Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 
 

Ochranné pásmo zámku ve Stránecké Zhoři

 

 
 

Okresní úřad ve Žďáře nad Sázavou

referát regionálního rozvoje

(oddělení kultury a cestovního ruchu)

 

Č. j. : reg./967/99/Odv                                                       Ve Žďáre nad Sázavou dne 16. 12. 2002

 

Rozhodnutí

o vymezení ochranného pásma

kulturní památky zámku ve Stránecké Zhoři

 

 

Okresní úřad ve Žďáře nad Sázavou, referát regionálního rozvoje, jako správní orgán státní správy na úseku státní památkové péče zahájil dne 19. 12. 1999 správní řízení k žádosti Řádu rytířů Kristových o vyhlášení ochranného pásma nemovité kulturní památky zámku Stránecké Zhoři zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 4439.

 

Podle § 17 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů vymezuje okresní úřad

 

ochranné pásmo

nemovité kulturní památky zámku č. 1, parc. č. 15, k. ú. Stránecká Zhoř, obec Stránecká Zhoř

 

  1. Vymezení památkového ochranného pásma

Území ochranného pásma je vymezeno hranicí a parcelami:

St. 50, 104, 135, 143, parc. č. 28, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 30, 31/3, 297

Rozsah a hranice ochranného pásma jsou vyznačeny v katastrální mapě, která je neoddělitelnou součástí tohoto rozhodnutí.

Hranice ochranného pásma se zaznamenává do odpovídajících mapových evidenčních operátů ve středisku geodézie pro okres Žďár nad Sázavou a vyznačí ve výkresech územně plánovací dokumentace a v dalších plánech, jimiž se řídí výstavba a přestavba území.

Rozhodnutí o zřízení ochranného pásma včetně mapové přílohy s vyznačenou hranicí jsou uloženy u:

-         Městském úřadu odboru výstavby Velké Meziříčí

-         Obecním úřadu Stránecká Zhoř

-         Státnímpamátkovém ústavu v Brně

-         Katastrálním úřadu Žďár nad Sázavou a Velké Meziříčí

-         Řádu rytířů Kristových Stránecká Zhoř č. 1

 

  1. Podmínky ochrany

1)      V území ochranného pásma je zakázaná veškerá stavební činnost, tj. novostavby a změny staveb (rozumí se drobných, jednoduchých a ostatních, viz § 139b stavebního zákona), kromě stavebních úprav a udržovacích prací stávajících staveb

2)      V území ochranného pásma se zakazuje provádění terénních úprav, kterými se podstatně mění vzhled prostředí.

3)      V území ochranného pásma se zakazuje umisťování informačních, reklamních a propagačních zařízení. Z tohoto zákazu je možná výjimka po projednání s příslušným pověřeným úřadem.

4)      V území ochranného pásma je možno provádět zásahy do zeleně pouze po projednání s příslušným pověřeným úřadem.

5)      Lokalita zámku ve Stránecké Zhoři je územím s výskytem archeologických nálezů. Je nutno dodržet postup podle zákona č. 20/1987 Sb..

 

Jinak vlastnická práva ani dosavadní způsob obhospodařování nemovitostí v ochranném pásmu nejsou dotčeny. Při změně vlastníků nebo uživatelů nemovitostí ležících v ochranném pásmu přecházejí podmínky ochrany i na nové uživatele nebo nabyvatele.

 

Odůvodnění

O vymezení ochranného pásma požádal vlastník zámku ve Stránecké Zhoři Řád rytířů Kristových. Zámek ve Stránecké Zhoři byl renesančně přestavěn rodem Stránečkách ze Zhoře po roce 1562. V tomto období vznikl na Moravě ojedinělý půdorys zámku. Čtyřdílný objekt s vnitřním dvorem má na nárožích válcové věže, které mu dodávají pevnostní charakter. Tato ojedinělá dispozice vynikne zejména v případě, zůstane-li nejbližší okolí zámku nezastavěno, bez nevhodných přístavků. Navržené ochranné pásmo zahrnuje území bývalé zahrady pod zámkem. Přes zánik historické zahrady a nemožnost její úplné rekonstrukce je žádoucí, aby byl zámek obklopen alespoň zelenou plochou. Zřízením ochranného pásma se sleduje zvýšená ochrana prostředí této kulturní památky před nepříznivými vlivy a rušivými zásahy.

Toto rozhodnutí bylo vydáno v dohodě s dotčenými orgány a úřady, po dohodě s Městským úřadem odborem výstavby Velké Meziříčí ve smyslu § 33 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, po vyjádření Státního památkového ústavu v Brně a po projednání se všemi vlastníky v území ochranného pásma.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina prostřednictvím referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu ve Žďáru nad Sázavou.

 

 

Vedoucí referátu regionálního rozvoje

Ing. Jaroslav Dvořák

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Ochranné pásmo zámku ve Stránecké Zhoři
 

Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 23.8.2005 / 23.8.2005
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 9074
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek