Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Oznámení záměru na nové vyhlášení („převyhlášení“) zvláště chráněného území - přírodní rezervace Niva Doubravy; oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní rezervaci Niva Doubravy

Niva Doubravy
Oznámení dle § 40 odst. 2 zákona OPK záměru na vyhlášení zvláště chráněného území Niva Doubravy v kategorii přírodní rezervace

a

oznámení dle § 38 zákona OPK, že byl zpracován návrh plánu péče o PR Niva Doubravy a je zveřejněn k připomínkám
 

 
 

Oznámení záměru na vyhlášení přírodní rezervace Niva Doubravy

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KrÚ OŽPZ“), jako příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon OPK“), oznamuje dle § 40 odst. 2 zákona OPK záměr na vyhlášení zvláště chráněného území Niva Doubravy v kategorii přírodní rezervace (dále též „PR“) ve smyslu ustanovení § 33 zákona OPK.

Dle § 40 odst. 4 zákona OPK mají dotčené obce, kraje a vlastníci nemovitostí dotčených navrhovanou ochranou právo uplatnit k záměru na vyhlášení části přírody za zvláště chráněné území námitky, a to ve lhůtě 90 dnů od doručení oznámení o záměru. Vlastník je oprávněn uplatnit námitky jen proti takovému navrženému způsobu ochrany, jímž by byl dotčen ve výkonu svých práv či povinností. Námitky se uplatňují písemně u Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (Žižkova 57, 587 33 Jihlava), který je povinen včas uplatněné námitky posoudit a vydat o nich rozhodnutí ve lhůtě do 60 dnů od uplynutí lhůty pro uplatnění námitek. K námitkám uplatněným po uplynutí uvedené lhůty nebude přihlédnuto.

Pozemky zvláště chráněných území (i jejich části) jsou dle § 4 odst. 1 písm. j) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, v platném znění, osvobozeny od daně z nemovitosti.

 

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní rezervaci Niva Doubravy

KrÚ OŽPZ, jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4) písm. e) zákona OPK, oznamuje v souladu s § 38 zákona OPK, že byl zpracován návrh plánu péče o PR Niva Doubravy.

Plán péče se zpracovává a schvaluje na základě § 38 zákona OPK. Plán péče je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu navržené PR navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany v PR a na její zabezpečení před nepříznivými vlivy okolí v ochranném pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické a právnické osoby není závazný.

Připomínky k návrhu plánu péče lze ve lhůtě 90 dnů od doručení tohoto oznámení uplatnit písemně na KrÚ OŽPZ, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. O způsobu vypořádání připomínek vlastníků, obcí a krajů sepíše orgán ochrany přírody protokol, kterým zároveň plán péče schválí. Na projednávání plánu péče se nevztahují předpisy o správním řízení.

 

 

Odkazy

 
 
 

Zodpovídá: Ing. Barbora Švíková
Vytvořeno / změněno: 23.7.2019 / 23.7.2019 | Zveřejnit do: 31.12.2019
Informace jsou aktuální

Počet návštěv: 540
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek