Cesta: Titulní stránka > Jan Hyliš - radní Kraje Vysočina > Životopis


 

Podklady pro jednání Rady kraje Vysočina č. 19/2003

3. červen 2003
 

Odkazy


 
 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 19/2003, které se konalo dne 3. června 2003 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 18/2003

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 3. 6. 2003.

Zasedání rady kraje zahájil náměstek hejtmana M. Vystrčil. V úvodu jednání omluvil nepřítomnost hejtmana F. Dohnala, I. Rohovského a přednesl návrh programu zasedání.

K navrženému programu jednání předložili radě kraje návrhy na zařazení bodů do programu jednání:

M. Březina - bod 54 Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva.

M. Vystrčil – bod 55 Žádost o podporu investiční a rozvojové aktivity statutárního města Jihlava. Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program zasedání.

Upravený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 18/2003
 2. Připojení krajského úřadu do sítě CESNET2 a výstavba metropolitní sítě
 3. Návrh zadání Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina
 4. Dotace na územně plánovací činnost obcí kraje Vysočina
 5. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina – zpráva o socioekonomickém vývoji v kraji Vysočina 2003
 6. Akční plán na zvýšení absorpční kapacity kraje Vysočina pro čerpání fondů EU
 7. FOND VYSOČINY – Grantový program EDICE VYSOČINY
 8. Návrh na poskytnutí dotací vlastníkům na podporu obnovy kulturních památek v územním obvodu kraje Vysočina
 9. Zrušení usnesení rady kraje č. 481/17/2003/RK ze dne 20. 5. 2003 - postup do vyššího platového stupně
 10. Ukončení činnosti Střediska služeb školám, Pelhřimov, Friedova 1469 - řešení majetku
 11. Ukončení činnosti Střediska služby škole Třebíč – řešení majetku
 12. Program Vyrovnání disproporcí ve vzdělávací nabídce krajů ve vztahu k potřebám jejich rozvoje
 13. Program na podporu pilotních projektů implementace ICT do výuky a zvýšení informační gramotnosti
 14. Změny v síti škol, předškolních a školských zařízení
 15. Návrh změny zřizovacích listin v rámci jejich sjednocení
 16. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště řemesel a služeb, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79
 17. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Pelhřimov, Růžová 34
 18. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Speciální školy, Velké Meziříčí, Čechova 30
 19. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Gymnázium, Střední sklářská škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Světlá nad Sázavou, Sázavská 547
 20. Hry první Olympiády s Orbitem pro děti České republiky
 21. FOND VYSOČINY - Grantový program EVALUACE VZDĚLÁVÁNÍ
 22. Zajištění prostorových podmínek speciálních škol ve Žďáře nad Sázavou
 23. Financování „Preventivních programů realizovaných školami a školskými zařízeními na rok 2003“ vyhlášených MŠMT
 24. Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách a smluv o budoucích kupních smlouvách v k. ú. Bolešín a k. ú. Koroužné
 25. Návrh rozpočtového opatření
 26. Smlouva o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Lavičky
 27. Výkup nemovitostí v k. ú. a obci Velké Meziříčí
 28. Změna v akcích technického zhodnocení a vyjmenovaných oprav v kulturních oranizacích
 29. Souhlas se stavbou zastávkového pruhu v k. ú. a obci Nové Syrovice
 30. Výkup pozemku v k. ú. a obci Záborná
 31. Výkup pozemků v k. ú. a obci Oslavička
 32. Výkup pozemku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
 33. Dotace městu Třebíč
 34. Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy
 35. Návrh na rozpočtové opatření - povýšení kapitoly Nemovitý majetek
 36. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 37. Darování nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
 38. Převod nepotřebného vojenského majetku
 39. Prodej pozemku v k. ú. a obci Oudoleň
 40. Darovaní nemovitého majetku kraji Vysočina
 41. Výkup pozemků v k. ú. Vír a k. ú. Chlum
 42. Přijetí daru nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 43. Rozbor hospodaření kraje Vysočina za rok 2002 – závěrečný účet
 44. Zásady pro sestavení návrhů finančních plánů na rok 2003 u zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina
 45. Smlouvy o nájmu nemovitých a movitých věcí a příkazní smlouvy uzavírané s některými příspěvkovými organizacemi v oblasti zdravotnictví
 46. Změna schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2003
 47. FOND VYSOČINY – Grantový program „PODANÁ RUKA 2003“ na podporu nestátních organizací vyvíjejících činnost v sociální oblasti
 48. Zvolení členů dozorčích a správních rad okresních pojišťoven Všeobecné zdravotní pojišťovny v okresech Třebíč a Žďár nad Sázavou
 49. Stanovení platu ředitelky Okresní správy ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou
 50. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina
 51. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
 52. Návrh na udělení odměn členům řídících výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 53. Příprava zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2003
 54. Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
 55. Žádost o podporu investiční a rozvojové aktivity statutárního města Jihlava
 56. Rozprava členů rady

Upravený program byl schválen 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 18/2003 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Připojení krajského úřadu do sítě CESNET2 a výstavba metropolitní sítě

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky předložil radě kraje materiál, který byl na základě návrhů vznesených na jednání rady kraje č. 18/2003, odborem informatiky dopracován. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 547/19/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·   připojení krajského úřadu k síti CESNET2;

·   připojení zřizovaných organizací krajem Vysočina uvedených v materiálu RK-18-2003-40, př. 2, k síti CESNET2;

a zmocnit radu kraje ve věci schválení jednorázového rozpočtového opatření týkajícího se připojení krajského úřadu k síti CESNET a metropolitní síti v maximální výši 6 000 tis. Kč.

odpovědnost: odbor informatiky, ekonomický odbor

termín: do 10 dnů po schválení zastupitelstvem zaslat rozhodnutí odboru informatiky

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-02

3. Návrh zadání Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina

J. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, předložil radě kraje návrh zadání Územního plánu. Na jednání rady kraje se dostavila M. Matějková. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 548/19/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit návrh zadání Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina dle materiálu RK-19-2003-03, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor ÚPaSŘ

termín: do 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-03, RK-19-2003-03pr1

 

4. Dotace na územně plánovací činnost obcí kraje Vysočina

J. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 549/19/2003/RK

Rada kraje

bere na vědomí

přehled podaných žádostí na územně plánovací činnost obcí v roce 2003 dle materiálu RK-19-2003-04, př. 1 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·   poskytnutí dotace jednotlivým obcím na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina dle materiálu RK-19-2003-04, př. 1;

·   povýšení rozpočtu kapitoly Územní plánování (kapitálové výdaje, § 3635 Územní plánování) a snížení nespecifikované rezervy kraje (§ 6409 Ostatní činnosti j. n.) o částku 1 497 tis. Kč na poskytnutí dotace obcím na územně plánovací činnost.

odpovědnost: odbor územního plánování

termín: trvale

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-04, RK-19-2003-04pr1

 

5. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina – zpráva o socioekonomickém vývoji v kraji Vysočina 2003

M. Černý, vedoucí oddělení sekr. reg. rady NUTS II Jihovýchod, a D. Vichr vedoucí oddělení strategického plánování, podali radě kraje informace k předložené „Meziroční zprávě“. Na jednání rady kraje se dostavil F. Dohnal. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 550/19/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí „Meziroční zprávu o socioekonomickém vývoji v kraji Vysočina 2003“ dle materiálu RK-19-2003-05, př. 1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-05, RK-19-2003-05pr1

 

6. Akční plán na zvýšení absorpční kapacity kraje Vysočina pro čerpání fondů EU

M. Černý, vedoucí oddělení sekr. reg. rady NUTS II Jihovýchod, a D. Vichr vedoucí oddělení strategického plánování, informovali radu kraje o předloženém návrhu „Akčního plánu“. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 551/19/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·   vzít na vědomí Akční plán na zvýšení absorpční kapacity pro čerpání fondů EU dle materiálu RK-19-2003-06;

·   schválit vyhlášení výzvy subjektům v rámci kraje Vysočinake spolupráci na sběru projektových záměrů a na přípravě projektů pro pozdější předložení do některého z fondů EU a

ukládá

odboru regionálního rozvoje předložit radě kraje další materiál s informací o postupném plnění Akčního plánu nejpozději do konce července 2003.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: červenec 2003

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-06, RK-19-2003-06pr1

 

7. FOND VYSOČINY – Grantový program EDICE VYSOČINY

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje upravený návrh grantového programu na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu, historii, přírodu a krajinu Vysočiny. Na základě dalších návrhů, které z diskuse vyplynuly, rada kraje doporučila předkladateli materiál dopracovat a předložit jej na příštím jednání rady kraje k projednání.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-07, RK-19-2003-07pr1

 

8. Návrh na poskytnutí dotací vlastníkům na podporu obnovy kulturních památek v územním obvodu kraje Vysočina

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na podporu obnovy kulturních památek v územním obvodu kraje Vysočina. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 552/19/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·   zvýšit schválený rozpočet kapitoly Kultura Orj. 4000, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek na rok 2003 o částku 2 893 285,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje;

·   schválit poskytnutí dotací vlastníkům na podporu obnovy kulturních památek v územním obvodu kraje Vysočina dle materiálu RK-19-2003-08, př. 1.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický

termín: červen 2003

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-08, RK-19-2003-08pr1

 

15. Návrh změny zřizovacích listin v rámci jejich sjednocení

K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje informace k předloženému návrhu změn zřizovacích listin příspěvkových organizací. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 553/19/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·   schválit změny zřizovacích listin dle materiálu RK-19-2003-15, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 15 dnů od schválení zastupitelstvem vydat úplné znění zřizovacích listin

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-15, RK-19-2003-15pr1

 

16. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště řemesel a služeb, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79

K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu dodatku ke zřizovací listině uvedené příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešly M. Černá, M. Matějková. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 554/19/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborné učiliště řemesel a služeb, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79, dle materiálu RK-19-2003-16, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 15 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-16, RK-19-2003-16pr1

 

17. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Pelhřimov, Růžová 34

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, informovali radu kraje o předloženém návrhu dodatku ke zřizovací listině uvedené příspěvkové organizace. V průběhu jednání přišly M. Černá, M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 555/19/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Pelhřimov, Růžová 34, dle materiálu RK-19-2003-17, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 15 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-17, RK-19-2003-17pr1

 

18. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Speciální školy, Velké Meziříčí, Čechova 30

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, informovali radu kraje o předloženém návrhu dodatku ke zřizovací listině uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 556/19/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, Velké Meziříčí, Čechova 30, dle materiálu RK-19-2003-18, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 15 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-18, RK-19-2003-18pr1

 

19. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Gymnázium, Střední sklářská škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Světlá nad Sázavou, Sázavská 547

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, informovali radu kraje o předloženém návrhu dodatku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 557/19/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Gymnázium, Střední sklářská škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Světlá nad Sázavou, Sázavská 547, dle materiálu RK-19-2003-19, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 15 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-19, RK-19-2003-19pr1

 

9. Zrušení usnesení rady kraje č. 481/17/2003/RK ze dne 20. 5. 2003 - postup do vyššího platového stupně

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 558/19/2003/RK

Rada kraje

ruší

usnesení rady kraje č. 481/17/2003/RK ze dne 20. 5. 2003, kterým schválila postup do vyššího platového stupně ředitelky školského zařízení, uvedeného v materiálu RK-19-2003-09, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: červen 2003

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-09, RK-19-2003-09pr1

 

10. Ukončení činnosti Střediska služeb školám, Pelhřimov, Friedova 1469 - řešení majetku

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, podali radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty B.

Usnesení 559/19/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje s názvem Středisko služeb školám, Pelhřimov, Friedova 1469, dle materiálu RK-19-2003-10, př. 1 a

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu předložit radě kraje návrhy kupních smluv.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 10 dnů po schválení zastupitelstvem zaslat slučovaným organizacím dodatek č. 1 ke zřizovací listině

  do 24. 6. 2003 předložit radě kraje návrhy kupních smluv 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-10, RK-19-2003-10pr1

 

11. Ukončení činnosti Střediska služby škole Třebíč – řešení majetku

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, informovali radu kraje o předloženém materiálu. Ze zasedání rady kraje se omluvila M. Černá. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty B.

Usnesení 560/19/2003/RK

Rada kraje

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu předložit radě kraje návrh kupní smlouvy mezi zřizovatelem a kupujícím subjektem.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 24. 6. 2003 předložit radě kraje návrh kupní smlouvy.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-11

 

12. Program Vyrovnání disproporcí ve vzdělávací nabídce krajů ve vztahu k potřebám jejich rozvoje

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, informovali radu kraje o předloženém návrhu programu. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 561/19/2003/RK

Rada kraje

schvaluje

účast kraje Vysočina v programu Vyrovnání disproporcí ve vzdělávací nabídce krajů ve vztahu k potřebám jejich rozvoje;

pověřuje

odbor školství, mládeže a sportu organizací projektu dle postupu popsaném v materiálu RK-19-2003-12, př. 2.

odpovědnost: Z. Ludvík,K. Ubr

termín: nejpozději do 9. září předložit radě kraje vyhodnocení řídícího výboru a návrh na financování projektu

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-12, RK-19-2003-12pr1, RK-19-2003-12pr2, RK-19-2003-12pr3, RK-19-2003-12pr4

 

13. Program na podporu pilotních projektů implementace ICT do výuky a zvýšení informační gramotnosti

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, podali radě kraje podrobné informace k předloženému programu. Z jednání rady kraje se omluvil V. Kodet. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 562/19/2003/RK

Rada kraje

schvaluje

účast kraje v programu Pilotní projekty v rámci I. etapy Realizace Státní informační politiky ve vzdělání a;

pověřuje

·   hejtmana kraje jmenováním krajské komise dle struktury stanovené v materiálu RK-19-2003-13, př. 3;

·   odbor školství mládeže a sportu:

-    organizací programu dle postupu popsaném v materiálu RK-19-2003-13, př. 2;

-    vyhlášením programu v kraji Vysočina výzvou dle materiálů RK-19-2003-13, př. 4, př. 5.

odpovědnost: Z. Ludvík,K. Ubr

termín: nejpozději do 29. července předložit radě kraje přehled o jednotlivých projektech s návrhem na případné kofinancování projektů

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-13, RK-19-2003-13pr1, RK-19-2003-13pr2, RK-19-2003-13pr3, RK-19-2003-13pr4, RK-19-2003-13pr5

 

14. Změny v síti škol, předškolních a školských zařízení

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 563/19/2003/RK

Rada kraje

bere na vědomí

přehled záměrů změn v síti škol, předškolních a školských zařízení dle materiálu RK-19-2003-14, př. 1 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit záměry změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označené v materiálu RK-19-2003-14, př. 1, kódy 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A.

odpovědnost: Z. Ludvík, K. Ubr, Z. Nouzová

termín: do 30. 6. 2003 informovat příslušné školy a školská zařízení

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-14, RK-19-2003-14pr1, RK-19-2003-14pr2, RK-19-2003-14pr3

 

20. Hry první Olympiády s Orbitem pro děti České republiky

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje informace k předložené zprávě o stavu příprav účasti kraje Vysočina na Olympiádě. Projednávání se zúčastnili J. Burda, vedoucí oddělení mládeže a sportu, J. Petřivý, pracovník oddělení mládeže a sportu. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 564/19/2003/RK

Rada kraje

bere na vědomí

Zprávu o stavu příprav účasti kraje Vysočina na Hrách první Olympiády s Orbitem pro děti České republiky.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 14. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-20, RK-19-2003-20pr1, RK-19-2003-20pr2, RK-19-2003-20pr3, RK-19-2003-20pr4

 

21. FOND VYSOČINY - Grantový program EVALUACE VZDĚLÁVÁNÍ

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh grantového programu na podporu rozvoje regionálního vzdělávání. Závěrem rozsáhlé diskuse rada kraje hlasovala o návrhu usnesení.

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Evaluace vzdělávání“ na podporu rozvoje regionálního vzdělávání dle materiálu RK-19-2003-21, př. 1.

odpovědnost: K. Ubr

termín: předložit na jednání zastupitelstva kraje dne 17. 6. 2003

Usnesení nebylo přijato. Pro 1 hlas, proti 1, zdrželi se 4.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-21, RK-19-2003-21pr1

 

22. Zajištění prostorových podmínek speciálních škol ve Žďáře nad Sázavou

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, informovali radu kraje o návrhu postupu ve věci zajištění prostorových podmínek speciálních škol ve Žďáře nad Sázavou ve dvou variantách. Na jednání rady kraje se dostavili I. Rohovský, V Kodet. Předložený materiál rada kraje projednala a závěrem diskuse nepřijala návrh usnesení s tím, že v této věci bude zástupce kraje jednat s městem Žďár n/Sázavou.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-22, RK-19-2003-22pr1

 

23. Financování „Preventivních programů realizovaných školami a školskými zařízeními na rok 2003“ vyhlášených MŠMT

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešla A. Štěrbová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 565/19/2003/RK

Rada kraje

schvaluje

·   zvýšení příjmové a výdajové části (kapitola Školství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na „Preventivní programy 2003“ v celkové výši 792 000 Kč;

·   rozpis dotace na „Preventivní programy 2003“ ve výši 395 200 Kč pro školy a školská zařízení jejichž zřizovatelem je kraj dle materiálu RK-19-2003-23, př. 1;

·   změnu závazného ukazatele „příspěvku na provoz“ o poskytnuté účelové prostředky u zřizovaných příspěvkových organizací uvedených v  materiálu RK-19-2003-23, př. 1;

·   přidělení finančních prostředků v celkové výši 48 000 Kč pro soukromé školy a 36 800 Kč pro církevní školy, v rámci účelové dotace z MŠMT na „Preventivní programy 2003“ dle materiálu RK-19-2003-23, př. 2 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dotaci obcím, které jsou zřizovateli škol, na jejichž projekty „Preventivní programy 2003“ bude poskytnuta účelově vázaná dotace z MŠMT v celkové výši 312 000,- Kč dle materiálu RK-19-2003-23, př. 3.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, oddělení mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: červen 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-23, RK-19-2003-23pr1, RK-19-2003-23pr2, RK-19-2003-23pr3

 

24. Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách a smluv o budoucích kupních smlouvách v k. ú. Bolešín a k. ú. Koroužné

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženými návrhy smluv v k. ú. Bolešín a k. ú. Koroužné.V průběhu jednání přišla A. Štěrbová, odešel T. Hermann. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 566/19/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách s obcemi a smluv o budoucích kupních smlouvách s fyzickou osobou a státním podnikem, za cenu stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů, v platném znění, na pozemky pro stavbu „Silnice II/387 Koroužné – Švarec 2. stavba“ dle materiálu RK-19-2003-24, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-24, RK-19-2003-24pr1

 

25. Návrh rozpočtového opatření

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 567/19/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit povýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, položka Investice v dopravě, o 4 000 tis. Kč snížením nespecifikované rezervy kraje na realizaci 1. části stavby „II/150 Ledeč nad Sázavou oprava mostu ev. č. 130-009“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-25

 

26. Smlouva o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Lavičky

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku v k. ú. a obci Lavičky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 568/19/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku par. č. 1027/23 v k. ú. a obci Lavičky trvale dotčeného stavbou „Lavičky – rekonstrukce mostu 0026-1 na propust“ z vlastnictví obce Lavičky do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 3. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-26

 

27. Výkup nemovitostí v k. ú. a obci Velké Meziříčí

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na uzavření kupní smlouvy se společností Agromotor Velké Meziříčí, a. s., na odkoupení budov v k. ú. a obci Velké Meziříčí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 569/19/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit koupi průmyslového objektu č. p. 385 postaveného na pozemku par. č. 6064 a průmyslového objektu bez č. p. /č. e. postaveného na pozemku par. č. 6063, oba v k. ú. a obci Velké Meziříčí, do vlastnictví kraje Vysočina za cenu 3 011 980,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-27

 

28. Změna v akcích technického zhodnocení a vyjmenovaných oprav v kulturních oranizacích

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 570/19/2003/RK

Rada kraje

schvaluje

záměnu akce „Oblastní galerie Vysočina v Jihlavě – oprava ZTI“ za akci „Oblastní galerie Vysočiny Jihlava – úprava stávajícího nádvoří“ v rozpisu akcí technického zhodnocení a vyjmenovaných oprav v kulturních organizacích v příloze č. 20 rozpočtu kraje.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červen 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-28

 

29. Souhlas se stavbou zastávkového pruhu v k. ú. a obci Nové Syrovice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost obce Nové Syrovice na vyslovení souhlasného stanoviska s výstavbou zastávkového pruhu na části pozemku v k. ú. a obci Nové Syrovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 571/19/2003/RK

Rada kraje

souhlasí

s výstavbou zastávkového pruhu v obci Nové Syrovice na pozemku par. č. 1836 v k. ú. a obci Nové Syrovice s tím, že po dokončení jeho výstavby bude zastávkový pruh u silnice II/411 bezúplatně převeden do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červen 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-29

 

30. Výkup pozemku v k. ú. a obci Záborná

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost D. Foltové o vykoupení pozemku v k. ú. a obci Záborná. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 572/19/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemku par. č. 400/2 orná půda o výměře 220 m2 v k. ú. a obci Záborná za kupní cenu 4 620,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-30

 

31. Výkup pozemků v k. ú. a obci Oslavička

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost Ing. Babáčkové o finanční vyrovnání pozemků v k. ú. a obci Oslavička. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 573/19/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemků par. č. 8/4 - trvalý travnatý porost o výměře 524 m2, par. č. 8/5 – ostatní plocha, neplodná plocha o výměře 36 m2, par. č. 10/2 trvalý travnatý porost o výměře 63 m2, par. č. 76/3 orná půda o výměře 499 m2, par. č. 458/13 ostatní plocha, silnice o výměře 314 m2 a par. č. 458/15 ostatní plocha, silnice o výměře 67 m2, vše v k. ú. a obci Oslavička za kupní cenu 31 560,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-31

 

32. Výkup pozemku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost J. a L. Zelených, vlastníků pozemku, o výkup pozemku, který je zastavěn silnicí II/354, v k. ú. a obci Nové Město na Moravě. Rada kraje návrh předkladatele akceptovala.

Usnesení 574/19/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemku par. č. 3417/27 ostatní plocha, silnice o výměře 3086 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě za kupní cenu 194 650,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-32

 

33. Dotace městu Třebíč

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na poskytnutí dotace městu Třebíč na výkup pozemku v k. ú. a obci Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 575/19/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·   poskytnout městu Třebíč dotaci ve výši 124 tis. Kč na výkup pozemku par. č. 1521/4 v k. ú. a obci Třebíč;

·   schválit povýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. o 124 tis. Kč snížením nespecifikované rezervy kraje.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-33

 

34. Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 576/19/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemků dle materiálu RK-19-2003-34, př. 1, do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-34, RK-19-2003-34pr1

 

35. Návrh na rozpočtové opatření - povýšení kapitoly Nemovitý majetek

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu na rozpočtové opatření. V průběhu jednání přišel T. Hermann. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 577/19/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu krajeschválit povýšení kapitoly Nemovitý majetek o částku 7 600 tis. Kč, a to v rozdělení do jednotlivých položek a akcí dle materiálu RK-19-2003-35, př. 1upr1, snížením nespecifikované rezervy kraje.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-35, RK-19-2003-35pr1

 

36. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ke schválení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 578/19/2003/RK

Rada kraje

schvaluje

·   zřízení věcných břemen s oprávněnými pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-19-2003-36, př. 1;

·   uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-19-2003-36, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červen 2003

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-36, RK-19-2003-36pr1, RK-19-2003-36pr2

 

37. Darování nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu ve věci darování pozemku v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 579/19/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit přijetí daru pozemku st. par. č. 198/5 o výměře 328 m2 a budovy č. p. 748 postavené na pozemku st. par. č. 198/5 v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-37

 

38. Převod nepotřebného vojenského majetku

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 580/19/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit nabytí:

·   vojenského objektu 06-13-01 Kasárna Jana Žižky

·   vojenského objektu 06-13-16 Kasárna Otakara Jaroše vč. objektu č. 22 a 23

·   vojenského objektu 06-13-23 Letiště Henčov – pozemky

·   vojenského objektu 02-18-03 Letiště Pacov – SLS Kámen u Pacova

·   vojenského objektu 02-17-01 Radiolokační stanoviště Nečice

bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-38

 

39. Prodej pozemku v k. ú. a obci Oudoleň

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost manželů Holasových o prodej části pozemku v k. ú. a obci Oudoleň. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 581/19/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit prodej pozemku par. č. 729/2  ostatní plocha, jiná plocha o výměře 28 m2 odděleného geometrickým plánem č. 218-51/2002 z pozemku par. č. 729 v  k. ú. a obci Oudoleň za cenu 950,- Kč manželům Jiřímu a Jiřině Holasovým.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-39

 

40. Darovaní nemovitého majetku kraji Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty B.

Usnesení 582/19/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje odmítnout dar pozemku st. par. č. 245, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1055 m2 a budovy č. p. 2005, občanská vybavenost postavené na pozemku st. par. č. 245 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod s ohledem na nepřijatelné podmínky dárce ve vztahu k užívání předmětu daru obdarovaným.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-40

 

41. Výkup pozemků v k. ú. Vír a k. ú. Chlum

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu týkajícího se výkupu pozemků v k. ú. Vír a k. ú. Chlum. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 583/19/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit výkupy pozemků, resp. jejich dílů pro realizaci stavby „Ochrana vodní nádrže Vír, II. etapa, rekonstrukce silnice III/38815“ od vlastníků a v rozsahu dle materiálu RK-19-2003-41, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2003

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-41, RK-19-2003-41pr1

 

42. Přijetí daru nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na přijetí daru nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod. Rada kraje návrh projednala a doporučila předkladateli zjistit v této věci další skutečnosti a materiál znovu předložit s návrhem usnesení na příští jednání rady kraje.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-42

 

43. Rozbor hospodaření kraje Vysočina za rok 2002 – závěrečný účet

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, informovala radu kraje o předloženém návrhu na rozdělení přebytku hospodaření, požádala o výměnu stran 3 a 4 přílohy 1 tohoto materiálu. V průběhu jednání odešly A. Štěrbová, M. Matějková.

Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 584/19/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·   schválit závěrečný účet kraje včetně návrhu na rozdělení přebytku hospodaření dle materiálu RK-19-2003-43, př. 1upr1;

·   souhlasit s celoročním hospodařením bez výhrad.

odpovědnost: rada kraje

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-43, RK-19-2003-43pr1

 

44. Zásady pro sestavení návrhů finančních plánů na rok 2003 u zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a A. Křištofová, vedoucí odboru ekonomického, podaly radě kraje informace k materiálu a požádaly o výměnu příloh 2 - 7 předložených Zásad. Projednávání se zúčastnila S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotnictví. V průběhu jednání přišly M. Matějková, A. Štěrbová. Závěrem rozsáhlé diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 585/19/2003/RK

Rada kraje

schvaluje

·         zásady pro sestavení návrhu finančního plánu nemocnic a Dětské odborné léčebny Počátky na rok 2003 (dále jen „Zásady“) dle materiálu RK-19-2003-44, př. 1;

·         pravidla pro hmotnou zainteresovanost ředitelů nemocnic dle materiálu RK-19-2003-44, př. 7 upr1;

stanovuje

pro sestavení návrhu finančního plánu a hospodaření nemocnic závazné ukazatele na rok 2003 v rozsahu pro:

-          Nemocnici Havlíčkův Brod dle materiálu RK-19-2003-44, př. 2upr2;

-          Nemocnici Jihlava dle materiálu RK-19-2003-44, př. 3upr2;

-          Nemocnici Pelhřimov dle materiálu RK-19-2003-44, př. 4upr2;

-          Nemocnici Třebíč dle materiálu RK-19-2003-44, př. 5upr2;

-          Nemocnici Nové Město na Moravě dle materiálu RK-19-2003-44, př. 6upr2 a

ukládá

1.       ředitelům nemocnic zřizovaných krajem Vysočina přepracovat návrh finančního plánu na rok 2003 dle Zásad a stanovených závazných ukazatelů a řediteli Dětské odborné léčebny Počátky přepracovat tento návrh podle „Zásad“ a předložit je odboru zdravotnictví a sociálních věcí a ekonomickému odboru krajského úřadu;

2.       ředitelům Zdravotnických záchranných služeb Havlíčkův Brod a Třebíč a řediteli Územního střediska záchranné služby Jihlava přepracovat návrhy finančních plánů na rok 2003 při dodržení podmínky schváleného finančního vztahu k rozpočtu kraje na rok 2003 a vyrovnaného hospodářského výsledku; návrhy plánu předložit odboru zdravotnictví a sociálních věcí a ekonomickému odboru krajského úřadu;

3.       ředitelům nemocnic a zdravotnických záchranných služeb zřizovaných krajem a řediteli Dětské odborné léčebny Počátky povinnost předkládat odboru ekonomickému a odboru zdravotnictví a sociálních věcí krajského úřadu pravidelně měsíčně výsledky hospodaření ve struktuře ukazatelů stanovené těmito odbory;

4.       vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví provést vyhodnocení hospodaření nemocnic za období I. - III. čtvrtletí 2003; výsledek hodnocení s případným návrhem opatření předložit radě kraje.

odpovědnost:            ředitelé nemocnic;

Ad 1ředitelé nemocnic a Dětské odborné léčebny Počátky;

Ad 2 ředitelé zdravotnických záchranných služeb Havlíčkův Brod, Třebíč a Jihlava;

Ad 3 ředitelé nemocnic, zdravotnických záchranných služeb a Dětské odborné léčebny Počátky;

Ad 4 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

termín:            pro sestavení návrhu plánu 2003 do 16. 6. 2003;

Ad 1, 2 do 16. 6. 2003;

Ad 3 po období roku 2003 pravidelně měsíčně do 21. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci účetní závěrky;

Ad 4 do 18. 11. 2003

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-44, RK-19-2003-44pr1, RK-19-2003-44pr2, RK-19-2003-44pr3, RK-19-2003-44pr4, RK-19-2003-44pr5, RK-19-2003-44pr6, RK-19-2003-44pr7

 

45. Smlouvy o nájmu nemovitých a movitých věcí a příkazní smlouvy uzavírané s některými příspěvkovými organizacemi v oblasti zdravotnictví

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, A. Křištofová, vedoucí odboru ekonomického, a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informovali radu kraje o předloženém návrhu Smluv. Projednávání se zúčastnila S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 586/19/2003/RK

Rada kraje

schvaluje

·         v souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, uzavření smlouvy o nájmu nemovitostí mezi krajem Vysočina jako pronajímatelem a nájemci - jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina s názvem: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Dětská odborná léčebna Počátky, příspěvková organizace, dle materiálu RK-19-2003-45, př. 1;

·         v souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, uzavření smlouvy o nájmu věcí movitých mezi krajem Vysočina jako pronajímatelem a nájemci - jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina s názvem: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, dle materiálu RK-19-2003-45, př. 2;

·         v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, uzavření příkazní smlouvy mezi krajem Vysočina jako příkazcem a příkazníky - jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina s názvem: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, dle materiálu RK-19-2003-45, př. 3;

·         v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, uzavření příkazní smlouvy mezi krajem Vysočina jako příkazcem a příkazníkem Dětská odborná léčebna Počátky, příspěvková organizace, dle materiálu RK-19-2003-45, př. 4 a

ukládá

odborům sociálních věcí a zdravotnictví, majetkovému a ekonomickému, dle jejich věcné příslušnosti zajistit průběžné plnění a kontrolu smluvních závazků, které vyplývají z podmínek schválené smlouvy o nájmu nemovitostí, smlouvy o nájmu věcí movitých a příkazní smlouvy.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-45, RK-19-2003-45pr1, RK-19-2003-45pr2, RK-19-2003-45pr3, RK-19-2003-45pr4

 

46. Změna schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2003

A. Křištofová, vedoucí odboru ekonomického, a V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, podaly radě kraje informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 587/19/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·         zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2003 celkem o 136 175 000,- Kč, z toho tvoří příjmy z pronájmu nemovitého majetku částku 37 470 000,- Kč, příjmy z pronájmu movitých věcí částku 98 655 000,- Kč a příjmy z prodeje movitých věcí o částku 50 000,- Kč; struktura a bilance těchto příjmů podle jednotlivých nemocnic zřizovaných krajem Vysočina a za Dětskou odbornou léčebnu Počátky je obsahem materiálu RK-19-2003-46, př. 1;

·         zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2003 celkem o 136 175 000 ,- Kč, z toho kapitola Zdravotnictví, ORJ 5000, § 3522 Ostatní nemocnice částka 136 005 000,- Kč, § 3529 Ostatní ústavní péče částka 170 000,- Kč za účelem poskytnutí dotačních titulů nemocnicím zřizovaných krajem Vysočina a Dětské odborné léčebně Počátky, a to podle rozpisu na jednotlivá zdravotnická zařízení uvedeného v materiálu RK-19-2003-46, př. 2.

odpovědnost: vedoucí odborů ekonomického a zdravotnictví a sociálních věcí

termín: do 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-46, RK-19-2003-46pr1, RK-19-2003-46pr2

 

47. FOND VYSOČINY – Grantový program „PODANÁ RUKA 2003“ na podporu nestátních organizací vyvíjejících činnost v sociální oblasti

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a B. Dolejská, vedoucí oddělení sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí, předložily radě kraje návrh grantového programu na podporu nestátních organizací vyvíjejících činnost v sociální oblasti. V průběhu jednání odešel hejtman F. Dohnal. Rada kraje předložený návrh grantového programu projednala. Závěrem rozsáhlé diskuse rada kraje hlasovala o návrhu usnesení.

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit vyhlášení grantového programu „Podaná ruka 2003“ na podporu nestátních organizací vyvíjejících činnost v sociální oblasti dle materiálu RK-19-2003-47, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 17. 6. 2003

Usnesení nebylo přijato. Pro 4 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-47, RK-19-2003-47pr1

 

48. Zvolení členů dozorčích a správních rad okresních pojišťoven Všeobecné zdravotní pojišťovny v okresech Třebíč a Žďár nad Sázavou

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém materiálu a požádala o jmenování členů dozorčích a správních rad uvedených okresních pojišťoven. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 588/19/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje zvolit zástupce pojištěnců do správní a dozorčí rady Okresní pojišťovny VZP Třebíč a do správní a dozorčí rady Okresní pojišťovny VZP Žďár nad Sázavou, dle doplněného materiálu RK-19-2003-48, př. 2.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 30. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-48, RK-19-2003-48pr1, RK-19-2003-48pr2

 

49. Stanovení platu ředitelky Okresní správy ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh na stanovení platu OSÚSS Žďár nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 589/19/2003/RK

Rada kraje

stanovuje

v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů, plat Heleně Chalupové, ředitelce Okresní správy ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou, Žižkova l, dle materiálu RK-19-2003-49, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: červen 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-49, RK-19-2003-49pr1

 

50. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina

K předloženému materiálu, který zpracoval J. Barák, předseda kontrolního výboru, se rozvinula diskuse. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 590/19/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zápisy o provedených kontrolách, předložené kontrolním výborem zastupitelstva kraje, dle materiálů RK-19-2003-50, př. 1, př. 2, př. 3, př. 4 a př. 5.

odpovědnost: J. Barák, předseda kontrolního výboru

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-50

 

51. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina

M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informoval radu kraje o předloženém návrhu. Ze zasedání rady kraje se omluvila M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 591/19/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje dle materiálů RK-19-2003-51, př. 1, př. 2.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-51, RK-19-2003-51pr1, RK-19-2003-51pr2

 

52. Návrh na udělení odměn členům řídících výborů grantových programů Fondu Vysočiny

T. Hermann informoval radu kraje o předloženém návrhu. V průběhu jednání odešla A. Štěrbová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 592/19/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit odměny pro členy řídících výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 12. 2002 – 31. 5. 2003 dle materiálu RK-19-2003-52, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-52, RK-19-2003-52pr1

 

53. Příprava zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2003

Rada kraje projednala informativní materiál k zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2003. Schválené materiály ze zasedání rad kraje č. 6 – 19/2003 budou zařazeny do programu zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2003, které se bude konat dne 17. 6. 2003.

Navržený program zasedání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2003
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
 4. Zákonodárná iniciativa
 5. Smlouva o převodu práv a povinností
 6. Návrh na změnu rozpočtu kraje
 7. Rozbor hospodaření kraje Vysočina za rok 2002 – závěrečný účet
 8. Připojení KrÚ Vysočina do sítě CESNET2 a výstavba metropolitní sítě
 9. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - duben 2003
 10. Návrh změny rozpočtu na rok 2003 – proúčtování daně z příjmů právnických osob
 11. Rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2004 a 2005
 12. Změna schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2003
 13. Výkup nemovitostí v k. ú. a obci Velké Meziříčí
 14. Žádost obce Bory o podporu výstavby tělocvičny
 15. Dotace městu Třebíč
 16. Návrh rozpočtového opatření – povýšení kapitoly Nemovitý majetek, investice v dopravě
 17. Smlouva o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Jihlava
 18. Smlouva o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Lavičky
 19. Smlouvy o budoucích darovacích smlouvách a budoucích kupních smlouvách v k. ú. Bolešín a k. ú. Koroužné
 20. Žádost obce Nová Říše o dotaci
 21. Darování pozemku a stavby v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 22. Darování nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
 23. Smlouva o budoucí darovací smlouvě s městem Havlíčkův Brod
 24. Darovaní nemovitého majetku kraji Vysočina
 25. Přijetí daru pozemku v k. ú. Lipnička a obci Světlá nad Sázavou
 26. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 27. Darování pozemku v k. ú. a obci Přibyslav
 28. Darování pozemku v k. ú. Šmolovy a obci Havlíčkův Brod
 29. Správa chaty a pozemků v k. ú. Koníkov a obci Věcov
 30. Prodej pozemku v k. ú. a obci Oudoleň
 31. Darování pozemků v k. ú. a obci Šebkovice
 32. Darování pozemku v k. ú. Třebenice na Moravě a obci Třebenice
 33. Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy
 34. Darování pozemku v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves
 35. Darování pozemků v k. ú. Lukov u Moravských Budějovic a obci Lukov
 36. Darování pozemku v k. ú. a obci Oslavička
 37. Výkup pozemků v k. ú. a obci Oslavička
 38. Darování pozemku v k. ú. Hruškové Dvory a obci Jihlava
 39. Darování nemovitých věcí v k. ú. Studnice u Telče a obci Telč
 40. Výkup pozemku v k. ú. a obci Záborná
 41. Výkup pozemku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
 42. Výkup pozemků v k. ú. Vír a k. ú. Chlum
 43. Převod nepotřebného vojenského majetku
 44. Návrh rozpočtového opatření - povýšení kapitoly Nemovitý majetek, technické zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství a kulturních organizacích
 45. Dotace obcím na úhradu přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání
 46. Sloučení střediska praktického vyučování se školou
 47. Změny v síti škol, předškolních a školských zařízení
 48. Financování „Preventivních programů realizovaných školami a školskými zařízeními na rok 2003“ vyhlášených MŠMT
 49. Ukončení činnosti Střediska služeb školám, Pelhřimov, Friedova 1469
 50. Ukončení činnosti Střediska služby škole Třebíč
 51. Sloučení středisek praktického vyučování se školami
 52. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště řemesel a služeb, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79
 53. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Speciální školy, Velké Meziříčí, Čechova 30
 54. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Pelhřimov, Růžová 34
 55. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Gymnázium, Střední sklářská škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Světlá nad Sázavou, Sázavská 547
 56. Návrh změny zřizovacích listin v rámci jejich sjednocení
 57. Smlouva o převodu práv a povinností
 58. Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
 59. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
 60. Návrh na udělení odměn členům řídících výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 61. Aktualizace programu rozvoje kraje Vysočina – Zpráva o socioekonomickém vývoji v kraji Vysočina 2003
 62. Akční plán na zvýšení absorpční kapacity kraje Vysočina pro čerpání fondů EU
 63. Návrh zadání Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina
 64. Dotace na územně plánovací činnost obcí kraje Vysočina
 65. Návrh na poskytnutí dotací vlastníkům na podporu obnovy kulturních památek v územním obvodu kraje Vysočina
 66. Zvolení členů dozorčích a správních rad okresních pojišťoven Všeobecné zdravotní pojišťovny v okresech Třebíč a Žďár nad Sázavou
 67. Zrušení pečovatelské služby ve středisku Náměšť nad Oslavou, převod pečovatelské služby na Město Náměšť nad Oslavou - změna rozpočtu v souvislosti s převodem finančních prostředků a převod movitého majetku
 68. Koncepce hospodaření s odpady kraje Vysočina
 69. Žádost o dotaci z prostředků kraje, státu, případně jiných zdrojů na výstavbu požární stanice
 70. Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2002
 71. Žádost o finanční příspěvek na opravu požární techniky
 72. Žádost obce Štěpánov nad Svratkou o finanční výpomoc
 73. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina
 74. FOND VYSOČINY – Grantový program GIS-II
 75. FOND VYSOČINY – Grantový program POPULARIZACE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
 76. FOND VYSOČINY – Grantový program WEBOVÉ STRÁNKY MSP
 77. FOND VYSOČINY – Grantový program WEBOVÉ STRÁNKY MĚST A OBCÍ
 78. FOND VYSOČINY – Grantový program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2003
 79. FOND VYSOČINY – Grantový program ROZVOJ MIKROREGIONŮ
 80. FOND VYSOČINY – Grantový program MODERNIZACE lůžkové kapacity na podporu zkvalitnění skladby lůžek a vybavenosti pokojů ubytovacích zařízení vhodných pro venkovský cestovní ruch
 81. FOND VYSOČINY - Grantový program VÍTEJTE U NÁS II. na podporu vzniku turistických produktů a propagace turistických možností mikroregionů
 82. Rozprava

54. Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva

V úvodu projednávaného bodu přišla A. Štěrbová. K předloženému materiálu, který zpracoval odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, nebyly vzneseny žádné návrhy a připomínky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 593/19/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 1 k Zásadám pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva dle materiálu RK-19-2003-54, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-54, RK-19-2003-54pr1

 

55. Žádost o podporu investiční a rozvojové aktivity statutárního města Jihlava

V úvodu projednávaného bodu přišel hejtman F. Dohnal a informoval radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 594/19/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

·          zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci Statutárnímu městu Jihlava na výstavbu fotbalového hřiště s umělým povrchem ve výši 50 % skutečných investičních nákladů hrazených z rozpočtu města Jihlava na vybudování tohoto hřiště bez doprovodných investic, maximálně však ve výši 7 mil. Kč. Finanční prostředky budou uvolněny do 15 dnů po zahájení provozu investice, na základě předložených dokladů;

·          zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost o částku 7 mil Kč a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 7 mil. Kč za účelem poskytnutí investiční dotace Statutárnímu městu Jihlava na výstavbu fotbalového hřiště s umělým povrchem.

odpovědnost: ekonomický a majetkový odbor

termín: 31. 12. 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2003-55

 

56. Rozprava členů rady

F. Dohnal sdělil přítomným další informace k návrhu na změny hranic krajů.

M. Březina informoval o:

-    termínu konání výběrového řízení na vedoucího ORR, který byl stanoven na 15. 7. 2003;

-    jednání, kde byla projednáván další postup ve věci výběrového řízení na vedoucího oddělení správy komunikací.

P. Pospíchal sdělil radě kraje další informace ke správnímu řízení k rekonstrukci silnice mezi Jihlavou a Žďárem n/Sázavou.

A. Štěrbová informovala o návštěvě P. Buzkové, ministryně školství.

M. Vystrčil informoval radu kraje o:

-    průběhu jednání ve věci vzájemného převodu nemovitostí mezi krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava;

-    současném stavu areálu staré nemocnice z hlediska majetkového;

-    problematice nedokončených auditů nemocnic a řešení této situace.

 

F. Dohnal ukončil zasedání rady kraje č. 19/2003 s tím, že další zasedání se bude konat dne 10. 6. 2003, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

František Dohnal

hejtman kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 19/2003 dne 3. června 2003.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 5. 6. 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 30.5.2003 / 11.6.2003

Počet návštěv: 3090
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek