Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Příroda > obecná ochrana přírody a krajiny


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Plán regionálního územního systému ekologické stability Kraje Vysočina

USES
Zveřejnění zpracovaného Plánu regionálního územního systému ekologické stability Kraje Vysočina.
 

 
 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen OŽPZ KrÚ Vysočina), jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody podle ustanovení § 77a odst. 6 zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje, že byl zpracován v souladu s § 4 odst. 1 zákona k vymezení nadmístního systému ekologické stability v Kraji Vysočina (mimo území národních parků, chráněných krajinných oblastí a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území)

Plán regionálního územního systému ekologické stability Kraje Vysočina.

Zpracovaný Plán regionálního územního systému ekologické stability Kraje Vysočina (dále jen „Plán R-ÚSES“) je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz.


Plán R-ÚSES zpracovala firma JK envi s.r.o. (se sídlem Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2, IČO 27235491) prostřednictvím realizačního týmu, v němž byla osoba odborně způsobilá ve smyslu § 2 odst. 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona (dále jen „vyhláška č. 395/1992 Sb.“), a to Ing. František Moravec, autorizovaný projektant územních systému ekologické stability (A.3.1), číslo autorizace ČKA 02 408 (dále též jen „zhotovitel“). Datum a místo zpracování: v Praze, dne 16. 11. 2016.


Plán R-ÚSES obsahuje textovou, tabulkovou a mapovou část:

A) Textová část s popisem a odůvodněním, včetně návrhů rámcových opatření (115 stránek, na str. 115 je Plán R-ÚSES označen autorizací – otisk razítka a podpis odborně způsobilé osoby).

B) Tabulková část charakterizující funkční a prostorové ukazatele, zejména rozmanitost ekosystémů, prostorové vazby, nezbytné prostorové údaje (minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridorů a jejich minimální nutné šířky) ad.:

Tabulka č. 1 – Zastoupené bioregiony a biochory kraje Vysočina

Tabulka č. 2 – Biochory bez zastoupení v RBC a NRBC

Tabulka č. 3 – Plochy pro vymezení biocenter

Tabulka č. 4 – Ideální stopy biokoridorů

Tabulka č. 5 – Koridory pro vymezení biokoridorů

Tabulka č. 6 – Nadregionální biocentra (výňatky z ÚAP)

C) Mapová část se zákresem zejména ploch pro biocentra a koridorů pro biokoridory (25 listů map nad základní mapou ČR v měřítku 1:50 000;  geografická data ploch pro biocentra a koridorů pro biokoridory ve vektorizované podobě ve formátu shapefile, souřadnicový systém S-JTSK, vektorizováno nad mapami měřítek 1:50 000 až 1:2 880).


Plán regionálního územního systému ekologické stability Kraje Vysočina („Plán R-ÚSES“) je odborným podkladem orgánu ochrany přírody, ve kterém je stanoveno vymezení nadmístního územního systému ekologické stability, zajišťujícího uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.


Plán R-ÚSES jako odborný dokument ochrany přírody není závazným vymezením nadmístního ÚSES, jedná se však o věcně správné vymezení (z hlediska odborné správnosti a dodržení metodiky pro vymezování ÚSES) tzv. koncepční vymezení nadmístního ÚSES. Z hlediska závaznosti vymezení ÚSES - závazné je vymezení v platné územně plánovací dokumentaci (v zásadách územního rozvoje, ÚSES je v nich vymezován jako plochy a koridory nadmístního či republikového významu). Plán R-ÚSES, tzn. koncepční vymezení nadmístního ÚSES, bude předán jako záměr na provedení změn v území pro potřeby územně analytických podkladů (ÚAP – jiné záměry – jev č. 118, dle § 27 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon). 


OŽPZ KrÚ Vysočina v rámci průběžného hodnocení územního systému ekologické stability z hlediska jeho stabilizační funkce a s tím související průběžné aktualizace koncepčního návrhu vymezení ÚSES (Plánu R-ÚSES) přijímá připomínky k vymezení skladebných částí v Plánu R-ÚSES. Obdržené připomínky bude prověřovat a v případě odůvodněnosti, odborného podložení a metodické správnosti pak v souladu s § 4 odst. 1 zákona bude OŽPZ KrÚ Vysočina aktualizovat vymezení skladebných částí v Plánu R-ÚSES (upřesnění popřípadě změna vymezení ÚSES). Připomínky je možno zasílat elektronicky na jones.j@kr-vysocina.cz. Připomínky k Plánu R-ÚSES uplatněné do 15. 3. 2017 budou vyhodnoceny a případně na jejich podkladě (u odůvodněných připomínek, a pokud jiné řešení bude odborně podloženo a metodicky správné) bude řešena aktualizace (např. formou změny nebo dodatku tohoto Plánu R-ÚSES) před jeho předáním do územně analytických podkladů. 

Odkazy

 
 
Zodpovídá: Ing. Jan Joneš
Vytvořeno / změněno: 23.1.2017 / 23.1.2017 | Zveřejnit od-do: 27.1.2017-23.1.2027
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 6830
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek