé aplikaci na zemědělskou půdu,“ doplňuje radní Kraje Vysočina za oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství, životní prostředí Pavel Hájek. 

Závěr prvního dne patřil představení managementu v přírodní rezervaci Radomilická mokřina, kdy pozemky rezervace vykoupil Jihočeský kraj v rámci projektu CZ-SK SOUTH LIFE s názvem Optimalizace zajišťování managementu lokalit soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji a na jižním Slovensku.   Druhý den byl zaměřen na lesní hospodářství a ukázky praktické výuky Vyšší odborné školy lesnické a Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga Písek. V roce 2014 byla zřízena příspěvková organizace Krajské školní hospodářství Jihočeského kraje a doplňkovou činností této organizace je klasické rybářské, lesnické a myslivecké hospodaření na rybnících a v lesních porostech, kde souběžně probíhá praktická výuka studentů. 

Zástupci pracovní skupiny Zemědělství a lesnictví byli pozváni na exkurzi do lesního polesí Hůrky. Zde je nejvíce zastoupenou dřevinou smrk (39 %), dále borovice, douglaska a pod 10 % je zastoupen i modřín a jedle. Z listnáčů dominuje dub letní i zimní – 11 %, buk zaujímá 6 %. Krajské školní hospodářství obhospodařuje 1 400 ha lesních porostů, z toho na polesí Hůrka je 672 ha v Lesním hospodářském plánu. Na polesí je pilařská výroba, bažantnice, demonstrační obůrky a uskladněna technika nakoupená z projektu LIFE, která pomáhá na managementu zvláště chráněných území, ale i v lese a na rybnících. Zástupci krajů si vyměnili zkušenosti s řešením následků kůrovcové kalamity a radní Kraje Vysočina dodává závěrem: „V celé České republice roste podíl lesů smíšených s převahou listnáčů. V Kraji Vysočina se v roce 2021 s podporou Ministerstva zemědělství podařilo vlastníkům lesů vysázet 17,1 milionu sazenic lesních dřevin na výměře 2 854 ha s dotační podporou ve výši 183,6 milionu korun. Z průzkumu u vybraných vlastníků lesů Kraje Vysočina, kteří mají schválený lesní hospodářský plán, vyplývá, že smrkem ztepilým je zalesněno méně než 50 % plochy.“

 

  • Více informací Eva Horná, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 

 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 20.10.2022 / 20.10.2022

Počet návštěv: 351
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies