Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Periodický tisk

Povinnosti vydavatele, adresář příjemců povinného výtisku periodických tisků.
 

 
 

Periodickým tiskem se rozumí noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané a šířené na území České republiky, jejichž vydávání se opakuje v určitých časových obdobích a to nejméně 2x ročně, mají stejný název, stejné obsahové zaměření a jednotnou grafickou úpravu a jsou veřejně šířeny tj. zpřístupněny předem individuálně neurčenému okruhu osob nebo i osob takto určených.


Právní úprava:

Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů

(Tento zákon se nevztahuje na Sbírku zákonů, věstníky a úřední tiskoviny, vydávané na základě zvláštního právního předpisu ani na periodický tisk vydávaný výlučně pro vnitřní potřeby vydavatele.)

 

Evidence:

Evidenci periodického tisku vede Ministerstvo kultury ČR, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1. (internetová adresa: http://www.mkcr.cz/ tematická stránka Média a audiovize)

 

Povinnosti vydavatele:

Právnická nebo fyzická osoba, která plánuje vydávání periodického tisku, je povinna doručit ministerstvu nejpozději do 30 dnů před zahájením vydávání periodického tisku písemné oznámení, které musí obsahovat:

 • název periodického tisku
 • jeho obsahové zaměření
 • četnost (periodicitu) jeho vydávání
 • údaje o jeho regionálních mutacích
 • název, adresu sídla a identifikační číslo vydavatele, je-li vydavatel právnickou osobou, anebo jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo vydavatele, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, je-li vydavatel fyzickou osobou, která vydává periodický tisk na základě živnostenského oprávnění, také jeho obchodní jméno, identifikační číslo a adresu místa podnikání, liší-li se od bydliště

 

Ministerstvo zapíše periodický tisk do evidence tisku a do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovených údajů sdělí osobě, která toto oznámení učinila, přidělené evidenční číslo periodického tisku.

 

 • Vydavatel je povinen ministerstvu písemně oznámit změnu evidovaných údajů, přerušení nebo ukončení vydávání periodického tisku nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy došlo ke změně.

 

Vydavatel je povinen zajistit, aby na každém vydání periodického tisku byly uvedeny tyto povinné údaje (tzv. „tiráž“):

 • název periodického tisku
 • označení periodický tisk územního samosprávného celku, jde-li o periodický tisk územního samosprávného celku,
 • četnost (periodicita) jeho vydávání
 • označení regionální mutace, je-li periodický tisk vydávaný v regionálních mutacích
 • místo vydávání
 • číslo a den vydání
 • evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem
 • název, adresu sídla a identifikační číslo vydavatele, je-li vydavatel právnickou osobou, anebo jméno, příjmení, bydliště vydavatele, je-li vydavatel fyzickou osobou. Je-li vydavatel  fyzickou osobou, která vydává periodický tisk na základě živnostenského oprávnění, také jeho obchodní jméno, identifikační číslo  a adresu místa podnikání, liší-li se od místa bydliště.

Periodický tisk, který neobsahuje tyto informace, nesmí být veřejně šířen, to neplatí pro

evidenční číslo periodického tisku přidělované ministerstvem, jestliže ministerstvo vydavateli číslo nesdělilo ve stanovené lhůtě

 • Vydavatel je povinen zasílat bezplatně na svůj náklad z každého vydání periodického tisku do 7 dnů ode dne jeho vydání povinné výtisky těmto subjektům:


 

 

název

adresa

telefon

e-mail

počet výtisků

1

Národní knihovna

Klementinum 190
110 01 Praha 1

221 663 111

posta@nkp.cz

2

2

Moravská zemská knihovna

Kounicova 65a
601 87 Brno

541 646 111

541 646 201

mzk@mzk.cz

1

3

Knihovna Národního muzea

Václavské náměstí 68
115 79 Praha 1

224 497 111

224 497 343

nm@nm.cz

dana_prochazkova@nm.cz

1

4

Ministerstvo kultury ČR - Archiv povinných výtisků

Maltézské nám. 471/1
118 11 Praha 1 – Malá Strana

257 085 111

epodatelna@mkcr.cz 

1

5

Parlamentní knihovna

Sněmovní 4
118 26 Praha 1

257 174 513

francova@psp.cz

posta@psp.cz

1

6

Městská knihovna v Praze

Mariánské nám. 1
115 72 Praha

222 113 555   

knihovna@mlp.cz

1

7

Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno

312 813 111

777 804 901

library@svkkl.cz

1

8

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Na Sadech 27
370 59 České Budějovice

386 111 211

library@cbvk.cz

1

9

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

377 306 911

377 224 249

svk@svkpl.cz

1

10

Krajská vědecká knihovna v Liberci

Rumjancevova 1362/1
460 01 Liberec I – Staré město

482 412 133

library@kvkli.cz

1

11

Severočeská vědecká knihovna

W. Churchilla 3
400 01 Ústí nad Labem

475 209 126

475 209 669

knihovna@svkul.cz

1

12

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Hradecká 1250/2
500 03 Hradec Králové

494 946 200

494 946 264

knihovna@svkhk.cz

akvizice@svkhk.cz

1

13

Vědecká knihovna v Olomouci

Bezručova 2
779 11 Olomouc 9

585 205 300

vkol@vkol.cz

1

14

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Prokešovo nám. 9
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

596 118 881-2

msvk@svkos.cz

1

15

Krajská knihovna Vysočiny

Žižkova 4344
580 02 Havlíčkův Brod

569 400 499

777 327 844

knihovna@kkvysociny.cz

1

16

Krajská knihovna Karlovy Vary

Závodní 378/84
360 06 Karlovy Vary

353 502 888

knihovna@knihovnakv.cz

1

17

Krajská knihovna v Pardubicích

Pernštýnské nám. 77
503 94 Pardubice

466 531 240

dotazy@kkpce.cz

1

18

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Vavrečková 7040
760 01 Zlín

 573 032 400

info@kfbz.cz

1

19

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E. Macana

Ve Smečkách 15 
115 17 Praha 1

222 210 492

222 211 523

ktn@ktn.cz

1

 

při vydávání regionálních mutací se zasílá 1 povinný výtisk krajské knihovně příslušné dle označení regionální mutace, a dále 1 povinný výtisk Státní technické knihovně v Praze

1 výtisk periodického tisku, který je určen vydavatelem pro nevidomé nebo slabozraké, se zasílá Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana

 • Vydavatel je povinen provést bezplatně na svůj náklad výměnu vadného výtisku za bezvadný, ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná žádost o výměnu. Právo příjemce požadovat výměnu výtisku za bezvadný zaniká, pokud nebyla jeho žádost doručena vydavateli do 15 dnů ode dne, kdy mu byl vadný výtisk doručen.
 • Vydavatel je povinen uveřejnit v periodickém tisku důležité a neodkladné oznámení státního orgánu a orgánu územní samosprávy, zejména je povinen uveřejnit rozhodnutí o nouzovém stavu, o stavu ohrožení státu nebo o válečném stavu. Toto oznámení musí být uveřejněno v nejbližším vydání periodického tisku následujícím po doručení jeho textu vydavateli, způsobem graficky jej zvýrazňujícím a odlišujícím od ostatního obsahu periodického tisku.
 • Vydavatel je povinen, dotýká-li se zveřejněné sdělení v periodickém tisku soukromí anebo jména nebo dobré pověsti konkrétní osoby, uveřejnit na žádost této osoby odpověď.

 

Vydavatel odpovídá za obsah periodického tisku.

 

Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu ukládá, vybírá a vymáhá pokuty vydavatelům periodického tisku podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, při nesplnění oznamovací povinnosti ministerstvu  a při nesplnění povinnosti dodání stanoveného počtu výtisků určeným příjemcům či  při neprovedení výměny vadného povinného výtisku za bezvadný.


 
 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 2.4.2007 / 12.10.2016
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 45633
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek